دین و زندگی - فلسفه و منطق
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست 
لینک دوستان

مجموعه سوالات کنکور سراسری دین و زندگی دوم

در چهار سال اخیر

قسمت اول


موضوعات مرتبط: سوالات اختصاصی کنکور سراسری دین و زندگی، تست دین و زندگی دوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هجدهم آذر 1389 ] [ 5:40 ] [ حسن زرین کلاه ]

مجموعه سوالات  ۲۰ دوره کنکور سراسری 

در چهار سال اخیر

دین و زندگی دوم  قسمت دوم


موضوعات مرتبط: سوالات اختصاصی کنکور سراسری دین و زندگی، تست دین و زندگی دوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هجدهم آذر 1389 ] [ 5:37 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس شانزدهم

 

 

۱- براساس کدام مورد پدید آورنده یک شیئ مالک آن وحق دخل وتصرف در آن رادارد ؟

الفعقل خدادادی بقراردادهای اجتماعی           جمنطق فطرت        دقوانین الهی

۲- این که امام جعفر صادق می فرماید (( دوست ندارم آسیایی رااجاره کنم وهمان آسیاب رابه قیمت بیشتری اجاره دهم )) آن حضرت کدام یک از اعمال زیر را برائت می جوید ؟

الفاحتکار               بگران فروشی       جدلالی                   دمعامله باطل

۳- براساس حدیث شریف امام کاظم فروختن کالای خریداری شده قبل از تحویل از فروشنده اول چه حکمی دارد؟

الفاشکال ندارد      بمکروه است         جاشکال دارد وگناه است        دحرام است

۴- ازکدام یک از موارد زیر مفهوم ربا استنباط می شود ؟

الفمعاملع جنسی باجنس دیگری که بیشتر است        بمعامله پول با پول بیشتر

جمعامله جنس یا پول به صورتی که پول بیشتری پرداخت شود                 دمعامله پول با پول کمت

۵- اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد با پذیرفتن کدام مورد معامله ربا نیست در صورتی که پول بیشتری دریافت کند؟

الفپذیرفتن خطر احتمالی                                              بشریک شدن در معامله

جمعامله در هر صورت ربا است                         دموارد الف و ب

۶- مطابق آیات قرآن کریم رها نکردن ربا با کدام مورد توصیف شده است؟

الفمبارزه با اقتصاد اسلامی                              بفلج کردن اقتصاد اسلامی

ججنگ میان مسلمانان                                      داعلام جنگ با رسول خدا

۷- امام رضا(ع) علت حرام بودن ربا را چگونه شرح میدهد؟

الفچون جنگ با خداست

بچون مایه تباهی و هدر رفتن دارایی اشخاص است

جچون همیشه سرمایه داران فربه تر وزیردستان فقیرتر می شوند

دچون اقتصاد جامعه را تباه می کند

۸- در چه صورتی است که سود حاصله از سرمایه حلال وپاک است واجر اخروی هم در بر دارد؟

الفدبون سود، سرمایه در اختیار دیگران قرار گیرد

بپول در مسیر کارهای اقتصادی قرار گیرد

جسود حاصله از آن میان کار وسرمایه تقسیم شودونیت الهی داشته باشند

دسرمایه ها با هماهنگی دولت اسلامی در مسیر تولید قرار گیرد

۹- در نظام اسلامی اساس بانکداری بر چه مبنایی است؟

الفمشارکت دولت در کارها           بمشارکت بانک با افراد جامعه

جمشارکت دولت وافراد جامعه در کارها          دمشارکت بخش خصوصی بامردم درکارها

۱۰- قانون بانکداری که در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است به چه دلیل با مقررات مالی اسلامی مطابقت دارد؟

الفچون روح قانون با عدالت اجتماعی تطابق دارد

بچون مبنای آن مشارکت دولت ومردم است

جچون توزیع عادلانه ثروت مبنای اولیه آن است                                                                  دچون بر اساس مشارکت کار وسرمایه استوار است

۱۱- با توجه به آیات شریفه قرآن کریم چند گروه از زکات بهره می گیرند؟

الف6 گروه     ب5 گروه                ج8 گروه                د2 گروه

۱۲- از گروه های مصرف کننده زکات منظور قرآن از (( ابن سبیل)) چه کسانی هستند؟

الفکسی که در راه خدا کار می کند              بکسی که از کودکی سرراهی بوده است

جدر راه مانده                                                                 دفرزندان یتیم شده

۱۳- کدام یک از موارد زیر جزء اموال شامل زکات نیست؟

الفگندم جو برنج- کشمش- خرما            بگاو- شتر- گوسفند

جطلا- نقره                                                      دگندم- جو- خرما- کشمش

۱۴- کدام در مورد زکات درست است؟

الفغلات چهارگانه ، انعام ثلاثه ، نقدین             بغلات سه گانه، انعام چهارگانه، نقدین

جانعام ثلاثه،غلات ثلاثه،نقدین                           دغلات سه گانه،انعام پنج گانه،طلاونقره

۱۵- چرا زیورآلات خانمها زکات ندارد؟

الفچون هدیه است وهدیه زکات ندارد         بچون طلاونقره بایدسکه باشدتازکات به آنتعلق گیرد                جچون اموال خانمها متعلق به خودشان است                         دزکات فقط بر مردان واجب است

۱۶- دادن زکات فطره برای کدام دسته افراد زیر واجب است؟

الفکسی که دیگری زکات اورامی دهد          بکسی که نمی تواندمخارج سالانه خودراتامین کند جکسی که مخارج سال خود توانا است             دکسی که نان خور دارد

۱۷- کدام دسته از مواد غذایی زیر را میتوان به عنوان زکات فطره داد؟

الفگندم،خرما،کشمش                                    بگندم،جو،برنج،خرما

جگندم،خرما،برنج                                                            دگندم وجو

۱۸- خمس به چند چیز تعلق می گیرد؟

الف7 چیز        ب5 چیز ج6 چیز   د8 چیز

۱۹- خمس به چه کسانی تعلق می گیرد طبق این آیه شریفه؟

(( وَاعلَموا اَنَما غَنَمتُم مِن شیءً فَاِنَ لله خُمُسُهُ وللرسول ولَذی القربی والیتامی ))

الفخدا،رسول خدا،یتیم مسکین،درراه مانده    بخداورسول،امام،یتیم،مسکین،درراه مانده

جیتیم ،مسکین ودرراه مانده                            دیتیم، مسکین،درراه مانده، پیامبر خد

۲۰- امروزه خمس توسط چه کسی تحویل گرفته وبه مصرف رسانیده می شود؟

الفشخص خمس دهنده خودش می تواندخرج کند                        بحاکم اسلامی

جمجتهد جامع شرایط                                      دموارد ب وج

۲۱- استفاده از پولی که خمس آن داده نشده باشد چه حکمی دارد؟

الفحرام است                بمباح است            جاشکال دارد                          دجایز نیست

۲۲- نماز خواندن در خانه ای که با پول خمس نداده خریداری شده حکمش چیست؟

الفصحیح است وگناهش برسرصاحب خانه است                              بباطل است

جنمازش صحیح است                       دبرای نماز خواندن ایرادی ندارد

۲۳- اگر چیزی که خمس آن داده نشده باشد به کسی بخشیده شود چه حکمی دارد؟

الف  آن، مال او نمی شود                            بباید هدیه را برگرداند

جباید به صاحب اصلی تذکر داده شود که خمسش را بدهد

دایرادی نیست ولی گناهش بر گردن شخص بخشنده است

۲۴- حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر رسیدگی به امور مالیات را چگونه شرح میدهد؟

الفرسیدگی به گونه ای که به صلاح حکومت اسلامی باشد

برسیدگی به برنامه مالیات به گونه ای که صلاح همه مردم در نظر گرفته شود

جرسیدگی به گونه ای که به صلاح مالیات دهندگان باشد

دصلاح جامعه وحکومت ومردم در جمع آوری درست مالیات است

۲۵- حکم شرعی فروختن مال غصبی چیست؟

الفباطل است                                                                 بفروشنده باید غرامت بپردازد

جباطل نیست ولی فروشنده باید غرامت بپردازد                دباطل است ولی برگرداندن پول خریداربر فروشنده نیست

۲۶- غش در معامله ............... است.

الفحلال        بحرام   جمباح     دمکروه

۲۷- حکم شرعی فروش مواد مخدر قاچاق قمار همکاری با مراکز فساد به ترتیب چیست؟

الفحرام- مکروه- حرام- جایز نیست              ب حرام- حرام- حرام- حرام

ج    حرام- حرام- حرام- مکروه                      دمکروه مکروه- حرام- مکروه

۲۸- در کدامیک از ورزشهای زیر برد وباخت اشکال ندارد؟

الففوتبال                      بتیراندازی                            جشنا                       داسب سواری

۲۹- گوش دادن به موسیقی غیر مطرب چه حکمی دارد؟

الفاشکال دارد               بجایز نیست                           جاشکال ندارد                         دمکروه است

۳۰- بازی کردن با شطرنج درچه صورتی اشکال ندارد؟

الففصد برد وباخت در آن مطرح نباشد                           بجامعه آنرا به عنوان آلت قمار نشناسد    جحاکم شرع حکم به حلال بودن آن داده باشد               دموارد الف وب

۳۱- اگر مالی مخلوط به حرام باشد به گونه ای که مقدار حرام معلوم نباشد در چه صورتی می توان آنرا حلال کرد؟

الفدر هیچ صورتی حلال نمی شود مگر اینکه مال حرام را جدا کرد

بخمس تمام مال را بدهند بقیه حلال می شود

جباید   آنرا به عنوان زکات بدهند حلال می شود

ددر صورتی حلال می شود که مجتهد جامع شرایط اجازه مصرف بدهد

۳۲- اگر کسی مالی را پیدا کند که هیچ نشانه ای از صاحبش نداشته باشد وظیفه او چیست؟

الفبایدازطرف صاحب مال آنراصدقه دهد       بتصمیم گیرنده دراین موردحاکم شرع است

جمی توانددرآن دخل وتصرف کند                 دآنرا از طرف خودش صدقه دهد

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 9:57 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس پانزدهم

 

 

1-  آیه شریفه به کدام موارد استفاده انسان از دریا اشاره دارد؟

(( وهُوَ الَذی سَخَّر البَحر لَتالکوا منه لحماً طریاً وتَستَخرِجُوا منهُ حِلیَه ﴾﴾

الف﴾استفاده از ماهی های دریا                                   ب﴾حرکت با کشتی روی آب ومسافرت

ج﴾استفاده ازماهی وگرفتن مرواری برای زیورآلات         د﴾بازرگانی با کشتی واستفاده ازگوشت تازه ماهی

2- حضرت رسول کسی راکه روزی خود را با کار وتلاش تهیه کند رادر زمره کدام دسته قرار می دهد؟

الف﴾اولیاء الله                    ب﴾اوصیاءالهی                  ج﴾انبیاءالهی                      د﴾مقربین درگاه الهی

3- حضرت صادق درآمدوروزی خود راازچه راهی کسب می کردند؟

الف﴾ کلاس داری چون 4000 شاگرد داشتند                 ب﴾کشاورزی

ج﴾دامداری                                                                      د﴾موارد الف و ب صحیح است

4- کدام یک ازائمه اطهار کار را سیره پیامبران واوصیای آنان وبندگان شایسته توصیف می کند؟

الف﴾امام کاظم                  ب﴾امام محمد باقر              ج﴾امام جعفر صادق            د﴾امام عل

