دین و زندگی - فلسفه و منطق
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست 
لینک دوستان

دین و زندگی سوم

درس اول – بیداری  (نیاز های بنیادین و معنوی انسان )

دسته بندی نیاز های انسان

الف- نیازهای مادی(غریزی)

1-      نیازهای طبیعی انسان است.

2-      نیاز به هوا – غذا- پوشاک و ...

3-      نیازهای جسمانی انسان است.

4-      پاسخ به این نیازها در طبیعت وجود دارد.

هر نیاز به صورت یک هدف در می آید و نیازها زمینه ساز هدف ها هستند.

ب-نیازهای بنیادین  و معنوی انسان

1)درک هدف زندگی

1-      انسان به دنبال آن است که ، کدام هدف به زندگی انسان معنی می دهد؟ هدف برتر و والاتر زندگی انسان چیست؟

2)درک درست از آینده

1-      انسان به دنبال آینده ای روشن است

2-      درک آینده بعد از مرگ  (  درک چگونگی حیات بعد از مرگ  )

3)احساس امنیت و آرامش

1-      هرکسی به دنبال آرامش درونی و امید و رضایت در زندگی است.

2-      انسان از تشویش و دلهره ترس و نا امیدی گریزان است.

3-      سرچشمه شادی ها احساس رضایت و آرامش درونی است.

4-      برای شاد زیستن باید به درون خود مراجعه کرد نه به بیرون از خود ، این مانند آن است که انسان بخواهد بیماری های صعب العلاج را با مسکن درمان کند

4)نیاز به تعالی  رشد و بالندگی

1-      آدمی از در جا زدن، تکرار و منجمد شدن گریزان است.

2-      انسان به دنبال تکامل ، تعالی ، رشد و شکوفایی استعداد های خود است.

3-      انسان می خواهد دروازه های پیشرفت را به روی خود باز کند.

5)نیاز به زندگی درجامعه عدالت جو

- انسان به دنبال جامعه ای عدالت محور است. که در آن جامعه کرامت ها حفظ شود استعداد ها شکوفا شود

- خداوند عدل را سبب پیوند قلب ها قرار داد             حضرت زهرا(ع)

دو نکته

الف - عواقب بی عدالتی و زیاده طلبی و فزون خواهی :

1- نابرابری اجتماعی        2- فاصله گرفتن قلبها       3- کاهش امنیت اجتماعی              4- از دست رفتن فرصت رشد استعدادها

ب - اگر در جامعه ای روابط عادلانه برقرار باشد :

1-      استعدادها ی خداداد انسان  رشد کرده  و شکوفا می شوند.

2-      کرامت و حرمت انسانها و عزت نفس آن ها حفظ خواهد شد و مورد تعرض قرار نمی گیرد

6)کشف را درست زندگی ( در قالب سوال « چگونه زیستن» خود را نشان می دهد)    

راه درست زندگی راهی است که :

1-      والاترین هدف را نشان دهد.

2-      از آینده تصویری روشن بدهد.

3-      رضایت – امید – آرامش به دنبال داشته باشد.

4-      راه رشد و تعالی انسان ها را نشان دهد.

5-      برنامه جامعه ای عدالت محور  ارایه کند.

یعنی جامع تمام نیازهای دیگر باشد.

چند نکته در مورد نیازهای غیر مادی(معنوی و بنیادین)

1-      این نیازها از سطح زندگی روزمره فراتر می روند و لازمه درک این نیاز ها ، اندیشیدن به افق بالاتر است.

2-      نیازهای عمیق انسان است که به تدریج به دل مشغولی و درد متعالی انسان تبدیل می شود.

3-      دغدغه رفع این نیازها نشانه بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت است.(هرکه او بیدار تر پر درد تر    هرکه او هشیار تر رخ زرد تر )

4-      این نیازها نیازهای بنیادین انسان هستند.

برای این که پاسخ به نیازهای معنوی انسان اطمینان بخش باشد ، باید دو ویژگی داشته باشد :

1-      باید جامع و شامل باشد یعنی رسیدن به یک نیاز با راه رسیدن به نیازهای دیگر متضاد نباشد و مکمل و سهل کننده آنها باشد.

2-      پاسخ ها باید کاملا درست و قابل اعتماد باشد پاسخ های احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه است و عمر انسان محدود است و برای این تجربه کافی نیست.

آیا دستگاه اندیشه و تفکر بشری می تواند به نیاز های بنیادین انسان ،  پاسخی جامع و درست و مطمئن  بدهد؟

میزان توانایی و محدوده کارایی دستگاه تفکر انسان در برابر اطلاعات

1- اگر دستگاه تفکر در برابر موضوعی اطلاعات نداشته باشد         هیچ نظری نمی دهد.

2- اگر اطلاعات غلط در اختیار دستگاه تفکر قرار گیرد  انسان نظری غلط و گمراه کننده می دهد.

3- اگر اطلاعات صحیح ولی ناقص باشد انسان به نظری کامل و جامع نمی رسد.

4- اگر اطلاعات صحیح و کافی باشد  انسان به نظری صحیح و کامل می رسد.

اطلا عاتی که انسان برای رفع نیازهای معنوی خویش نیازمند است

1-      اطلاعات از جایگاه خود در نظام هستی

2-      هدف آفرینش

3-      ابعاد روحی و جسمی خود

4-      آینده جهان و ا نسان

5-      نحوه ارتباط زندگی و عمل در دنیا با زندگی آخرت

انسان با تکیه بر علم و دانش بشری نمی تواند پاسخ مناسبی به نیازهای معنوی خویش پیدا کند زیرا : چون دستگاه تفکر و اندیشه انسان محدودیت های جدی دارد به دلایل زیر :

1-      علم بشر نسبت به آینده ناقص است و ÷به تنهایی قادر به جمع آوری همه اطلاعات مورد نیاز خود نیست.

2-      اطلاعات علمی امروز نیازمند تجربه و آزمایش است.

3-      پاسخ های علم بشر درست و قابل اعتماد نیست.

4-      پاسخ های علم بشر به نیازهای معنوی جامع و شامل همه نیازها نیست.

