دین و زندگی - فلسفه و منطق
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست 
لینک دوستان

-كدام دانش عهده دار تحقيق در اصول ومباني علوم تجربي است؟

1)فلسفه                                                          2)ماوراءالطبيعه                                             3)فيزيك                               4)منطق

- جهت تبيين عقلاني مبناي كلي وپايه هاي اصلي علوم تجربي انسان به كدام دانش نيازمنداست؟

1)ترانس فيزيك                                           2)فيزيك                                                      3)فلسفه                                 4)شيمي

- درباره ارزش واعتبارروش تجربي در شناخت طبيعت بحث مي كندوحدودتوانايي روش تجربي را معين مي سازد؟

1)منطق                                                            2)فلسفه                                3)فيزيك                              4)ماوراءالطبيعه

  - چرامباني واصول علوم تجربي در هيچ يك ازعلوم تجربي موردبررسي قرارنمي گيرندوفقط فلسفه مي تواندتحقيق دراين اصول راعهده دار شود؟

1- چون كه اين اصول ماهيت تجربي دارند.                     2)چونكه اين اصول ماهيت عرفاني دارند.

 3 - چونكه اين اصول ماهيت كلامي دارند.                       4)چونكه اين اصول ماهيت فلسفي دارند. 

 - مبناي خاص علوم انساني درحيطه تحقيق كدام دانش قرارميگيرد؟

1)انسان شناسي                                              2)منطق                                   3)فلسفه                                 4)ماوراءالطبيعه

 - كدام گزينه نشانگررشته هاي علوم انساني است؟

1)روان شناسي-جامعه شناسي-فلسفه-سياست-حقوق-فلسفه هنر                         2)جامعه شناسي سياست-روان شناسي-زيبايي شناسي-هنر-فلسفه         

 3)هنر-سياست-روان شناسي-جامعه شناسي-اخلاق-فلسفه اخلاق                             4)هنر-حقوق-سياست-جامعه شناسي-روان شناسي  

- هر يك ازرشته هاي علوم انساني برنوعي بينش .............. نسبت به................ متكي است؟

1)فلسفي-انسان                                             2)تجربي-انسان                                            3)تجربي-طبيعت                4)فلسفي-طبيعت 

 - چه عاملي باعث ايجادمكاتب وروشهاي مختلف در علوم انساني ميشود؟

1)تفاوت دربينش تجربي نسبت به انسان                                                  2)تفاوت دربينش فلسفي نسبت به انسان

  3)تفاوت دربينش تجربي نسبت به جهان مادي               4)تفاوت دربينش فلسفي نسبت به جهان مادي

  - قلمرواصلي فلسفه كدام است؟

1)هستي مادي                                                2)هستي غيرمادي                3)پهنه بي پايان هستي                                    4)انسان

   - كدام گزينه نشانگر نامهاي ديگر((فلسفه اولي))است؟

1)هستي شناسي                                             2)متافيزيك                                                  3)مابعدالطبيعه                                               4)هرسه گزينه

   - اساسي ترين مفهوم ومدارهمه بحثهاي مابعدالطبيعه وموضوع آن كدام است؟

1)وجود                                   2)ماهيت                              3)ماده                                    4)چيستي

 - ((كميت))((حيات))((جرم ونيرو وحركت وسكون))به ترتيب موضوع كدام علوم هستند؟

1)فيزيك-زيست شناسي-شيمي                                       2)رياضيات-زيست شناسي-فيزيك 

 3)شيمي-انسان شناسي-رياضيات                                     4)فيزيك-انسان شناسي-شبمي

  - كدام گزينه درباره موضوع ((علوم تجربي ))درست نيست؟

1)چهره هاي خاص از موجودات                2)چهره هاي محسوس اشياء 

 3) چهره هاي ظاهري اشياء                                                  4)بودونبوداشياء

    - كدام دانش به شناخت اشياء فقط وفقط از آن جهت كه هستند وهستي دارند مي پردازد؟

1)مابعدالطبيعه                                                 2)ترانس فيزيك               3)ماوراءالطبيعه                                              4)فلسفه سفلي  

- درباره تفاوت ((مابعدالطبيعه ))و((ماوراءالطبيعه ))كدام گزينه درست است؟

1)مابعدالطبيعه مرتبه اي  از عالم هستي وماوراءالطبيعه علم به هستي در حالت كلي است.  

2)ماوراءالطبيعه مرتبه اي  از عالم هستي ومابعدالطبيعه علم به هستي درحالت كلي است. 

3)مابعدالبيعه نوعي علم ودانش و ماوراءالطبيعه علم به هستي درحالت كلي است. 

4)ماوراءالطبيعه نوعي علم و دانش و مابعد الطبيعه هستي وراي طبيعت و جهان مادي است. 

 - كدام گزينه بيانگر روش  مابعدالطبيعه است؟

1)روش تجربي    2)روش شهودي         3)روش تعقلي وتبيين عقلاني                                               4)روش غيراستدلالي

     - كدام گزينه بيانگر روش علوم تجربي است؟

1)روش تعقلي                                                                        2)روش تجربي با استفاده از ابزار آلات آزمايشگاهي                         

3)روش شهودي                                                                     4)روش تجربي و تعقلي

   - استفاده از عقل و برهان روش كدام دانش از دانشهاي زير است ؟

1)متافيزيك                                                   2)فيزيك                               3)شيمي                                4)زيست شناسي  

- اصطلاحات ((وجوب و امكان ))((علت ومعلول ))((حادث وقديم ))((جوهر وعرض)) ((وجود وماهيت)) ازاصطلاحات ويژه كدام دانش است؟

1)ترانس فيزيك                                            2)متافيزيك                                                 3)ماوراءالطبيعه                      4)دانش تجربي  

- درباره هدف مابعدالطبيعه كدام گزينه درست نيست؟

1)شناخت كل جهان هستي                                                  2)شناخت هستي باديدكلي ازوراءهمه موجودات

3) يافتن پاسخ درباره پرسشهايي نظير((هستي از كجاآمدهاست؟))و....                        