5- با توجه به حدیث شریف رسول خدا ملعون چه کسی است؟

(( مَلعونٌ مَن اَلقی کَلّهُ علی الناس ))

الف﴾کسی که دائم سر راه مردم را می گیرد                  ب﴾کسی که درمردم القاءکفر می کند

ج﴾کسی که کار خود را به دوش دیگران می اندازد         د﴾کسی که دربرداشتن بار زندگی توانایی نداشته باشد

6- حضرت رسول ازکدام اعمال بندگان امت خودش بیمناک بوده است ؟

الف﴾شکم پرستی- بیکارگی- پر خوابی- ضعف در ایمان   ب﴾ضعف درایمان- بیکاری

ج﴾شکم پرستی – ضعف در ایمان                    د﴾شکم پرستی – بیکاری – پرخوابی – سرباردیگران بودن

7- طبق فرموده امام علی عقد زوجیت کدام موارد منجر به تولد فقر می گردد؟

الف﴾بیکاری- ضعف درایمان                         ب﴾تنبلی – ناتوانی

ج﴾ناتوانی- ضعف درایمان                            د﴾ضعف در ایمان – عدم اعتماد به خدا

8- اینکه امام علی به کارهای سخت می پرداخت وبرای گرفتن اجرت برای دیگران کار می کرد ،به چه دلیل بوده است؟

الف﴾حفظ عزت نفس                                              ب﴾چون سرمایه تجارت نداشت

ج﴾چون قصد آموزش وهدایت مردم را داشت                د﴾حفظ عزت نفس وآموزش دیگرا

9- اگر چیزی که خمس آن داده نشده باشد به کسی بخشیده شود چه حکمی دارد؟

الف﴾  آن، مال او نمی شود                  ب﴾باید هدیه را برگرداند

ج﴾باید به صاحب اصلی تذکر داده شود که خمسش را بدهد

د﴾ایرادی نیست ولی گناهش بر گردن شخص بخشنده است

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 9:52 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

درس چهارده

 

 

1- ازمفاد آیه شریفه کدام مورد استنباط می شود ((وَاعتَصِموا بحبل الله جمیعاً ولا تَفَرَقوا ﴾﴾

الف﴾عامل حفظ مسلمانان از شر کفار چنگ زدن به ریسمان الهی است

ب﴾عصمت پیامبران ناشی از اعتصام آنها به خداوند متعال است

ج﴾عامل پیروزی مسلمانان عدم تفرقه است

د﴾تنها عامل حفظ وحدت در جامعه تمسک همه مسلمانان است به خداوند متعال

2- با توجه به آیه شریفه عامل رستگاری کدام عامل زیر است؟

(( والتکن مِتکُم اُمَةٌ یَدعوُنَ الی الخیر ویَامُرونَ بالمعروف وینهون عن المنکرواُولئِکَ هم المفلحون﴾﴾

الف﴾امر به معروف ونهی از منکر              ب﴾دعوت به خیر ونیکی

ج﴾شرکت در اعمال خیر                                    د﴾موارد الف وب

3- طبق فرموده امام صادق(ع﴾موثرترین راه فراخوانی به خیر ونیکی کدام مورد است؟

الف﴾دعوت زبانی                     ب﴾دعوت عملی    ج﴾با روی گردانی وترک مراوده                    د﴾روی خوش نشان دادن به کار خیر

4- بعد از دعوت عملی به کار خیر وترک گناه کدام عمل به عنوان وظیفه دوم در امر به معروف ونهی از منکر مد نظر است؟

الف﴾ایجاد جو محبت ودوستی                 ب﴾نیاز به درمان

ج﴾مبارزه مستمر با عاملین گناه                 د﴾تشویق دیگران به کار خیر

5- بعد از دعوت عملی به اعمال خیر دومین مرتبه دعوت به خیر کدام است؟

الف﴾دعوت با کتاب ومقاله                                 ب﴾ساختن فیلم وتصویر

ج﴾دعوت به زبان                                              د﴾روی گردانی از اعمال بد

6- حضرت امیر در وصیت خود به امام حسن وامام حسین (ع﴾ عاقبت امر به معروف و نهی از منکر را چگونه توصیف می کند؟

الف﴾تسلط افراد شرور وبد کار وعدم استجابت دعا                ب﴾گسترش فرمانروایی طاغوت

ج﴾گسترش فسادوفحشادرجامعه                 د﴾استیلای ملحدین بر جامعه مسلمانان

7- کدامیک از واجبات الهی است که همه واجبات دیگر با آن برپامی شود؟

الف﴾نماز                    ب﴾حج                ج﴾امربه معروف     د﴾امربه معروف ونهی ازمنکر

8- اگر با فرد گناهکار برخوردمناسب نشود به چه علت گناه اومانند بیماری مسری به دیگران سرایت می کند؟

الف﴾به علت اینکه انجام بعضی گناهان لذت بخشند   ب﴾به علت ارتباط وپیوندعمیق میان انسانها

ج﴾به علت تاثیر پذیری انسانها از یکدیگر      د﴾موارد ب و ج

9- امام صادق(ع) درباره اصحاب کدام دو پیامبر فرمودند آنها در گناه گناهکاران شرکت نداشته اند ولی بروی آنها می خندیدند وباآنها مانوس می شدند؟

الف﴾لوط- ابراهیم                                ب﴾موسی- عیسی

ج﴾عیسی- داوود                                  د﴾لوط – عیسی

10- کدام واجب الهی در مقابل امر به معروف ونهی از منکر مانند قطره ای است در مقابل دریا (بنا به فرموده امام علی(ع) )؟

الف﴾نماز                    ب﴾روزه ج﴾جهاد   د﴾حج

11- کدام مورد جزء شرایط امر به معروف ونهی ازمنکرنیست؟

الف﴾احتمال تاثیر                                 ب﴾شناختن محرمات وواجبات

ج﴾احتمال تکرار گناه                د﴾داشتن مفسده

12- اگر امر به معروف ونهی از منکر برای امرکننده یا نهی کننده مفسده بدنبال داشته باشد، امر به معروف ونهی ازمنکر.........................

الف﴾واجب است با کمک دیگران انجام شود            ب﴾واجب نیست

ج﴾امری مباح است و بستگی به نظر آمر یاناهی دارد

د﴾ترک امر به معروف ونهی ازمنکر درهیچ شرایطی جایز نیست

13- اگر شخص گناهکار خودش تصمیم به ترک گناه دارد وظیفه دیگرافرادجامعه چیست؟

الف﴾باید به اوتذکردهیم که دیگر تکرار نکند ب﴾امر به معروف ونهی ازمنکر در مورد او واجب نیست

ج﴾امر به معروف ونهی ازمنکرواجب است   د﴾دیگرافراد جامعه باید او را تشویق به ترک کنند

14- کدام مرحله از مراحل امر به معروف ونهی ازمنکر مشروط به اجازه حاکم اسلامی است؟

الف﴾مرحله دوم وسوم   ب﴾مرحله دوم                   ج﴾مرحله اول                    د﴾مرحله سوم

15- ترک مراوده ودوستی با شخص گناه کار کدام مرحله از مراحل امر به معروف ونهی از منکر است؟

الف﴾مرحله اول                       ب﴾مرحله دوم                   ج﴾مرحه سوم                    د﴾ترک مراوده ودوستی با مسالمان جایز نیست

16- استفاده از موعظه ونصیحت به شیوه ترتیبی واستدلال در کدام مرحله از مراحل امر به معروف ونهی از منکر صورت می گیرد؟

الف﴾مرحله اول                       ب﴾مرحله دوم                   ج﴾مرحله سوم          د﴾درهر سه مرحله - استفاده از موعظه ونصیحت موثر است

17- اولین چیزی که شخص امربه معروف ونهی از منکر به آن نیاز دارد کدام مورد است؟

الف﴾شناخت شخص گناه کار       ب﴾شناخت واجبات ومحرمات

ج﴾موقیت ومنزلت اجتماعی        د﴾داشتن روحی پاک

18- امام حسین در نامه معروف خود به محمد حنفیه در مورد هدف از نهضت خود ازکدام موارد برائت می جوید ؟

الف﴾هوی وهوس ،تمایلات شخصی ،حکومت          ب﴾هوی وهوس،حکومت،طاغوت

ج﴾هوی وهوس ،تمایلات شخصی ،فساد وستمگری     د﴾ایجاد حکومت،نماز،امربه معروف ونهی از منکر

19- امام حسین درنامه به محمد حنفیه هدف اصلی خود راازنضت خود چه چیزی بیان می کند؟

الف﴾امربه معروف ونهی از منکر ،اصلاح اوضاع                   

ب﴾ امربه معروف ونهی از منکر ،براندازی حکومت یزید

ج﴾امربه معروف ونهی از منکر ،مبارزه با فساد

د﴾اصلاح اوضاع نابسامان امت پیامبر، امربه معروف ونهی از منکر ،اقامه نماز


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 9:52 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

درس سیزدهم

 

 

1- کدام مورد صحیح است؟

الف﴾پوشش وعفاف یک گرایش اجتماعی است ومیزان وشکل آن رابطه مستقیمی با اخلاق وفرهنگ جامعه دارد

ب﴾پوشش وعفاف بر خاسته از فطرت انسانی است و هیچ رابطه ای با فرهنگ جوامع ندارد

ج﴾عامل اصلی که انسانها را وتدار به حجاب وعفاف می کند عرف اجتماع است که در بعضی جوامع بی حجابی را منع کرده است

د﴾پوشش وحجاب یک گرایش فطری است ولی میزان وشکل آن تابع اخلاق وفرهنگ جوامع مختلف است

2- این که در تمام ادیان الهی حجاب وعفاف تاکید شده است نشانه آنست که:

الف﴾حجاب وعفاف یک امر فطری است     ب﴾حجاب یک منزلت اجتماعی است

ج﴾حجاب وعفاف دقیقاتابع اخلاق اجتماعی است       د﴾خداوند حجاب را برای حفظ جامعه واجب کرده است

3- کدامیک از پادشاهان ایران باستان از همسرش درخوات کردتابدون حجاب در مجلس جشن حضور یابد؟

الف﴾خسرو پرویز        ب﴾خشایار شاه      ج﴾داریوش اول                 د﴾داریوش دو

4- حضرت رسول اکرم نگاه به نامحرم راتحت چه عنوانی توصیف می نماید؟

الف﴾گناه کبیره                                   ب﴾تیری زهرآلود از ناحیه شیطان

ج﴾تیری زهرآلود از ناحیه نامحرم              د﴾تمرد از دستور خدا

5- در مورد آیه شریفه کدام مورد صحیح است؟

 (( یا اَیُها النَّبی قُل لَاِزواجِکَ وبَناتِکَ وَنِساءٍ المومنین یُدنینَ عَلَیهُنَ جَلابِیِهنَّ ذالِکَ اَدنی اَن یُعرَفنَ فلا یُوذینَ وکانَ الله غَفوراً رحیماً )﴾

الف﴾زنان مسلمان قبل از نزول این آیه پایبند به حجاب نبودند چون خداوند می فرماید روسری ها یشان رابه خود نزدیک سازند

ب﴾پوشش اسلامی سبب می شود که زن مسلمان به عفاف وپاکی شناخته شود

ج﴾با توجه به جمله (( فلایُوذینَ ﴾﴾ رعایت حجاب ربطی به حفظ زن ندارد ولی خداوند در جاهای دیگر حجاب را عامل حفظ زن معرفی می کند

د﴾افراد بی بندوبارناخواه به خود اجازه تعرض به زنان را می دهند وباید قوانین اجتماعی جلو آنها را بگیرد