راه حل مناسب برای رفع نیاز های معنوی و بنیادین و رسیدن به پاسخ تمام نیازها ، مراجعه به منبع الهی  یعنی  وحی  است

 

 

 

 

درس دوم  -  لطف ِ الهی

خدای جهان ، خدایی حکیم است و هیچ موجودی را عبث و بیهوده نیافریده  است ، پس از خلقت هر موجودی  ، هدفی حکیمانه داشته و باید آن موجود را به سمت آن هدف هدایت می کند  - انسان نیز یکی از آفریده های خدا و دارای هدفی است و باید به سمت آن هدف  هدایت شود

 

ویژگی های خاص انسان که سبب تمایز او از سایر موجودات می شود

1-                  قدرت تفکر و تعقل،تدبر و تفقه است ، که رسیدن به حقیقت به وسیله آن میسر و ممکن است.

2-                  قدرت اختیار و انتخاب ، که به وسیله آن راه درست و هدف درست را انتخاب می کند.           

نکته:انسان باید با قدرت تفکر خود هدف خود را بشناسد و با قدرت اختیار خود به سمت آن هدف حرکت کند و با توجه  به اینکه انسان از درک هدف زندگی و جهان به تنهایی عاجز است خداوند امکانات خاصی برای او قرار داده است.

 

امکانات و چراغ هدایت انسان امام کاظم(ع)  به هشام بن حکم  : خداوند بر مردم دو حجت دارد  :

 

عقل

 

ü      به رسول باطنی و درونی مشهور است(حجت پنهان و نهان )

ü      وسیله فهم پیام الهی است.

ü      استفاده از عقل  برای رسیدن به فهم عمیق و برتر در دین است.

ü      بیشتر کج فهمی ها ، انحرافات -  خرافات  در طول تاریخ به خاطر عدم استفاده درست از عقل است.

پیامبران

ü      به رسول ظاهری و بیرونی مشهور است(حجت آشکار)

ü      مکمل و کامل کننده عقل انسان در مسیر هدف است.

ü      پیام الهی به وسیله آنان به مردم منتقل می شود.

هر کس با قدرت تفکر و تعقل  خود در پیام الهی  بیندیشد به نکات زیر خواهد رسید  :

1-                  درک هدف و مقصود زندگی انسان = معنا پیدا کردن زندگی

2-                  درک درست از آینده انسان

3-                  احساس امنیت – شادمانی- آرامش حقیقی از خود

4-                  پیدا کردن راه شکوفایی و رشد انسان ها

5-                  ایجاد یک جامعه سالم و عادلانه همراه با حفظ کرامت انسان ها

یعنی پیام الهی در بر دارنده تمام نیاز های بنیادین و معنوی انسان است

نکات درس:

1- حجت به معنی دلیل است برای قانع کردن یا محکوم کردن دیگری – و برای گرفتن بهانه از دیگری به کار می رود.

2- انسان به کمک عقل بسیاری از مجهولات را در می یابد مبدا و مقصد جهان و هدف مندی جهان و آینده آن را می فهمد.

3- عقل انسان متوجه می شود که به تنهایی نمی تواند نیازهای بنیادین خود را پاسخ گوید.

4- خداوند حکیم است یعنی  هیچ موجودی را بی هدف ( عبث و بیهوده ) خلق نمی کند.

5- خلق بی هدف نشانه ضعف ، نقص و نا آگاهی است.

6- اختیاری بودن حرکت انسان بدان معنی است  که او با استمداد از عقل ، حکم یقینی وحی را اطاعت  و هدف درست  را تشخیص دهد و به سویش حرکت کند.

7- موجودات آفرینشی متفاوت دارند به خاطر همین شیوه هدایت آنها نیز متفاوت است.

8- اگر ارسال رسل نبود  حجت بر مردم تمام  نمی شد  و مردم در درگاه الهی عذر و بهانه داشتند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سوم – هدایت مستمر

 

سوال : چرا همه پیامبران دارای برنامه واحد هستند ؟

ویژگی های انسان ها: انسان ها دارای یک سری ویژگی های مشترک  هستند در عین حال  تعدادی ویژگی غیر مشترک هم دارند

الف ) ویژگی های مشترک بین همه انسانها(ویژگی های فطری)

ü      استعداد تفکر و تعقل

ü      قدرت اختیار،اراده و انتخاب

ü      گرایش به فضیلت های اخلاقی مانند حق و عدل و ...

ü      بیزاری از رذایل و بدی های اخلاقی مانند ظلم و حسد و ....

ü      به دنبال کمالات و زیبایی های نامحدود بودن و  قانع نشدن به حد معین

ü      هدف زندگی همه آنها مشترک و متناسب با خلقت آنها است

ب )  ویژگی های غیر مشترک انسان ها :

نژاد – زبان – آداب و رسوم – اختلافات سلیقه ای  در شغل ، هنر  ، ورزش ، رشته علمی ، غذا ؛ رنگ و شکل لباس

نکته: چون تمام انسان ها دارای ویژگی های فطری مشترک و واحد هستند محتوای دعوت تمام پیامبران یکسان است.

محورهای اصلی دعوت پیامبران

ü      ایمان به خدا و دوری از شرک

ü      ایمان به معاد و نظام جزاء و پاداش

ü      اعتقاد به عادلانه بودن نظام هستی

ü      ایمان به فرستادگان خدا

ü      عبادت و بندگی خدا با نماز و روزه

ü      کسب مکارم اخلاقی مانند عفاف ، صداقت و

ü      دوری از رذایل و زشتی های اخلاقی

ü      برپایی نظام اجتماعی عادلانه

علل آمدن پیامبران متعدد

 سوال : تا اینجا مشخص شد که تعالیم همه انبیاء الهی یکی بوده و همه  پیامبران  مبلغ یک دین واحد بوده اند  سوال این است که چرا خداوند متعال این دین واحد را از همان ابتدا بوسیله اولین پیامبر به مردم ابلاغ نکرد و دلیل آمدن پیامبران متعدد چه بوده است؟

پاسخ :

 

آمدن پیامبران متعدد در زمان های مختلف سه دلیل  داشته است :

•         پایین بودن سطح درک انسان های اولیه : یکی از دلائل آمدن پیامبران متعدد این بود که آنها دین الهی را در خور فهم و اندیشه مردم همان زمان بیان کنند:    و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم

•         عدم قدرت بشر برای حفظ و نگهداری از دین   : بشر قدیم به دلیل ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت قادر به حفظ دین نبود. به همین دلیل محتوای دین یا تحریف می شد و یا به فراموشی سپرده می شد.