4)شناخت چهره اي خاص ازموجودات

-  سيروحركت انسان است به صورتي كه جهاني شودعقلاني درست مشابه ونظيرجهان عيني وخارجي . 

 1)فلسفه                                  2)منطق                                 3)فيزيك                                4)كلام 

   -  عبارت فلسفه ((سيروحركت انسان است به صورتي كه جهاني شودعقلاني درست مشابه  جهان عيني وخارجي ))تعريف فلسفه باتوجه به كدام يك ازمواردزيراست؟

1)روش فلسفه                                                 2)هدف فلسفه                                               3)زبان فلسفه                                               4)موضوع فلسفه

    - شعرزيرمصداق شعري تعريف كدام دانش است ودراين تعريف به كدام مورد  توجه شده است؟

  هر آن كو زدانش بردتوشه اي      جهاني است بنشسته در گوشه اي

   1)فلسفه موضوع فلسفه                          2)ماوراءالطبيعه موضوع ماوراءالطبيعه   3)فلسفه هدف فلسفه             4)ماوراءالطبيعه-هدف ماوراءالطبيعه     

 - اين عبارت از كيست؟((فلسفه منحصرا باحيرت دربرابرهستي آغاز مي شود؟

1)سقراط                                 2)فيثاغورث                                               3)افلاطون                             4)كانت

     - كدام گزينه بيانگرآغازفلسفه از نظرافلاطون است؟

1)حيرت                                  2)وحدت                             3)عادت                                 4)كثرت

   - به اعتقاد ارسطو طلب فلسفه در گرو چيست؟

1)انزوا وگوشه نشيني                                                           2)عبورازفطرتاول به فطرت ثاني  

3)ظاهربيني                                                                            4)عبورازفطرت ثاني به فطرت اول   

- به اعتقادارسطو بدون........................ فلسفه بي معنا وبي فايده است؟

1)عبور از فطرت اول به فطرت ثاني   2)تهذيب و تزكيه نفس    3)گوشه نشيني     4)مادي گرايي

   - از نظرفلاسفه حالت عادي ما در برخوردوتماس باامورومسائل زندگي روزمره چه نام دارد؟

1)فطرت ثاني                                                 2)تفكر                                    3)فطرت اول                                                4)تعقل 

    - مقصود فلاسفه ازفطرت اول چيست ؟

1)مشغول بودن بامسائل اساسي خلقت                                2)حالت عادي ما در بر خوردباامورروزمره 

 3)حالت فروريختن حساب سودوزيان مادي                   4)سؤال از حقيقت هستي

   - لازمه عبور ازفطرت اول به فطرت ثاني كدام است؟

1)فارغ شدن ازمبادلات عقل معاش          2)فارغ شدن ازمبادلات عقل معاد        3)پرداختن به حساب سود وزيان مادي           4)درفكرتدبير امر معاش برآمدن

 - مقصودفلاسفه ازفطرت ثاني كدام است؟

1)حالت محاسبه سودوزيان مادي                                       2)حالت ((تفكر ))درباره ((پرسشهاي مربوط به مبداءوغايت هستي)) 

3)مشغول بودن به زندگي عادي                                          4)حالت برخورد وتماس باامور ومسائل زندگي هرروزه 

  -  از مواردزير كدام يك مربوط به ((فطرت ثاني))است؟

1)تحصيل به مدارج دانشگاهي   2)معناي زندگاني چيست؟    3)تشكيل خانواده    4)يافتن شغل خوب 

  - از مواردزيركدام يك مربوط به ((فطرت اول است؟

1)سؤال ازحقيقت وجود                                                      2)جهان ازكجاپديدآمده اوبه كجارهسپاراست؟    

3)تامين موقعيت اجتماعي                                                  4)آهنگ حقيقت اشياءورازهستي نمودن 

   - بشرذاتا اهل تفكر است ومقصودازاين(( تفكر))همان.................... است.

1)فطرت اول                                                  2)عادت                               3) فطرت ثاني                                                  4)زندگي روزمره

    - مسئوليت پاسخگويي به سؤالاتي ازقبيل ((معناي زندگاني چيست؟))((جهان ازكجاپديدآمده ؟))و...باكدام دانش است؟

1)انسان شناسي                                                2)فلسفه                               3)كلام                                     4)فيزيك 

  - حالاتي كه درفطرت اول به انسان دست ميدهد كدامند؟

1)آهنگ حقيقت اشياءورازهستي نمودن                           2)نزديك شدن به گوهر وحقيقت وجود خويش     

3)دچار شدن به حيرت وشگفتي                                         4)مشغول بودن به زندگي معمولي 

   - اين عبارت ازكيست ودركدام كتاب آمده است؟((...انساني كه زندگي وحيات ديگران وحتي خودش را بيمعنا مي پنداردنه تنها موجودي بدبخت است بلكه صلاحيت زندگي هم ندارد)).

1)آلبرت اينشتاين دنيايي كه من ميبينم                                                    2)افلاطون-جمهوري    

 3)ارسطو-متافيزيك                                                                                    4)كانت-نقادي خردناب

    - شعرذيل مصداق كدام مورد است؟

 نام احمدنام جمله انبياست     چون كه صد آيدنودهم پيش ماست

1)بي نيازي ازفلسفه به علت وجود علوم تجربي               2)بي نيازي ازفلسفه به علت وجوددين الهي    

 - بي نيازي ازماوراءالطبيعه به علت وجود مابعدالطبيعه                          4)بي نيازي ازمتافيزيك،به علت وجودترانس فيزيك  

  - كدام گزينه درست است؟

1)درقرآن كريم وكلمات پيشوايان دين نكات فراواني درباب مبداءوجودو...آمده است.               