6- با توجه به این که چگونگی ونوع پوشش تا حدودی به آداب ورسوم ملتها واقوام بستگی دارد دین اسلام چه شرایطی را برای آن تعیین نموده است؟

الف﴾نوع پوشش توجه به نوع آداب ورسوم آن ملتها دارد وهر ملتی با توجه به رسم خود میزان حجاب را معین می کند

ب﴾میزان حجاب یک قانون کلی است ولی نوع آن تابع آداب ورسوم ملتها است

ج﴾میزان حجاب باید احترام شخص راحفظ کند وهم با ارزشهای اخلاقی جامعه هماهنگ باشد

د﴾موارد ب و ج

7- چرا چادر به عنوان حجاب برتر برگزیده شده است؟

الف﴾چون تمام بدن را می پوشاند                         ب﴾چون پوششی چسبان وتحریک کننده نیست

ج﴾چون باعث محدودیت زن نمی شود       د﴾هر سه مورد

8- مهمترین وظیفه هر انسانی در مقابل موهبتهای الهی چیست؟

الف﴾نگهداری وحفظ آن نعمت     ب﴾بهره برداری از نعمت برای رسیدن به کمال

ج﴾بهره برداری از نعمت برای منفعتهای اجتماعی                    د﴾موارد الف و ب

9- مهمترین مصلحت جامعه چیست؟

الف﴾حفظ نظم حاکم بر جامعه                  ب﴾رعایت حقوق دیگران در اجتماع وخانواده

ج﴾تحکیم بنیان خانواده                          د﴾حاکمیت نظم وقانون برتمامی ارکان جامعه

10- حد پوشش وحجاب چه اندازه تعیین گردیده است؟

الف﴾تمام بدن                          ب﴾تمام بدن بجز صورت

ج﴾تمام بدن بجز دستها وصورت    د﴾تمام بدن بجز صورت ودستها تا مچ

11- کدام جمله صحیح است؟

الف﴾حجاب با اینکه آزادی زنها را محدود می کند ولی برای حفظ وحرمت نهادن به شخصیت زن لازم است

ب﴾حجاب در جامعه باعث سلامت اخلاقی جامعه می شود ولی آرامش روانی زن در گرو حجاب نیست

ج﴾حریم وحرمت وشخصیت زن به روح متعالی او بستگی دارد وحجاب در این زمینه کمترین تاثیر را دارد

د﴾حجاب آزادی زن را محدود نمی کند ولی حریم وحرمت زن را حفظ وآرامش روانی او را افزایش می دهد 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 9:51 ] [ حسن زرین کلاه ]

           

 

درس دوازدهم

 

 

 

1- طبق حدیث شریف امام جعفر صادق دو رکعت نمازبا بوی خوش بهتر از ..............رکعت نماز بدون بوی خوش است؟

الف﴾یکصد رکعت             ب﴾هفتاد هزاررکعت           ج﴾هفتصد رکعت   د﴾هفتاد رکعت

2- درحدیث شریف((التَجَّمُل مِن اَخلاقِ المُومِنینَ ﴾﴾منظور ازتحمل چیست؟

الف﴾آراستگی                   ب﴾مد پرستی                    ج﴾داشتن بهترین زندگی       د﴾ظاهرگرایی غیرافراطی

3- طبق حدیث شریف حضرت رسول بهترین رنگ برای لباس کدام رنگ است؟

الف﴾سبز ب﴾رنگی که زننده نباشد      ج﴾سفید              د﴾رنگ سیاه بهتر است

4- کدام جمله غلط است ؟

الف﴾ظاهر هرکس تجلی درون اوست واندیشه ها اخلاق وروحیات را می سازد

ب﴾اندیشه ها تاثیر گذار در روحیه شخص هستند ولی ظاهر هر شخص بستگی به شخصیت او دارد

ج﴾رفتارهای ظاهری بر اندیشه ها تاثیر گذار نیستند بلکه همیشه ظاهر و رفتار انسانها تابع اندیشه درونی آنهاست

د﴾اندیشه همان شخصیت وطرز تفکر افراد است ولی ظاهر شامل اخلاق و روحیات واعمال وظواهر می شود

5- توجه به ضرب المثل (( از کوزه همان تراود که در اوست ﴾﴾ کدام معنی را به ذهن متبادر می کند؟

الف﴾ظاهر چندان اهمیتی ندارد دل باید پاک باشد            ب﴾ظاهر شخص تجلی درون اوست

ج﴾اندیشه ها هیچ ربطی به ظاهر ندارند              د﴾همیشه ظاهر تاثیر گذاربرباطن است

6- منظور از عفاف چیست؟

الف﴾داشتن ظاهری پوشیده وباحجاب         ب﴾عفاف یک حالت درونی است

ج﴾عفاف همان حجاب است                                 د﴾موارد ب و ج

7- امام جعفر صادق (ع﴾ چه چیزی را نشانه سستی وضعف دین می داند؟

الف﴾خود نمایی                                   ب﴾پوشیدن لباس نازک وبدن نما

ج﴾از بین رفتن عفاف                 د﴾نداشتن عزت نفس

8- امام علی (ع﴾ انجام گناه را باچه عنوانی توصیف می کند؟

الف﴾پست ترین کارها   ب﴾نشانه ضعف ایمان           ج﴾جنگ با خدا                 د﴾نداشتن عف

9- عزت به چه معنا است؟

الف﴾شکست نا پذیری ب﴾عظمت وصلابت   ج﴾عدم احساس حقارت        د﴾داشتن روح بلند

10- کدام جمله صحیح است؟

الف﴾عزت همان عفاف است که انسان با داشتن آن احساس ذلت وحقارت درمقابل دیگران رانمی پذیرد

ب﴾انسانی که دارای عفاف است اندام ظاهری خود را در معرض توجه دیگران قرار نمی دهدتادیگران از آن سوء استفاده کنند

ج﴾انسان عزتمند برای اینکه جاذبه های خود را عرضه کند نیاز به این دارد که دارای روحی بلند وشکست ناپذیرباشد

د﴾عفت وعزت به یک معنا است هر دو امری درونی هستند که خداوند متعال برای جلوگیری از گناه در وجود انسانها قرار داده است

11- تقلید کورکورانه از دیگران نشانه چیست؟

الف﴾نداشتن عفاف                                            ب﴾نداشتن روحی شکست ناپذیر وعزیز

ج﴾نداشتن شخصیت ثابت                                    د﴾از خود بیگانگی درونی

12- اینکه نوجوانی تلاش می کند تا در یک رشته ورزشی موفقیت عالی کسب کند نشانه کدام امر است؟

الف﴾نیاز به مقبولیت نزد دیگران               ب﴾تعالی طلبی انسانها

ج﴾به نمایش گذاشتن ارزشهای وجودی        د﴾هر سه مورد


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 9:50 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

درس یازدهم

 

 

1- باتوجه به آیه شریفه((ورَحمَتی وَسِعَت کُلَّ شیٍ ﴾﴾ کدام صفت الهی است که به واسطه آن خدا انسانها را آفریدهاست ؟

الف﴾رحیمیت                    ب﴾رحمانیت                     ج﴾قیاضیت                       د﴾خالقیت

2- قراردادن عمل توبه وباز گشت به سوی حق برای بندگان ،تجلی کدام صفت الهی است؟

الف﴾حکمت                     ب﴾غفار              ج﴾رحیم              د﴾رحمان

3- کدام صفت درونی انسان است که به تمامی زندگی انسان جهت می بخشد؟

الف﴾محبت وعشق              ب﴾هدفداری وآینده نگری   ج﴾نتیجه گیری درست                      د﴾پشتکار برای رسیدن به هدف

4- باتوجه به بیت زیر :

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود               زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

الف﴾محبت وعشق بعداز آفرینش جهان به وجود آمده است

ب﴾محبت وعشق همراه با آفرینش انسان بوده است

ج﴾محبت مقدم بر آفرینش جهان است       د﴾آفرینش جهان مقدم محبت بوده است

5- اینکه محبت سبب می شود انسان از خود محوری به درآید ،کدام صفت را درانسان زنده می کند

الف﴾انسان دارای پشتکار می شود                   ب﴾انسان عاشق دیگرا وبندگان خدا می شود

ج﴾انسان عاشق کار خیر می شود                    د﴾انسان ایثار گر می شود

6- کتاب دافعه وجاذبه علی از کیست؟

الف﴾شهیدمطهری    ب﴾شهید باهنر                   ج﴾امام خمینی                   د﴾شهید بهشتی

7- اینکه حضرت زینب درجواب ابن زیاد می گوید من درکربلا جززیبایی ندیدم ناشی از وجود کدام بعد وجودی حضرت زینب است؟الف﴾صبر             ب﴾بی علاقگی به دنیا                       ج﴾عشق زیاد او به خدا        د﴾دشمن شکنی ورشادت او

8- باتوجه به آیه شریفه ((قُل لا اَساَلکَم ُعلیه اَجراً الا المودة فی اتوبی )) قران کریم مزد رسالت پیامبر را در چه چیز می داند؟

الف﴾قرب ونزدیکی به خدا                ب﴾به دنبال اجر وپاداش بودن           

ج﴾ایجاد مهر ومحبت در جامعه                       د﴾محبت به اهل بیت پیامبر

9- کدام نوع محبت نسبت به اهل بیت خطرناک نیست؟

الف﴾محبت افراطی                                               ب﴾محبت همراه با دشمنی با دشمنان      

ج﴾محبت همراه وآمیخته با جهل                           د﴾تفریط درمحبت نسبت به اهل بیت

10- طبق حدیث شریف علی چه کسانی درباره اوهلاک شدند ؟

الف﴾دوستان نادان                                                           ب﴾دشمنان حیله گر

ج﴾دوستان غلوکننده ودشمنان که بر دشمنی خودشان پای می فشرند             د﴾دشمنانی که دردشمنی خود افراط کردند

11- با توجه به آیه شریفه (( قل اِن کنتم تُحِبُّونَ الله فَاَ تبِعُونی )) نشانه دوستی خداوند چیست ؟

الف﴾ محبت به مخلوقات خدا                                                 ب﴾اطاعت از پیامبر خدا

ج﴾ تبیعت از قوانین جامعه                            د﴾ قراردادن روش زندگی بر اساس دستورات خدا           

12- کدام جمله غلط است؟

الف﴾ سرپیچی از دستورات خدا درحین دوستی خداوند قابل توجیه است

ب﴾ اگر محبت اهل بیت را همراه خود داشته باشیم براین اساس هیچ یک ازنافرمانی ها قابل توجیه وبخشش نیست

ج﴾ محبت قلبی ودرونی نسبت به اهل بیت کافی نیست واعمال ظاهری وظاهر انسان هم مهم است

د﴾ سرپیچی از دستورات خدادر حین دوستی خداوند قابل توجیه نیست

13- باتوجه به حدیث امام جعفر صادق (( ما اَحَبَّ الله مَن عَصاهُ)) اولین گام در به هم زدن دوستی خدا چیست؟

الف﴾ دوستی با دشمنان خدا   ب﴾ دشمنی با دوستان خدا    ج﴾انجام گناه         د﴾هرسه مورد

14- باتوجه به آیات شریفه قرآن کریم واحادیث ائمه اطهار رمز اصلی خدا در چیست؟

الف﴾ عاشق  صفات نیک بودن وبیزاری از صفات بد                    ب﴾دوستی ومحبت با مخلوقات خدا

ج﴾ تجلی صفات نیک در انسان ودوری گزیدن از بدی ها د﴾موار الف وج 

15- کدام جمله پای واساس دین اسلام بیان شده است؟

الف﴾اشهدً ان محمداً رسول الله                        ب﴾لااله الا الله           ج﴾الله اکبر                   د﴾سبحان الله