•         دین باید به صورت پیوسته و مستمر ترویج شود تا همیشه ماندگار بماند  : بنابر این پیامبران متعدد  می آمدند تا دین پیامبر صاحب شریعت (پیامبران تشریعی) یا پیامبران زمان خود را تبلیغ کنند که به آنها پیامبران تبلیغی می گویند.  در حقیقت به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعالیم انبیاءضرورت تجدید نبوت ها را ایجاب می کرد.

 

نکته: دین علت اصلی وجود ادیان مختلف مبلغان و بزرگان دینی و مذهبی بودند که با آمدن پیامبری ، مقابل دعوت او ایستادند  ، چون منافع آن ها در خطر  می افتاده است.،

 

 

عوامل ختم نبوت به پیامبر اسلام

سوال : سوال : چه عواملی باعث شد تا دین الهی در عالی ترین سطح و کامل ترین محتوا در قالب قرآن کریم بر پیامبر اسلام نازل شود ؟( چه عواملی باعث شد تا شریعت پیامبر اکرم (ص) به عنوان آخرین شریعت معرفی شود؟)

پاسخ : وجود چهار علت در جامعه زمان پیامبر باعث شد تا شریعت اسلام به عنوان آخرین شریعت و حضرت محمد (ص) به عنوان خاتم پیامبران لقب گیرد:

•         آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی  : در عصر پیامبر اسلام رشد عقلی  و بلوغ فکری بشریت به میزانی رسیده بود که بتواند کامل ترین برنامه را دریافت کند و پاسخ نیاز های فردی و اجتماعی خود را بدست آورد

•         حفظ قران کریم از تحریف : اراده خداوند و  اهتمام پیامبر در جمع آوری و حفظ قرآن. تلاش و کوشش مسلمانان در دوره های مختلف ، از جمله عوامل حفظ قرآن از تحریف بود. ( در حقیقت قرآن کریم  هم مصون از تحریف است و هم شامل برنامه ای برای همه زمان ها  است پس نیاز به تصحیح و تکمیل ندارد)

•         وجود امام معصوم بعد از پیامبر  :  حضور 250 ساله امامان معصوم و امام زمان(ع) سبب شد مردم بتوانند احکام دین و تفسیر درست قرآن را به دست آورند.

•         پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیاز زمانه :  اسلام برای هر دوره و زمانی برنامه هایی پیش بینی نموده که مردم بتوانند مشکلات دینی خود را به کمک علما حل نمایند.

 

ویژگی های دین اسلام که سبب انطباق با نیازهای متغیر زمان می شود:

·         توجه به نیاز های ثابت در عین توجه  به نیاز های متغیر : اسلام هم برای نیازهای ثابت مانند نیاز به عدالت- رابطه با خالق – اخلاق و ... برنامه و قانون دارد و هم برای نیازهای متغیر مانند مسایل جاری روزمره جامعه

·         تقدم روح و معنای دین بر ظاهر و قالب   : توجه به معنا و محتوای دین بر ظاهر و قالب ظاهری آن تقدم دارد.

·         وجود قوانین تنظیم کننده  : این قوانین مانند بازرسان عالی، احکام و قوانین را تحت نظر می گیرند و کنترل می کنند و بعضی قوانین که صراحتا در ایات و روایات نیامده بر اساس این قوانین وضع می شود.

·         دادن اختیار به حاکم اسلامی برای وضع قوانین جدید اختیارات  : حاکم اسلامی دارای اختیارات خاصی است که در مواقع ضروری بتواند قوانین جدیدی وضع کند.و در شرایط خاص بتواند مشکلات جامع را حل کند.

ویژگی های پیامبران

1- وحی

2- اعجاز ( ویژگی های معجزه)

3-عصمت

- عالی ترین درجه آن القای معانی و معارف به قلب پیامبراز طرف خداست

- سخن گفتن با خدا و جبرئیل

- ابلاغ پیام الهی از طرف خداوند به وسیله جبرئیل به پیامبر

- اثر فوق بشری است که افراد عادی از انجام آن عاجزند.

- این آثار نشانه و بَیِّنه پیامبر است برای اثبات ارتباط خود با خداوند.

- قرآن کریم این آثار خارق العاده را آیت یا نشانه می نامد.

دانشمندان اسلامی آنرا معجزه می خوانند چون عجز و ناتوانی افراد را آشکار می سازد

- مصونیت از گناه ناشی از ایمان و تقوی در پیامبر است.

- مصونیت از اشتباه  ناشی از بینش قوی و عمیق پیامبر نسبت به مسایل است.

پیامبران نه تنها باید در اجرای ماموریت  خود از گناه و اشتباه مصون  از گناه و اشتباه باشند بلکه این عصمت باید در تمام رفتارهای آنان متجلی شود

 ضرورت عصمت در حوزه های مربوط به رسالت

 

1- پیامبر باید در دریافت و ابلاغ وحی  معصوم باشد چون اگر نباشد:

- دین الهی درست به مردم نمی رسد.                  - امکان هدایت از مردم سلب می شود.

2- پیامبر باید در تعلیم و تبیین دین( مرجعیت  علمی ) معصوم باشد چون اگر نباشد :

          - امکان انحراف در تعالیم پیدا می شود.             - اعتماد مردم از دین از دست می رود.

3-پیامبر در اجرای وحی و فرمان الهی  باید معصوم باشد چون:پیامبر الگو و اسوی مردم است اگر دراجرای فرمان الهی دچار گناه یا اشتباه شود مردم او را الگو قرار می دهند و به گمراهی و انحراف دچار می شوند.

 

 

 

 


پس پیامبر باید در مقام دریافت و ابلاغ و عمل به وحی دارای عصمت باشد ، پیامبران الهی با بهرمندی از الطاف الهی  چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا دارند که هیچ  گاه به سوی گناه نمی روند  ، همچنین از چنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی شوند ( پس عصمت انبیاء 

 

 

 

 

 

 

قوانین ثابت

ü      برای رفع نیازهای ثابت است.