2)دركلمات پيشوايان دين درباب مراتب ودرجات هستي هيچ نكته اي نيامده است.     

3)درقران كريم هيچ نكته اي درباب مسائل فلسفي نيامده است.   

4)درقران كريم ودركلمات پيشوايان دين به هيچ نكته فلسفي اشاره نشده است. 

 - اين سخن از كدام متفكر وانديشمنداسلامي است؟((يك مطلب اگربازبانهاي مختلف هم بيان شودباز همان مطلب است)).

1)استادعلامه طباطبايي (ره)                                                 2)استادشهيدمطهري(ره)   

3)حضرت امام خميني(ره)                                                      4)مرحوم ميرزاعلي آقا قاضي 

  - درارتباط بامباحث وجودشناسي درمعارف الهي كدام گزينه درست نيست؟

 1)مباحث وجودشناسي دردين ،ماهيت ومحتوايي فلسفي دارد.      

2)مباحث وجودشناسي دردين ،منشاءآسماني دارد.   

3)مباحث وجود شناسي دردين، بيانگرمواضع نظري دين درباره جهان هستي است.                                                    4)مباحث وجودشناسي دردين ماهيت فلسفي ندارد. 

 - از آيات شريفه زيركداميك ماهيت فلسفي ندارد؟

1)قل هوالله احد                                            2)هوالاول والاخروالظاهروباطن       

3)فرض الله الصلوه                                        4)سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم   

- ازديدگاه حضرت يهاي علي (ع)،((آغازدين))و((كمال ايمان))و((كمال اخلاص))به ترتيب كدامند؟

1)معرفت وشناخت كردگار-توحيد-نفي صفات زايدبرذات احديت      

 2)توحيد-معرفت وشناخت كردگار-نفي صفات زايد برذات احديت                       

3)نفي صفات زايد برذات احديت-معرفت كردگار-توحيد                                          

4)توحيد-نفي صفات زايد برذات احديت-معرفت كردگار   

 - ازديدگاه حضرت علي (ع)((كمال معرفت))............و((كمال توحيد))...........است.

1)اخلاص به ساحت مقدس احديت ايمان به ذات پروردگار               

2)ايمان به ذات پروردگار-اخلاص به ساحت مقدس احديت                                         

3)توحيد-نفي صفات زايدبرذات احديت                                                    4)نفي صفات زايدبرذات توحيد 

   - عبارت ((آغازدين معرفت وشناخت كردگاراست وكمال معرفت درايمان به ذات پروردگار است و....))دركدام كتاب آمده است ؟

1)خطبه دوم نهج البلاغه                                 2)خطبه اول بلاغات النساء   

3)خطبه اول نهج البلاغه                                                       4)خطبه دوم بلاغات النساء

    - دركدام اثردرحدودچهل نوبت به مسائلي كه ماهيت فلسفي دارندپرداخته شده است؟

 1)شفا    2)اساس الاقتباس   3)شرح مطالع    4)نهج البلاغه وديگرآثارمنقول از حضرت علي (ع)

    - منظورازماده و قوه درمسائل فلسفي كدام است؟

1)استعداد براي تغييروحركت                     2)فعليت تام                           3)وجودمجرد                     4)وجودبرترازطبيعت  

 - حضرت علي(ع)كدام موجودات راموجوداتي مجردوعاري ازماده وقوه وفعليت تام ميدانند؟

 1)نباتات                                 2)جمادات                                                    3)انسانها                                 4)فرشتگان    

  - (( واسطه بين خداوندوعالم طبيعت ))و((موجودات برترازعالم طبيعت))هستند.

 1)حيوانات                                                    2)نباتات                                  3)ملائك                              4)انسانها

  - ازديدگاه حضرت علي(ع)كدام گزينه درارتباط بافرشتگان درست نيست؟

 1)نمونه بارزخلقت هستند.                                                  2)واسطه درفيض آفرينش هستند. 

3)موجودات كامل وعاري ازماده وقوه هستند.                 4)فعليت تام ندارند. 

- ((حركت از نقص به سوي كمال))ازويژگيهاي كداميك ازموجودات زيراست؟

1)فرشتگان                             2)موجودات طبيعي يامادي                         3)ملائك       4)مجردات  

  - درباره ويژگي هاي موجودات طبيعي كدام گزينه درست نيست؟

 1)داشتن ماده وقوه                                                               2)داشتن استعداد براي تغييروحركت 

3)حركت از نقص به سوي كمال                                       4)فعليت تام  

 - اين عبارت از كيست ودركدام كتاب آمده است؟ ((...خدايي كه ديدگان اورا ديدن نتوانند همه چيز راازهيچ پديدآورد،به آفرينش آنهانيازي نداشت،جزآنكه خواست تاقدرتش راآشكاركند))

   1)حضرت زهرا(س)-خطبه اول بلاغات النساء                2)حضرت علي (ع)-خطبه اول نهج البلاغه     

3)حضرت زهرا(س)-خطبه دوم بلاغات النساء                4)حضرت علي (ع)-خطبه دوم نهج البلاغه

- ازديدگاه حضرت زهرا(س)خداونداز((خلقت))چه هدفي داشت؟

 1)خواست قدرتش راآشكاركند.                                                             2)ازآن خلقت سودي برداشت.  

3)به آفرينش آنهانيازي داشت.                                                                  4)خواست قدرتش را نهان سازد.  

