دین و زندگی - فلسفه و منطق
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست 
لینک دوستان

درس اول: بيداري


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هفتم بهمن 1386 ] [ 8:49 ] [ حسن زرین کلاه ]

 درس دوم : لطف الهي


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هفتم بهمن 1386 ] [ 8:48 ] [ حسن زرین کلاه ]

قرآن و تعليمات ديني 3 

درس سوم سوالات چهار گزینه ای


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هفتم بهمن 1386 ] [ 8:46 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

درس شانزدهم

 

در مورد نقش اختصاصي زن در خانواده كدام يك  نادرست است ؟

1- تدبير امور خانه         2- تامين هزينه هاي زندگي               3- مادري               4- همسر داري

 

- در صورتي كه مرد با وجود توانايي ، نفقه نپردازد و نيازهاي همسرش را تامين نكند حق زن چگونه احقاق مي شود ؟

1- توسط فرزندان        2- توسط خود زن          3- توسط قيم زن         4- توسط دادگاه اسلامي

 

- پيامبر اكرم (ص) در راستاي وظيفه و نقش مرد معتقد ند كه كدام عبارت هيچ گاه از قلب زن بيرون نمي رود ؟

 1- به تو افتخار مي كنم            2- سر پناه فرزندانم تو هستي

3- تو را دوست دارم              4- با تو اميد به آينده دارم

 

- كدام يك جزء اصلي شرط ازدواج دختر و پسر نيست ؟

1- اذن پدر براي ازدواج پسر                  2- رضايت پسر و دختر

3- صداق                                         4- اذن پدر براي ازدواج دختر

 

- در راستاي فهم مفاهيم قرآني ، واژه هاي (( كره ، قضي ، احفض )) به ترتيب ، كدام معناست ؟

1- دشواري ، قضاوت كرد ، توبه كن           2- كراهت ، تقدير كرد ، برو

3- ناپسند ، فرمان ميدهد ، توبه كن                4 فرمان داد ، بگستر دشواري

 

- در مورد خانواده كدام گزينه نادرست است ؟ ( خانواده يك اجتماع ...)

1- قراردادي است      2- طبيعي است         3- فطري است            4- غريزي است

-  در قلمرو نقش و وظيفه مرد ، ( آن مردي كه براي همسرش لقمه ميگيرد ، نزد خدا  پاداش دارد.) از كدام معصوم است ؟

1- امام علي (ع)        2- امام حسن (ع)         3- پيامبر اكرم ( ص )         4- امام مهدي  (عج)

 

- نقش زن در خانه  نقشي ........است و باعث ...... روابط اعضاي خانواده خواهد شد .

1- فرعي اضمحلال   2- محوري اضمحلال   3- فرعي استحكام   4- محوري استحكام

 

امام باقر (ع) كدام موضوع را از يك سال روزه داري و شب زنده داري برتر مي داند ؟

1- نشتن زن در كنار همسر خود       2- زني كه يك ليوان آب به شوهرش بدهد

3- ابراز علاقه به همسر خود             4- زني كه در اداره خانواده به شوهرش كمك كند .

 

- كدام موضوع باعث قانون مند كردن فرزندان خواهد شد ؟

1- حفظ حرمت پدري از سوي فرزند             2- پذيرش تامين هزينه هاي خانواده از سوي مرد

3- رابطه محبت آميز همسر                         4- محبت پدر نسبت به فرزندان

 

- كدام گزينه از ديدگاه قرآن كريم درذست است ؟

1- تربيت فرزندان بيشتر بر عهده مرد است           2- مرد آرامش بخش زندگي زن است

3- زن آرامش بخش زندگي مرد است                4- زن و مرد مايه آرامش يكديگر خواهند بود

 

- جهاد زن از ديدگاه امير مومنان چيست ؟

1- همكاري در امور خانه 2- همكاري در امور  اقتصادي خانه

3- آراستگي و زيبايي 4- آراستگي و زيبايي براي شوهرش

- كدام يك از معصومين مديريت عمومي خانواده را بر عهده مرد و مديريت داخلي خانه را بر عهده زن گذارده است ؟

1- پامبر اكرم ص                     2- امام هادي  ع         3- امام صادق                    امام علي

 

-  رشد متعادل و طبيعي فرزند بيشتر بر عهده كيست ؟

1- مادر                   2 پدر    3- حكومت   4- فرزند ارشد

 

- انسانهايي كه والدين خو.د را مي رنجانند به كدام يك نمي رسند ؟

1- تربيت و رشد    2- رستگاري و سعادت      3- بهداشت جسمس و روحي     4- احترام و قدرداني

 

- تعهد رسمي و شرعي دختر و پسر براي تشكيل خانواده چه نمام دارد ؟

1- رضايت خانواده       2 عقد          3- پيمان ازدواج         4-   تعهد

 

-  اگر چنانچه هر يك از دختر و پسر عيبهايي داشته باشند كه مانع زندگي خانوادگي شوند حكم عقد ازدواج چگونه است ؟

1- نياز به طلاق دارد  2- دئرست نيست 3 - درست است   4- مشروط به اذن پدر است

 

- در مورد نقش همسران كدام گزينه نادرست است

1- مكمل يكديگرند                              2- نقش يكسان ندارند

3- هردو نقش مشترك دارند                    4-  هريك نقش خاصي دارند

 

- كدام يك در مورد نقش اختصاصي مرد در خانواده نادرست است ؟

1- مديريت و نگهباني از حريم خانواده                  2- نقش پدري

3- تامين هزينه زندگي                                          4- تدبير امور خانه

 

- در چه صورت مرد مي تواند از پرداخت نفقه خود داري كند ؟

1- زن ثروتمند باشد                      2- زن بي نياز باشد

3- تكليف نفقه هيچ گاه ساقط نمي شود           4- اگر زن در هزينه خانواده كمك كند

 

مرد بايد محبت دروني خود را به همسر .... .. به اين دليل كه همسر با او .............

1- مخفي نمايد اعتماد به نفس مي يابد             2- ابراز كند خوش حال مي شود

3-  مخفي نمايد   - خوش حال مي شود        4-  ابراز كند- اعتماد به نفس مي يابد

 

- از ديدگاه فقه اسلامي تامين هزينه هاي لازم خانواده بر عهده كيست ؟ و از نظر شرعي و حقوقي به چه اصطلاحي تعبير شده است ؟

1- مرد دين        2- مرد نفقه    3- زن دين              4- مرد و زن نفقه

 

- ايفاي نقش مديريت و نگاه باني از حريم خانواده بستگي به كدام عامل ندارد  ؟

1- اهمال و سستي                 2- مشورت با ساير اعضاي خانواده           

3- برنامه ريزي                    4- تلاش و فداكاري

 

- پيامبر اكرم  ص  كدام موضوع را از اعتكاف و شب زنده داري در مسجد مدينه محبوب تر مي داند ؟

 1- سلام كردن مرد به همسر خود           2 - نشستن مرد در كنار همسر خود

3 علاقه و محبت مرد نسبت به همسر خود         4- مطالعه و تفكر در آيات الهي در نيمههاي شب

 

در زمينه خانواده زيباترين كلمه در تمام فرهنگها كدام است ؟

1- پدر             1- مادر               3- ازدواج              4- دين

 

نقش مشترك و مهمترين وظيفه پدر و مادر چيست ؟

1- رابطه محبت آميز                                     2- تدبير امور خانه

3- مديريت و نگهباني از حريم خانواده              4- ايجاد زمينه هاي مناسب براي تعالي خانواده

 

قرآن كريم درباره حق پدر و مادر از ما چه مي خواهد

1- تقدير           2- تشكر      3- احسان                4- مودت

 

در مورد دوران حمل و شير دادن مادران از ديدگاه قران كريم كدام يك درست است ؟

1- بيست ماه                2- سي و دو ماه                    3- بيست وچهار ماه                  4- سي ماه

 

عبارت (فلا تقل لهما اف) در مورد چه كساني است؟

1- حاكم                     2- والدين                       3- فرزندان                  4- معلم

 

(صداق ) كه واژه اي است كه بار معنايي بالايي دارد نام ديگري است براي .............

1- مهريه             2- جهازيه                      3- خواستگاري                   4- نفقه

 

كدام امر جمع كننده و پيوند دهنده ي  پدر و فرزندان و نگه دارنده ي آن ها در زير يك سقفذ است؟

1- مديريت بيروني خانواده                   2- رابطه محبت اميز مرد با همسر

3- تدبير امور خانه                           4- تامين هزينه زندگي

 

از ايه ي شريف ي ( و وصينا الانسان بوالديه احسانا) كدام موضوع استفاده مي شود ؟

1- احسان به والدين از حقوق انساني است.         2- احسان به والدينويژه ي مومنين است

3-مسلمانان بايد به پدر و مادر احسان كنند.          4 احسان به والدينمخصوص انبياست

 

ايه شريفه ي (حتي اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنه ) ناظر به كدام مطلب است ؟

1- رشد عقل در انسان از چهل سالگي رو به افول مي رود

2- 40 سالگي قله يتوانمندي و رشد انسان است

3- عبادت در 40 سالگي بسيار اهميت دارد  4- اخلاص در 40 شبانه روز مايه يمعرفت قلبي است.

 

- عبارت شريف ( رب اوزعني ان اشكر نعمتك ) بيانگر چيست؟

1- درخواست توفيق   2- درخواست هدايت    3- درخواستنعمت 4- تقاضاي سپاس گذاري

از ايه شريفه (و قضي ربك الا تعبدوا الا اياه ) كدام موضوع دريافت مي شود؟

1- احسان به والدين الزامي است        2- قضاوت و دموكراسي يكي از ابعاد اسلام است

3- توحيد در راس همه ي اوامر الهي است     4- ايمان به معاد باعث انجام فضايل مي شود

 

در كدام عبارت احسان به پدر و مادر خواسته شده و فرقي ميان ان دو نيست ؟

1- ولا تنهر هما           2- فلا تقل لهما اف        3- و بالوالدين احسانا     4- ولا تطعمها

                            

از آيه ي شريفه ي ( و قل ربارحمها كما ربياني صغيرا ) كدام مفهوم دريافت نمي شود؟

1- در دعا از واژه (رب) غفلت نكنيم 2- رحمت الهي جبران زحمات تربيتي والدين است

3- انسان بايد از مربيان خود تشكرو قدر داني كند

4رحمت و مهرباني نسبت به مردم از وظايف حكومت ها است

با توجه به (عندك) در آيه شريفه ي (و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما) كدام موضوع استفاده مي شود؟

1- در مقابل پدر و مادر بي احترامي نكنيم      2- پدر و مادرسالمند را به آسايشگاه نبريم.

3- در مقابل پدر و مادر صداي خود را بلند نكنيم.     4- پدر و مادررا نزد خود نگه داريم.

 

- اينكه ازديدگاه قرآن كريم مهريه عنواني جز هديه و پيشكش ندارد با كدام كلمه بيان شده است ؟ 

1- نحله                         2- نفقه                   3 صدقه             4- صداق

 

- در قرآن كريم صدقه به كدام مورد اطلاق مي شود ؟

1- عامل معنوي كمك و انفاق به ديگران از مجراهاي معنوي در تغيير و تبديل سرنوشتها موثر است ؟سراسري -77

2- عامل معنوي احسان يكي از مظاهر غذا و قدر است و در تبديل سرنوشتها موثر است .

3- مهريه تامين مخارج اوليه زندگي انسان و اعلام وفاداري اوست .

4- مهريه نشانه راستين بودن علاقه  مرد به زن و نوعي پيام محبت است .