ü      به احکام اولیه مشهور است که در قرآن و سنت ائمه اطهار صراحتا ذکر شده است.

ü      این قوانین در تمام دوران ها تغییر نمی کند.

قوانین متغیر

ü      برای رفع نیازهای متغیر و ضروری جامعه است.

ü      به احکام ثانویه مشهور است.

ü      توسط حاکم اسلامی وضع می شود.

ü      در مواقع ضروری وضع می شود و با از بین رفتن ضرورت آنها هم ازبین می روند(لغو می شوند).

ü      حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در قرن چهار دهم از این نمونه است.

قوانین

تنظیم کننده

ü      این قوانین بر تمام احکام و مقررات اسلامی تسلط دارند.

ü      مانند بازرسان کل تمام احکام را زیر نظر دارند و کنترل می کنند.

ü      بسیاری از احکام بر اساس این قوانین ساخته می شوند.

ü      حدیث   و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام"قانونی است که بسیاری از قوانین روزه و مسائل فقهي جديد بر اساس آن وضع می شود.

 

قوانین موجود

در دین اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


درس چهارم  - معجزه ای از نوع کتاب

 

معجزات پیامبران

1-     معجزه نشانه و بیِّنه نبوت است.

2-     دیگر انسان ها از آوردن آن عاجز هستند.

3-     معجزه هر پیامبری با توجه به پیشرفت های علمی و فرهنگی عصر آن پیامبر بوده است.

4-     هر پیامبری در مقابل معجزه خود مبارزه طلبی داشته است که اگر دیگر افراد می توانند مانند آن بیاورند.(تحدّی)

معجزات موسی(ع)  :  تبدیل کردن عصای خود به ماری بزرگ   و   نورانی  شدن دست او هنگام بیرون آمدن از گریبان

معجزات عیسی(ع)  : شفا دادن بیماران لاعلاج   و زنده کردن مردگان  و خبر دادن از آذوقه داخل خانه های مردم

معجزه پیامبر اسلام : "قران کریم"

مقایسه قرآن با آثار دانشمندان :

قرآن با پیشرفت های علمی نه تنها ارزش آن کاسته نمی شود بلکه درخشندگی آن آشکارتر می شود. و  با پیشرفت بشر و دانش او اعجاز آن بیشتر آشکار می شود. اماآثار دانشمندان روز به روز نسبت پیشرفت های علمی جدید کهنه تر می شوند. و  هرچه علم روز پیشرفت می کند اشتباهات آن ها آشکارتر می شود.

 

جنبه های اعجاز قرآن کریم

نشانه های لفظی و ظاهری  "اعجاز لفظی"

1-      فصاحت و بلاغت قرآن کریم

2-      زیبایی های لفظی

3-      ساختار موزون کلمه ها و جمله ها

4-      رسایی در معنا با وجود اختصار و ایجاز

5-      زیبایی و شیرینی بیان

6-      رسایی تعبیرات

اینکه نمی توان هیچ کلمه ای را در قرآن تغییر داد و یا لفظی را به جای لفظ دیگر نشانه از نشانه های اعجاز لفظی است.

نشانه های محتوایی و معنوی (اعجاز معنوی)

الف )انسجام درونی درعین نزول تدریجی هماهنگی در معنی    در طول 23 سال

ü      میان آیات قرآن هیچ تعارض و ناسازگاری نیست.

ü      همه آیات قران هماهنگ و موید یکدیگرند.

ü      همین انسجام درونی قرآن و عدم اختلاف در آن نشانه الهی بودن آن است.

 

ب)تاثیر ناپذیری و عدم تبعیت

-  قرآن کریم نه تنها از فرهنگ جاهلی و رسوم خرافی عهد جاهلیت تاثیر نپذیرفت بلکه به شدت با آن مبارزه کرد.

- طرح مباحث عدالت خواهی ، علم دوستی ، معنویت  و حقوق برابر انسان ها توسط قرآن کریم در فضای جاهلی آن روز ، بالاترین جنبه اعجاز قرآن بود

ج)جامعیت و همه جانبه بودن

- قرآن کریم تمام مسایل معنوی و هدایت انسان ها و راه رسیدن به کمال را نمایان کرده است.

- در عین حال از مسایل مادی اجتماعی و سیاسی و زندگی فردی و اجتماعی انسان ها سخن گفته است.

د)تازگی و شادابی دائمی

- همه افکار و اندیشه ها به مرور زمان کهنه می شود.

 -قرآن کریم نه تنها با پیشرفتها کهنه نشده است بلکه روز به روز بر شادابی و تازگی آن افزوده شده است.

چند نکته :

•       قرآن کریم ،دلیل وسند نبوت پیامبر اسلام و معجزه جاویدان و همیشگی اوست و همین موضوع قرآن را منحصر به فرد می کند

•       آسان ترین را ه برای غیر الهی نشان دادن  اسلام و قرآن ، آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های قرآن است.

•       اگر معجزه پیامبر اسلام از نوع کتاب و فرهنگ و علم نبود نمی توانست شاهدی حاضر بر نبوت ایشان باشد.

•       چون اعجاز لفظی و ظاهری قرآن سبب نفوذ خارق العاده در افکار و نفوس در مردم بوده است  ، سران مکه در اوایل بعثت ، مردم را از شنیدن قرآن منع می کردند.

•       اعجاز لفظی و ظاهری قرآن از مقوله زیبایی  و اعجاز معنوی قرآن  از مقوله معرفتی است.

یکی دیگر از دلایل اعجاز قرآن کریم ، امی و بی سواد بودن  پیامبر اسلام است . کسی که مطابق رسم زمانه نزد کسی درس نخوانده  کتابی را آورده است که برترین معارف  از قبیل خدا شناسی ، معاد  ، انسان شناسی  ، اخلاق  و سایر جنبه های زندگی فردی و اجتماعی را در بر دارد 

 

 

 

درس پنجم – گستره رسالت پیامبر

پیامبر اکرم در میان مردم 4 وظیفه مهم داشت:

1-     دریافت و ابلاغ وحی               2- تعلیم و تبیین تعالیم دین

3-ولایت ظاهری                         4- ولایت معنوی

هر کدام از آیات زیر بیانگر یک یا چند وظیفه پیامبر است

قلمرو رسالت  ( وظایف پیامبر ص )

برنامه ها پیامبر  برای هدایت  مردم و انجام رسالت الهی شامل چهار قلمرو  می شد  که  تفصیل آنها در زیر   دسته بندی شده است :

v     دریافت و ابلاغ وحی

ü      پیامبر تمام قرآن را به طور کامل دریافت و به مردم می رساند.

