دین و زندگی - فلسفه و منطق
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست 
لینک دوستان

 

درس نهم

 

 

1- یکی ازنامهای روز قیامت ((یوم الحسرة﴾﴾ است این نام مبتلی به کدام گروه است؟

الف﴾کافران          ب﴾مومنان           ج﴾مومنان واقعی    د﴾اولیاءالله

2- طبق آیات شریفه قرآن کریم چه چیزیدر قیامت هیزم دوزخ خواهد بود ؟

الف﴾درختان دنیایی             ب﴾اعمال ورفتار مومنان       ج﴾خودکافران وگناهکاران   د﴾اعمال کافران

3- کدام مورد صحیح نیست؟

الف﴾ ماموران عذاب الهی بسیار سختگیرتد وازانجام وظیفه سرپیچی نمی کنند

ب﴾شیطان به خاطر عدم تسلط بر انسانها خود را در اعمال آنها مقصر نمی داند

ج﴾خداوند شیطان رابه خاطر تسلط بردل انسانها سرزنش کرده وبعضی از گناهان بندگان رابه گردن اومی اندازد

د﴾هیچ گونه تخفیفی در عذاب روز قیامت نیست

4- اینکه عذابهای روز قیامت عظیم وسخت است نشانگر چیست؟

الف﴾خداوند بسیار سختگیر ونسبت به گناه بسیار حساس است     

ب﴾خداوند متعال حکیم است ونشانه حکمت سختگیری در عذاب است

ج﴾گناه انسان واثرات آنها بسیا عمیق است     د﴾خداوند علاقه مند به نیکی ها است

5- تعیین درجات بهشت برای نیکوکاران براساس چیست؟

الف﴾متناسب با توجه خدا به ایشان      ب﴾میزان ولایت ائمه اطهار وبذل محبت وعشق آنها

ج﴾متناسب با اعمالشان است               د﴾براساس نزدیکی وخویشاوندی باائمه اطهار

6- بالاترین درجه بهشت کدام است؟

الف﴾باب المجاهدین      ب﴾فردوس     ج﴾باب السرور                   د﴾خرسندی وخشنودی از خدا

7- منظورازمقام رضا دربهشت چیست؟

الف﴾رضایت خداازانسان       ب﴾رضایت انسانها از یکدیگر   ج﴾رضایت خداازانسان  د﴾موارد الف وج

8- اینکه دربهشت هیچ نقصانی واندوه وغصه ،خوف وترسی نیست،کدام نام زیبنده بهشت است؟

الف﴾دارالسلام       ب﴾فردوس           ج﴾جنت د﴾رضوان

9- بالاترین مرتبه نعمتهای بهشت وبرترین مقام بهشت وبالاترین درجه بهشت به ترتیب کدامند؟

الف﴾رضا- لقاءالله- فردوس                                       ب﴾رضوان – لقاءالله – فردوس

ج﴾لقاءالله – رضا – فردوس                                       د﴾فردوس – رضا- لقاءالله

10- کدام دعا منسوب به امام سجاد است؟

الف﴾دعای کمیل    ب﴾دعای ندبه                    ج﴾مناجات خدا                  د﴾مناجات خمس عشرة

11- جهادگران فی سبیل الله از کدام در وارد بهشت می شوند؟

الف﴾باب الفردوس ب﴾باب العلماء                   ج﴾باب المجاهدین   د﴾باب اولیاء الله

12- کدام دسته برترین زنان اهل بهشت هستند ؟

الف﴾فاطمه- خدیجه- آسیه – زینب                 ب﴾مریم – آسیه – فاطمه – زینب

ج﴾فاطمه- مادر موسی – مریم – خدیجه           د﴾فاطمه – خدیجه آسیه – مریم

13- کدام صفت انسانی است که به درختی در بهشت تشبیه شده است؟

الف﴾شجاعت         ب﴾سخاوت          ج﴾حکمت            د﴾محبت

14- براساس نظر علی چه عاملی باعث می شود انسان از زروزیور دنیا وشهوات دوری کند؟

الف﴾توجه به ذات پروردگار ب﴾ترس ازجهنم  ج﴾نگاه به نعمتهای بهشتی  د﴾ترس از آبروریزی در دنیا

15- پرداخت جریمه نقدی -  مبتلا شدن  سیگاری ها به سرطان سینه – مریض شدن بخاطر عدم رعایت بهداشت به ترتیب چه نوع مجازاتی است؟