 

- در آيه مباركه ( و اتو النساء صدقا تهن نحله ) ضدقه نشانه چيست

1- تامين كننده سعادت               2 مانع جدايي زن از شئهر

3- پشتوانه اقتصادي براي زن              4- راستين بودن علاقه مرد به زن

 

- مهريه زنان در قرآن به چه عنوان بيان شد ؟                                                          

1- مانع جدايي زن و مرد                                           2- هديه و پيش كش

3- ضمانت زندگي زن                                                4- استقلال اقتصادي

 

- اسلام مسئوليت اداره و مديريت خانواده  را بر عهده چه كسي نهاده است ؟                     

1- زن                   2- مرد                     3- زن و مرد              4 همه اعظاء خانواده

 

-  نحله  به معناي چيست ؟

 1- هديه                       2- صداقت                 3- راستي                 4- محبت

 

-  كتاب سلام بر خورشيد  از چه كسي ؟

1- محمد رضا حكيمي       2- علي اكبر حسيني   3- استاد مطهري  4 - شيخ صدوق

                           

 

- صداق به معناي چيست ؟

1- هديه و پيشكش      2- نشانه صداقت و راستي 3- اعلام محبت     4- هديه و صداقت

                                  

- معني آيه ( و  اتو النساء صدقا تهن نحله ) كدام است ؟

1- به زنان به عنوان هديه صداقشان را بپردازيد      2- به هديه به زنان صداقت است

3- نسبت به زنانتان صداقت  داشته باشيد                 4- هديه زنانتان را با صداقت دهيد

 

- پيشوايان اسلام چه زناني را شوم و بي بركت معرفي كرده اند ؟

1- زناني كه بد اخلاق هستند       2- زناني كه با مهريه سنگين حاضر به ازدواج مي شوند

3- زناني كه از عفت و تقوا برخوردار نيستند     4- زناني كه قادر به تربيت فرزندانشان نيستند

 

- اينكه در اسلام  تامين هزينه هاي زندگي بر عهده مردان است از چه چيزي ريشه مي گيرد ؟

1- دستور قانوني و دادگاه                       2- وجدان اخلاقي

3- وظيفه شرعي و اجتماعي                    4- تقسيم كار طبيعي و عادلانه

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:32 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

 

درس پانزدهم

 

 

حديث شريف (( بدان كه هيچ مسلماني حقير و كوچك نيست ؟

1- امام علي (ع)          2- امام سجاد ( ع)            3 امام رضا ( ع )           4 امام حسن عسكري (ع)

 

- بهترين راه سعادت و خوش بختي  چيست ؟

1- اعتماد به عقل و تجربه خود 2- اعتقاد به مشورت با ديگران

3- اعتماد به راهنمايي خداوند 4- علم اندوزي و عمل

 

- مناسب ترين زمان براي ازدواج چه زماني است ؟

1- پس از پايان تحصيلات 2- در سن بيست و پنج سالگي

3- پس از بلوغ فكري و فرهنگي 4- اندكي پس از بلوغ طبيعي و فكري

 

- اولين سنگ بناي خانواده چيست ؟

1- تعيين هدف ازدواج     2- انتخاب همسر خوب      3- تولد فرزند صالح       4- كسب آرامش روحي

 

- كدام يك از موارد ذيل در انتخاب همسر پشيماني نخواهد داشت ؟

1- رضايت و عقل         2- سهل انگاري             3- اجبار و تحميل             5- تصميم گيري عجولانه

 

- از ديدگاه پيامبر اكرم ( ص ) همسر مناسب داراي چه ويژگي هايي است ؟

1- كفو،عاقل ،عالم    2- دين دار ، مردم دار، همتا       3- هم شان ، دين دار ، جذاب

4- دين دار ، با اخلاق ، كفو

 

- لازمه انتخاب شايسته در امر ازدواج چيست ؟

1- تسلط كامل پر شور و احساس جواني     2- بر خورداري از وضعيت مالي خوب

3- برخورداري از علاقه     4- داشتن عواطف و تمايلات مناسب

 

- حديث شريف (( حب الشي ء يعمي و يصم )) از كيست و در مورد چيست ؟

1- امام علي (ع) علاقه زياد          2- امام علي (ع ) منطق درست

3- امام صادق ( ع) منطق درست    4- امام علي ( ع) علاقه زياد

 

- كدام يك مربوط به تصميم انتخاب همسر در عالي ترين شكل خود نخواهد بود ؟

1- اعتماد به بزرگ ترها      2- شنيدن نظريات يك ديگر

 3- اتخاذ تصميم در محيط محبت و ايثار  4- پيروي از سليقه شخصي

 

  - در مسير راه هاي شناخت همسر كدام يك منطقي نيست ؟

1- معاشرت خانواده هاي دو طرف 2- اقرار و اظهارات همسر

3- تحقيق درباره خانواده همس4- شناخت دوستان همسر

 

- امام صادق (ع) ارزش دو ركعت نماز شخص متاهل را برتر از چه مي داند ؟

1- پنجاه ركعت نماز شخص مجرد      2-هشتاد ركعت نماز شخص مجرد

3- هفتاد ركعت نماز شخص مجرد      4- صد  ركعت نماز شخص مجرد

- پس از تعيين هدف ازدواج كدام مو ضوع مطرح ميشود ؟

1- خواست پدر و مادر     2- داشتن فرزند     3 انتخاب زوج مناسب      4- رسدن به آرامش روحي

 

- امام صادق (ع) براي همسر مناسب چه ويژگيهايي را بيان ميكند ؟

1- مدير بر تامين زندگي توانا           2- پاك دامن صادق الوعد

3- مدير صادق الوعد                          4- پاك دامن بر تامين زندگي توانا

 

- از ديدگاه پيامبر ( ص ) حفظ نصف دين با ازدواج صورت مي گيرد براي نصف ديگر چه پيشنهادي ارائه مي كند ؟

1) تقوا                   2- صبر               3- تحصيلات داشگاهي           3- هزينه هاي ازدواج

 

- كدام يك از موارد زير در امر ازدواج پشتوانه اش آداب و رسوم غلط است ؟

1- نياز به مسكن  2- توقعات غير ضروري 3- تحصيلات دانشگاهي 4- هزينه هاي ازدواج

 

- زيبا ترين و حساس ترين تصميم در زندگي چيست ؟

1- انتخاب رشته تحصيلي          2- انتخاب شغل            3- اتنخاب دوست         4- انتخاب همسر

 

-   بر اساس قوانين و مقررات اسلامي ، رضايت زن و مرد در امر ازدواج چگونه است و حكم زور و اجبار در اين موضوع چيست ؟

1- ضروري مكروه            2- ضروري باطل               3- امكان باطل               4- جايز مكروه

 

 

-  از ديدگاه فقه اسلامي در امر ازدواج اذن و اجازه پدر چگونه است ؟

1- براي پسر و دختر الزامي است               2- براي دختر الزامي است

3- براي هيچ كس الزامي نيست                     4- براي پسر الزامي است

 

- حديث شريف (( ما بني بناء في اسلام احب الي الله من الترويج )) از كيست و در مورد چيست ؟

1- پيامبر اسلام (ص) خانواده            2- امام كاظم (ع) خانواده

3- امام علي (ع) ازدواج                  4- اما م صادق (ع)  - ازدواج

 

- درقلمرو عقل و عشق ، علاقه و محبت اوليه چشم و گوش را مي بندد و عقل به حاشيه مي راند ، اين موضوع در كدام حديث آمده است ؟

1- العقل غريزه تزيد بالعلم و التجارب                2- للناس حجتان ، حجه باطنه و هي العقل

3- حب الشي ء يعمي ويصم                             4- المره علي دين خليله و قرينه

 

- اگر در امر ازدواج پدر مستبد باشد و به مصلحت دختر خود توجه نكند كدام يك حق دختر را به وي باز خواهد گرداند ؟

1- صلاحديد مادر        2- صلاحديد برادر بزرگ          3- تصميم خود دختر           4- مراجع قانوني

 

- كدام گزينه نادرست است ؟

1- تحقيق درباره همسر آينده بايد نتيجه بخش بوده و در چهار چوب معيارهاي الهي باشد .

2- معاشرت خانواده  هاي دو طرف در امر ازدواج به شناخت همسر آينده كمك مي كند .

3- رفت و امد پسر و دختر براي شناخت روحيه يكديگر شايسته است .

4- گفت و گوي پسر و دختر در جلسات حضوري و طرح نظريات براي شناخت يك ديگر امر پسنديده اي است .

 

-  چرا دختران در امر ازدواج پيش قدم نمي شوند ؟ به خاطر ...

1- حيا و خجالت  2- احساسات و عواطف  3- حيا و عذت نفس قوي 4- احساسات و عذت نفس قوي

 

 - چه كساني برنامه هاي خود را براي رسيدن به هدفي روشن و مفيد آغاز مي كنند ؟

1- انسانهاي منظم و مدير 2- انسان هاي فكور و عاقبت و عاقبت انديش

3- انسانهاي فكور و قاطع 4- انسانهاي عجول و مدبر

 

 - اساسي ترين معيار در انتخاب همسر كدام عامل است ؟

1- تفاهم                         2- اصالت خانوادگي                        3- ايمان                  4- اخلاق خوب

 

- كدام عامل اساسي ترين معيار در انخاب همسر مي باشد و يكي از دليل هاي آن كدام است ؟ 

1- اخلاق خوب ، چون افراد خوش اخلاق قابل اعتماد هستند .

2- ايمان جون افراد با ايمان قابل اعتماد هستند .

3- اصالت خانواده ، چون افراد با فضيلت در خانواده رشد مي كنند ..

4- رشد فكري ، چون و حدت واقعي در سايه افق هاي فكري ايجاد مي شود .

 

- كدام يك درباره طرح خواستگاري از سوي مرد نسبت به دختر صحيح نيست ؟

1- اين سنت پسنديده بيانگر كرامت ، عزت نفس  و حياي دختر است .

2- خواستگاري از سوي مرد نشانه  آن است كه پسر است كه بايد سئوال كند و دختر مي تواند اين خواستگار را بپذيرد  يا رد كند .

3- اين دختر است كه بايد ابتدا محبت خود را اعلام كند و به دنبال پسر بيايد .

4- دختر به طور طبيعي و فطري ، مردي را براي همسري مي پسندد كه به دنبال او بيايد و اعلام محبت و وفادراري كند .


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:30 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

 

درس چهاردهم

 

 

- هدف اصلی از آمدن زنان ومردان به این دنیا چیست؟

الفبقای نسلهای آینده ورسانیدن آنها به کمال نهایی  برسیدن به قرب الهی وزیبایی ها

جزندگی اجتماعی صحیح بر اساس معیارهای انسانی   دکسب فضیلتهای اخلاقی وعمل به آنها

 

- زنان ومردان هدف واحد دارند چون..................

الفتمام ویژگیهای آنها با هم برابر است                      بعدالت خدا این حکم را دارد

جویژگیهای فطری یکسان دارند                                 دخدا نهاد هر دو را یکسان آفریده

 

- اولین وسیله برای رسیدن انسان به هدف نهایی چیست؟

الفزندگی در اجتماع         بعقل             جروح متعالی                دکرامتهای ذاتی

 

- ارج و منزلت زن ومرد در پیشگاه خداوند به چه چیزی بستگی دارد؟

الفایمان وعمل صالح          بداشتن روح متعالی     جرسیدن به کمال         دزندگی اجتماعی وخانوادگی سالم

 

- از این آیه شریفه چه نکته ای برداشت می شود؟

 (( مَن َعِملَ صالحاً من ذَکَراً وانثی وهُوَ مومن فَلَنُحیِنَّیُه حیاه طیبه وَلَنجزینَّهُم اجرَهُم یَا حسَنَ ماکانوا یَعمَلوُنَ﴾﴾

الفاگر زن ومرد عمل صالح انجام دهند خداوند زندگی دنیوی آنها را پاک قرار خواهد داد

باجر وپاداش از آن مردان وزنانی است که در دنیا وآخرت عمل صالح انجام دهند

جزن یا مرد بودن نشانه قرب و نزدیکی به خدا نیست بلکه ملاک برتری عمل صالح است

دخداوند انسانها را از جنس مذکر و مونث آفرید تا در زندگی دنیایی بتوانند عمل صالح انجام داده وبه حیات طیبه برسند

 

- ابتدایی ترین زمینه شکل گیری خانواده کدام مورد است؟

الفعشق                بتداوم نسل                جنیاز جنسی                  دتشکیل اجتماع

 

- اولین کشش وجاذبه زن ومردبواسطه کدام است؟

الفنیاز جنسی         بعشق            جعلاقه به جنس مخالف دعلاقه به تشکیل خانواده

 

- با توجه به آیه شریفه علت زوج آفریدن انسانها چیست؟

 (( و من آیاته ان خلق لکم ازواجا لشکنوا الیها ﴾﴾

    الفاسکان در زیر یک سقف بآرامش جتشکیل خانواده جتشکیل خانواده دخلقت نسل بعدی

                                   

- با توجه به آیه شریفه عامل اصلی مهر ومحبت بین زن ومرد کدام مورد است؟

(( وجعل بینکم موده ورحمه ﴾﴾

الفامری تکوینی است                                 بتشکیل خانواده

جتربیت فرزندان نسل بعد                            دموارد ب و ج

 

- اگر در خانواده آرامش حکمفرما باشد این آرامش چه چیزی را به دنبال دارد؟

الفسکون قلبها                                بمودت ومهربانی

جرابطه مستحکم میان اعضای خانواده                        دموارد ب و ج

 

- طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب بهترین روش تربیت فرزند کدام است؟

الفاستفاده صحیح از اصول تربیتی    باستفاده از منابع غنی دینی

جآغوش مادر ومهرومحبت او           دعجین کردن روشهای تربیتی امروزی با آموزه های دینی


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:27 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس سیزدهم

 

 

- خداوند متعال خطاب به کدام پیامبر می فرماید ((تورابرای خودم پروردم))

الفحضرت رسول اکرم بحضرت موسی           جحضرت عیسی       دحضرت ابراهیم

 

- منظور از کرامت نفس چیست؟

الفقدر ومنزلت انسان در پیشگاه خدا            بشناخت قدر ومنزلت انسان و ایمان به آن

جقدرومنزلت انسان وایمان به آن                  دعدم احساس حقارت وپستی در مقابل گناه

 

- دلیل عدم توانایی در کنترل شهوت وتسلیم دربرابر آن چیست؟

الفاینکه انسان شهوتران وهوسران است                    بغریزه جنسی قوه بسیارقوی دروجود انسان است                  جچون انسان خود را در برابراین امور کوچک می بیند

دوجود عوامل تحریک کننده در اجتماع

 

- کسی که در مقابل بیماری دیگران بی تفاوت نیست وبرای کمک به آنهاازهیچ کوششی فرو گذار

نیست مصداق کدام مورد است؟

الفپیروزی خودِ عالی در مقابل تمایلات عالی بپیروزی تمایلات دانی در مقابل تمایلات عالی    جپیروزی خود عالی در مقابل تمایلات دانی   دغلبه خود دانی درمقابل خود عالی

 

- انسانی که در مقابل محرک های شهواتی تسلیم هوی نفس نمی شود ناشی از رشد وتعالی کدام بعد وجودی اوست؟

الفخوددانی          بتمایلات پست            جتمایلات دانی             دخود عالی

 

 

- دنائت وپستی یعنی.................