ü      تدوین کامل قرآن کریم برعهده پیامبر(ص)بود. ( او  مُدَوِّن قرآن بود)

ü      حفظ نگهداری قرآن به دو طریق انجام می شد :

الف)حافظان وحی : کسانی که قرآن را حفظ می کردند.

ب)کاتبان وحی : نویسندگان وحی        -    اولین و برترین کاتب وحی علی (ع) می باشد.

v     تعلیم و تبیین تعالیم دین (مرجعیت علمی)

ü      پیامبر اکرم وظیفه تفسیر و تبیین قرآن را به عهده داشت.

ü      گفتار  و رفتار پیامبر اولین و معتبرترین مرجع علمی فهم آیات قرآن است.

ü      مسلمانان تمام احکام دین را مطابق روش پیامبر اکرم(ص) انجام می دهند.

ü      اولین و بزرگترین معلم قرآن پیامبر اکرم(ص) است.

ü       

v     ولایت ظاهری( ایجاد حکومت اسلامی )

ü      ولایت ظاهری بر جامعه به منظور پیاده کردن قوانین اسلام و اجرای احکام است.

ü      پیامبر اکرم(ص) به محض ورود به مدینه با حمایت مردم حکومت اسلامی تشکیل داد.

ü      حدیث امام محمد باقر (ع): بنی الاسلام علی خمس  علی الصلوه و الزکاه والصوم والحج  والولایه  و لم یناد بشیءٍ کما نودی بالولایه اسلام بر پنج پایه استوار است: 1- نماز 2- زکات 3- روزه 4- حج   5- ولایت  که مهم ترین آنها ولایت است.

-         یعنی وقتی ولایت و حکومت اسلامی تشکیل شد ، فرصت اجرای احکام دیگر مثل نماز و روزه  و ... فراهم می آید

دلایل ضرورت حکومت اسلامی  در جامعه اسلامی :

الف  ) جامعیت دین اسلام : دین اسلام جامع تمام احکام فردی و اجتماعی است که تنها راه اجرای کامل آن در جامعه ایجاد یک نظام حکومتی اسلامی است.

ب ) ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از طاغوت: ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست و حاکمیت در نظام شرک و حاکمیت کسانی که فرمان می دهند درحالی که خدا آنها را تعیین نکرده است و فرمانشان نشآَت گرفته از فرمان الهی نیست ،طاغوت نامیده می شود

-  پذیرش ولایت الهی  از ثمرات بزرگ ایجاد حکومت اسلامی است.

-  بر تمامی مسلمانان واجب است که سرپرستی طاغوت را نپذیرند چون  پیروی از طاغوت بر مسلمانان حرام است

-  مسلمانان  باید به ولایت و سرپرستی خدا تن دهند و لازمه این سرپرستی حکومت نماینده خدا است.

ج )  ضرورت اجرای احکام دین اسلام: داشتن نظام حکومتی ، ابزار و شیوه ای است برا برپایی هدفی به نام احکام  دین

اجرای احکام دین مانند ایجاد عدالت و خمس، زکات و ... تنها با ایجاد حکومت اسلامی امکان پذیر است.

ولایت  معنوی

ولایت معنوی  ، عنایت ویژه خداوند به بندگان خاص است که آنها می توانند بر دل و قلب مومنان تاثیر بگذارند و آنها را هدایت کنند و یا واسطه فیض و رحمت و برکت به مخلوقات و بندگان خدا می شوند و یا می توانند در طبیعت تصرف کرده و معجزات انجام دهند.

چند نکته در مورد ولایت معنوی:

ü      ولایت دو نوع است :  ولایت عام – که همگانی و برای همه مردم است و ولایت خاص- که  مخصوص کسانی است که به مراحل بالای ایمان رسیده اند.( مومنان واقعی)

ü      خداوند خالق و ولی و سرپرست حقیقی تمام موجودات  است

ü      خداوند نفس و روح انسان ها را سرپرستی می کند و از تاریکی ها به سوی نور می برد.

ü      بر اساس ولایت معنوی پرده های حجاب از جلو چشم کنار می رود و شخص عالم ماوراء طبیعت را مشاهده می کند.

ü      بر اساس ولایت معنوی ، پیامبر واسطه فیض و رحمت و برکت به  مخلوقات و تجلی بخش اسماء و صفات خداست.

ü      سرپرستی مخلوفات بر اساس ولایت معنوی به پیامبر واگذار می شود.

ü      بر اساس ولایت معنوی پیامبر روح و جان مومنان را پرورش می دهد.

ü      آموزش معنوی و باطنی دیگران توسط پیامبر از برکات ولایت معنوی است.

ü      برترین و والاترین قلمرو رسالت ولایت معنوی است.

ü      بهره مندی از هدایت معنوی که نتیجه ولایت معنوی است  به درجه ایمان و اخلاص در عمل بستگی دارد.

ü      این که علی (ع) می فرماید : رسول خدا بابی از علم به روی من گشود  که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد  ، این ناشی از ولایت معنوی پیامبر  اکرم است  ، چون او واسطه خیرات و برکات  مادی و معنوی به انسان ها است.

ü      به خاطر ولایت معنوی پیامبر است که است که او نزد خدا جایگاهی دارد که حتی برای فرشتگان نیز دست یافتنی نیست و مومنان به بهره مندی از هدایت معنوی چشم باطنشان باز می شود و پرده های عالم غیب کنار می رود و مرتبه ای از این ولات را درک می کنند .