الف﴾قراردادی- طبیعی- قراردادی                   ب﴾طبیعی – قراردادی – طبیعی  

ج﴾ طبیعی-  طبیعی-  طبیعی                          د﴾قراردادی- طبیعی-  طبیعی

16- در کدام مورد پاداش ومجازات محصول طبیعت عمل است؟

الف﴾مطالعه وپژوهش           ب﴾سیگار کشیدن ج﴾زندان رفتن به خاطر دزدی د﴾موارد الف وب

17- اینکه جنبه معنوی وغیبی اعمال ازبین نمی رود ،ناشی ازوجود کدام مورد است؟

الف﴾حافظه           ب﴾روح              ج﴾عدم فراموشی در آخرت           د﴾علم خداوند

18- آیه شریفه ((فَمَن یَعمَل مثقال ذرة خیراً یره ومن یَعمَل مثقال ذره شراً یره﴾﴾با مفاد کدام آیه تناسب دارد؟

الف﴾عَلِمَت نَفسُ مااَحضَرَت               ب﴾فبسَ مَثوَی المتکّبرین

ج﴾الوزن یَومَئذن الحق                                 د﴾فَلا تُظِلُم نَفسُ شیاً

19- درقیامت توجه انسان به اعمال خودش به چه طریقی حاصل می شود؟

الف﴾تصویر اعمال نمایش داده می شود            ب﴾گزارشی اعمل انسان نمایش داده میشود     

ج﴾هر کس عین عمل خودش را می بیند                        د﴾موارد الف وب

20- منظوررسول خدا از همنشین که همیشه در دنیا وآخرت همراه انسان است کدام است؟

الف﴾روح انسان     ب﴾کردار انسان   ج﴾دوستانی که انتخاب می کند            د﴾فرشتگان نویسنده اعمال

21- وظیفه فرشتگان تنظیم کننده نامه اعمال چیست؟

الف﴾نوشتن گزارش اعمال     ب﴾ثبت ونگهداری گزارش عملکرد انسان دردنیا  ج﴾ثبت ونگهداری حقیقت اعمال        د﴾ثبت تصویر اعمال

22- منظور ازنعمتهای بهشتی چیست؟

الف﴾صورت واقعی کمالات وفضایل اخلاقی      ب﴾مجموعه پاداشهایی که برای رفاه حال بهشتیان فراهم شده است                ج﴾حقایقی که برای ما مشکوف نیست

د﴾وسایل مختلفی که برای تشکروقدردانی به بهشتیان داده می شود

23- کدام جمله غلط است؟

الف﴾پاداشهای بهشتی وعذابهای دوزخ ساخته اعمال ماست

ب﴾عذابهای جهنم ونعمت های بهشت نتیجه اعمال ماست که به صورتهای مختلف برای انسان خلق می شوند

ج﴾ عذابهای جهنم ونعمت های بهشت عین همین عمل ماست که درآخرت به ما می رسد

د﴾تمام اعمال انسان به صورت پاداش یاکیفر در آخرت واقعیت می یابد

24- ابیات زیر موید کدام نکته است:

اددریده پوستین یوسفان                              گرگ برخیزیدازاین خواب گران

گشته گرگان یک به یک  خوهای تو   می دراند ازعصب اعضای تو

زآنچه می بافی همه بپوش                 زآنچه می کاری همه روزه بنوش

الف﴾عذابهای جهنم در برابر اعمال بد به انسان داده می شود

ب﴾عذاب جهنم عین عمل بد است که در دنیا انجام می شود

ج﴾انسانهای بد همانند حیوان خطرناک هستند                 

د﴾خووخصلت انسانهای بد مانند خووخصلت گرگ است

25- طبق فرموده امام علی چه کسی در زندگی دنیایی بازنده است؟

الف﴾کسی که حساب وکتاب زندگی وآخرت را ندارد      ب﴾کسی که در زندگی حسابگر نیست

ج﴾کسی که به فکر آخرت ودنیای عقبی نیست               د﴾کسی که دو روزش با هم برابر باشد

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۶ ] [ 8:12 ] [ حسن زرین کلاه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خالق خوبی ها
خواننده گرامی
سلام
خوش آمدید

همکاران گرانقدر مدرس دین و زندگی و فلسفه و منطق
با ارسال مطالب و مقالات و نمونه سوالات خود به همکاران خود در سراسر کشور یاری رسانید
- مطالب شما با نام خودتان و در صفحه مخوص به خود شما ثبت و در اختیار همه همکاران و دانش آموزان قرار خواهد گرفت
منتظر مطالب شما هستم
آدرس ایمیل مستقیم
zarrinkolahfars@gmail.com
حسن زرین کلاه
همراه 09177038137


موضوعات وب
امکانات وب