الفشکست در مقابل تمایلات عالی     بشکست در مقابل تمایلات دانی

جدرمقابل تمایلات عالی درون خود شکست خورده                دموارد الف وب صحیح است

 

- تحقیر دیگران ناشی از چیست ؟

الفبی توجهی به دستورات دین                                    بدنائت نفس          

جشکست در مقابل خود عالی                                                دنی شمردن خود

 

- براساس فرموده حضرت امام سجاد(ع) گرامی ترین مردم کیست؟

الفکسی که  دربرابر مقابل تمام مردم سرتعظیم وتکریم فرود می آرد

بکسی که تمام دنیا را با قدر وشان خود برابر نمی کند

جکسی که همه مردم دنیا را از خود بالاتر می داند

دکسی که در بازار دنیا برای خود قیمتی قائل نیست

 

- طبق نظرامام علی (ع)کسی که شهوتها در نزد اوحقیر وپست می شود چه عملی انجام داده است ؟

الفخود را گرامی داشته است          ببه تمام شهوتها پشت پا زده است

جزندگی زهد منشانه داشته است       دازهمه دنیا بریده است

 

- امام صادق (ع)ارزش خود را باچه چیزی برابر می داند ؟

الفروح بلند انسانی             بخدا                         جروح انبیای الهی         دتمام دنیا

 

- راه اصلی کسب عزت وکرامت چیست ؟

الفکسب مدارج والای انسانی          ببازگشت به سوی خدا وقبول فرمانهای او

جتوجه به بزرگی نفس انسان وعظمت آن در میان موجودات

دتوجه به نمونه های بزرگی همچون پیامبران وائمه اطهار (ع)

 

- امام علی (ع) دروصف چه کسانی می فرماید ((عَظُمَ الخالِقُ فی انفسهم وصَغُرَمادُوَنهُ فی اَعیُنهِم ﴾﴾ خدا درنفس آنان بزرگ است وغیر خدا درچشم آنان کوچک ؟

الفکسی که راه الهی را در پیش گرفته باشد   بکسی که به مراتبی از معرفت الهی دست پیدا کند                     جکسی که بجز در مقابل خدا در مقابل همه تکبر دارد

دکسب که همه انسانها را در مقابل خودش کوچک می بیند

 

- میان کرامت نفس و گناه چه رابطه ای وجود دارد؟

الفرابطه مستقیم                  برابطه غیر مستقیم وبا واسطه

جرابطه معکوس                   درابطه غیر معکوس

 

- کدام مورد از بین برنده کرامت وعامل دنائت است؟

الفخباثت              بکج عهدی    جگناه              دخیانت در امانت

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:26 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

 

درس دوازدهم

 

 

 

- شایستگی رهبر در جامعه اسلامی بوسیله کدام مورد سنجیده می شود؟

الفمقبولیت از طرف خدا                 بمشروعیت از طرف مردم                     جمشروعیت ومقبولیت    دداشتن شرایط رهبری

 

- پیروی از کسی که مشروعیت لازم را برای رهبری ندارد ازنظر شرعی چه حکمی دارد؟

الفجایز نیست        بحرام است                جمکروه است               داشکال ندارد

 

- داشتن شرایطی همچون عدالت و شجاعت کدام مورد از موارد شایستگی رهبر رادرجامعه اسلامی دارد؟

الفمشروعیت          بمقبولیت        جمشروعیت ومقبولیت                درسمیت وقانونی بودن

 

- پذیرفته شدن رهبر از طرف مردم کدام مورد ازموارد شایستگی رهبردر جامعه اسلامی است؟

الفمشروعیت برسمیت وقانونی بودن جمقبولیت ددموکراسی وجمهوری بودن حکومت

 

- اینکه رهبر جامعه اسلامی باید جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبری کند کدام شرط از شرایط رهبری را باید داشته باشد؟

الفعدالت             بکفایت          جشجاعت         دزمان شناس بودن

 

- شرط هدایت مردم وجامعه به سوی عدالت وآبادانی چیست؟

الفمقبولیت مردمی رهبر                 بمشروعیت الهی رهبر   ججمهوری بودن حکومت                      دموارد الف وج

 

- امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی چگونه برای منسب رهبری انتخاب گردیدند؟

الفمستقیم              بغیرمسنقیم      جدو مرحله ای             دبدون انتخاب

 

- تفاوت بین مرجعیت وولایت فقیه چیست؟

الفتعهد ولی فقیه    بوحدانیت ولی فقیه     جمتعدد بودن مرجعیت دموارد ب وج

 

- چرا ولی فقیه باید یک نفر باشد ؟

الفاجرای قانون واحد رهبری واحد می خواهد باین یک قانون الهی است نه اجتماعی

جچون منتصب ازطرف خدااست    دچون مقبولیت ومشروعیت لازم فقط دریک نفرجمع می شود

 

- کدام گزینه صحیح است ؟

الفانتخاب مرجع تقلید امری خصوصی است لذا تعدد این مرجعیت ایرادی ندارد

بتعدد ولی فقیه ومرجعیت امری است غیرقابل اجتناب

جمرجعیت وولایت فقیه نمی تواند در یک نفر جمع باشدچون تداخل وطایف لازمه این موضوع است

دوظایف مرجع ورهبر با هم تداخل داردلذا یکی بودن مرجع ورهبری مانعی ندارد

 

- پیروی تمامی مردم حتی تمامی فقیهان از رهبری در مسائل اجتماعی ............

الفامری است عقلانی ولازمه بقا وپیشرفت کشور

بضرورتی است عقلایی که باعث بق وپیشرفت کشور است

جهم عقلانی است وهم عقلایی        دتابع شرایط جامعه است پس امری است نسبی

 

 

- طبق تعبیر حضرت امام خمینی (ره) حکومت ولایت فقیه ..............

الفحکومت فقیه است نه حکومت فقه    بحکومت فقه است نه حکومت فقیه

جحکومت فقیه است براساس قوانین الهی    دموارد ب وج

 

- کدام گزینه با اصطلاح دموکراتیک تطابق ندارد؟

الفجمهوری          بدموکراسی                جمردم سالاری دحکومت فرد بر مردم

 

- مردم سالاری دینی یعنی ..............

الفحکومت دموکراتیک براساس قوانین فقه اسلامی بحکومت اسلامی براساس قوانین اجتماعی

جحکومت دموکراسی مردم برمردم      دحکومت دینی مراجع بر جامعه اسلامی

 

- هدف اصلی تشکیل حکومت اسلامی چیست؟

الفبرقراری عدالت واجرای قانون الهی       بانسجام جامعه اسلامی

جفراهم آوردن شرایط حفظ جامعه اسلامی     ددفاع ازحقانیت دین وترویج مبانی دینی

 

- اینکه علی (ع)درنامه به مالک اشتر می فرمایند ((مردم دو دسته اند دسته ای برادر دیند توودسته دیگر در آفرینش همانند تو هستند)) کدام نکته را به مالک گوش زد می کند؟

الفتمامی شهروندان زیر مجموعه حکومت اسلامی که مسلمان هستند در حقوق با برابرند

بهمه افراد زیرمجموعه حکومت اسلامی ، هردینی که داشته باشند در حقوق شهروندی با هم برابرند

جوظیفه حاکم اسلامی این است که در مقابل تمام افراد جامعه متواضع باشد

دمردم جامعه اسلامی چه مسلمان وچه غیر مسلمان باید وظایف خود رانسبت به حکومت اسلامی ادا کنند

- امام علی(ع)درنامه به مالک اشتر می فرماید .دوست داشتنی ترین چیزها نزد تو آن چیزی باشدکه .....................

الفدرحق شاملترین درعدل میانه ترین درخشنودی مردم فراگیرترین باشد

بدر حق فراگیرترین- درعدل شاملترین در خشنودی مردم میانه ترین باشد

جدرحق میانه ترین درعدل شاملترین درخشنودی مردم فراگیرترین باشد

ددر حق میانه ترین در عدل فراگیرترین درخشنودی مردم شاملترین باشد

 

- شرط اولیه بقای نظام اسلامی کدام است ؟

الفسلامتی روحی وروانی حاکم وحمایت مردم         بعدالت حاکم

جدخالت وحمایت مردم                              درابطه حسنه بین حاکم و مردم

 

- محور وحدت ملی ، همبستگی اجتماعی و استقلال کشور کدام است ؟

الف عدالت                        بولایت          جحکومت        دحمایت مردم از حکومت

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:20 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس یازدهم

 

 

- در زمان کدام غیبت امام عصر (ع نیابت حاصه منتقی گردید؟

الفغیبت صغری                  بغیبت کبری               جاز زمان مرگ امام حسن عسکری                      ددر هر دو غیبت صغری وکبری

 

- امامان شیعه برای ترسیم خطوط حرکت جامعه سه قلمرو داشته اند که بوسیله آنها از جانب ایشان تعیین تکلیف صورت می گی رد آن سه قلورو کدامند؟

الفقرآن کریم- سیره پیامبر- سیره امامان پیشین   بولایت معنوی- مرجعیت علمی- سیره پیامبر

جقرآن کریم- ولایت معنوی- حکومت اسلامی        دولایت معنوی- مرجعیت علمی- حکومت اسلامی

 

- اتینکه امام به اذن خدا عالم غیب را مشاهده می کند وبراسرارهستی آگاهی داردازکدام بعد امامت اوست/

الفمرجعیت علمی بولایت معنوی            جاتصال به ملک وحی   داتصال به منبع وحی

 

- اتصطلاح تفقه به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟

الفپنمهان کردن عقیده       بتفکر عمیق                 جشناخت ضروریات دین            دبخشی از ملایت معنوی امام است

 

- به افرادی که به معرفت عمیق در دین واحکام دینی رسیده اندچه اصطلاحی گفته می شود؟

الفمرجع تقلید       بمتکلم دینی                جفقیه               درهبر اسلامی

 

- امام کاظم(ع از فقیهان تحت چه عنوانی یاد می کند؟

الفدژهای محکم اسلام                    بیاوران دین

جمحبان اهل بیت                           دپشتوانه محکم دین

 

- طبق نظر امام جعفر صادق مرگ یک فقیه یا عالم اسلامی چگونه توصیف شده است؟

الفضربه محکم به دین                     بشکاف ورخنه در اسلام

جنقص در مبانی دینی                      داز بین رفتن تعالیم دین

 

- دو پشتوانه قوی که با تکیه بر آنها بار امانت مرجعیت علمی وحکومت اسلامی بر دوش فقها گذاشته شده است، کدامند؟

الفقرآن کریم- سنت ائمه                           بقرآن کریم وسنت- ولایت فقیه

جقرآن کریم وسنت- خودئ سازی ورعایت تقوی      دولایت معنوی- خودسازی وتقوی الهی

 

- با توجه به حدیث شریف امام عصر به اسحاق ابن یعقوب در رویدادهای زمان ومشکلات روز باید به چه کسی رجوع کرد؟

الفراویان حدیث   بمرجعیت علمی اسلامی           جرهبر جامعه اسلامی     دحاکم اسلامی

 