   - اصطلاحات ((علت ومعلول ومبداءواثر))و((ظاهرومظهروتجلي))به ترتيب دركدام علوم بكارمي روند؟

1)منطق-فلسفه                                               2)عرفان-منطق                   3)فلسفه-عرفان                                            4)عرفان-فلسفه   

- شعرذيل چه ماهيتي داردوازكدام شاعراسلامي است؟

  حمد بي حدراسزدذاتي كه بي همتاستي     واحديكتاستي هم خالق اشياستي

      1)فلسفي-حكيم قاآني     2)فلسفي-حافظ      3)تجربي-حافظ       4)تجربي-حكيم قاآني  

-  فيلسوف بزرگ اسلامي دركتاب ..................... ازارسطو نقل ميكندكه طلب فلسفه درگرو عبورازفطرت اول به فطرت ثاني است.

  1)صدرالمتالهين-مبداءومعاد                                                2)فارابي-فصوص الحكم     

3)ابوعلي سينا-اشارات وتنبيهات                                                              4)شيخ اشراق-حكمه الاشراق    

- طرح مباحث وجودشناسي به هر زباني كه باشدباعث سلب ماهيت................ آن نمي شود.

 1)تجربي                                2)ديني                                   3)فلسفي                                 4)فلسفي وتجربي     

  - علت حركت موجودات مادي كدام است؟

 1)تجرد          2)فعليت تام                            3)قوه واستعداد                     4)عاري بودن ازقوه واستعداد 

 - ازديدگاه حضرت علي (ع)((معرفت وشناخت كردگار))آغازچيست؟

  1)ايمان                                     2)دين                                3)توحيد                                  4)اخلاص  

  - دركدام يك ازمواردزيرانسان به گوهروحقيقت وجودخويش نزديك مي شود؟

 1)فطرت اول                                                  2)فطرت ثاني                         3)مادي گرايي                     4)گوشه نشيني  

  - امام سجاد(ع)مي فرمايند:خداوندمي دانست درآخرالزمان گروههاي ژرف انديشي خواهندآمدازاينرو سوره............. وآيات اول سوره................... رافرستاد.

1)حديد-آيات اول سوره توحيد                                       2)توحيد-آيات اول سوره حمد 

3)توحيد-آيات اول سوره حديد                                      4)حديد-آيات اول سوره حمد

   - اين عبارت ازكيست ودركدام اثرآمده است؟((بهره هايي كه از آيات سوره مباركه حديدمي بردم بيش ازنتايج آيات ديگربودو.....))

  1)صدرالمتالهين-شرح هدايه                                                                    2)استادعلامه طباطبائي-قران دراسلام   

3)استادعلامه طباطبائي-تفسيرالميزان                               4)صدرالمتالهين-شرح اصول كافي 

  - ازديدگاه حكماوعرفا،كدام آيات ازقران كريم عالي ترين مرتبه معرفت وتوحيداست؟

1)آيات اول سوره حديد-آيات سوره توحيد                  2)آيات اول سوره حمد-آيات سوره حديد   

3)آيات سوره توحيد-آيات اول سوره حمد                    4)آيات سوره نصر-آيات اول سوره حديد 

  - هدف ازطرح مباحث فلسفي دين وآيات وروايات چه بوده است؟

1)عرضه يك سري مطالب غيرقابل فهم                              2)دعوت انديشه هابه تسليم وسكوت درقبال آنها   

3)پذيرش كوركورانه آنها                                                     4)دعوت به تفكروتعمق  

 - درارتباط باهدف طرح مباحث فلسفي دين درآيات وروايات كدام گزينه درست نيست؟

  1)بالندگيفرهنگ اسلامي                                                   2)كامل بودن ابعاد انديشه وآگاهي مسلمانان  

3)دعوت ما به تفكروتعمق                                                  4)عرضه يك سري مسائل غير قابل فهم

-  درصدراسلام كدام گروه از مسلمانان اهل سنت درقبال بحث عقلي درمساله فلسفي دين موضع مخالف نگرفتند؟  1)معتزله                                                                         2)جبهه تعطيل                                              

3)جبهه نفي                                                                                                                           4)جبهه نفي وتعطيل    

 - درصدراسلام كدام گروه ازمسلمانان اهل سنت هرگونه بحث وتعمق درمسائل فلسفي دين راناروا مي شمرند؟

 1)جبهه نزديك به شيعه                                                                                                       2)معتزله       

3)اهل حديث                                                                                                                       4)جبهه بهره منداز عقل فلسفي واستدلالي

 - كداميك بحث عقلي در مباحث مابعدالطبيعه وبهره مندي ازعقل فلسفي واستدلالي راجايز مي شمرند،ودرميان اهل سنت به شيعه نزديكتر بودند؟

 1)معتزله                                   2)اشاعره                              3)اهل حديث                     4)حنابله

 - كدام گروه دربرابراهل حديث تاب مقاومت نياورده وتقريبا منقرض شدند؟

 1)حنابله                                 2)اشاعره                               3)معتزله                                   4)مشائين 

   - جبهه مخالف وموافق بحث درمسائل فلسفي دين درميان مسلمانان اهل سنت درصدر اسلام به ترتيب كدامند؟ 

1)معتزله-اهل حديث           2)اهل حديث- معتزله            3)معتزله-حنابله     4)حنابله-اهل حديث 

  - جمله ((الكيفيه مجهوله والسؤال بدعه ))جمله شايع كدام گروه در پاسخ به سؤال كنندگان درباره مسائل فلسفي دين بود؟

 1)حنابله-ومعتزله                                          2)معتزله        3)اشاعره ومعتزله                 4)اهل حديث 

    - اين عبارت ازكدام متفكر اسلامي است؟((معنا ندارد كه به مقدمه اي كه مستلزم نتيجه اي است امرشوداماخودآن نتيجه ممنوع باشد)).