 

 

درس ششم  - تداوم رسالت بوسیله امامت

 

دلیل برای ضرورت امام معصوم بعد از پیامبر اکرم(ص)

پیامبر اکرم در میان مردم 4 وظیفه مهم داشت:

2-      دریافت و ابلاغ وحی               2- تعلیم و تبیین تعالیم دین

3-ولایت ظاهری                         4- ولایت معنوی

هنگامی که پیامبر اکرم از دنیا رفت با توجه به تکامل دین  ،  نیاز به وحی در جامعه وجود نداشت     ولی در مورد سه وظیفه دیگر پیامبر ،  باید بعد از او  افرادی معصوم باشند که بتوانند بدون اشتباه و خطا  ،  تعالیم دین را تعلیم دهند (مرجعیت علمی) و زمام امور مردم را در دست داشته باشند (ولایت ظاهری ) و  واسطه فیض الهی که به وسیله ولایت معنوی اعمال می گردد در جامعه تعطیل نشود.

 این افراد به عنوان نگهبانان دین بعد از پیامبر همان امامان معصوم علیهم السلام  هستند که به عترت مشهور می باشند

 

ضرورت شناخت امام :

 پیامبر اکرم (ص) در یک حدیث  ضرورت شناخت امام   را این گونه بیان می کند :

من مات  ولم یعرف امام زمانه مات میتهً جاهلیه  ،

هر کس بمیرد و امام  زمان خودش را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است

تعیین امام :

در  این قسمت به احادیثی اشاره می شود  که در آنها  پیامبر اکرم  صراحتا جانشین خودش را معرفی کرده است

نام حدیث یا آیه

متن حدیث یا آیه

ترجمه

پیام چگونگی اثبات امامت علی ( علیه السلام)

حدیث یوم الدار

(یوم الانذار)

این حدیث پس از گذشت سه سال از بعثت در مراسم دعوت40 تن ازخویشاوندان پیامبر  بیان شده است

هما

ا این (علی ) ، برادر من ، وصی و جانشین من در میان شما خواهد بود، فرمانش را بشنوید و از او اطاعت کنید

پیامبر اکرم در اولین شبی که تمام خویشاوندان را در خانه خود دعوت به دین می کرد ، اولین کسی که به او ایمان آورد را به جانشینی انتخاب کرد و او کسی نبود جز علی

ع)

 

 

 

آیه ولایت

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ

ولی شما تنها خدا ورسول او وکسانی که ایمان آوردند وکسانی که نماز بر پا می دارند وصدقه می دهند در حالی که رکوع می کنند

ü      هنگامی که علی(ع) در مسجد انگشتر خود را به فقیر بخشید این آیه نازل شد  و پیامبر با شتاب به سوی مسجد آمد و ولایت و سرپرستی جامعه بعد از پیامبر را برای علی(ع) تثبیت کرد.

ü      این جریان یک معیار و ملاک برای ولایت پس از پیامبر مشخص کرد

 

 

 

آیه تطهیر

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

همانا خدا اراده کرده که دور گرداند ازشما اهل بیت پلیدی و ناپاکی را وشما را کاملا پاک وطاهر قرار دهد

ü      هنگامی که پیامبر اکرم در خانه  ام سلمه  ، علی (ع) و همسرش فاطمه و فرزندان آن ها امام حسن و امام حسین را در زیر عبا جمع کرد آیه تطهیر نازل شد

ü      این آیه نشانه ای شد بر طهارت و پاکی و معصومیت از گناه و پلیدی های اهل بیت علیهم السلام

 

 

حدیث جابر

وقتی آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا  اطیعوا الله  و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم   ای مومنان  اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر» نازل شد  ، جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم در مورد اولی الامر پرسید که چه کسانی هستند و پیامبر اکرم اسامی 12 امام را به ترتیب برای جابر بیان فرمود. و تکلیف  همه را برای پیروی از امامان شیعه مشخص کرد.

- پیامبر در این حدیث فرمود که امام پنجم  محمد بن علی در تورات به باقر معروف است

- در این حدیث پیامبر بیان می دارد که امام دوازدهم هم نام و هم کنیه اوست

 

حدیث منزلت

انت منی بمنزله هارون من موسی الا اَنَّه لا نبی بعدی

نسبت ت

 به من مانند نسبت هارون است به موسی با این تفاوت که بعد از من  پیامبری نخواهد آمد

پیامبر اکرم(ص) به علی(ع) فرمود:تو برای من مانند هارون به موسی هستی یعنی همان طور که هارون جانشین موسی  بود تو هم جانشین من هستی.

 ( وقتی خداوند موسی را مأمور مبارزه با فرعون کرد  ، آن حضرت  از خداوند در خواست کرد که هارون را پشتیبان و شریک او قرار دهد)

 

 

 

 

 

حدیث ثقلین

انی تارک  فیکم الثقلین

کتاب الله  و عترتی  اهل بیتی  و ما تمسکتم بهما  لن تضلوا ابدا

  و انهما  لن یفترقا  حتی یرد ا  علیّ الحوض  

من دو چیز گران بها را  در میان شما باقی می گذارم :  کتاب خدا و عترتم اهل بیت را  تا وقتی به این دو تمسک جوئید  هرگز گمراه نمی شوید

 و این دو هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند

 

 

 

 

ü      با توجه به حدیث ثقلین قرآن و اهل بیت لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

ü       چون قرآن همیشگی است وجود امام معصوم در کنار آن همیشگی خواهد بود.

ü       هرکس به قرآن و اهل بیت تمسک جوید هرگز گمراه نمی شود.

ü       قرآن و اهل بیت هیچ گاه از هم جدا نیستند.

ü       این آیه بیان گر پیوند مستحکم بین قرآن ومعصومین است.

ü      این آیه سند پاکی و طهارت و معصومیت ائمه اطهار (ع) است

ü      حضرت زهرا جزء اهل بیت است  و مانند دیگر معصومین از مقام عصمت برخوردار است

 

 

 

 

آیه ابلاغ

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ‏

 

ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده ابلاغ کن و اگر این کار را انجام ندهی رسالت را تمام نکرده ای و خداوند تو را از گزند مردم حفظ خواهد کرد و خداوند کافران را هدایت نخواهد کرد

(این آیه در روز هیجدهم ذیحجه در محل غدیر خم بر پیامبر نازل شد و خدا ماموریت ابلاغ و اعلان ولایت علی(ع) را به او واگذار کرد)

ü      این آیه  در حجه الوداع(آخرین حج پیامبر) نازل گردیده است.