- به مراجعه وپیروی افرادغیرمتخصص از متخصصان دینی چه اصطلاحی اطلاق می شود؟

الفتقلید                 بمقلد                         جمقلد              دتفقه

 

- به کسی که مسلمانان برای دریافت احکام دین به او رجوع می کنند وکسی که برای پیاده کردن قوانین الهی درجامعه اقدام می کند به ترتیب چه اصطلاحی اطلاق میگردد/

الففقیه- مرجع تقلید                       بولی فقیه- مرجع تقلید            جمرجع تقلید- ولی فقیه                         دمرجع تقلید- مرجع تقلید

- در عصر غیبت امام عصر مرجعیت علمی وحکومت اسلامی به چه شکلی استمرار پیدا می کند؟

الفمرجعیت مراجع- ولایت معنوی               بمرجعیت فقیه حکومت فقیه

جمرجعیت علمی مراجع- ولایت فقیه                        دمرجعیت فقیه- ولایت فقیه

 

- ویژگیهای کامل ولی فقیه کدامند؟

الفتقوی- عادل- فقیه                     بتقوی- زمان شناسی- فقیه

جتقوی وعدالت- زمان شناسی- فقاهت         دعدالت- فقاهت- تقوی

 

- کدام جمله صحیح است؟

الفشناخت فقیه واجد شرایط منوط به داشتن علم فقه است

ببرای شناخت ولی فقیهحتما باید دو نفر عادل او را به انسان معرفی کنند

جشهرت فقیه جامع الشرایط می تواند ملاک تقلید از او باشد

دانسان نمی تواند خودش بدون مراجعه به فقیهان دیگر مرجع تقلید خود را انتخاب کند

 

- کدام جمله غلط است؟

الفهر شخصی می تواند مرجع واجد شرایط را انتخاب کند

بانسان می تواند مرجع تقلید خود را در صورتی که اعلم تر باشد تغییر دهد

جتغییر مرجع تقلید اهانت به ساحت مقدس مرجعیت است وبهیچ عنوان جایز نیست

داگر مرجع تقلید اعلم تر هم باشدهیچ کس نمی تواند او را به انسان تحمیل کند

 

- برقراری عدالت وقسط درزمان حکومت اسلامی ولایت فقیه...............

الفامری است مطلق           بنسبی است                جدر بعضی موارد مطلق نیست    دمطلق است ولی در بعضی شرایط نسبی می شود

- کدام عامل سبب شده است که زندگی مراجع تقلید ازسطح معمولی فراتر نرود وبه تجمل وثروت آلوده نشود؟

الفدرآمد کم         باصولا علم آموزی با ثروت مندی منافات دارد

جرابطه آنها با خدا وزهدمنشی          درابطه عمیق میان آنهاومردم عامه اجتماع

  


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:19 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس دهم

 

 

- آیه شریفه ((وعدالله الذین امَنوامنکم وعملوا الصلات لِیَستَخلِفَنَّهُم فی ارض)) ناظر به کدام مورد است؟

الفپیروزی صالحان برکافران زمین                                  بوعده خداوند بر عذاب مخالفان          

جکسانی که عمل صالح انجام دادند به بهشت وعده داده میشود     

دآینده تاریخ به حکومت صالحان می انجامد

 

- معنی آیه شریفه (( انَّ الارض یَرثُها عبادی الصالِحُونَ )) کدام مورد است؟

الف زمین ارث برای صالحان است     بهمانا زمین ارثی است برای بندگان صالح

جهمانا زمین ارث برای بندگان صالح است  دهمانا بندگان صالح من زمین رابه ارث خواهند برد

 

- آیه شریفه ((هُوَالذَّی اَرسَلَ رَسُوَلَهُ بِالهُدی وَدینِ الحَقِّ لِیُظهَرهُ عَلی الدینِ کُله وَلوُکَرَهِ المُشرِکون)) موید کدام مورد است؟

الفخداوند متعال پیامبران را برای ظهور دین الهی دفرستاد هر چند مشرکان نخواهند

بمشرکان نمی خواهند دین که وسیله هدایت است ظهور کند

جخداوند دین حق رابر همه دین ها چیره میگرداند هرچند مشران نی خاهند

دخداوند با وجود کراهت مشرکان دین پیامبررا حفظ خواهد کرد

 

- پاسخ نهایی به این سوال که نتیجه مبارزه حق وباطل به کجا می انجامد با کدام مورد ارتباط مستقیم دارد؟

 الفشناخت ابعاد وجودی انسانها                                           بشناخت آینده تاریخ

جبینش انسان درمورد جهان                                      دشناخت جبه حق علیه باطل

 

- مهدی موعود درآئین زرتشتیان باچه عنوانی آمده است؟

الفالهه نجات          بسوشیانت       جزرتشت موعود           دالهه موعود

 

- کدام جمله غلط است؟

الفانجیل یوحینا ویرنابا حضرت عیسی را آخرین پیامبر نمیداند

بیهودیان معتقدند که روزی مسیح خواهد آمد ودین موسی را در جهان گسترش خواهد داد

جقرآن کریم می گویدمسیح به صلیب کشیده شد بعد از سه روز بر صلیب زنده شد وبه آسمان رفت

دهمه ادیان الهی پایان جهان را به حکومت ولی خدا در زمین نسبت می دهند

 

- کتابهای اهل سنت حضرت مهدی (ع را از نسل جه کسانی می دانند؟

الفپیامبر(ص- حضرت زهرا(س                  بپیامبر(ص- عثمان

جپیامبر(ص- ابن عباس                                           دپیامبر(ص- عباس بن عبدالمطلب

 

- کدام کنیه پیامبر اکرم با کنیه حضرت مهدی یکی است؟

الفابا ابراهیم                      باباحسن                     جابا قاسم                      دابامحمد

 

- عمر طولانی امام زمان ناشی از کدام مورد است؟

الفعدم تاثیر عوامل طبیعی بر جسم ایشان                  بقدرت خداوند

جحکمت خدا چنین اقتضا می کند که عوامل طبیعی بی تاثیر باشد

دخود حضرت سعی دارند سلامتی خود را بوسیله عوامل طبیعی حفظ کنند

 

- کدام مورد صحیح است؟

الفعمر طولانی امام زمان امری عادی ، عقلی ومحال است

باینکه حضرت ولی عصر (ع عمری طولانی دارند امری است غیر عادی وغیر عقلی اما محال نیست

جطولانی شدن عمر امام زمان غیر عادی است ولی عقلی ومحال نیست

دعمر طولانی امام زمان امری غیر عادی و عقلی وغیرمحال است

 

- تلاش منتظرین امام زمان برای جلب نظر امام زمان ناشی از چیست؟

الفمهروعشق آنها به ایشان    ببرای رسیدن به بهشت

جمحبت آنها به کار خیر                   دکمک غیبی آن حضرت به دوستانش

 

- آرمان گرایی وحقیقت جویی جزء کدام دسته از عوامل پویایی جامعه شیعه است؟

الفآینده سبز          بگذشته سرخ              جآینده سرخ                دگذشته سبز

 

- شهادت در راه عدالت خواهی وتلاش برای گسترش عدالت به ترتیب جزء کدام دسته از عوامل پویایی جامعه شیعه است؟

الفآینده سبز- گذشته سرخ              بگذشته سرخ- گذشته سرخ

جآینده سبز- آینده سبز                               دگذشته سرخ- آینده سبز

 

- قوم کدام پیامبر به او گفتند(( تو وپروردگارت بروید بجنگید، ما اینجا می نشینیم﴾﴾؟

الفحضرت داوود   بحضرت موسی           جحضرت محمد(ص     دحضرت طالوت

 

- پیامبر اکرم خطاب به حضرت علی(ع مردم مومن عصر غیبت را چگونه توصیف می کند؟

الفآمرین به معروف وناهیان از منکر بمردمان اهل ایمان وجهاد وشهادت

جبزرگترین مردمان در ایمان ویقین   دکمترین مردمان درگناه وفساد

- سه واژهای که همراه با نام حضرت مهدی در خاطر هر عاشقی زنده می شود کدامند؟

الفعشق- محبت- ایثار                    بمعرفت- محبت- ایثار

جعشق- محبت- انتظار                    دمعرفت- محبت- انتظار

 

 

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:18 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس نهم

 

 

 

- تاریخ تولد- محل تولد وسال رسیدن به امامت حضرت مهدی به ترتیب:

الف260- سامرا- 265                                             ب255- سامرا- 260

ج255 مدینه- 260                                             د250- سامرا- 260

 

- غیبت صغری حضرت ولی عصر چند سال به طول انجامید؟

الف69 سال            ب79سال         ج329سال       د260سال

 

- اولین وآخرین نایب حضرت مهدی در غیبت صغری به ترتیب چه کسانی بودند؟

الفعصمان بن سعید علی بن محمد سمری  بحسین بن روح - علی بن محمد سمری            جمحمد بن عثمان- علی بن محمد سمری            د حسین بن روح- محمد بن عثمان

 

- طبق حدیث شریف پیامبر اکرم کدام یک از معصومین (ع)را به عنوان پدران امت اسلام معرفی شده اند؟

الفامام حسین - امام حسین                                     بپیامبر اکرم- امام علی

جامام علی حضرت مهدی                                     دامام جعفر صادق- امام محمد باقر

 

- به چه دلیل حاکمان عباسی امام دهم ویازدهم را در محله نظامی منزل داده بودند؟

الفچون از رفت وآمد شیعیان با آنها واهمه داشتند                 بچون راحت تر آنها را کنترل می کردند                 جچون می خواستند حضرت مهدی را به محض تولد از بین ببرند

دموارد الف وج صحیح است

 

- امام علی(ع)علت امام عصر راچه می داند؟

الفستمگری انسانها وزیاده روی وگناه                        بمساعدنبودن محیط برای امامت ایشان جاحتمال کشته شدن ایشان                   دعدم احساس نیاز مردم به امام معصوم غیبت

 

حضرت ولی عصر در مقابل  کدام واژه معنی اصلی خود را پیدا می کند ؟

الفحضور بظهور            جحضور وظهور             درهبری وحکومت

 

- غیبت حضرت مهدی به این معنا است که .............

الفایشان در جامعه بنا به مصلحت حضور ندارند

بامام در جامعه حضور داردولی مردم قدرت دیدن او را ندارند

جامام فعلا در مکانی خاص دور از دسترس مردم زندگی می کند

دامام در جامعه حضور داردولی مردماورا نمی شناسند

 

- کدام معصوم غیبت غیبت حضرت مهدی رابه آفتاب پشت ابر تشبیه کرده است؟

الف حضرت پیامبر    بامام علی       جحضرت ولی عصر                   دامام صادق

 

- ولایت معنوی حضرت مهدی چگونه نصیب شبعیان می شود؟

الفامداد غیبی درجهت رشد وتعالی روحی افراد       بامداد حضوری برای دیدن بندگان خاص ومخلاص خدا

جبرطرف کردن مشکلات مادی افراد که به اومتوسل شوند

دسرپرستی مستقیم جامعه وشیعیان برای رشد معنوی آنها

 

- از آیه شریفه (( اِنَّ الله یُغَّیرُ مابِقَوم حَتی یُغَّیرُوا ما بِاَنفُسِهِم)) کدام پیام مستفاد است؟

الفتغیر حکومت وخلافت حتما باید بدست خدا صورت گیرد  

بتغییر وسرنوشت هر قومی طبق سنتهای تکوینی صورت می گیرد

ج تغییر سرنوشت اجتماع به دست خود مردم آن اجتماع است

دخداوند هرگاه بخاهد سرنوشت هر قومی را تغییر می دهد

 

- کدام جمله صحیح است؟

الفتغییر بعضی از معضلات اجتماعی مثل بی عدالتی نیاز به اراده ومشییت الهی دارد ومردم هم باید همراهی کنند

بتصمیم خاص افراد حاکم یا نخبه جامعه می تواند جامعه ای عدالت محور به وجود آورد

جتصمیم یک فرد یا گروه خاص ومحدودبرای برقراری عدالت تحقق نمی یابد

دبرقراری عدالت به تحول درونی حاکمان جامعه نیاز دارد وقتی آنها تغییر کنند خود به خود در جامعه عدالت برقرار می شود

 

- کدام یک ازموارد لزوم ظهور حضرت مهدی نیست؟

الفاحساس جهانی برای امدادوکمک غیبی                بناامیدی ازمکتبهای غیر الهی

جآمادگی لازم پیروان                                 دزیاد شدن مکگتبهای غیر الهی ومادی

 

- منضور امام محمد باقر از این حدیث درباره امام زمان چیست(( کَذِبَ الوَقّاتونَ))