  1)استادعلامه طباطبايي                                 2)صدرالمتالهين                     3)فارابي   4)شيخ اشراق 

 - ((خاستگاه فلسفه اسلامي))رابايددر............................................ .

1)برخوردتاريخي اسلام بافلسفه هاي ديگر جستجوكرد.                                                2)بطن ومتن خوداسلام يافت.      

3)فلسفه يونان جستجو كرد.                                                                                                                       4)فلسفه غرب جستجوكرد.  

 - كداميك ستون فقرات ومحتواي اصلي فلسفه اسلامي راتشكيل ميدهد.

  1)ديدگاههاي فيلسوفان يوناني نسبت به انسان    2)ديدگاههاي فيلسوفان غرب نسبت به جهان هستي      3)ديدگاههاي ژرف كتاب وسنت نسبت به جهان    4)ديدگاههاي فيلسوفان شرق زمين نسبت به انسان 

 - استفاده از بيان فلاسفه درتفسير معارف فلسفي دين پس از آشنايي مسلمانان باحكماي              ايجادشد.

1)هند                                      2)مصر                                   3)غرب                                  4)يونان

 - كدام گزينه نادرست است ؟

1)متون اسلامي تفكر درمعارف فلسفي دين راازواجبات شرعي مي شمرد.           2)معارف فلسفي دين سرچشمه آسماني دارد.  

3)معارف فلسفي دين مهياي تبيين عقلاني وفلسفي است.                                      4)مباحث وجودشناسي درمعارف الهي محتوايي غير فلسفي دارند.  

- كدام گروه ازمسلمانان اهل سنت درصدر اسلام تفسير آياتي راكه خداوندخودش را در آنها توصيف كرده تلاوت آنها وسكوت درباره آنها ميدانند ؟

  1)اهل حديث                      2)معتزله                                    3)مالكيون                                                  4)حنابله

   - صدرالمتالهين در شرح اصول كافي مي گويد ((...هنگام شروع نوشتن وتفسير قرآن نخستين بخشي كه انتخاب و به تفسيرآن پرداختم سوره مباركه...................... بود.

1)بقره                                       2)حمد                                3)حديد                                   4)توحيد 

  - كدام گزينه نشانگر جبهه نفي وتعطيل بحث وتعمق درمسائل فلسفي دين است؟

  1)حنابله                                 2)معتزله                                 3)مالكيون                             4)اهل حديث    

- معلومات كدام گروه درحدود نقل وروايت احاديث است؟

 1)مالكيون                              2)اهل حديث                                             3)حنابله                                     4)معتزله 

 - كدام گروه بحث درمعارف فلسفي دين رابدعت مي شمرند؟

 1)معتزله                                  2)مالكيون                                                      3)اهل حديث                                              4)حنابله 

 -كدام گروه باحجيت عقل مخالف بودند؟

 1)اخباريين                                                   2)اشراقيون                           3)معتزله         4)مشائين   

 -كدام گزينه درمورد شناخت فلسفي صدق مي كند؟

 1)براصول بديهي ولي عقلي مبتني است                            2)برفرضيه وآزمون مبتني است       3)دقيق ومشخص وجزئي است                          4)متزلزل وبي ثبات است.  

 

  -كدام گروه تفكر وتعمق در معارف الهي را بدعت وضلالت مي شمرند؟

 1)مشائيون    2)اشراقيون                            3)معتزله          4)اخباريين  

-جمله ((در آخر زمان گروههايي ژرف انديش خواهند آمد))منسوب به كدام امام است؟

 1)باقر(ع)                                2)رضا(ع)                                                        3)سجاد(ع)                                                   4)صادق (ع)

  -كدام دانش احكام مطلق هستي را موردبحث قرار مي دهد؟

 1)اخلاق                                 2)عرفان علمي                                              3)فلسفه                               4)منطق  

-چه گروهي استنباطشان اين بودكه بايد درعمق مسائل ماورالطبيعه واردشدوتجزيه وتحليل كرد؟

 1)اخباريين                                                   2)اهل حديث                                                3)حنابله                                  4)معتزله

  -چه كسي ريشه همه نمودها رادراصل بودن ووجودجستجومي كند؟

 1)روان شناسي                      2)جامعه شناس                    3)فيلسوف                            4)رياضي دان

   -درعبارت ((هركس فيلسوف باشدجهاني مي شودعقلاني ،مشابه جهان عيني))فلسفه به چه معنا يي بكاررفته است؟ 

1)الهيات خاص                                              2)الهيات عام                        3)دانش عقلي ونقلي            4)مطلق آگاهي عقلي

    -كاوش هاي فلسفي فيلسوف باكدام محك برسندپيروزي مي نشيند؟

1)آزمون وتجربه                                            2)استقراءوتمثيل                   3)عقل وبرهان                                              4)كشف وشهود  

-تعريف ((علم به احوال موجودازآن جهت كه موجوداست))ناظربه كدام بخش يامعناي فلسفه است؟

 1)علمي          2)مابعدالطبيعه                                                3)ماوراءالطبيعه                                          4)نظري  

 -كدام گروه بحث وتعمق درمسائل ماوراءالطبيعه راتوصيه مي نمودند؟

 1)اشاعره       2)معتزله                                 3)حنابله                                 4)پيروان مالك بن انس  

- باتوجه به اينكه موضوع فلفسفه ((موجودبما هو موجوداست))كدام مساله فلسفي نيست؟

1)هستي يا جوهراست يا عرض                                                                    2)هستي ياعلت است يامعلول   

3)هستي يامساوي است يانامساوي                                    4)هستي يا واحداست ياكثير

  - اولين سوره اي كه صدرالمتالهين انتخاب كردوبه تفسيرآن پرداخت چه نام داشت ؟

 1)حديد                                   2)حجر                               3)توحيد                                4)بقره 

 -مرتبه اي ازهستي وعلم به هستي درحالت كلي به ترتيب معناي كدام مورداست؟

 1)مابعدالطبيعه-ماوراءالطبيعه                                            2)ماوراءالطبيعه-مابعدالطبيعه    

3)مابعدالطبيعه-متافيزيك                                                  4)متافيزيك-وترانس فيزيك

 - مطابق فرمايش امام علي (ع)درخطبه اول نهج البلاغه،آغازدين................................. .