ü      ركن اصلى اسلام، امامت و حكومت است. «وان لم‏تفعل فما بلّغتَ رسالته»

ü       با توجه به آیات قرآن تعیین علی(ع) به امامت مردم به اندازه تمام دین و تکمیل دین بوده است. و ان لم تفعل  فما بلغت رسالته

ü      خداوند می دانسته ممکن است از مردم نافرمانی کنند به همین دلیل به پیامبر فرمود تو را حفظ خواهم کرد

ü       منظور از کلمه (مولی)در حدیث سرپرست و اولی به تصرف است.

ü      خداوند با دستور به پیامبر او را موظف به تعیین جانشین علی (ع) کرده است.

ü      حضرت علی(ع)و 11 فرزندش جانشینی پیامبر را به عهده دارند.

ü      این حدیث را حدود 110 نفر  از صحابه  بدون واسطه نقل کرده اند

ü      حدیث غدیر توسط  350  نفر از محدثین اهل سنت روایت شده است

هر که را باشم منش مولا و دوست      ابن عم  من ، علی مولای اوست

حدیث غدیر

من  کنت مولا ه  فهذا  علیٌّ مولاه 

هر کس  من ولی و سرپرست  اویم  علی نیز  ولی و سرپرست اوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس هفتم  -  وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (علیهم السلام)

 

پس از رحلت پیامبر اکرم  در دومین ماه سال یازدهم هجری مردم در محلی به نام ثقیفه  بنی ساعده  جمع شدند و در آنجا  ابو بکر را به جای  علی  علیه السلام  به عنوان جانشین پیامبر انتخاب کردند و بدین ترتیب  مسیر  طبیعی رهبری امت  به انحراف رفت  و نظام حکومتی ، که بر اساس امامت  طراحی شده بود  تحقق نیافت   و حکومت اسلامی 25 سال بعد از رحلت پیامبر تنها در دوره  خلافت  چهار سال  و نه ماه  به علی (ع)  رسید  و در همین مدت کوتاه عالی ترین  نمونه انسانی حکومت را به نسل ها در سراسر تاریخ عرضه کرد .

 

مسایل و مشکلات سیاسی . فرهنگی  و اجتماعی جامعه مسلمانان  بعد از پیامبر اکرم(ص)

به خلافت نرسیدن علی (ع) بعد از پیامبر، مسایل و مشکلات  فرهنگی و اجتماعی  فراوانی را به دنبال داشت که عبارتند از :

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص)

بعد از پیامبر نوشتن احادیث او ممنوع شد و احادیث پیامبر به شیوه حفظ کردن  ، نگهداری و به دیگران منتقل می شد  که این شیوه عواقب زیر را به دنبال داشت  :

ü      احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت(کم یا زیاد شدن عبارات)

ü      فراهم شدن شرایط مناسب برای جعل حدیث به اغراض شخصی

ü      عدم وجود منبعی درست برای تشخیص احادیث درست از نادرست

ü      محروم ماندن مردم و محققان از منبع مهم هدایت و دخالت دادن سلیقه شخصی در احکام دینی

پید ایش مسایل جدیدبا گسترش دنیای اسلام

گسترش اسلام و ارتباط با دیگر کشورها ، اقوام ، تمدن ها و فرهنگ ها ، مسایل جدیدی را فراهم آورد که نیاز به مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینان که بتواند بر مبنای قرآن کریم ، احکامی متناسب با شرایط جدید بیان کند ، را بیشتر آشکار می ساخت.

تحریف اندیشه های اسلامی و جعل احادیث

ü      علمای یهودی و مسیحی مانند کعب الاحبار که تازه مسلمان شده بودند در مساجد می نشستند و به  تفسیر قرآن پرداختند و با نقل داستان های خرافی در باره پیامبران  سبب گمراهی بسیاری از مردم می شدند.

ü      حمایت بنی امیه  و بنی عباس از جاعلان حدیث و تحریف کنندگان دین با دادن جایزه  و پول به آنان

ظهور شخصیت ها الگو های غیر قابل اعتماد

ü      بعد از پیامبر شخصیت های اصیل به انزوا کشیده شدند.

ü       شخصیت های غیر قابل اعتماد جایگاه برجسته پیدا کردند.

 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی

 

نتیجه حکومت بنی امیه و بنی عباس :

پیامبر حکومتش را بر مبنای عدل و برابری و مساوات بنا کرد  و ملاک برتری و کرامت انسان ها را تقوا می دانست اما پس از رحلت ایشان :

ü      جاهلیت در لباسی جدید وارد جامعه اسلامی شد.

ü      شخصیت های با تقوا و جهاد گر مورد اعتماد و احترام پیامبر منزوی شدند.

ü      دشمنان اسلام  در جبهه دوستان قرار گرفتند  و به تدریج شیوه حکومتی قیصران روم  و کسرایان ایران را در پیش گرفتند

چند نکته پایانی

ü      حکومت اسلامی بعد از پیامبر به دست کسانی افتاد که از اسلام کینه و نفرت داشتند(معاویه – یزید – بنی امیه)

ü      بنی امیه تا سال 132 ه ق بر مردم  حکمرانی کردند و شیوه حکومت خود را به روش قیصری و کسرایی اداره کردند.

ü      تنها راه حفظ دین بعد از پیامبر ،  تحول معنوی ایجاد شده و ائمه اطهار علیهم السلام و قران کریم بود..

ü      با  اینکه بعد از پیامبر نوشتن حدیث پیامبر ممنوع شد پیروان ائمه اطهار علیهم السلام احادیث را حفظ و جمع آوری نمودند.

ü      بنی عباس در سال 132 در زمان امام صادق (ع) به نام اهل بیت ( خود را عموزادگان ائمه اطهار می دانستند) حکومت را از بنی امیه گرفتند  و از ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر چیزی را فرو گزار نکردند.

 

درس هشتم – احیای ارزش های راستین

نقش ائمه اطهار (ع) در تداوم قلمرو رسالت پیامبر(ص)

اقدامات امامان شیعه بعد از پیامبر اکرم(به مدت  250 سال)

امامان شیعه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)  در آن شرایط سخت و پیچیده  برای جلوگیر ی از مسخ  و  انحراف  اسلام   به وظایف سه گانه خویش  عمل کردند   ،  تلاش ائمه اطهار سبب شد  که چهره اسلام راستین  که بر اساس توحید ، عدل و امامت  استوار است  ،باقی  بماند .