الفکسانی که ادعا می کنند امام را دیده اند دروغ می گویند

بکسانی که وقت ظهوررا تعیین می کنند از خداغافل هستند

جتعیین کنندگان وقت ظهور دروغ گویانند   دمدعیان رویت حضرت ولی عصر کذّاب هستند

 

 

- حضرت رسول اکرم ظهور حضرت مهدی را به قیامت تشبیه کردهاند ،وجه تشبیه چیست؟

الفناگهانی ظهور کردن                                           بتهیه مقدمات

جمخفی بودن                                                         دداشتن عالم برزخ قبل از قیامت

 

- تعداد مردان وزنانیاران امام زمان به ترتیب چند نفر است؟

الف313- 50         ب50- 313                 ج50- 263                  د263-50

 

- براساس احادیث ائمه اطهار کدام قشر جامعه بیشترین یاران امام زمان هستند؟

الفمیانسالان           بزنان             ججوانان                      دمردان پولادین

 

- عشق واقعی چگونه متجلی می شود؟

الفهمراهی کردن با معشوق                         بیارهمیشگی بودن

جتبعیت از رفتار خوب                                 دتبعیت از رفتار معشوق

 

- طبق آیه شریفه شرط اینکه خداوند انسان را دوست داشته باشد چیست؟

(( قُل اِن کنتم تُحبونَ الله فَاتبَِعوُنی یُحیکُمُ الله))

الفتبعیت از دستورات خدا                                      بتبعیت از پیامبر اکرم

جدوست واقعی خدا بودن                                       دمحبت اهل بیت داشتن

 

- براساس فرموده رهبر انقلاب اسلامی سربازی امام عصر به چه چیزی احتیاج دارد؟

الفخودسازی- جهاد گری- روشن بینی                    بپاکی- صداقت محبت اهل بیت

جخود سازی- آگاهی روشن بینی                          دپاکی- آگاهی امام شناسی

 

- کدام یک ازمعصومین یاران مهدی رابه مردمان پولاددل وسرشار از یقین تشبیه می کند؟

الفامام علی           بامام محمد باقر           جامام جعفر صادق         دامام حسن عسکری

    


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:16 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس هشتم

 

 

- در آیه شریفه زیر منظور از کلمه قربی کدام است؟

(( قُل لا اسالکم علیه اَجراًالا الموده فی القربی))

الفخاندان نبوت                 بخانواده پیامبر            جاهل بیت       دامامان معصوم

 

- باتوجه به آیه شریفه زیر مزد رسالت پیامبر کدام مورد است؟

(( قُل ما اسالکم علیه مِن اَجرالا مَن شاء اَن یَتَّخِذَاِلی رَبّه سبیلاً))

الفازبین بردن مسیر کفر                  بپیش گرفتن راه به سوی خدا

جمحبت به اعل بیت                        دگرفتن حق مظلومین

 

- این سخن پیامبر که (( من در مقابل رسالتم از شما چیزی نمی خواهم)) از قول چند پیامبر تکرار شده است؟

الف4                     ب40               ج14               د28

 

- کدام یک از موارد زیر مربوط به اقدامات امامان در حیطه مرجعیت علمی نیست؟

الفتعلیم وتفسیر قران                       بتربیت شخصیتهای اسلامی

جمعرفی خود به عنوان امام بر حق                دحفظ سیره پیامبر

 

- کدام یک از موارد زیر در حیطه مجاهده ائمه اطهار (ع) برای برقراری حکومت عدل است؟

الفتربیت شخصیت های  اسلامی      بتقیه  جولایت معنوی دجهاد مستمر علمی و فرهنگی

 

- تجلی توحید در زندگی اجتماعی با کدام امر میسر می شود؟

الفمبارزه مستمر                 بجهاد با نفس جولایت           دامامت

- وجه تسمیه حدیث سلسله الذهب     به این نام چیست؟

الفحدیث مغایربا نص قرآن کریم است         ب سلسله راویان حدیث شیعه اثنا عشری هستند جتوالی نام اصحاب پیامبر در زنجیره حدیث             دتوالی نام امامان در زنجیره حدیث

 

- کتاب (( غُرُرُالحِکَم ودُرَرُا لکِلَم )) از کیست ومفاد آن چیست؟

الفامام علی (ع)- شامل خطبه ها ونامه های آن حضرت است

بامام سجاد (ع)- شامل دعاهای آن حضرت است

جامام علی (ع)- شامل یازده هزار سخن از حضرت می باشد

دمرحوم کلینی- جمع احادیث شیعه

 

- کدام یک از کتب زیر از مرحوم شیخ صدوق است؟

الفاصول کافی                  بمَن لایَحضُرُهُ الفقیه                  جالتهذیب        دالاستبصار

 

- کدام یک از یاران معروف امام سجاد (ع)به خاطر پیروی از آن امام همام به دست فرماندار بنی امیه به شهادت رسید

الفابو حمزه ثمالی بسعید بن جبیر جمحمد بن ابی بکر       دمیثم تمار

 

- امامت ظاهری امامان معصوم چند سال طول کشید؟

الف265 سال          ب250 سال      ج 279 سال                 د 269 سال

 

- کدام یک از شاگردان حضرت صادق (ع) را پدر علم شیمی خوانده اند؟

الفهشام بن حکم                ببهشام بن محمد     جمومن الطاق               دجابربن حیان

 

- امامان معصوم (ع) به چه جهت با حاکمان زمان خودشان مبارزه می کردند؟

الف سپرده شدن رهبری جامعه از طرف خدا به ایشان   بسکوت در مقابل ظلم گناه است            جامر به معروف ونهی از منکر       دهر سه مورد صحیح است

 

- کدام مورد معنی اصل تقیه است؟

الفمخفی نگه داشتن عقیده ومبارزه با دشمن              بضربه زدن به دشمن و کمتر ضربه خوردن                     جتفاوت بین ظاهر وباطن در مقبل دشمن

دپرهیزکاری ومبارزه با نفس

 

- مقام ومنزلت انسانهای با فضیلت خصوصا ائمه اطهار (ع)ناشی از چیست؟

الفعنایت ویژه اولیه خداوند به ایشان            بچون آنها ذاتا پاک ومعصوم هستند

جبندگی خدا                                             ددریای معرفت الهی برری آنهاباز بوده است

 

- اسوه قرار دادن معصومین (ع)در زندگی با کدام شرط امکانپذیر است؟

الفمطالعه روش زندگی آنان            بدرک اصول ومبانی اساسی زندگی آنان

جپرهیزکاری وتبیعت از روش آنان    دامر به معروف ونهی از منکر

 

- آفت خانمان سوز جامعه دینداران کدام مورد است؟

الفنداشتن فکر عمیق در مسائل دینی            بتحجر وعقب افتادگی             جعدم استفاده صحیح از قرآن و سنت            دظاهر گرایی وسطحی نگری در دین

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:15 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس ششم

 

 

- براساس آیه شریفه (( یا ایها الذین امَنوا اطیعواالله واطیعواالرسول واُولی الامر منکم))..........

الفاطاعت خدا با رسول خدا برابر است              باطاعت خدا با رسول واولی الامر برابراست جاطاعت اولی الامر در ردیف اطاعت خدا و پیامبر خدا است     دهر سه مورد صحیح است

 

- آیه شریفه (( اِنَما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلوه وَ یُوتوُن الزکاه وَ هُم راکِعوُنَ )) تحت چه عنوانی معروف است؟

الفآیه زکات                بآیه ولایت                 جآیه نماز                     دآیه تطهیر

 

- کدام آیه شریفه است که 66 نفر از مفسران و مورخان اهل سنت آنرا در شان علی (ع دانسته اند؟

الفآیه تطهیر          ب آیه ولایت                جآیه ابلاغ       دآیه زکات

 

- در آیه شریفه (( اِنَما یرید الله لِیُذهِبُ عنکم الرجس اهل البیت ویُطَّهِرَکُم تَطهیرا﴾﴾ منظور از کلمه رجس چیست؟

الفهر گونه آلودگی و گناه اخلاقی              بهمسانی وهماهنگی میان اهل بیت                    جتطهیر کامل جسم وروح                  دتاکید بر عظمت اهل بیت

 

- حادثه ای که در آن آیه تطهیر نازل گردید  از قول کدامیک از زنان پیامبر نقل گردیده است؟

الفام سلمه             بعایشه                        جام ابراهیم                  دخدیجه

 

- در کدام حدیث معروف پیامبر اکرم تمامی امامان معصوم را با نام بر شمرده اند؟

الفحدیث غدیر     بحدیث منزلت           جحدیث جابر               دحدیث ثقلین

- پیامبر اکرم در حدیث معروف جابر کدامیک از امامان را همنام وهم کنیه خودش می نامد؟

الفامام محمد باقر   بامام محمد تقی جامام عصر    دحضرت جعفربن محمد صادق

 

- با توجه به آیه شریفه تطهیر کدام صفت و ویژگی خاص برای ائمه اطهار (ع ثابت می شود؟

الفعظمت             بعلم              جعصمت         داعجاز

 

- در کدام حدیث شریف پیامبر اکرم نسبت خودش به علی را مانند نسبت موسی به هارون می نامد؟

الفحدیث جابر      بحدیث منزلت           جحدیث ثقلین دحدیث غدیر

 

- مطابق حدیث ثقلین دو چیز گرانبها که حضرت رسول بعد از خودش بر جای گذارد کدامند؟

الفکتاب خدا- سنت پیامبر               بقرآن کریم- اهل بیت            جاهل بیت- دین اسلام              ددین اسلام- قرآن کریم

 

- در واقعه غدیر خم چند نفر از اصحاب پیامبر حضور داشتند و این حادثه را بی واسطه نقل کرده اند؟

الف313نفر             ب120000نفر              ج110نفر                     د29نفر

 

- کتاب شریف الغدیر از کدامیک از علمای اسلام است و موضوع آن چیست؟

الفعلامه امینی و موضوع آن وصف فضائل ومناقب علی(عاست

بعلامه حلی و موضوع آن اثبات واقعه غدیر است

جعلامه امینی و موضوع آن اثبات واقعه غدیر است

دسید مرتضی علم الهدی و موضوع آن جمع آوری احادیث ائمه در اثبات حادثه غدیر خم است

 

- آیه زیر موید کدام مورد است؟

(( ام حسبتم اَن تدخلواالجنه ولَمّاالله الذین جاهدوا منکم وَیعلَمُ الصابرین﴾﴾

الفدانایان با نادانان در دنیا و آخرت برابر نیستند  ببهشت مخصوص جهادگران وصابران است

جخداوند در مقابل اعمال ما مسئول نیست

دهر کس برای اصلاح امور انقلاب کند خدا جلو ضرر اورا خواهد گرفت

 

- یکی ازمواردزیر با آیه ازنظر معنا تطابق دارد آنرامشخص کنید .((وَمَن یَنقَلِب علی عَقَبَیهِ فَلَن یَضُرَّ الله شیئاً))

الف گرجمله کائنات کافر گردند  بردامن کبرئیائیش ننشیند گردی

بهر کس در زندگی عقب گرد کند ضرر خواهد کرد

جخداوند درمقابل اعمال ما مسئول نیست

دهرکس برای اصلاح امور انقلاب کند خدا جلو ضررراخواهد گرفت

 

- رحلت رسول خدا در چه سالی صورت گرفت؟

الفدومین ماه سال دهم هجری                    بماه دهم سال یازدهم هجری

جماه دوم سال یازدهم هجری                      دماه دوم سال نهم هجری

 

- مدت حکومت علی(ع چند سال بود؟

الف5سال وده ماه   بچهار سال ونه ماه       جچهار سال ونیم           دچهار سال ودو ماه

 

- تصرف شهر مکه در چه سالی اتفاق افتاد؟

الفسال هفتم هجری بسال هشتم هجری     جسال نهم هجری          دسال دهم هجری

 

- حکومت رسمی معاویه بر تمامی مسلمانان از چه سالی شروع شد؟

الفسال چهل ودوم هجری              بسال 61 هجری

جسال 35  هجری                           دسال چهلم هجری

 

- حکومت بنی امیه در زمان کدام امام معصوم منقرض گردید؟

الفامام محمد باقر(ع                     بامام موسی کاظم (ع

جامام جعفر صادق (ع                     دامام سجاد (ع

 

- به چه دلیل شرایط مناسب بعد از پیامبر برای جاعلان حدیث فراهم آمد که به جعل حدیث بپردازند؟

الفممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر توسط خلیفه دوم   بتحریف اندیشه های اسلامی در زمان خلفای سه گانه             جظهور شخصیتهای غیر قابل اعتماد                      دتشویق خلفا به جعل حدیث توسط افراد

 

- کدامیک از اثار ممنوعیت نوشتن حدیث پیامبر اکرم نیست؟

الفافزایش احتمال خطا                   بدر حالت سلیقه شخصی در احکام دینی

جظهور شخصیتهای غیر قابل اعتماد                داحتمال جعل حدیث

 