16- پایه واساس دینداری کدام موارد است ؟

الف﴾تولی وتبری   ب﴾عشق ومحبت    ج﴾مبارزه باطاغوت             د﴾گفتن شهادتین

17- طبق نظر امام خمینی تحقق دیانت به چیست؟

الف﴾اعلام وفاداری به حق                 ب﴾اظهار خشم وبرائت نسبت به باطل

ج﴾مبارزه با طاغوت وازبین بردن آن                د﴾موارد الف وب صحیح است

18- کدام یک ازموارد زیر لازمه قبول تولی ودوستی باخدا است؟(کدام مورد با دوستی باخدا لازم وملزوم یکدیگرند﴾

الف﴾همکاری وهماهنگی با بقیه مسلمانان                       ب﴾ایجاد مودت ودوستی با دوستان خدا

ج﴾دشمنی باباطل وبیزاری از اهل آن                            د﴾همکاری وهمیاری با امام یا پیامبر

19- طبق نظر امام خمینی خلوص عشق موحدین با چه چیز میسر می شود ؟

الف﴾نفرت وایجاد تنفر دردل                                     ب﴾کینه توزی با اهل باطل

ج﴾ظهور کامل نفرت از مشرکان ومنافقان         د﴾ایجاد رابطه عمیق با عشاق وموحدین دیگر

20- توجه به آیه شریفه چهار سوره ممتحنه کدام مورد رابه ذهن می آورد؟

((وبَدا بَینَنا وبیکم العَداوَةَ والبَغَضاءُ اَبَداً حتی تُو مِنُوا بالله وَحدَهُ))

الف﴾بین کفار ومسلمانان عداوت ابدی وجود دارد          

ب﴾تنهاراه رفع دشمنی ابدی بین کفار ومسلمانان ایمان به خدا است

ج﴾بغض وکینه نسبت اهل کفر شایسته مومنین نیست

د﴾شروع عداوت ودشمنی با کفار برمسلمانان جایز نیست

21- با توجه به آیه شریفه((قَد کانَت لَکُم اُسوَةُ حَسَنَهٌ ﴾﴾الگوی کامل مسلمانان کیست؟

الف﴾اولیاءالهی                   ب﴾پیامبراکرم                   ج﴾پیامبران واولیاءالله                       د﴾امامان معصوم


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 9:49 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

درس نهم

 

 

1- یکی ازنامهای روز قیامت ((یوم الحسرة﴾﴾ است این نام مبتلی به کدام گروه است؟

الف﴾کافران          ب﴾مومنان           ج﴾مومنان واقعی    د﴾اولیاءالله

2- طبق آیات شریفه قرآن کریم چه چیزیدر قیامت هیزم دوزخ خواهد بود ؟

الف﴾درختان دنیایی             ب﴾اعمال ورفتار مومنان       ج﴾خودکافران وگناهکاران   د﴾اعمال کافران

3- کدام مورد صحیح نیست؟

الف﴾ ماموران عذاب الهی بسیار سختگیرتد وازانجام وظیفه سرپیچی نمی کنند

ب﴾شیطان به خاطر عدم تسلط بر انسانها خود را در اعمال آنها مقصر نمی داند

ج﴾خداوند شیطان رابه خاطر تسلط بردل انسانها سرزنش کرده وبعضی از گناهان بندگان رابه گردن اومی اندازد

د﴾هیچ گونه تخفیفی در عذاب روز قیامت نیست

4- اینکه عذابهای روز قیامت عظیم وسخت است نشانگر چیست؟

الف﴾خداوند بسیار سختگیر ونسبت به گناه بسیار حساس است     

ب﴾خداوند متعال حکیم است ونشانه حکمت سختگیری در عذاب است

ج﴾گناه انسان واثرات آنها بسیا عمیق است     د﴾خداوند علاقه مند به نیکی ها است

5- تعیین درجات بهشت برای نیکوکاران براساس چیست؟

الف﴾متناسب با توجه خدا به ایشان      ب﴾میزان ولایت ائمه اطهار وبذل محبت وعشق آنها

ج﴾متناسب با اعمالشان است               د﴾براساس نزدیکی وخویشاوندی باائمه اطهار

6- بالاترین درجه بهشت کدام است؟

الف﴾باب المجاهدین      ب﴾فردوس     ج﴾باب السرور                   د﴾خرسندی وخشنودی از خدا

7- منظورازمقام رضا دربهشت چیست؟

الف﴾رضایت خداازانسان       ب﴾رضایت انسانها از یکدیگر   ج﴾رضایت خداازانسان  د﴾موارد الف وج

8- اینکه دربهشت هیچ نقصانی واندوه وغصه ،خوف وترسی نیست،کدام نام زیبنده بهشت است؟

الف﴾دارالسلام       ب﴾فردوس           ج﴾جنت د﴾رضوان

9- بالاترین مرتبه نعمتهای بهشت وبرترین مقام بهشت وبالاترین درجه بهشت به ترتیب کدامند؟

الف﴾رضا- لقاءالله- فردوس                                       ب﴾رضوان – لقاءالله – فردوس

ج﴾لقاءالله – رضا – فردوس                                       د﴾فردوس – رضا- لقاءالله

10- کدام دعا منسوب به امام سجاد است؟

الف﴾دعای کمیل    ب﴾دعای ندبه                    ج﴾مناجات خدا                  د﴾مناجات خمس عشرة

11- جهادگران فی سبیل الله از کدام در وارد بهشت می شوند؟

الف﴾باب الفردوس ب﴾باب العلماء                   ج﴾باب المجاهدین   د﴾باب اولیاء الله

12- کدام دسته برترین زنان اهل بهشت هستند ؟

الف﴾فاطمه- خدیجه- آسیه – زینب                 ب﴾مریم – آسیه – فاطمه – زینب

ج﴾فاطمه- مادر موسی – مریم – خدیجه           د﴾فاطمه – خدیجه آسیه – مریم

13- کدام صفت انسانی است که به درختی در بهشت تشبیه شده است؟

الف﴾شجاعت         ب﴾سخاوت          ج﴾حکمت            د﴾محبت

14- براساس نظر علی چه عاملی باعث می شود انسان از زروزیور دنیا وشهوات دوری کند؟

الف﴾توجه به ذات پروردگار ب﴾ترس ازجهنم  ج﴾نگاه به نعمتهای بهشتی  د﴾ترس از آبروریزی در دنیا

15- پرداخت جریمه نقدی -  مبتلا شدن  سیگاری ها به سرطان سینه – مریض شدن بخاطر عدم رعایت بهداشت به ترتیب چه نوع مجازاتی است؟

الف﴾قراردادی- طبیعی- قراردادی                   ب﴾طبیعی – قراردادی – طبیعی  

ج﴾ طبیعی-  طبیعی-  طبیعی                          د﴾قراردادی- طبیعی-  طبیعی

16- در کدام مورد پاداش ومجازات محصول طبیعت عمل است؟

الف﴾مطالعه وپژوهش           ب﴾سیگار کشیدن ج﴾زندان رفتن به خاطر دزدی د﴾موارد الف وب

17- اینکه جنبه معنوی وغیبی اعمال ازبین نمی رود ،ناشی ازوجود کدام مورد است؟

الف﴾حافظه           ب﴾روح              ج﴾عدم فراموشی در آخرت           د﴾علم خداوند

18- آیه شریفه ((فَمَن یَعمَل مثقال ذرة خیراً یره ومن یَعمَل مثقال ذره شراً یره﴾﴾با مفاد کدام آیه تناسب دارد؟

الف﴾عَلِمَت نَفسُ مااَحضَرَت               ب﴾فبسَ مَثوَی المتکّبرین

ج﴾الوزن یَومَئذن الحق                                 د﴾فَلا تُظِلُم نَفسُ شیاً

19- درقیامت توجه انسان به اعمال خودش به چه طریقی حاصل می شود؟

الف﴾تصویر اعمال نمایش داده می شود            ب﴾گزارشی اعمل انسان نمایش داده میشود     

ج﴾هر کس عین عمل خودش را می بیند                        د﴾موارد الف وب

20- منظوررسول خدا از همنشین که همیشه در دنیا وآخرت همراه انسان است کدام است؟

الف﴾روح انسان     ب﴾کردار انسان   ج﴾دوستانی که انتخاب می کند            د﴾فرشتگان نویسنده اعمال

21- وظیفه فرشتگان تنظیم کننده نامه اعمال چیست؟

الف﴾نوشتن گزارش اعمال     ب﴾ثبت ونگهداری گزارش عملکرد انسان دردنیا  ج﴾ثبت ونگهداری حقیقت اعمال        د﴾ثبت تصویر اعمال

22- منظور ازنعمتهای بهشتی چیست؟

الف﴾صورت واقعی کمالات وفضایل اخلاقی      ب﴾مجموعه پاداشهایی که برای رفاه حال بهشتیان فراهم شده است                ج﴾حقایقی که برای ما مشکوف نیست

د﴾وسایل مختلفی که برای تشکروقدردانی به بهشتیان داده می شود

23- کدام جمله غلط است؟

الف﴾پاداشهای بهشتی وعذابهای دوزخ ساخته اعمال ماست

ب﴾عذابهای جهنم ونعمت های بهشت نتیجه اعمال ماست که به صورتهای مختلف برای انسان خلق می شوند

ج﴾ عذابهای جهنم ونعمت های بهشت عین همین عمل ماست که درآخرت به ما می رسد

د﴾تمام اعمال انسان به صورت پاداش یاکیفر در آخرت واقعیت می یابد

24- ابیات زیر موید کدام نکته است:

اددریده پوستین یوسفان                              گرگ برخیزیدازاین خواب گران

گشته گرگان یک به یک  خوهای تو   می دراند ازعصب اعضای تو

زآنچه می بافی همه بپوش                 زآنچه می کاری همه روزه بنوش

الف﴾عذابهای جهنم در برابر اعمال بد به انسان داده می شود

ب﴾عذاب جهنم عین عمل بد است که در دنیا انجام می شود

ج﴾انسانهای بد همانند حیوان خطرناک هستند                 

د﴾خووخصلت انسانهای بد مانند خووخصلت گرگ است

25- طبق فرموده امام علی چه کسی در زندگی دنیایی بازنده است؟

الف﴾کسی که حساب وکتاب زندگی وآخرت را ندارد      ب﴾کسی که در زندگی حسابگر نیست

ج﴾کسی که به فکر آخرت ودنیای عقبی نیست               د﴾کسی که دو روزش با هم برابر باشد

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 8:12 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

درس هشتم

 

 

1- منظور قرآن کریم از کلمه صیحه چیست؟

الفصوراول        بصوردوم         جصدای مردم هنگام مرگ  دزنده شدن مردگان

2- کدام آیه شریفه ازویژگیهای نفخ صور دوم نیست؟

الفواشرفت الارض بنورَِّ بها                                     بوجی بالنّبّیینَ والشهدا

جفصعق من فی السماوات ومَن فی الارض                     دوُضِعَ الکِتابَ

3- بیهوش شدن هرکس در آسمانها وزمین هست در ادامه کدام مورد است؟

الفصور دوم                  بصوراول ودوم جصوراول          دهنگام قیامت کبری

4- کدامیک ازموارد زیر ازوقایع مرحله اول قیامت نیست؟

الفبرچیده شدن بساط حیات                                    بتحول عظیم در آسمانها وزمین