1)اخلاص به ساحت پيامبراسلام (ص)است.                                               2)ايمان به مبداءومعاداست.   

3-معرفت وشناخت پروردگاراست.                                                         4)نفي صفات زايدازخداست. 

 - مطابق نقل مرحوم صدرالمتالهين ،ارسطو ،طب فلسفه رادرگروعبورازكدام مراحل مي داند؟

 1)طبيعت به ماورالطبيعه        2)ظاهربه باطن                    3)فطرت اول به فطرت ثاني                                               4)عقل به فطرت  

- ازديدگاه امام علي(ع)درخطبه اول نهج البلاغه كمال توحيد كدام است؟

 1)اخلاص به بندگان حق تعالي                                                                  2)اخلاص به ساحت مقدس حق تعالي    

3)ايمان به ذات پروردگار                                                                            4)شناخت كردگار عالم

 -كدام دانش ازيك سلسله مسائل درباره مطلق وجودسخن مي گويد؟

 1)مابعدالطبيعه                                              2)شناخت شناسي                 3)منطق نظري                    4)منطق علمي  

- مطابق فرمايش امام علي (ع)درخطبه اول نهج البلاغه كمال توحيدخداوند متعال كدام است ؟

 1)اخلاص به ساحت مقدس او                                                                    2)ايمان به ذات پروردگار   

3)شناخت كردگارعالم                                                                                                      4)نفي صفات زايد به ذات او  

- آيات اول كدام سوره عالي ترين مرتبه توحيدومعرفت است؟

  1)حديد                                 2)حجر                                3)بقره                                      4)فصلت 

- اساسي ترين مفهوم ومدارهمه بحثهاي مابعدالطبيعه چيست؟

  1)ماهيت                                2)علت                                3)وحدت                               4)وجود   

- چه عاملي باعث ايجاد مكاتب وروشهاي مختلف درعلوم انساني مي شود؟

 1)تفاوت دربينش فلسفي نسبت به جهان مادي                 2)تفاوت دربينش تجربي نسبت به جهان مادي    

3)تفاوت دربينش فلسفي نسبت به انسان                                                   4)تفاوت دربينش تجربي نسبت به انسان 

- قلمرواصلي فلسفه كدام است؟

   1)انسان                                2)پهنه بي پايان هستي            3)هستي غيرمادي                4)هستي مادي  

- به اعتقادارسطو،طلب فلسفه درگروچيست؟

 1)عبورازفطرت ثاني به فطرت اول                                   2)انزواوگوشه نشيني

3)عبور از فطرت اول به فطرت ثاني                                 4)ظاهربيني

 - مقصودفلاسفه ازفطرت اول وفطرت ثاني به تربيت كدام است؟

 1)حالت عادي مادربرخوردباامورروزمره-حالت فروريختن حساب سودوزيان مادي   

2)فارغ شدن ازمبادلات عقل ومعاش-مشغول بودن به زندگي معمولي  

3)حالت فروريختن حساب سودوزيان مادي-مشغول بودن به زندگي مادي  

4)حالت تفكردرباره پرسشهاي مربوط به مبداءوغايت هستي-حالت عادي مادربرخوردباامورروزانه

 - منظورازماده وقوه درمسائل فلسفي كدام است؟

 1)وجودبرترازطبيعت           2)تجرد         3)فعليت تام                                                  4)استعدادبراي تغييروحركت  

- ازديدگاه حضرت علي(ع)((آغاز دين))و((كمال اخلاص))به تربيت كدامند؟

 1)توحيد-نفي صفات زايدبرذات احديت-معرفت كردگار 

2)نفي صفات زايدبرذات احديت-معرفت كردگار-توحيد  

3)توحيد-معرفت وشناخت پروردگار-نفي صفات زايدبرذات احديت                      

4)معرفت وشناخت كردگار-توحيد-نفي صفات زايدبرذات احديت 

 - ازديدگاه حكماوعرفاكدام آيات ازقران كريم عالير ترين مرتبه معرفت وتوحيداست؟

 1)آيات سوره نصر-آيات اول سوره حديد                      2)آيات سوره توحيد-آيات اول سوره حمد   

3)آيات اول سوره حمد-آيات سوره حمد                      4)آيات اول سوره حديد-آيات سوره توحيد

-كداميك ستون فقرات ومحتواي اصلي فلسفه اسلامي راتشكيل مي دهد؟

 1)ديدگاههاي فيلسوفان مشرق زمين نسبت به انسان             2)ديدگاههاي ژرف كتاب وسنت به جهان  

3)ديدگاههاي غرب نسبت به جهان اصلي                                                    4)ديدگاههاي فيلسوفان يوناني نسبت به انسان

 - جبهه مخالف وموافق بحث درمسائل فلسفي دين درميان عامه درصدراسلام به ترتيب كدامند؟

  1)حنابله-اهل حديث         2)معتزله-حنابله   3)اهل حديث-معتزله                             4)معتزله-اهل حديث