- با گسترش دنیای اسلام وجود کدام عامل نیاز جامعه بزرگ اسلامی را به وجود یک مرجع علمی وسیاسی معتبر وقابل اطمینان برای بیان معارف دینی هویدا می کرد ؟

الفممنوعیت نوشتن احادیث                        بتحریف اندیشه های اسلامی                 جپیدایش مسائل جدید       دتبدیل حکومت دینی به سلطنت قیصری وکسرایی

 

- کدام یک از علمای یهودی در ورود داستانهای خرافی به حیطه احادیث مسلمانان نقش بسزایی ایفا میکرد؟

الفکعب الاحبار      بطلحه            جعمر وعاص                دسعدبن ابن وقاص

 

- تنها ملاک کرامت وگرامی بودن نزد خدا کدام مورد است ؟

الفجهاد                ببرقراری عدالت                     جولایت           دتقوی

 

- طبق فرموده رسول اکرم برترین جهاد چیست ؟

الفجهاد با نفس                  بجهاد فی سبیل الله                 ج سخن حق در برابر پیشوای ستمگر                    دبرقراری عدالت

 

- کدام مورد از اثرات تغییر سیر رهبری بعد از پیامبر اکرم نیست ؟

الفجعل حدیث                  بتحریف در اندیشه های اسلامی

جمنزوی شدن شخصیت های اسلامی                         دایجاد زمینه برای رشد فضایل اخلاقی به وسیله الگوهای مناسب     

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:12 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس پنجم

 

 

-          اولین مفسر قرآن کریم که بود؟

الفامام علی(ع      بپیامبر اکرم(ص)         جامام جعفر صادق(ص)  دحضرت زهرا(ع)

 

-          اولین کسی که قران را نوشت که بود؟

الفامام علی(ع                  بپیامبر اکرم(ص)         جابن عباس      دحضرت خدیجه

 

-          اولین مُدَوِن (تدوین کننده )قران کریم که بود؟

بپیامبر اکرم(ص)   الفامام علی(ع  جامام حسن مجتبی(ع)            دحضرت زهرا(ع)

 

-          اولین وظیفه پیامبر اکرم درمورد دین چه بود؟

الفتفسیر آیات قرآن            بارایه روش علمی برای دین                 جدریافت وابلاغ وحی

دحمایت ازمسلمانان

 

-          اولین ومعتبرترین مرجع علمی برای فهم آیات الهی کدام مورد است؟

الفسیره ائمه اطهار  بگفتارورفتار پیامبر اکرم            جمراجعه به سیره علی                            دهر سه مورد صحیح است

 

-          اولین معلم قرآن کریم چه کسی بود؟

الفعلی     ب حضرت زهراکه در خانه کلاس تفسیر دایر می کرد        جپیامبر اکرم                 دسعید بن جبیر

 

-          مطابق آیات شریفه قرآن کریم وظایف پیامبر در برابر مردم به ترتیب کدام است؟

الفتعلیم- تربیت- تزکیه       بتلاوت آیات تزکیه- تعلیم                 جتعلیم آیات تزکیه مردم         دتعلیم تربیت

 

-          مطابق آیه قرآن کریم هدف اصلی فرستادن انبیاء چیست؟

(( لقد ارسلنا رُسُلُنا بالبَیِّنات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بِالقِسطِ ))

الفکمک به مردم برای ایمان آوردن به خدا بمعرفی خدا به عنوان آفریدگار جهان

جاقامه عدل در جامعه                                             دایجاد جامعه سالم وپویا

 

-          برای اقامه کردن عدل وپیاده کردن احکام دین به کدام مورد نیاز بیشتری احساس می شود؟

الفولایت وحکومت            قدرت عظیم نیروهای دینی          پایبندی مسلمانان به احکام دینی   دامدادهای غیبی

 

-          مهمترین پایه واستوار دین کدام است؟

الفنماز            بتوحید          جولایت           دنبوت

 

-          اینکه اسلام همه هبعاد فردی واجتماعی را در نظر گرفته است بیان کننده کدام مورد است؟

الفولایت الهی       بجامعیت دین اسلام     جاسلام کاملترین دین است        داسلام دین جاودان است

 

-          مهمترین بخش زندگی اجتماعی انسان کدام است؟

الفزندگی در یک اجتماع سالم        بایجاد یک نظام سیاسی            جروابط اجتماعی واقتصادی میان مردم   دموارد الف وج صحیح است

 

-          اینکه خداوند هدفی را برگزیندولی ابزار وشیوه رسیدن به آن را نادیده بگیرد کدام صفت الهی زیر سوال می رود؟

الفحکمت       بعدالت   جعقلانیت         دولایت

 

-          کدام یک از احکام دینی واجب نیستند؟

الفحفظ استقلال جامعه اسلامی        بنهی سلطه بیگانگان                  جفرمانبرداری از حاکم جامعه                 دنبرد نظامی با دشمنان

 

-          ولّی حقیقی انسانها کیست؟

الفپیامبر اکرم        بچهارده معصوم          جحضرت علی              دخدا

 

-          حکم شری در مورد فرمانبرداری از طاغوت چیست؟

الفمکروه   بجایز نیست   جحرام                        ددر موقع ضرورت اشکالی ندارد

 

-          ضرورت امر به معروف ونهی از منکر در جامعه کدام مورد از موارد ضرورت اسلامی را ثابت می کند؟

الفضرورت پذیرش ولایت الهی                   بضرورت اجرای احکام دینی

ججمامعیت دین اسلامی                              دتعلیم وتبیین تعالیم دین

 

-          ولایت به چه معنا است ؟

الفدوستی و محبت بسرپرستی همراه با دوستی ومحبت        جسرپرستی       دعشق وعلاقه

 

-          ولایت وسرپرستی خداوند بر تمام عالم هستی کدام نوع ولایت است؟

الفولایت عام         بولایت خاص             جولایت اختصاصی        دولایت تشریحی

-          ولایت اختصاصی خداوند به چه کسانی تعلق می گیرد؟

الفمسلمانان           بخداپرستان    جمومنین حقیقی            دپیروان انبیاء الهی

 

-          سرپرستی روح ونفس مومنان واقعی وحکومت آنها به ترتیب کدام نوع ولایت را مشخص می کند؟

الفولایت ظاهری ولایت معنوی    ب ولایت ظاهری- ولایت ظاهری

ج  ولایت معنوی- ولایت معنوی                   د ولایت معنوی- ولایت ظاهری

 

-          ولایت وسرپرستی مخلوقات وخلافت پیامبر وائمه اطهار به ترتیب بیانگر کدام نوع ولایت است؟

الف ظاهری- ظاهری                                   بباطنی- باطنی           

ج ظاهری- باطنی                                       دولایت معنوی- ولایت ظاهری

 

-          اینکه رسول اکرم واسطه همه خیرات وبرکات مادی است نشانگر کدام نوع ولایت آن حضرت است؟

الف ظاهری            بمعنوی                      جتشریعی          دولایت حکومتی

 

-          بالاترین وبرترین مقام پیامبر چیست؟

الفولایت معنوی                بنبوت            جقرب الهی                  ددریافت وحی

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:11 ] [ حسن زرین کلاه ]

درس چهار

 

- آیه شریفه (( واِن کُنتُم فی رَیب مِما نَزَّلنا علی عَبِدنا فَاتوا بسورةِ مثله )) ناظر بر کدام مورد است ؟

الف تحدی             ب ) حقانیت دین اسلام               ج در دین هیچ ریب و شکی نیست

دسوره های قرآن مثل و مانند ندارند

 

- کدام مورد درباره معجزه صحیح است ؟

الف کار خارق العاده است که هیچ کس از عهده آن بر نمی آید                     

ب نشانه ارتباط پیامبر با خداست                     ج فقط مخالفان دین از درک آن عاجزند و دیگران قادر به انجام آن هستند                   د تنها  پیامبربا قدرت خارق العاده قادر به انجام آن میباشد  

 

- کدام مورد از معجزات حضرت عیسی (ع) نیست ؟

الف ید بیضاء                       بزنده کردن مردگان               جبیماری لاعلاج شفا دادن

دموارد الف و ج

 

- کدام مورد معنی تحدی است ؟

الفمعجزه پیامبر قرآن است              بمبارزه طلبی جحدت و سختی

د پافشاری

 

- چرا معجزه پیامبر اسلام از نوع کتاب است ؟

الف چون اگر از نوع کتاب نبود نمیتوانست پیامبری اورا ثابت کند        باگر نبود نمی توانست شاهد و ناظر حاضر بر نبوت پیامبر باشد    جمعجزه باید با رشد فرهنگهاتغییر کند

دبه خاطر اینکه کهنه نشود

 

- فصاحت و بلاغت قرآن کریم جزء کدام جنبه اعجاز قرآن است ؟

الف اعجاز ظاهری         ب اعجاز محتوایی ج اعجاز معنایی                     د امی بودن پیامبر

 

- رسایه معنا در قرآن کریم کدام جنبه اعجازقرآن کریم را ثابت میکند ؟

الف اعجاز لفظی      ب اعجاز ظاهری و معنویی         ج اعجاز معنایی             داعجاز محتوایی

 

- تآثیرزیاد قرآن کزیم که باعث مسلمان شدن افراد میشد کدام جنبه اعجاز قرآن را ثابت میکند ؟

الف اعجاز معنویی   ب اعجاز ظاهری           ج اعجاز محتوایی          دانسجام درونی آیات

- اینکه قرآن کریم تمام مسائل اساسی دین و اجتماع را بدون تعارض و ناسازگاری بیان کند کدام جنبه اعجاز قرآن است ؟

الف ظاهری            ب معنویی و محتوایی                ج لفظی           د تآثیر ناپذیری

 

- انسجام ووحدت درونی مفاهیم قران باوجودکدام مورد بیشتر نمود پیدا میکند

الفتاثیر ناپذیری از فرهنگها  بعدم تعارض وناسازگاری         جنزول تدریجی            داوج معنا

 

-آیه شریفه((وَلَوکانَ مِن عِندِ غَیرِ الله لَوَجَدوُا فیه اِختلافاً کثیراً)) موید کدام جنبه اعجاز قرآن است؟

الفاعجازلفظی        باعجازظاهری جانسجام ووحدت درونی           دعدم تبعییت از فرهنگها

 

- کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای فرهنگ مردم حجازدرعهد رسول اکرم نیست؟

الف  شرک آلود بودن مکتب حضرت ابراهیم در بین مردم       بعقاید نادرست وآداب ورسوم خرافی   جبا سوادی اکثر مردم جامعه که سبب شد معجزه پیامبر اکرم از نوع کتاب باشد    دجهل ونادانی اکثریت مردم

 

- تازگی وشادابی دائمی قرآن کریم جزء کدام دسته ازاعجاز قرآن کریم است؟

الفاعجاز لفظی       باعجاز ظاهری            جاعجازمعنویی ومحتوایی           دامی بودن پیامبر

 

- تمام موارد اعجازلفظی باوجود کدام مورد بیشتر مشخص می شد؟

الفجاهل بودن اکثریت مردم عربستان          بامی و بی سوادبودن پیامبر اکرم

جآداب ورسوم جاهلی مردم                                    ددخترکشی وعدم تبعیت از قانون

 

- آیه شریفه ((لا تَخُطُّه بِیَمینِک ))کدام مورد را ثابت می کند؟

الفبی سوادی پیامبر اکرم                برسم های خطاطی قرآن کریم درآن زمان

جنظام قبیلگی وقومی اعراب دپیامبر قرآن را کتابت نمی کرد

 

-آلبرت انشتین فلاسفه بزرگ را درکدام مورد عاجز می داند؟

الفتعرذیف اهداف دین                   بتعریف راه راست

جتعریف مفاهیم عمیق دینی              دتعریف مفاهیم فلسفی دین

 

- کدام یک ازدانشمندان ومورخان زیر قرآن را به مراتب بالاتر از انجیل می داند؟

الفالبرت انشتین                  بگوستاولوبون             جلئون توستوی             درودویل

 

- کدام دانشمند معتقد بود قرآن کتابی است که آفتاب علم رادر بین تاریکی قرون وسطی در اروپا جلوه گرکرد؟

الفآربری              بگوستاولوبون             جهانری کربن               درودویل

 

- حربه وتهمتی که مشرکان در برابراعجازقرآن وناتوانی خود به کار می گرفتند چه بود؟

الفقران سحروجادو است                ب پیامبر دیوانه است                  جپیامبربه دنبال پول وحکومت است              دپیامبر به دنبال مقام است

 

-آیه شریفه (( وَ ما کُنتَ تَتلوُ مِن قَبِلِه مِن کِتاب )) کدام نکته را در ذهن متبلور می کند ؟

الف تلاوت قرآن کریم         ب داستان اقوام قبل در قرآن     ج کتاب وکاتبین وحی   د امی بودن پیامبر

 

- طبق نظر هانری کربن در قرآن کریم درباره علم، فکر، عقل،چند بار سخن به میان آمده است؟

الف 770                ب 280                        ج 950             د132

 

- آسانترین راه غیر الهی جلوه دادن قرآن و دین اسلام چه بود؟

الف مقایسه اسلام با ادیان گذشته                    ب آوردن سوره ای همانند سوره های قرآن        ج کشانیدن پیامبر به بحثهای عقلانی                     د برقراری جنگهای متعدد علیه اسلام

 

- آیه شریفه(( فَاِن لم تَفعلَوا وَلِن تفعلوا )) که بعد از تحدی قرآن آمده است، به کدام نکته اشاره می کند؟

الف بشر هرگز نمی تواند مانند قرآن بیاورد     ب آوردن همانند قرآن کاری است بیهوده          

ج) تاکیدی است بر ناتوانی مشرکان             د) موارد ب و ج صحیح است                    

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:10 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس سوم

 

 

- کدامیک ازموارد زیر غلط است

الف) تمام انبیاء الهی به دنبال یک هدف خاص هستند و اختلاف آنها در روش آنهاست

ب)هر پیامبری سعی کرده است خدای خودش را به روشی خاص به مردم معرفی کند

ج)خداوند هر قومی را با روش خاص بر اساس استعدادهایشان هدایت کرده است

د)هدف تمامی انبیاء الهی هدایت انسان است ولی درک و فهم در انتخاب شیوه هدایت دخالت داشته است

 

- فضایل و رذایل اخلاقی در مورد همه پیامبران .............