جبانگ عظیم وسهمگین بنام صحیه                  دنورانی شدن زمین

5- آیه شریفه((مِنها خَلَقناکُم وَفیها نُعیُدکُم وَمنِها نُخرِجُکم تارةً اُخری ))به ترتیب به چه حوادثی اشاره دارد؟

الفخلقت جهان آفرینش مرگ قیامت                  بمرگ قیامت

جخلقت انسان مرگ قیامت                               دخلقت- قیامت مرگ

6- تبدیل آسمانها وزمین به غیراز حالت کنونی در کدام مرحه از قیامت کبری صورت می گیرد؟

الفمرحله اول     بمرحله دوم                   جصور دوم         دحشر موجودات

7- کدام مورد از وقایع مرحله دوم قیامت نیست؟

الفزنده شدن تمام مردگان بنورانی شدن زمین          جصیحه نفح صور             دبرپایی دادگاه عدل الهی

8- بهترین گواهان قیامت چه هستند ؟

الفاعضای بدن انسان                     بفرشتگان         جپیامبران وامامان             دکرام الکاتبین

9- شاهدوناظر برتمام پیامبران وامامان کیست؟

الفعلی(ع)         برسول خدا(ص)            جحضرت زهرا(ع)            دامام عصر (ع)

10- کدام گروه شاهد وناظر در دادگاه الهی نیستند ؟

الفاعضای بدن انسان                     بپیامبران الهی    جپیامبران وامامان دخود انسان

11- کدام گروه معیار سنجش اعمال دیگر انسانها هستند؟

الفپیامبران وامامان            باولیاءالله وامت پیامبر    جانسانهای نیک عالم       دمومنان هر قوم

12- منظورقرآن کریم ازنورانی شدن زمین درمرحه دوم قیامت چیست؟

الفآشکار شدن حوادث                 بتمام زمین با نور خورشید نورانی می شود    

جکنار رفتن پرده ها                      دموارد الف و ج صحیح است

13- منظور از نامه اعمال چیست؟

الفحقیقتی مادی که اعمال انسانها روی آن نوشته شده است        

بحقیقتی غیر مادی که خود عمل و حقیقت آن رادر بردارد

جعین عمل انسان است که در قیامت تحویل انسان داده می شود  دهیچ کدام غلط نیست

14- آیه شریفه((ونَضَعُ الموازین الِقسطَ لِیَوم القیامه ﴾﴾ منظور ازکلمه میزان طبق روایت امام جعفر صادق چیست؟

الفعدل             بسنجش اعمال    جسنگینی اعمال    دبرپایی دادگاه الهی

15- کدام مورد صحت ندارد ؟

الفاعمال انسانها در قیامت بوسیله ترازوی عدل الهی سنجیده می شود ووزن آنها مشخص می شود

باعمال وزنی ندارند بلکه خداوند متعال با قدرت خود آنها رابه صورت مادی سبک یا سنگین نشان می دهد تا بتوان آنها رادرترازوی عدل الهی سنجید

جترازوی عدل الهی برای همه افراد درصورت یکسان ودریک جا بر پا می شود وهمه به یک صورت در پیشگاه الهی حاضر می شوند                               دهمه موارد صحت ندارد

16- کدام مورد معیار سنجش اعمال انسانها قرار می گیرد؟

الفبنای اولیه که خداوند متعال برای اعمال خوب یا بد گذاشته است

بعمل پیامبران وامامان                   ج قرآن کریم واحادیث ائمه اطهار

داعمال انسان آنها بخاطرکثرت دین آنها با معیار تمام کتب آسمانی سنجیده می شود

17- براساس آیه شریفه ((والوزنُ یَومَئِدٍالحَق ﴾﴾ منظورازکلمه حق چیست؟

الفهدف داری خدا          بعدل جوزن وسنگینی اعمال        د﴾حقایق عالم وجود

18- آیه شریفه ((فَامّا مَن ثَقُلَّت مَوازینُهُ﴾﴾ طبق حدیث شریف امام جعفر صادق چه نکته ای بیان می کند ؟

الف﴾اعمال بدانسان برایشان سنگین وگران تمام می شود                

ب﴾منظورازسنگینی اعمال  برتری (ازنظرنیکی﴾ است

ج﴾ثقل وسنگینی اعمال باقدرت خدا برای سنجش ایجاد می شود

د﴾اعمال به وسیله ترازوی الهی وزن شده وبه میزان سنگینی ایجاد شده پاداش داده می شود

19- درکدام مرحله از قیامت بساط حیات انسان وموجودات زنده برچیده می شود؟

الف﴾مرحله اول     ب﴾مرحله دوم       ج﴾حشرموجودات د﴾حشرانسانها

20- درآیه شریفه((الوَزنُ یومئذ الحَق))مراد ازکلمه حق چیست؟ 

الف﴾سنگینی اعمال             ب﴾وسیله سنجش    ج﴾ترازوی توزین اعمال       د﴾وزن وارزش اعمال

21- آیه شریفه((وَاِن کانَ مثقال حبه من خردل اَتَینا بها ﴾﴾موید کدام مورد است؟

الف﴾دقت درحسابرسی                                   ب﴾توزین دقیق اعمال      

ج﴾آوردن بعضی اعمال همراه انسانها                 د﴾موارد الف و ب صحیح است

22- آیه شریفه((ووُفِیَّت کُلُ نفس ما عَمِلَت﴾﴾ناظر به کدام مورد است؟

الف﴾محشورشدن جسم همراه باروح            ب﴾دریافت تمام وکمال روح انسانی

 ج﴾دریافت تمام اعمال انجام شده              د﴾دقت در حسابرسی دنیا           


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 8:11 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

درس هفتم

 

 

1- طبق آیات شریفه قرآن کریم اگر انسان درجایی مورد ظلم واقع شد چه باید بکند ؟

الفهجرت کند    بدرمقابل ظلم سکوت کند             جانفعال بهترین کار است دتقیه کند

2- آیه شریفه ((یُنَّباً الانسان یَومَئذ بما قَدَّمَ واَخَّر﴾﴾ اشاره به کدام موضوع دارد؟

الفآثار اعمال انسان در دنیا             بآثار اعمال انسان در این دنیا وعالم برزخ به انسان می رسد جاعمال مقدم وموخر انسان

3- برزخ درلغت واصطلاح به ترتیب یعنی چه؟

الففاصله وحایل بین دوچیز- حدفاصل بین دو چیز    بحایل بین دو چیز- فاصله بین مرگ وزندگی

جحایل بین دو چیز عالم بین دنیا وآخرت   دفاصله عالم بین دنیا وعالم قبل از آن

4- کدام یک از ویژگیهای عالم برزخ نیست؟

الفآثار بعضی از اعمال انسانها درآنجا به آنها می رسد

بروح در آنجا فعالیتهای آگاهانه خود راانجام می دهد

جانسان با فرشتگان وخداوند گفتگو می کند             دعالم برزخ با دنیا ارتباطی ندارد

5- کدامیک ویزگی عالم برزخ است؟

الفمدهوشی اهل آسمان وزمین        بدارای بهشت وجهنم است

جبرپا شدن دادگاه عدل الهی                        دزنده شدن دوباره انسانها

6- کدامیک از امور زیر جزء اعمال ماتقدم نیست؟

الفنماز خواندن   بخمس جمدرسه سازی                 ددادن صدقه

7- کدام مورد ازآثار ماتاخر نیست؟

الفایجاد یک رسم غلط      بوقف              جبدعت گذاری دردین                   دترک نماز

8- معنی ((تَوَفّی ))چیست؟

الفدریافت چیزی به طور کمال وتمام                        بفوت وقت       جتفاوت دنیا وآخرت        دمرگ

9- کدام مورد غلط است؟

الفانسان در عالم برزخ بافرشتگان سخن می گوید

بانسان در عالم برزخ با اعمال خود در دنیا سخن می گوید

جانسان در برزخ با خدا سخن می گوید       ددر عالم برزخ انسان محاکمه و محکوم می شود

10- اعمالی که آثار آنها درهمین دنیا تمام نمی شود چه خوانده می شوند ؟

الفماتقدم          بماتاخر            جماتقد وماتاخر   داعمال نیک انسان که تا قیامت باقی می ماند

11- پرونده کدام اعمال در دنیا بسته می شود؟

الفماتاخر          بماتقدم            جاعمال نیک انسان که انجام داده است                       

داعمال بد انسان که مورد بخشش الهی شده است

12- طبق احادیث رسیده از ائمه اطهار (ع)وضعیت مومنان در عالم برزخ چگونه است؟

الفمی توانند به دیدن خانواده بیایند  بازانسانهای دنیا شنواترند

جآثار اعمال آنان به ایشان می رسد    دهر سه مورد صحیح است

13- طبق روایات باقی مانده از ائمه اطهار (ع)تنها چیزی که همراه وهمده انسان در عالم برزخ وقیامت است کدام مورد است؟

الففرشتگان کرام الکاتبین بعمل انسان       جکارهای خیر                 دکارهای بد انسان

14- کدام مورد جزء آثار ماتاخر نیستند؟

الففرزند صالح درخت قنات حفر چاه آب  بروش پسندیده- بدعت در دین نوشتن کتاب

جسنت زشت ساختن پل درختی که کاشته شود  درسم غلط- تربیت فرزند نیک- حج گذاردن

15- براساس روایات اسلامی روح مومن چه موقع به دیدار خانواده اش می آید؟

الف شب جمعه                 بظهر جمعه                    جصبح جمعه                    ددرایام هفته

16- کدام جمله غلط است ؟

الفپس ازمرگ فعالیتهای حیاتی بدن متوقف شده اما روح فعالیت آگاهانه خود را انجام می دهد

بپس از مرگ فعالیت ناآگاهانه روح ادامه می یابد با اینکه فرشتگان او راتوفی می کنند

جدر عالم برزخ انسان با فرشتگان سخن می گوید حتی با عمل خودش هم کفتگو می کند

ددرعالم برزخ بهشت وجهنم وجود داردوپرونده اعمال انسان بسته نمی شود

17- آیه شریفه ((نَکتُبُ ماقَدَّمُوا وآثارَهُم )) مربوط به کدام مورد است؟

الفآثار نوشته شده توسط انسان        بقدمت آثارباقی مانده از انسانهای گذشته

جآثارماتَقَّدَم وماتَاخَّر                                 دتمام اعمال تقدیمی وآثار آنها نوشته می شود

18- آیه شریفه ((حتی اذاجاء اَحَدَهُم المَوتُ قال رَبِّ ارجِعون)) موید کدام مطلب است؟

الفاگر مومنی بمیرد می گوید مرا به دنیا باز گردانید تا عمل صالح بیشتری انجام دهم

باگر مومنان بمیرند می گویند مارا به طرف خداوند ببرید

جاگر کافری بمیرد به خدا می گوید مرا به دنیا بازگردانید تا عمل صالح انجام دهم

دموارد الف وب


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 8:9 ] [ حسن زرین کلاه ]

درس ششم

 

1- آیه شریفه ((اَفَحُسِبتُم اَنَّما خَلَقناکُم عبثاً))  ناظر به کدام مورد است؟

الفخلقت آسمانها وزمین    بهدفداری آفرینش          جخلقت انسان هدفی خاص دار

د پندارهای غلط مشرکان

2- آیه شریفه ((ام نجعل الذین امَنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض))به کدام مورد اشاره دارد؟

الفمسلمانان با دیگر پیروان ادیان دیگر برابر نیستند بمومنین با مفسدین برابر نیستند

جخداوند به وسیله مومنین ،مفسدین را نابود می کنند

دهمیشه مفسدین روی زمین از مومنین بیشتر هستند

3- آیه شریفه ((ام نجعل المُتَّقین کالفُجّار)) چه نکته ای را بیان می کند ؟

الفبرابری متقین با فجار                             ببرابری ومساوات بین مومن وغیرمومن

جعدم برابری متقی وبدکار              ددرقیامت همه دریک هیئت وقیافه محشور می شوند

4- اینکه پیامبران صالح از وجود خطر درعالم قیامت خبرداده اند کسب اطلاعات وآماده سازی برای رسیدن قیامت به پیروی از کدام قاعده عقلی است؟

الفانسان همیشه در مقابل خطرها هراسناک می شود  بهرخطری راهی برای دفع آن وجود دارد

جدفع خطر احتمالی عقللا واجب است   دکسب اطلاعت خوب است ولی قیامت خطر نیست

5- کاری که با هدف معقول که نتایج صحیح به دنبال دارد کاری است........