  - اساسي ترين مفهوم ومدارهمه بحثهاي مابعدالطبيعه وموضوع آن كدام است؟

 1)چيستي          2)ماده          3)ماهيت       4)وجود 

 


موضوعات مرتبط: تست فلسفه پیش دانشگاهی
[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 8:0 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 - باظهوركدام فلاسفه ((مابعدالطبيعه ))دريونان به اوج خودرسيد؟

1)سقراط،افلاطون،ارسطو                                2)طالس،هراكليتوس،فيثاغورث     3)افلاطون،افلوطين،فياغورث                             4)سقراط،امپدكلس،افلاطون 

 - كدام مناطق به ترتيب قبل وبعدازارسطو،مركزنشوونماي انديشه هاي فلسفي بود؟

1)اسكندريه-يونان          2)يونان-اسكندريه         3)حران-انطاكيه          4)انطاكيه-حران 

   - بعدازارسطومركزيت فلسفه ازيونان به................ منتقل شد. 

  1)انطاكيه     2)حران                   3)اسکندريه                  4)جندي شاپور

  -كداميك ازوقايع مهم دوران خلافت بني عباس است؟

 1)انتقال دستگاه خلافت ازدمشق به بغدادوراه يافتن ايرانيان به دستگاه خلافت       2)راه يافتن ايرانيان به دستگاه خلافت 

3)انتقال دستگاه خلافت ازبغدادبه دمشق                                                                 4)انتقال دستگاه خلافت ازبغدادبه دمشق وراه يافتن ايرانيان به دستگاه خلافت   

- درارتباط با((جندي شاپور))كدام گزينه صحيح نيست؟

1)مدرسه جندي شاپوربيش ازفتوحات مسلمين توسط انوشيروان درخوزستان تاسيس شد.       2)جندي شاپورپذيرايي هفت تن از فلاسفه نو افلاطوني شدكه ازآتن اخراج شده بودند. 3)ازطريق جندي شاپور،ايران قبل ازتسلط مسلمين بافرهنگ يوناني آشناشده بود.                  4)مدرسه جندي شاپوربعدازتسلط مسلمين درخوزستان تاسيس شد

-كداميك پذيراي هفت تن ازفلاسفه نوافلاطوني شدكه ازآتن اخراج شده بودند؟

  1)جندي شاپور           2)انطاكيه                   3)حران      4)اسكندريه

- مدرسه اي كه انوشيروان ساساني اندكي قبل ازفتوحات مسلمين درخوزستان تاسيس نمودندچه نام داشت؟

1)دارالخلافه                 2)خان      3)جندي شاپور               4)دارالفنون 

- به پيروان كدام فيلسوف يوناني ((نوافلاطونيان)) گفته مي شود؟

 1)سقراط                    2)افلوطين                   3)افلاطون                 4)ارسطو   

 - ..................... درنزدمسلمين به ((شيخ يوناني))مشهوراست؟

  1)سقراط                   2)افلاطون                 3)ارسطو     4)افلوطين   

 - فلسفه افلوطين به چه نامي مشهوراست؟

  1)فلسفه نوافلاطوني     2)فلسفه مشاء               3)فلسفه متعاليه                           4)فلسفه اشراق 

 -كداميك درتحول فرهنگي ونهضت ترجمه كتب علمي وفلسفي مؤثربود؟

 1)راه يافتن ايرانيان به دستگاه خلافت              2)انتقال دستگاه خلافت ازبغداد به دمشق      

3)انتقال دستگاه خلافت ازدمشق به حران              2)راه يافتن ايرانيان به دستگاه خلافت وانتقال دستگاه خلافت ازدمشق به بغداد 

- شهربغداددرسال 145 هجري ودرزمان................ وياتوصيه وهمكاري ((برمكيان))تاسيس شد.

 1)منصوردوانيقي            2)هارون الرشيد        3)مامون    4)معتضدعباسي

 - درچه زماني ترتيب حضوراساتيدجندي شاپوردربغدادفراهم شد؟

1)پس ازاستقرارخلافت دردمشق                         2)بعدازاستقراردولت عباسي دربغداد 

3)درآغازتاسيس دولت بني اميه                                         4)پس ازاستقرارخلافت درحران

- ميراث تفكريوناني ازچه طريقي به بغدادانتقال يافت؟

  1)ازانطاكيه به اسكندريه وازاسكندريه به حران وازحران به بغداد         2)ازحران به اسكندريه به وازاسكندريه به انطاكيه به بغداد 

3)ازاسكندريه به انطاكيه وازانطاكيه به حران وازحران به بغداد                   4)ازحران به انطاكيه وازانطاكيه به اسكندريه به بغداد

- درچه زماني استادان فلسفه حران ازحران به بغداد انتقال يافتند؟

 1)درعهدخلافت معتضدعباسي                                        2)درعهدخلافت مامون  

3)درعهدخلافت هارون الرشيد                                        4)درعهدخلافت متوكل

 - بيت الحكمه ((خزانه الحكمه))راكدام خليفه ودركجاتاسيس كرد؟

  1)مامون-اهواز             2)معتضدعباسي-دمشق               3)متوكل-حران            4)هارون الرشيد-بغداد

  - هارون الرشيدبه توصيه وتشويق وزيرخود((يحيي برمكي))كدام مركزعلمي رادربغدادتاسيس كرد؟

  1)بيت الحكمه               2)جندي شاپور          3)خزانه الحكمه(بيت الحكمه)           4)خزانه الحكمه

  -كداميك به مركزتجمع اهل علم وفلسفه ومترجمان كتب علمي وفلسفي اززبانهاي گوناگون تبديل شد؟

 1)بيت الحكمه(خزانه الحكمه)          2)جندي شاپور          3)خزانه الحكمه           4)بيت الحكمه