الف)یکسان نیست چون فهم مردم هر پیامبری با مردم زمان قبل یا بعد یکی نیست

ب)یکسان نیست چون سطح علم و بینش پیامبران یکی نیست

ج)یکسان است چون فطرت تمام انسانها یکی است

د)یکسان است چون خدای همه مردم در تمام زمانها یکی است

 

- کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای فطری انسانی نیست

الف)میل به کمالات  ب)میل به زیباییها            ج)میل به غذا و آب        د)خیرخواهی

 

- کدامیک از موارد زیر جزء مکارم اخلاقی محسوب نمیشود

الف) تقوا     ب)صداقت        ج)مناجات         د)کرامت نفس

 

- هدف تمامی انبیاء برپایی نظام اجتماعی است بر اساس..........

الف) حکمت الهی     ب)قوانین ومقررات اجتماعی       ج)عدل             د)حقوق بشر

 

- داشتن یک هدف مشترک برای تمام انسانها به چه دلیل است؟

الف)داشتن برنامه کلی مشترک           ب)داشتن ویژگیهای فطری مشترک          

ج)چون همه انسانها مثل هم آفریده شده اند    د)چون خلقت همه انسانها یکسان است

 

- عصمت پیامبر یعنی اینکه:

الف)پیامبر با امداد غیبی و خدادادی دچار اشتباه نمیشود

ب)پیامبر و امام حتی از بدو تولد هم دچار اشتباه نمیشود

ج)پیامبر یا امام با اراده خودش تحت تاثیر هوای نفس قرار نگرفته وگناه نمیکند

د)یک مانع بیرونی پیامبران را از گناه وخطا بازمیدارد

 

- اگرپیامبردردریافت وابلاغ وحی معصوم نباشد................

الف)دین الهی درست به مردم نمی رسد         ب)امکان هدایت ازمردم سلب می شود    ج)خداوند متعال به هر طریقی مردم راازلغزش مصون می دارد     د) مواردالف وب

 

- اگر پیامبر معصوم نباشد.............

الف)امکان انحراف در تعالیم دینی وجود دارد            ب)مردم چون اورااسوه قرارمی دهندگمراه می شوند                ج)دین الهی درست به مردم ابلاغ نمی شود

د)همه موارد

 

- کدام مورد غلط است

الف)پیامبران مانند تمام افراد بشری می توانند گناه واشتباه داشته باشند

ب)پیامبران در سایه الطاف الهی واختیار خودشان به مراتب بالای ایمان وتقوا رسید هاند که گناه نکنند

ج)اصولا پیامبرچون دین خدا راابلاغ می کند چه اختیاری باشد چه اجباری نبایدگناه کند

د)پیامبران بر اساس عنایت ویژه خداوند به آنها گناه واشتباه نمی کنند

 

- میزان رشد ودرک واندیشه مردم تعدد پیامبران..............

الف)ارتباط مستقیم دارد         ب)هیچ ارتباطی ندارد    ج)تعالیم رو به رشد بوده است ربطی به درک مردم ندارد   د)ارتباطی ندارد وهر پیامبری بر اساس فهم مردم دینی خاص را به آنها ابلاغ می کرده است

 

- چه موقع اعتماد مردم نسبت به دین ازبین می رود

الف)پیامبر ادعای دروغین داشته باشد ب)پیامبر دربیان احکام دین دچارغروروسرمستی شود          ج)پیامبر مصون از گنله نباشد      د)علمای دینی دین رادرست ابلاغ نکنند

 

- کدام یک ازموارد زیر جزء علتهای تجدید نبوتها نیست

الف)سطح فهم ودرک انسانهای اولیه پایین بود  ب)ازبین رفتن تعالیم انبیاء

ج)تحریف تعالیم انبیاء            د)استمرارابدی بعثت انبیاء

 

- آیه شریفه((وما ارسلنا مِن رسولٍ اِلّا بلسان قومهِ لِیَبینَ لَهُم)) چه چیزی رادر مورد علل تعدد پیامبران بیان می کند

الف)پیاین بودن سطح درک انسانهای اولیه       ب)ازبین رفتن تعالیم        ج)استمراردعوت

د)ترویج پیوسته دین

 

- کدام مورد لازمه استمراروماندگاری یک دعوت دینی است

الف)اصیل بودن تعالیم           ب)استمراروتبلیغ دائمی دین       عمل کردن عالمان دینی به تعالیم د)قبول دعوت توسط مردم وعمل به احکام آن

 

- تمامی پیامبران درکدام موردبا هم اتفاق نظر داشتند

الف)اجزای اصلی دین الهی   ب)احکام شریعت            مسایل عبادی دین           د)هرسه مورد

 

- کدام مورد غلط است

الف)تعدد پیامبران به معنای تعدد دین نیست

ب)عامل اصلی اختلاف وتعددادیان درحال حاضرتعدد پیامبران بوده است

ج)اجرای یک دین درشرایط وزمانهای مختلف متفاوت است

د)همیشه پیامبر یک عصرتعلیمات اصیل پیامبرقبلی رابه انسانها تبلیغ می کرده است

 

- منشا اصلی اختلاف وچنددینی دردنیای امروز چیست

الف)اختلاف نظردرجامعه پیروان دینهای مختلف            ب)تعدد پیامبران

ج)عدم پذیرش دعوت پیامبران جدیدتوسط رهبران دینی

د)هردینی درجامعه امروزبرای خودش روش خاصی داردواختلافی وجود ندارد

 

- اینکه پیامبر اکرم مسیحیان ویهودیان رابه دین اسلام دعوت می کرد براساسص کدام توجیه بود

الف)چون می گفت دین اسلام بر حق است    ب)چون دین اسلام دین کامل وکافی است

ج) چون خداراادامه دهنده راه همه انبیاءمیدانست      د)چون خداونداورابرگزیده بود که برترازانبیای قبلی باشد

 

- حدیث شریف پیامبر اکرم ناظر به کدام علت تجدید نبوتها است

(( نَحنُِِِ معاشرالانبیاء اُمرنا ان نَتَکلم الناس علی قدر عقولهم))

الف)پایین بودن درک انسانهای اولیه               ب)تحریف کلی تعلیمات پیامبران  ج)استمراردعوت                        د)ازبین رفتن تعلیمات پیامبران

 

- آیه شریفه (( ما کانَ مُحَمّد اَبا اَحَدٍ من رجالکم و لکّن رسول اللهِ و خاتم النبیین )) کدام نکته را در مورد پیامبراکرم بیان می کند؟

الف)بسته شدن راه شریعت بر روی مردم با آمدن او                  ب)محمد آخرین فرستاده خداوند برای رسالت است                ج)در رسالت اوکاملترین دین عرضه شده است       د)هیچ احدی از مردان مانند رسول خدا نیست

 

- طبق حدیث نبوی علی (ع) نسبت پیامبر مانند نسبت .............

الف) موسی است به هارون    ب) هارون است به موسی            ج)حواریون است به عیسی          د) اسماعیل است به ابراهیم

 

- به چه دلیل شریعت پیامبر اکرم شریعت جاودان معرفی شده است؟

الف) تکامل عقل بشری                      ب) نیازقرآن به تکمیل و تصحیح توسط امام معصوم(ع)        ج) وجود عالمان و متخصصان دینی بعد از پیامبر     د) موارد الف و ج

 

- حفظ قرآن کریم از تحریف بوسیله چه چیزی امکان پذیر شد؟

الف)حافظان قرآن آنرا حفظ کردند    ب)قرآن کریم روی چوبها و پوست حیوانات نوشته ونگهداری شد     ج) اراده خداوند                  د)پیامبر اکرم خودش به امامان معصوم سفارش حفظ قرآن داده بود

 

- کدام مورد غلط است:

الف) امام معصوم (ع) تمام نقشها و مسئولیتهای پیامبر را دارد                   ب) امام عصر (ع) همیشه به طرق مختلف حافظ اسلام است           ج) بعضی از مناسب پیامبر به امام معصوم نمی رسد              د) روح وحقیقت تعالیم دینی بر شکل ظاهرشان تقدم دارد

- پاسخ به مسائل و نیازهای بنیادین جوامع دینی بوسیله قرآن کریم و سنت ائمه اطهار با چه شرطی در عصر امروز امکانپذیر است؟

الف) حظور امام در میان مردم           ب)استفاده از کتب باقی مانده از علمای دینی        ج) استفاده از روش علمی وتحقیق عالمان ومتخصصان دین         د) استفاده از امکانات جامعه برای ترویج دین

 

- کدامیک از موارد زیر انطباق اسلام با نیازهای زمان را ثابت میکند

الف) انجام واجبات و دوری از محرمات          ب)عدم تقدم روح وحقیقت تعالیم بر شکل وظاهر                ج) توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی              د)هیچکدام

 

 

- ارزشمندی اعمال دینی در گروه چیست ؟

الف) اخلاص و یکرنگی عمل کننده           ب ) حفظ ظاهر و انجام درست اعمالی

ج ) انطباق عمل با تعالیم اولیه اسلام            د) معرفت قلبی و اخلاص عمل کننده

 

-  در جایی که دین بر مسئله ای تآکید نکرده باشد برای عمل کردن طبق تعالیم دین باید ..........

الف ) شکل و ظاهر دین عوض نشود           ب) باید حقیقت تعالیم زنده بماند            

ج) باید هم شکل وظاهر و هم حقیقت تعالیم زنده بماند        د) حقیقت تعالیم در مقابل شکل و ظاهر اهمییتی ندارد

 

- کدامیک ازموارد جزء ویژگیهای اسلام که سبب انطباق دین اسلام با زمان نیست ؟

الف) توجه به نیازعهای ثابت و پایدار انسانی            ب) وضع احکام جدید

ج ) ایجاد حکومت اسلامی           د) عدم تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل ظاهر

 

- کدام ترجمه حدیث شریف پیامبر است ؟

(( لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارفی اِلاسلام ))

الف ) اسلام در مقابل ضرر به مسلمان مقاومت میکند            ب) اسلام مخالف ضرر دین است

ج) اسلام هم با ضرر دین و هم با رساندن ضرر مخالف است              د) ضرر رساندن به دین اسلام مخالف است

 

- در مقابل مسائل جدید در جامعه اسلامی ..............