الفعاقلانه          بحکیمانه          جعالمانه             دجاودانه

 

6- خداوند متعال هر موجودی را با هدفی خاص آفریده است،این موضوع کدام صفت رادر خداوند متعال ثابت می کند ؟

الفعقل        بعلم                     جقدرت                         دحکمت

7- اگر خداوند میلی رادر وجود انسان قرار داده است ..................

الفراهراباز کرده که آن میل در مسیر صحیح بیفتد

براه ارضاءآن میل رادر عالم خارج قرارداده است

جوجود آن میل وبعضی امیال در جهت منفی قرار دارند

دهمه امیال انسانی درجهت رشد وکمال انسان نیستند

8- دفاع ازخود دربرابرخطرها ناشی از وجود کدام میل در موجود انسان است؟

الفترس ازخطر   بمیل به تعالی     جمیل به کمالات   دمیل به بقا وجاودانگی

 

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 8:7 ] [ حسن زرین کلاه ]

درس پنجم

1- کدام مورد از ثمرات دیدگاه مادیون نسبت به مرگ نیست؟

الفبسته شدن دریچه های امید به روی انسان           بیاس وناامیدی

جاضطراب وپریشانی                دترس از اعمال ورفتار

2- مادیون برای غلبه بر اضطراب ناشی از فکر نابودی چه راهی راپیش می گیرند؟

الفعقلانیت                                      بغفلت

جتعویض مسیر فکر به سمت خدا                        دتفکردرموردراه های مقابله با اضطراب

3- آیه شریفه (( اَجَلٍ مسّمیً ﴾﴾ کدام مورد را ثابت می کند؟

الفحکمت الهی                                 بعقلانیت خدا

جاسماء الهی                          دعزرائیل به عنوان فرشته مرگ

4- کدام میل در وجود انسان باعث می شود مادیون در هنگام تفکر نابودی در مرگ دچار یاس وناامیدی شوند؟

الفمیل به خدا           بمیل به جاودانگی           جمیل به پرستش   دمیل به مقام وریاست

5- طبق نظر قرآن کریم زیانکارترین مردم چه کسانی هستند؟

الفکسانی که در زندگی دنیا دچار یاس وناامیدی می شوند        بکسانی که به آیات خدا ودیدار او کافر هستند

جکسانی که در دنیا مشغول لهو ولعب هستند                            دکسانی که در زندگی حق دیگران را پایمال می کنند

6- آیه شریفه (( الذین کفروا بآیات رَبِّهم ولِقائِه ی  فَحَبِطَت اعمالهم فلانقیم لهم یوم القیامةوَزناً ﴾﴾ ناظربر کدام مورد است؟

الفمنکرین معاد روز قیامت ارزشی ندارند                                     بمنکرین معاد کارشان از روی ایمان نیست

جدر روز قیامت منکرین معاد ونشانه های خدا، ارزشی ندارند               دلقای خداوند در روز قیامت نصیب کافران نمی شود

7- طبق کدام دیدگاه (( مرگ غروبی است که طلوعی ندارد)) ؟

الفمادیون   بالهیون            جغافلین             دموارد الف و ج

8- امام علی (ع فرار از مرگ را چگونه توصیف می کند؟

الفکاری بیهوده         بمانند فرار از تولد است    جعین نزدیک شدن به آن است         دباعث نزدیکتر شدن آن می شود

9- طبق نظر قرآن کریم برای کدام گروه در روز قیامت هیچ ترسی و اندوهی نیست؟

الفکسی که به خدا ایمان دارد               بکسی که به خدا و معاد ایمان دارد

جعمل صالح مهمترین شرط است                         دموارد ب و ج

10- کدام یک از موارد زیر از اثرات نگرش الهیون نسبت به مرگ نیست؟

الفبیرون آمدن از بن بست                    بنهراسیدن از مرگ

جشهادت طلبی                                               دانتظار آینده موهوم

11- علت اصلی ترسناک وناگواربودن مرگ چیست؟

الفمیل به جاودانگی                بگناه

جمیل به حقیقت جویی                        دفرار از فنا ونابودی

12- نگرش حضرت قاسم (ع نسبت به مرگ ناشی از کدام مورد است؟

الفمیل به فنا                                     بشدت علاقه به عمویش امام حسین(ع

جپاکی از گناه                                   درسیدن به پدرش امام حسن(ع

13- خودکشی انسانهای کم اراده ناشی از کدام مورد است؟

الفاراده ضعیف آنها                بغفلت از آینده

جغفلت از جهان آخرت                        دناامیدی از وضع موجود

14- چه عاملی امروزه تعادل حیات انسانها را بر هم زده است؟

الففرار از مرگ                    بکشف راه های معالجه بیماریها برای فرار از مرگ

جفراموشی حقیقت خویش                    دکشف وتخریب منابع طبیعی

15- پناه بردن به مواد مخدر وافزایش آمار خودکشی در جهان ناشی از چیست؟

الفهوسرانی انسان                  ببه دنبال لذت بودن         جغفلت از میل به جاودانگی             دموارد الف وب

16- مولوی می فرماید (( فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر)) این مصرع اشاره به کدام مورد دارد؟

الفمرگ امری حق است          بحشر              جغفلت از مرگ              دعذاب وپاداش روز قیامت

17- آیه شریفه (( فالیوم تَساهُم کما نسوا لِقاءَ یَومَهُم هذا ﴾﴾ ناظر بر کدام مورد است؟

الفخلقت آسمانها وزمین                                  بهدفداری آفرینش

جخلقت انسان هدفی خاص دارد                         دپندارهای غلط مشرکان


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 7:58 ] [ حسن زرین کلاه ]

 درس چهارم

 

1- قرآن کریم ازکدام مورد تحت عنوان دشمن آشکار انسان نام می برد؟

الف نفس اماره                  بشیطان                             جهواهای نفسانی         دکفار ومشرکین

2- آیه شریفه((نحن اَقرَبُ الیه من حبل الورید)) کدام مورد را درباره انسان بیان می کند؟

الفچنگ زدن به ریسمان الهی                      بنزدیکی عمیق خداوند به انسان

جنزدیکی وقرب انسان به خدا                       دموارد ب وج

3- درآیه شریفه ((بَل تُحِبوُنَ العاجِلَه﴾﴾ منظور قرآن از((عاجله﴾﴾چیست؟

الفعجله کردن                بدنیا                       جآخرت                 دعروج به سمت خداوند

4- قرآن کریم کدام گروه راازنشانه های خدا غافلان میداند؟

الفکسانی که ازدستورات پیامبروائمه اطهار سرباززده اند                  بکسانی که به دیدار خداامیدی ندارند

ج کسانی که به زندگی رضایت داده اندودرآن آرام گرفته اند              دموارد ب وج صحیح است

5- نفس امر کننده انسان به گناه چه نام دارد؟

الفاماره            بمطمئنه                        جهوای نفس                   دنفس لوامه

6- طبق نظر امام جعفر صادق سرچشمه تمام بدی ها چیست؟

الفپیروی ازشیطان           بدوری از خدا                 ججهل              دکتمان حقیقت

7- براساس فرموده امام خمینی انسان چه موقع در چنگال گناه اسیر نخواهد شد؟

الفهمیشه گناهان وتاثیرآنها را یادآوری کند                بهیچگاه بهشت وجهنم را ازخاطر دور نکند

جنسبت به گناهان خوف ورجاءداشته باشد                    دهمیشه احساس کند که در پیشگاه خدا حضوردارد

8- چه عاملی باعث رغبت دراطاعت پروردگار می شود؟

الفشوق رسیدن به پاداش دنیوی                               بشوق رسیدن به پاداش اخروی

جچون اطاعت خدا انسان را ازدنیا بیزار می کند             دچون اطاعت ازخدا باعث دوری از لذت دنیوی می شود

9- بزرگترین ابزار شیطان برای گمراهی انسان چیست؟

الف وسوسه- دادن وعده های دروغین                                    بوسوسه وتسلط روحی بر انسان

جتسلط کامل بردنیای انسانی                                    دشیطان فقط وعده های دروغین می دهد

10- راه نفوذ شیطان کدام است؟

الفدل انسان                   باعمال ورفتار انسان         جهوسها ونفس اماره          دهوسها ولذات مادی

11- شیطان معمولا ازکدام راه انسانها را وسوسه نمی کند؟

الفزیبا نشان دادن گناه                    بسرگرم کردن انسان به آرزوهای دورودراز

جایجاد دشمنی وکینه                                     دتسلط بردل انسان

12- طبق فرموده حجة بن الحسن العسکری چه چیزی بینی شیطان را به خاک می مالد ؟

الفنماز                   بحجت قراردادن ائمه اطهار                جولایت اهل بیت                 دقرب الهی

13- براساس آیات وروایات عامل اصلی گناه چیست؟

الفشیطان           بآمال وآرزوهای دنیوی اخروی      جخودتانسان        دلذات وتمایلات جنسی

14- رسیدن به مقام قرب الهی با کدامیک حاصل می شود؟

الفانجام کار خیر                                             بازبین بردن زمینه های گناه       

جتوجه به آخرت وبعضی لذات دنیوی                            دموارد الف وج صحیح است

15- آیه شریفه ((اِنّی خالق بشراً من طین فَاِذا سَوَّیتُهُ ونفخت فیه من روحی)) بیانگر کدام بُعد انسانی است؟

الفجسمانی         بروحانی           ججسمانی وروحانی                       دهیچ کدام

16- کدام یک از موارد زیر ازویژگی های بُعد جسمانی انسان نیست ؟

الفدچار تجزیه وتحلیل نمی شود                  بفرسوده ومتلاشی می شود

جمحصور به زمان ومکان است                      ددچار تغییر می شود

17- کدامیک از ویژگی های بُعد غیر جسمانی نیست؟

الفاختیار           بعواطف          جتحلیل پذیری                دثبوت وتغییر ناپذیری

18- اینکه انسان دارای یک سری ویژگیهای اخلاقی خاص است ناشی از چیست؟

الفثبوت روحی                    بثبوت منیت انسان                     

جشخصیت پایدار                    دموارد بوج

19- حقیقت ثابت انسان وابسته به کدام بعد انسان است؟

الفجسمانی   بکالبد مادی                  جغیر مادی                     دعقل انسانی

20- به چه دلیل شخصیت انسان وابسته به جسم مادی نیست؟

الفچون ماده تغییر ناپذیر است                          بچون ماده دچار تغییروتحول می شود

جچون همیشه شخصیت غیر قابل تغییر است            دچون شخصیت انسان هم یک بعد مادی غیر از جسم انسانی است

21- اینکه انسان کارهای خود را در50 سال پیش به خودش نسبت می دهد ناشی از چیست؟

الفثبات در قیافه ظاهری                      بچهره انسان بالندگی تغییر همان چهره قبلی است

جثبات شخصیت                                 د(( من )) انسان هیچ گاه ثابت نیست

22- کلیه قوانین ومقررات جامعه بر پایه چیست؟

الف همه انسانها در شخصیت انسانی مثل هم هستند                بپذیرش((من)) ثابت

جپذیرش ((من))انسانی به عنوان شخصیت تغییرپذیر دپذیرش روح محدود به زمان ومکان انسانها

23- اگر شخصیت انسان وابسته به جسم مادی باشد یعنی ............