چگونگی  اقدامات آنان در  این درس به صورت خلاصه آمده است :

الف)  اقدامات مربوط به مرجعیت علمی

•         تعلیم و تفسیر قران کریم   -  امامان شیعه از هر فرصتی برای تفسیر معارف قرآنی استفاده کردند و مشتاقان را با حقایق قرآنی آشنا کردند.

•         اقدامات برای حفظ سخنان و سیره پیامبر  -   از راه آموزش فرزندان خود  و از طریق انتقال سخنان ائمه و پیامبر به امامان بعد

•         پاسخ به مسایل نو و نیازهای جدید-  با گسترش ممالک اسلامی مسایل جدیدی در جامعه پدید آمد. -  امامان شیعه به دور از انزوا و گوشه گیری به حل مسایل جدید پرداختند.

•         تربیت شخصیت های اسلامی        -     امامان شیعه شاگردان زیادی را در مسایل دینی و علوم دیگر تربیت کردند.

کتب روایی شیعه که در آن ها احادیث و روایات معتبر شیعه نقل شده است

کتب معصومین

 علیهم السلام

 

1- نهج البلاغه  :  شامل خطبه ها و نامه ها و کلمات کوتاه از علی(ع) است. که سید رضی انصاری آن ها را جمع آوری نموده است.

2- غرر الحکم و درر الکلم   :   شامل یازده هزار سخن از علی است

3- صحیفه سجادیه  :  مجموعه دعا های امام سجاد(ع) است.

کتب معتبر حدیثی علمای شیعه

( کتب اربعه )

1- کافی  از   شیخ کلینی

2- من لا یحضره الفقیه  از  شیخ صدوق

3- التهذیب  از  شیخ طوسی

4- الاستبصار  از شیخ طوسی

 

ب)مجاهده در راه ولایت ظاهری و ایجاد حکومت

امامان بزرگوار از دو جهت با حاکمان زمان خودشان مبارزه می کردند

ü      چون رهبری جامعه از طرف خدا به آنها سپرده شده بود  و لازم بود درصورتی که شرایط فراهم بود با حاکمان غاصب مبارزه و آ ن ها را  بر کنار سازند 

ü      دلیل دیگر  آن که سکوت در برابر  ظلم و زیر پا گذاشته شدن قوانین الهی را گناه می دانستند و در این شرایط امر به معروف و نهی از منکر  را واجب می شمردند.

امامان معصوم علیهم السلام در را ه مجاهده برای برقراری حکومت اسلامی از اصولی تبعیت می کردند که عبارتند از:

•         عدم تایید حاکمان

•         معرفی خود به عنوان امام بر حق

•         آگاهی بخشی به مردم

•         انتخاب شیوه درست مبارزه

•         حاکمان زمان ائمه می دانستند که امامان شیعه ، آن ها را به عنوان جانشینان پیامبر به رسمیت نمی شناسند و برای آن ها مشروعیتی قایل نیستند.

شیوه های مختلف مبارزه امامان شیعه

همه امامان شیعه  در راستای مبارزات خود هم جهت بودند و شیوه مبارزات آن ها بنا بر مقتضیات زمان با هم متفاوت است ، به نمونه های زیر دقت کنید :

مبارزه مسلحانه  مانند  امام حسین(ع)

صلح  مانند  امام حسن(ع)

- تبیین معارف دینی بوسیله دعا  مانند امام سجاد(ع)

- نهضت علمی بوسیله امام باقر و امام صادق علیهما السلام

تقیه   آن بخش از مبارزه که شخص عقاید و مبارزات خود را مخفی نگه می دارد تا در عین ضربه  زدن به دشمن کمتر ضربه بخورد. مانند  امام سجاد(ع) ( ائمه با این شیوه ، به حفظ جان شیعیان و یاران  راستین  خود از دست حاکمان  ، کمک می کردند ).

ج)راهنمایی مردم با ولایت معنوی

این مقام ناشی از بندگی واقعی ائمه اطهار در پیشگاه خداست  و امامان شیعه  با داشتن  ولایت معنوی :

ü      واسطه خیر و برکت و رحمت در جهان هستی هستند.

ü      از طریق معنوی و غیبی نیازهای مردم را پاسخ می دهند و آنان را به مقصود می رسانند

ü      بسیاری از شیعیان مخلص از انوار حکمت و معرفت  ائمه بهره گرفته اند و نور معرفت به قلب آنان تابیده است.

اسوه های جاوید

ü      امامان شیعه در طی 250 سال  حضور خود در میان مردم  مدرسه ای بی مانند برای حق طلبان ایجادکردند تا راه صحیح زندگی را بیاموزند

ü      با علم الهی خود تلاش کردند چهره واقعی  و حقیقت اسلام را به نمایش بگذارند

ü      مردم را از سطحی نگری که آفت خانمان سوز جامعه دین داران است برحذر دارند

ü      آنان در مواجهه با شرایط مختلف با حفظ اصول ، در موقعیت های مختلف مسئولیّت خویش را متناسب با شرایط زمان و مکان انجام داده اند

ü      اسوه قرار دادن معصومین (ع) با درک مبانی اساسی زندگی آنان  باید همراه باشد  و این مهم فقط با تعقّل و تفکر عمیق در سیره عملی آنان بدست می آید

 

[ پنجشنبه سوم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 17:25 ] [ حسن زرین کلاه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خالق خوبی ها
خواننده گرامی
سلام
خوش آمدید

همکاران گرانقدر مدرس دین و زندگی و فلسفه و منطق
با ارسال مطالب و مقالات و نمونه سوالات خود به همکاران خود در سراسر کشور یاری رسانید
- مطالب شما با نام خودتان و در صفحه مخوص به خود شما ثبت و در اختیار همه همکاران و دانش آموزان قرار خواهد گرفت
منتظر مطالب شما هستم
آدرس ایمیل مستقیم
zarrinkolahfars@gmail.com
حسن زرین کلاه
همراه 09177038137


موضوعات وب
امکانات وب