الف ) حاکم اسلامی میتواند قوانین جدید وضع کند             ب) وضع قوانین جدید در دین مقدس اسلام بدعت و حرام است ج) مردم مسلمان باید در هر حال پیرو تعالیم قبلی اسلام باشد

د) ائمه اطهار و پیامبر اکرم (ص) تمام قوانین را بیان کرده اند

 

- کدام جمله غلط نیست ؟

الف ) احکام ضروری دین رد شرایط مختلف تغییر میکند 

ب‌)      روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل ظاهر تقدم دارد

ج) مراد خداوند از وضع تعالیم دینی فقط درست انجام دادن آنهاست

د) بین روح تعالیم و شکل ظاهر آن هیچ ارتباطی وجود ندارد

 

- وجود ادیان مختلف در جهان امروز نشانه چیست ؟

الف ) همه آنها بر حق هستند ب) تمام ادیان آسمانی بر حق هستند و بقیه باید پیرو آن باشند                     ج) وجود چند دین  الهی معنا ندارد چون سبب گمراهی میشود

د) نشانه گسترگی دین در جوامع مختلف است

 

-  پیام آیه 85سوره آل عمران چیست ؟ (( وَ مَن یتبع غیر الاسلام دیناً فَلَن یُقبَلُِِ مِنهُ ))

الف ) همه ادیان غیر از دین اسلام توسط خداوند پذیرفته شده اند    ب) تنها دین برحق اسلام است ج) خداوند متعال هر دینی را با تعالیم خودش قبول دارد د ) موارد ب و ج صحیح است

 

- پیام اصلی همه پیامبران الهی چیست ؟

الف) کسب فضایل اخلاقی           ب ) دوری از رذایل اخلاقی ج) گسترش ادیان مختلف در جهان

د ) موارد الف وب     

                 

 

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:8 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

دودرس اول دین وزندگی 3

 

1- طبق تعالیم اسلامی کدام مورد نشانه بیداری و ورودبه وادی انسانیت است ؟  

الف)درک نیاز به تعالی ورشد وبالندگی                     ب) درک هدف زندگی

ج) تامین نیازهای مادی زندگی                               د)موارد الف وب

2-  سرچشمه تمام شادی ها چیست؟

الف)احساس لذت                                               ب)رسیدن به ارزوها کامیابیها

ج)آرامش درونی                                              د)داشتن زندگی سالم

3-  میل انسان به فنا ناپذیری با کدام مورد پاسخ مناسب پیدا خواهد کرد؟

الف )امنیت خاطر                                        ب)نیاز به تعالی رشد وبالندگی

ج) درک درست ازآینده خویش                         د) کشف راه درست زندگی

4-  با کدام مورد تمام فعالیتهای مادی زندگی انسان معنا پیدا می کند؟

الف)درک هدف زندگی                                  ب)کشف راه درست زندگی

ج)زندگی در جامعه عدالت جو                         د)رشد وبالندگی

5- اینکه کسانی بیماری های صعب العلاج خود را می خواهند با دارو معالجه کنند نشانه کدام نیاز انسان است؟

الف)امنیت خاطر    ب)رشد وبالندگی      ج)درک درست از آینده       د)رسیدن به سرچشمه شادی ها

6 - ((انسان همیشه از در جازدن ، تکرارومنجمد شدن گریزان است)) این نشانه کدام نیاز انسان است؟

الف)نیاز تعالی      ب)نیاز به امنیت خاطر       ج) درک درست از آینده     د) درک هدف زندگی

7-  پیشرفتهای علمی حاصل کدام نیاز فطری انسان است؟

الف)کشف راه زندگی      ب) نیاز به شادکامی در زندگی      ج)درک درست از زندگی    د)رشدوبالندگی

8- کدام مورد مانع تکامل وتعالی انسان است؟

الف)عدم رشد استعدادهای انسان    ب)زندگی در جامعه عدالت جو    ج)زندگی درجامعه ظلم ستیز            د) زندگی درجامعه ظلم

9-  ازدست رفتن امنیت اجتماعی نتیجه کدام مورداست؟

الف)بی عدالتی درجامعه   ب)مبارزه مستمر با بی عدالتی    ج)ایجاد حکومت دیکتاتوری                د)عدم لیاقت نیروهای انتظامی

10-  کدام مورد جامع تمام نیازهای انسان است؟

الف)درک هدف زندگی    ب)رشد وبالندگی       ج)کشف راه درست زندگی       

د)زندگی در جامعه عدالت جو

11- براساس فرموده حضرت زهرا(س) کدام مورد سبب پیوند قلبها در جامعه قرار داده شده است؟

الف)عدل   ب)محبت                   ج)زندگی در جامعه عدالت جو       د)درک درست مردم ازراه درست زندگی

12- برای کشف راه درست زندگی باید پاسخی داده شود که:

الف)جامع وشامل باشد ب)سد راه نیازهای دیگر نباشد       ج)مکمل و تسهیل کننده نیازهای دیگر باشد      د)همه موارد

13- پاسخ به کدام نیاز انسان باید ناظر به آینده ابدی انسان در سرای دیگرباشد

الف)کشف راه درست زندگی         ب)امنیت خاطر وشادکامی             ج)نیاز زندگی در جامعه عدالت جو د)درک هدف زندگی

14- اگر در موضوعی اطلاعات در اختیار عقل قرار نگیرد..............

الف)عقل حکم غلط وگمراه کننده میدهد        ب)عقل نمی تواند هیچ حکمی بدهد

ج)عقل به حکم کامل نمی رسد              د)عقل به حکم جامع نمی رسد

15- پاسخ به نیاز درک کامل زندگی با کدام مورد تامین می شود

الف) عقل جمعی انسانها  ب ) اتکاء به اندیشه بشری    ج ) رجوع به منابع تجربی گذشتگان                  د) وحی

16- آیه شریفه (( رَبّنا الذی اَعطی کل شیء خَلقًَََهُ ثُم هَدی )) ناظر به کدام مورد است

الف ) خلقت تمام انسانها        ب ) خلقت جهان آفرینش               ج ) هدایت تمام مخلوقات              د) هدایت انسانها

17- در خلقت موجودات کدام مرحله آخرین مرحله است

الف ) خلقت       ب ) تسویه  ج ) اندازه گیری         د ) هدایت

18- پیام آیه شریفه (( وَجَعَل لََکُم السَمعَ والابصار والاَفئِده لَعّلَکمُ تَشکَرْون )) چیست ؟

الف ) گوش و چشم قلب وسایل جلب رضایت خداست                ب) باید در مقابل نعمتهای خدا شکر کذاری کند              ج ) گوش و چشم وقلب وسابل هدایت انسان است          د)هیچکدام

19- آیه شریفه (( ولا تَقْفُ ما لیس لک بِهِ عِلْمٌ )) ناظر به کدام مورد است

الف ) پیروی از باطل حرام است             ب) انسان باید باعلم وبینش در زندگی حرکت کند           

 ج ) حرکت و پیروی کورکورانه ممنوع است           د ) موارد ب و ج  

20- آیه شریفه (( فَمَن اِهتدی فَلِنَفْسِه ِو مَنْ ضَلّ فَاِنّما یَضّلُ علیها ))بیانگر چیست

الف ) خداوند انسان را هدایت میکند      ب ) انسان میتواند راه هدایت و گمراهی را تشخیص دهد    ج ) هدایت و ضلالت انسان دست خداست         د ) انسان مسئول سرنوشت خویش است

21- فرستادن رسولان الهی برای این بود که .............

الف) مردم خوب ازبد جدا شوند     ب)مردم در برابر خدا بهانه ای نداشته باشند

ج)رسولان آمده اند تا فقط مردم را هدایت کنند ولی وکیل قبول کردن آنان نیستند                                         د)موارد ب وج

-22 لازمه .........الهی این است که اگر مخلوقی را خلق کرد آن را هدایت کند

الف )عدالت       ب)حکمت  ج )مصلحت                د)حجت

23- خلق بی هدف نشانه چیست

الف )نقص وضعف ناآگاهی   ب)عدم تدبیر              ج)بی کفایتی               د)ضعف در علم وقدرت

24-کدام مورد ثابت می کند که هدایت یک امر عام و همگانی در نظام خلقت است

الف)تمام مخلوقات عالم قابل هدایت هستند               ب)هر مخلوقی یا هدفی حکیمانه آفریده شده وبه سوی هدفش هدایت میشود          ج)خلقت خداوند بی نقص است         د)هیچکدام

25-وجه تمایز انسان با سایر موجودات چیست

الف)ویژگی ها دوارزشهای انسانی           ب)غرایز    ج)فطرت وغریزه انسانی                د)مواردب وج

26-مقصد انسان کجاست

الف)رشد وپیشرفت علمی معنوی             ب)کسب مدارج کمال انسانی          ج)تقرب به خدا                          د)موارد ب وج

27- قران کریم از کدام مواردبه عنوان ابزار رسیدن به حقیقت نام میبرد

الف)تفکر وتدبروتفقه  ب) پیروی از پیامبران          ج)پایبندی به اصول دین                د)شهود قلبی

28- انسان به خاطر داشتن کدام ویژگی در رسیدن به هدف اختیار دارد

الف)تفکر وتعقل ب)عشق ومحبت          ج)داشتن زمینه های عدالت            د)استعدادزندگی اجتماعی

29- برای اینکه عقل حکم قطعی بدهد نیازمند چیست

الف)دانستن راه وروش درست فکر کردن ب)داشتن روش صحیح در مسیر زندگی

ج)داشتن اطلاعات درست وقطعی                            د)هدایت انبیای الهی

30- به وسیله کدام مورد عقل انسان در مسیر خود به سوی هدف گمراه نمی شود

الف)داشتن روش درست فکر کردن        ب)وحی انبیای الهی

ج)تفکر جمعی                    د)استفاده ازتجربه دیگران

31- ابن هشام شاگرد کدام معصوم است

الف)امام علی      ب)امام موسی کاظم     ج)امام صادق                              د)امام باقر

32- طبق فرموده معصومین هر کس .........آن کامل باشد رتبه اش دردنیا وآخرت بالاتر است

الف)ایمان           ب)مسلمانی ج)عقل      د)محبت او به اهل بیت

33- معنی واژه های زیر به ترتیب کدام است سَوّی- قَدَّرَ- اَفئِدَة

الف)آراستن قلبها اندازه گیری ب)آراستن اندازه گیری- قلبها

ج)سرایت کردن- قدرت قلب                     د)سرایت کردن- قدرت فهم وبین

34-  خداوند متعال برای فهم پیام خودش چه چیزی به انسان داده است

الف ) قدرت فهم معارف                ب)  عقل   ج ) ذهن قوی              د) دوست داشتن و محبت

35- منظور از حجت نهان و آشکار چیست

الف ) پیامر عقل                ب ) عقل پیامبر       ج ) امام - پیامبر          د) پیامبر امام

36- لازمه فهم عمیق تر و برتری در دین چیست

الف ) تفکر و تعقل              ب ) دوست داشتن و ولایت ائمه اطهار  ( ع)     ج ) پرورش بیشتر قدرت تفکر و تعقل            د) نزدیکی و قرب به پیامبران و امامان معصوم

37- برای دریافت هدف زندگ و مقصد آن باید به .................. مراجعه کرد

الف ) دین الهی     ب) امتهای گذشته و استفاده از روشها آنها        ج ) استفاده از نظر فلاسفه دینی      د) مراجعه به متون برجای مانده از ادیان الهی

38- بیشتر کژ فهمی ها و انحرافات در طول تاریخ بر خاسته از چیست

الف ) عدم استفاده درست از تعالیم انبیاء  ب) عدم استفاده درست از عقل    ج ) بروز دشمنی ها در بین مردم و تضاد منافع آنها               د) مبارزه مردم با تعالیم انبیاء الهی

39- در مسیر خلقت موجودات خداوند متعال به ترتیب چه مراحلی را طی کرده است

الف ) خلق اندازه گیری و تقدیر تسویه هدایت      

 ب ) اندازه گیری و تقدیر تسویه خلقت هدایت

ج ) خلق تقدیر تسویه هدایت       د) خلقت تسویه تقدیر- هدایت

40- ضرب المثل معروف (( هرچه پیش آید خوش آید )) ناظر به کدامیک از موارد زیر است

الف ) انسان در مسیر زندگی با کمک  دیگران و عقل زندگی خوب و راحتی را تآمین میکند

ب ) انسان بدون هدف و انگیزه حاضر نیست در مورد آینده زندگی خودش تفکر و تعقل کند

ج ) انسان در زندگی هیچ هدفی ندارد

د ) راه و روش اصلی زندگی تابع دیگران بودن و لذت بردن است

 

 

                     


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان 1386 ] [ 12:7 ] [ حسن زرین کلاه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خالق خوبی ها
خواننده گرامی
سلام
خوش آمدید

همکاران گرانقدر مدرس دین و زندگی و فلسفه و منطق
با ارسال مطالب و مقالات و نمونه سوالات خود به همکاران خود در سراسر کشور یاری رسانید
- مطالب شما با نام خودتان و در صفحه مخوص به خود شما ثبت و در اختیار همه همکاران و دانش آموزان قرار خواهد گرفت
منتظر مطالب شما هستم
آدرس ایمیل مستقیم
zarrinkolahfars@gmail.com
حسن زرین کلاه
همراه 09177038137


موضوعات وب
امکانات وب