الفدرطول عمر عوض نمی شود                   ببارها ددر طول زندگی عوض می شود

جشخصیت انسان تغیر پذیر نیست      دتغییر فقط مربوط به امور مادی است و شخصیت انسان ثابت است

24- کدامیک از ویژگی های روح نیست؟

الفتغییر معنوی   بتجزیه وتحلیل   جمستهلک نشدن   دمورد ب و ج

25- انسان در خواب .........

الفاز ظرف مکان وزمان خارج نمی شود                    

بانسان در خواب باشد یا نباشد قادر نیست از ظرف  مکان وزمان خارج شود

جاز ظرف زمان ومکان خارج می شود  دخارج شدن از زمان ومکان مخصوص خواب اولیاء خداست      

26- کدام بعد انسان در عالم قیامت مقرب درگاه الهی ومسجود فرشتگان می شود ؟

الفجسمانی                     بجسمانی وروحانی با هم    جروحانی           دبُعد انسانی

27- سقوط به اعماق جهنم نتیجه کدام مورد است ؟

الفتن دادن به ذلت                                          بانجام ندادن فرایض اجتماعی

جتن دادن به رذایل                                           دنشناختن حق خدا

28- حدیث شریف ((الدنیا مزرعه الا خره ))موید کدام مطلب است؟

الفدنیا سرای عمل و مکافات است                بدنیا محل کاشت وداشت وبرداشت است

جدنیا سرای عمل وآخرت سرای برداشت است               ددنیا آخرت محل عمل ومکافات است

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 7:53 ] [ حسن زرین کلاه ]

درس سوم

 

1- ارزش انسانها به چیست؟

الفعبادت خداوند                       بدرک حقیقت هستی و جایگاه انسلن در کاروان آفرینش

جشناخت خدا                              دایمان وعمل صالح

2- درآیه شریفه ((وفضّلنا هم علی کثیرٍ مِمَّن خلقنا تفضیلاً )) برتری کدام دسته از موجودات ثابت شده است؟

الفبنی آدم         بمسلمانان          جمقربان الهی                   دتمام موجودات عالم

3- خداوند متعال خطاب به کدا پیامبر فرمود((تورا برای خودم پروراندم))؟

الفحضرت موسی            بحضرت عیسی جحضرت محمد   دحضرت ابراهیم    

4- خداوند در خلقت جسمانی انسانها دو ابزار شناخت وهدایت قرار داده است که عبارتند از:

الفگوش وچشم               بعقل وتفکر                  جحواس وعقل                 دچشم وعقل

5- آیه شریفه ((اِنّا هَدَیناهُ السبیل ،امّا شاکراً واِمّا کفوراً))ناظر به کدام مورد است؟

الفانسان در مقابل هدایت وظیفه اش شکرگذاری است             بخداوند هادی انسان است وانسان قدرت تمرد ندارد

جانسان مسئول سرنوشت خویش است                                      دکفر نعمت باعث از بین رفتن نعمت می شود

6- اینکه انسان در طول تاریخ چیزی را می پرستیده است نشانه چیست؟

الفانسان سرشتی خدا گرا دارد         بانسان مایل به کمال است              جوجدان اخلاقی انسان            دعقل انسانی

7- اگرانسان واقعا سرشت خدا آشنا دارد ،چرا در طول تاریخ بعضی انسانها چیزهای دیگری می پرستیدند؟

الفچون خدا به آنها معرفی نشده بود              بچون در یافتن خدا دچار انحراف می شدند

جدریافتن مصادیق واقعی دچار اشتباه وخطا می شدند دچون خدا پرستی به ضرر آنها تمام می شد

8- آیه شریفه ((اَنَّهُ علی کل شیيٍء شهید))چه نکتهای را بیان می کند ؟

الفهرکس برکار خودش نظارت دارد                         بخداوند متعال برکارهای انسان گواه وشاهد است

جخداوند بر تمام اشیاءجهان شاهد است                       دعلم خداوند محدود به عالم طبیعت است

9- اینکه انسان صداقت وبزرگواری را دوست دارد کدام ویژگی انسان را ثابت می کند؟

الفسرشت خداآشنا           بوجدان اخلاقی              جعقل انسانی                   دگرایش به زیبایی ها

10- آیه شریفه((فَاَلهَما فُجُورَها وتَقواها))ناظر به کدام مورد است؟

الفدردوران فسق وفجور وظیفه انسان تقوی الهی است                      بمهمترین وظیفه انسان رعایت تقوی است

جخداوند راه خوب وبد را به انسا ن الهام کرده است                         دتمام راههای خوب وبد به پیامبرالهام شده اس

11- اینکه انسان در برابر زشتی ها وگناهان ازخودعکس العمل نشان می دهد ناشی ازکدام مورددروجود انسان است؟

الفسرشت خدا آشنا          بوجدان اخلاقی                  جعقل                      دگرایش به نیکی ها وزیبایی ها

12- کدام نفس انسان ،اورادر انجام گناهان سرزنش می کند؟

الفنفس اماره                  بنفس مطمئنه                 جنفس لوامه                    دنفس لوامه ومطمئنه

13- برترین نعمتی که خداوند به انسان داده است کدام است؟

الفسرشت خدا آشنا                      بوجدان           جنفس مطمئنه                  دعقل

14-حضرت علی(ع)ازکدام مورد به عنوان بهترین ثروت ونزدیک کننده انسان به خدا نام می برد؟

الفعقل             بوجدان           جنفس مطمئنه                  دخداگرایی

15- منظور از حجت ظاهر وباطن به ترتیب کدام مورد است؟

الفعقل - زبان                بزبان - عقل                  جپیامبر- عقل                  دعقل- پیامبر

16- راه تجلی ایمان وعمل صالح درانسان عبارت است از:

الفبه کارگیری سرمایه های معنوی               ببکارگیری دعوت انبیاء

جگشودن قلب برای الهامات فرشتگان                         دهرسه مورد

17- آن چیزی که باآن علیه انسان دلیل می آورند معنی کدام مورد است؟

الفعقل                       ببرهان                جاستدلال                      دحجّت


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 7:52 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

دین و زندگی 2    درس های اول – دوم- سوم - چهارم

 

 

1- آیه شریفه (( واللهُ عَلی کُلِ شیء قَدیر﴾﴾ ناظر بر کدام مورد است؟

الفسرایت قدرت خداوند در جهان مادی                           بخداوند قادر به انجام هر کاری است به غیر از امر محال

جقدرت خداوند به تمام موجودات تعلق می گیرد               دخداوند متعال قدرت مالکیت آسمانهاوزمین را دارد

2- آیه شریفه (( رَبَنا ما خلقتُ هذا باطلاً ﴾﴾ کدام صفت الهی را ثابت می کند؟

الفحکمت   بخلقت             جربوبیت            دمحبت

3- در یک مجموعه منظم خواص هر جزء باید با کدام مورد هماهنگی داشته باشد؟

الفبا کل مجموعه منظم            ببا کار جزء همجوار               جبا وظیفه همان جزء               دبا مجموعه های دیگر

4- در یک مجموعه منظم باید میان ................و................پیوستگی وارتباط وجود داشته باشد.

الفاین مجموعه- مجموعه های دیگر        بوظایف- مسئولیتها      جمسئولیتها- دیگر اجزاء         دوظایف این جزء- مسئولیتهای اجزاء

5- نتیجه هر سامان ونظمی وهر همکاری وفعالیتی .............است.

الفرسیدن به تعالی           بهدف خاص                        جاهداف متعالی                 دارتباط وپیوستگی

6- ارتباط وپیوستگی ومعنا دار بودن فعالیتهای مجموعه منظم حاصل وجود کدام مورد است؟

الفهدف                  بنظم                جهماهنگی                      دگزینه های الف و ب

7- نظم وپیوستگی بدون کدام مورد معنا ندارد؟

الفهماهنگی             بمسئولیت پذیری            جاعضاء دیگر مجموعه                    دهدف

8- طبق فرموده امام علی (ع هر موجودی اگر جامد و بی زبان هم باشد .......

الفنماد خالق خویش است        بخلقتش از روی حکمت است                جهدف دارد                        دهر سه مورد

9- نظام مندی وغایت مندی در موجودات جهان نشانه چیست ؟

الفپیوستگی اعضاء جهان          بهدف مندی                  جحکمت وتدبیرالهی          دنظم گسترده

10- آیه شریفه ((ماخلق الله ذالک اِلّا بِالحَقِّ)) ناظر به کدام مورد است؟

الفنظم درکل نظام هستی                      بهدفداری نظام آفرینش         جخالقیت خداوند                      دموارد ب وج

11- مفهوم آیه شریفه ((والی المصیر)) چیست؟

الفمرگ تمام موجودات                       بقیامت کبری                جحشر همه موجودات                    دبازگشت همه به سوی خدا

12- دربدن انسان هدف دستگاه گوارش وگردش خون ودستگاه عصبی چه رابطه ای وجود دارد؟

الفطولی                  بعرضی                        جطولی وعرضی                دهیچ کدام

13- ارتباط((سلول دریچه قلب تمام قلب دستگاه گردش خون ))در بدن انسان چیست؟

الفطولی                   بعرضی                      جمحوری                        دنظام مند

14- فعالیت هر جزءمنظم در خدمت چیست؟

الفنظام کوجود            بنهایی ترین هدف             برآوردن هدف همان جزء           دکل مجموعه های منظم

15- بزرگتر شدن دایره نظام باعث چه امری می شود؟

الفبرقراری نظام مشکلتر می شود                         بنظم وقانون مندی گسترده تری به وجود می آورد        

جنظامهای کوچکتر رادرون خود جای میدهد                       دمواردب وج

16- فعالیت هماهنگ و سازمان یافته مجموعه همیشه به دنبال ....................است؟

      الفبرقراری نظم                 بهدف خاص                     جایجاد ارتباط با مجموعه های دیگر            دنظام مندی جهان

17- درک پیوستگی و روابط بین مجموعه منظم جهانی بوسیله کدام مورد امکان پذیر می شود؟

الفایجاد مراکز بزرگ کیهان شناسی        بتوسعه علم نجوم        جتوسعه علوم بشری                دشناخت کل جهان هستی

18- اینکه بعضی مجموعه های منظم عمرشان محدود است به چه دلیل است؟

الفاین بدان دلیل است که وجودشان در این جهان ضروری نیست              ببرای تجدید سازمان واستمرار در نظامهای دیگر است

جبخاطر تغییر حالت در جهت نظم جهانی است                                          داصولا هیچ مجموعه منظمی تغییر نمی کند ونابود هم نمی شود

19- آیه شریفه (( ما تری فی خلق الرَحمنِ مِن تفاوتٍ ﴾﴾ ناظر بر کدام مورد است؟

الفعدم وجود بی نظمی وگسستگی در عالم                          بدر جهان چیزهای متفاوت وجود دارند

       جهیچ اختلافی میان موجودات جهان وجود ندارد                   د) بین مخلوقات خدا تفاوت نیست

20- طبق نظر علامه طباطبایی منظور از عدم تفاوت در عالم چیست؟

الفعدم گسستگی در عالم                     بخلقت جهان به طریقی که بتوانند به هدف درنظر گرفته شده خودشان برسند            

جتفاوت یعنی فرق بین موجودات             دمنظور از تفاوت پیوستگی موجودات متفاوت است

21- منظور از برهان اتصال چیست؟

الفپیوستگی میان موجودات همه آنها را بصورت یک موجود در ورده است  بمتصل بودن همه اجرام آسمانی به هم بوسیله نیروی مغناطیسی

جمیان موجودات هر قسمت جهان یک نوع اتصال وجود دارد                           دنسلهای موجودات با نسل قبلی اتصالی خاص دارد

22- مبدا وونشا دانش بشری چیست؟

الفقوه تفکر وتعقل                 بنظام قانونمند آفرینش                         جتجربه دانشمندان پیشین          دموارد الف و ب

23- تمام مصنوعات بشری با الهام از چه چیزی ساخته شده است؟

الفالهام از ساخته شده های قبلی       ببا استفاده از تجربیات دیگران        جبا استفاده از کتب علمی         دالهام از طبیعت

24- ساخت مصنوعات متنوعتر و دقیقتر توسط بشر به کدام عامل بستگی دارد؟

الفتوجه به قدرت لایزال الهی                       باگر علم انسان به قوانین خلقت دقیقتر وکاملتر باشد مصنوعات دقیقتر است

جتوجه به ساخته های دیگر بشری                     دتوجه به ذات خلاق انسانی

25- طبق نظر دانشمندان عامل حفظ طبیعت از فساد وتباهی چیست؟

الفعامل درونی                      بعوامل بیرون هستی             جقدرت خداوند                        دارتباط با عالم غیر مادی

26- چه عاملی درک انسان را از سرنوشت آینده و راهی که در پیش دارد افزایش میدهد؟

الفشناخت قوانین واحکام دینی              بشناخت آینده جهان          جحرکت در مسیر پیامبران            دکسب فضایل اخلاقی

27- داشتن هدف مشخص در جهان .............

الفویژه انسان است وآن قرب به خدا است                                     بهر موجودی دارای هدفی خاص است

 جهر موحودی در جهان آفرینش به دنبال کمال خود است                  دموارد ب وج       

28- ارزش انسانها به چیست؟

الفعبادت خداوند                        بدرک حقیقت هستی و جایگاه انسلن در کاروان آفرینش                جشناخت خدا               دایمان وعمل صالح

29- درآیه شریفه ((وفضّلنا هم علی کثیرٍ مِمَّن خلقنا تفضیلاً )) برتری کدام دسته از موجودات ثابت شده است؟

الفبنی آدم         بمسلمانان          جمقربان الهی                   دتمام موجودات عالم

30- خداوند متعال خطاب به کدا پیامبر فرمود((تورا برای خودم پروراندم))؟

الفحضرت موسی             بحضرت عیسی   جحضرت محمد    دحضرت ابراهیم

31- خداوند در خلقت جسمانی انسانها دو ابزار شناخت وهدایت قرار داده است که عبارتند از:

الفگوش وچشم   بعقل وتفکر                  جحواس وعقل     دچشم وعقل

32- آیه شریفه ((اِنّا هَدَیناهُ السبیل ،امّا شاکراً واِمّا کفوراً))ناظر به کدام مورد است؟

الفانسان در مقابل هدایت وظیفه اش شکرگذاری است                بخداوند هادی انسان است وانسان قدرت تمرد ندارد

جانسان مسئول سرنوشت خویش است                                       دکفر نعمت باعث از بین رفتن نعمت می شود

33- اینکه انسان در طول تاریخ چیزی را می پرستیده است نشانه چیست؟

الفانسان سرشتی خدا گرا دارد         بانسان مایل به کمال است              جوجدان اخلاقی انسان                     دعقل انسانی

34- اگرانسان واقعا سرشت خدا آشنا دارد ،چرا در طول تاریخ بعضی انسانها چیزهای دیگری می پرستیدند؟

الفچون خدا به آنها معرفی نشده بود                                      بچون در یافتن خدا دچار انحراف می شدند

جدریافتن مصادیق واقعی دچار اشتباه وخطا می شدند                     دچون خدا پرستی به ضرر آنها تمام می شد

35- آیه شریفه ((اَنَّهُ علی کل شیيٍء شهید))چه نکتهای را بیان می کند ؟

الفهرکس برکار خودش نظارت دارد                  بخداوند متعال برکارهای انسان گواه وشاهد است

جخداوند بر تمام اشیاءجهان شاهد است                              دعلم خداوند محدود به عالم طبیعت است

36- اینکه انسان صداقت وبزرگواری را دوست دارد کدام ویژگی انسان را ثابت می کند؟

الفسرشت خداآشنا           بوجدان اخلاقی               جعقل انسانی                    دگرایش به زیبایی ها

37- آیه شریفه((فَاَلهَما فُجُورَها وتَقواها))ناظر به کدام مورد است؟

الفدردوران فسق وفجور وظیفه انسان تقوی الهی است                      بمهمترین وظیفه انسان رعایت تقوی است

جخداوند راه خوب وبد را به انسا ن الهام کرده است                           دتمام راههای خوب وبد به پیامبرالهام شده اس

38- اینکه انسان در برابر زشتی ها وگناهان ازخودعکس العمل نشان می دهد ناشی ازکدام مورددروجود انسان است؟

الفسرشت خدا آشنا          بوجدان اخلاقی               جعقل                دگرایش به نیکی ها وزیبایی ها

39- کدام نفس انسان ،اورادر انجام گناهان سرزنش می کند؟

الفنفس اماره                  بنفس مطمئنه                 جنفس لوامه                     دنفس لوامه ومطمئنه

40- برترین نعمتی که خداوند به انسان داده است کدام است؟

الفسرشت خدا آشنا                      بوجدان                        جنفس مطمئنه                  دعقل

41-حضرت علی(ع)ازکدام مورد به عنوان بهترین ثروت ونزدیک کننده انسان به خدا نام می برد؟

الفعقل             بوجدان            جنفس مطمئنه                  دخداگرایی

42- منظور از حجت ظاهر وباطن به ترتیب کدام مورد است؟

الفعقل - زبان                 بزبان - عقل                  جپیامبر- عقل                  دعقل- پیامبر

43- راه تجلی ایمان وعمل صالح درانسان عبارت است از:

الفبه کارگیری سرمایه های معنوی                ببکارگیری دعوت انبیاء      جگشودن قلب برای الهامات فرشتگان            دهرسه مورد

44- آن چیزی که باآن علیه انسان دلیل می آورند معنی کدام مورد است؟

الفعقل             ببرهان             جاستدلال           دحجّت

45- قرآن کریم ازکدام مورد تحت عنوان دشمن آشکار انسان نام می برد؟

الف نفس اماره                  بشیطان                            جهواهای نفسانی           دکفار ومشرکین

46- آیه شریفه((نحن اَقرَبُ الیه من حبل الورید)) کدام مورد را درباره انسان بیان می کند؟

الفچنگ زدن به ریسمان الهی          بنزدیکی عمیق خداوند به انسان          جنزدیکی وقرب انسان به خدا         دموارد ب وج

47- درآیه شریفه ((بَل تُحِبوُنَ العاجِلَه﴾﴾ منظور قرآن از((عاجله﴾﴾چیست؟

الفعجله کردن                بدنیا                جآخرت                        دعروج به سمت خداوند

48- قرآن کریم کدام گروه راازنشانه های خدا غافلان میداند؟

الفکسانی که ازدستورات پیامبروائمه اطهار سرباززده اند                            بکسانی که به دیدار خداامیدی ندارند

ج کسانی که به زندگی رضایت داده اندودرآن آرام گرفته اند                   دموارد ب وج صحیح است

49- نفس امر کننده انسان به گناه چه نام دارد؟ الفاماره              بمطمئنه                        جهوای نفس                    دنفس لوامه

50- طبق نظر امام جعفر صادق سرچشمه تمام بدی ها چیست؟       الفپیروی ازشیطان            بدوری از خدا    ججهل               دکتمان حقیقت

51- براساس فرموده امام خمینی انسان چه موقع در چنگال گناه اسیر نخواهد شد؟

الفهمیشه گناهان وتاثیرآنها را یادآوری کند                بهیچگاه بهشت وجهنم را ازخاطر دور نکند

جنسبت به گناهان خوف ورجاءداشته باشد                    دهمیشه احساس کند که در پیشگاه خدا حضوردارد

52- چه عاملی باعث رغبت دراطاعت پروردگار می شود؟

الفشوق رسیدن به پاداش دنیوی                                            بشوق رسیدن به پاداش اخروی

جچون اطاعت خدا انسان را ازدنیا بیزار می کند                              دچون اطاعت ازخدا باعث دوری از لذت دنیوی می شود

53- بزرگترین ابزار شیطان برای گمراهی انسان چیست؟

الف وسوسه- دادن وعده های دروغین                         بوسوسه وتسلط روحی بر انسان

جتسلط کامل بردنیای انسانی                                     دشیطان فقط وعده های دروغین می دهد

54- راه نفوذ شیطان کدام است؟

الفدل انسان                   باعمال ورفتار انسان         جهوسها ونفس اماره           دهوسها ولذات مادی

55- شیطان معمولا ازکدام راه انسانها را وسوسه نمی کند؟

الفزیبا نشان دادن گناه          بسرگرم کردن انسان به آرزوهای دورودراز             جایجاد دشمنی وکینه        دتسلط بردل انسان

56- طبق فرموده حجة بن الحسن العسکری چه چیزی بینی شیطان را به خاک می مالد ؟

الفنماز             بحجت قراردادن ائمه اطهار                 جولایت اهل بیت                 دقرب الهی

57- براساس آیات وروایات عامل اصلی گناه چیست؟

الفشیطان           بآمال وآرزوهای دنیوی اخروی       جخود  انسان                   دلذات وتمایلات جنسی

58- رسیدن بهمقام قرب الهی با کدامیک حاصل می شود؟

الفانجام کار خیر       بازبین بردن زمینه های گناه         جتوجه به آخرت وبعضی لذات دنیوی               دموارد الف وج صحیح است

59- آیه شریفه ((اِنّی خالق بشراً من طین فَاِذا سَوَّیتُهُ ونفخت فیه من روحی)) بیانگر کدام بُعد انسانی است؟

الفجسمانی         بروحانی           ججسمانی وروحانی                        دهیچ کدام

60- کدام یک از موارد زیر ازویژگی های بُعد جسمانی انسان نیست ؟

الفدچار تجزیه وتحلیل نمی شود       بفرسوده ومتلاشی می شود       جمحصور به زمان ومکان است                  ددچار تغییر می شود


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی دوم دبیرستان
[ شنبه نوزدهم آبان 1386 ] [ 7:46 ] [ حسن زرین کلاه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خالق خوبی ها
خواننده گرامی
سلام
خوش آمدید

همکاران گرانقدر مدرس دین و زندگی و فلسفه و منطق
با ارسال مطالب و مقالات و نمونه سوالات خود به همکاران خود در سراسر کشور یاری رسانید
- مطالب شما با نام خودتان و در صفحه مخوص به خود شما ثبت و در اختیار همه همکاران و دانش آموزان قرار خواهد گرفت
منتظر مطالب شما هستم
آدرس ایمیل مستقیم
zarrinkolahfars@gmail.com
حسن زرین کلاه
همراه 09177038137


موضوعات وب
امکانات وب