- درزمان كدام خليفه ((بيت الحكمه ))رونق زيادي يافت وكارمطالعه وتحقيق رشدكرد؟

  1)هارون الرشيد            2)مامون                                      3)مروان                                     4)معتضدعباسي

-كدام خليفه تربيت يافته ايرانيان بودوبه فلسفه اظهارتمايل مي كرد؟

 1)معتضدعباسي                              2)مستنصربالله                             3)مامون                     4)هارون الرشيد

- درعهدخلافت كدام خليفه دستگاه خلافت ازمترجمان به خوبي حمايت مي كرد؟

 1)مستنصربالله                                               2)هارون الرشيد         3)مروان                      4)مامون

- قبل وبعد از گسترش نهضت ترجمه ،به ترتيب به مراكز علمي توجه بيشتري مي شد؟

  1)جندي شاپور-اسكندريه                                            2)اسكندريه-جندي شاپور                

3)حران-انطاكيه                                                           4)انطاكيه-حران

- دكترابراهيم مدكورمي گويد:مسلمانان مدت......... به ترجمه آثارعلمي وفلسفي وادبي ملل ديگرپرداختندواين ميراث عظيم انساني رااز.......... زبان گرفتند.

 1)ده قرن-هفت زبان    2)سه قرن-شش زبان     3)چهارقرن-پنج زبان     4)پنج قرن-چهارزبان

-كداميك ازمترجمان نهضت ترجمه مترجم كتاب ((طب))ازيوناني به عربي بود؟

  1)اسحاق بن حنين         2)ابوبشرمتي بن يونس                                3)حنين بن اسحاق          4)ابن ناعمه

-كداميك نخستين مترجم كتابهاي نفس واخلاق ارسطوازيوناني به عربي است؟

  1)ابوبشرمتي بن يونس     2)حنين بن اسحاق       3)ابن ناعمه                4)اسحاق بن حنين

-كداميك ازمترجمان نهضت ترجمه ،مترجم كتب ((فلسفي )) به ويژه آثارارسطواززبان يوناني به عربي بود؟

 1)اسحاق بن حنين         2)ابن ناعمه                  3)كندي   4)حنين بن اسحاق

-كداميك ازمترجمان نهضت ترجمه كتاب شعرارسطوراترجمه كرد؟

  1)كندي                     2)ابوبشرمتي بن يونس                   3)ابن ناعمه                 4)اسحاق بن حنين

-كداميك ازمترجمان نهضت استادفارابي است؟

  1)حنين بن اسحاق        2)اسحاق بن حنين        3)ابوبشرمتي بن يونس                   4)عبدالله حمصي

- عبدالمسيح بن عبدالله حمصي نخستين مترجم كدام كتاب است؟

  1)نفس                      2)تاسوعات                               3)اخلاق                     4)اثولوجيا  

-كداميك ازمترجمان نهضت ترجمه به ((ابن ناعمه))معروف است؟

  1)عبدالمسيح بن عبدالله حمصي       2)ابوبشرمتي بن يونس                  3)كندي      4)حنين بن اسحاق

-كتاب((اثولوجيا))بخشي ازكدام كتاب است؟

 1)اخلاص                                   2)تاسوعات                                3)نفس                     4)شعر 

-كتاب ((تاسوعات)) نوشته كدام فيلسوف است؟

 1)ارسطو     2)افلاطون                                    3)افلوطين                              4)فارابي

-كتاب ((اثولوجيا))به اشتباه به........... نسبت داده شده است؟

 1)افلاطون                                  2)اسكندرافروديسي                        3)افلوطين                                4)ارسطو

- ترجمه كتاب اثولوجياتوسط چه كسي اصلاح شد؟

 1)كندي                      2)ابن ناعمه                                  3)حنين بن اسحاق       4)اسحاق بن حنين

-كداميك رانخستين فيلسوف مسلمان ازنظرتاريخي مي دانند؟

 1)حنين بن اسحاق        2)كندي     3)فارابي                     4)اسحاق بن حنين 

 - آشنايي ايران بافرهنگ يوناني درزمان كدام پادشاه ايراني بود؟

 1)انوشيروان ساساني      2)داريوش                 3)كوروش                                  4)كيخسرو

  - ابن سينا............... را((فاضل متاخرين))ناميده است؟

 1)افلوطين                                   2)اسكندرافروديسي                     3)افلاطون                                  4)ابن ناعمه

  - ((ابن سينا))اسكندرافروديسي راچه ناميده است؟

   1)معلم اول                               2)شيخ يوناني                              3)معلم ثاني                                 4)فاضل متاخرين

-كتابهاي نفس واخلاق به ترتيب ازآثاركدام فيلسوف است؟

  1)ارسطو-افلاطون        2)افلاطون-ارسطو       3)افلوطين-افلوطين      4)ارسطو-ارسطو

- بخشي ازكدام كتاب((اثولوجيا))نام داردونويسنده آن كيست؟

 1)نفس-ارسطو              2)نفس-افلاطون        3)تاسوعات-افلوطين      4)تاسوعات-ارسطو

-كداميك ازآثارزيربه اشتباه به ارسطونسبت داده شده است؟

 1)تاسوعات                  2)نفس       3)اخلاق                 4)شعر

- فلسفه اسلامي به سهم اعظم ازآراءكدام فيلسوف برخورداربود؟

 1)سقراط    2)افلاطون                 3)افلوطين                  4)ارسطو

- فلسفه اسلامي به جهت غلبه گرايش ارسطويي به فلسفه................. معروف شد؟

 1)اشراق     2)مشاء                        3)متعاليه                  4)نوافلاطوني 

 - چرافلسفه اسلامي به فلسفه مشاءمعروف شد؟

 1)به جهت غلبه گرايش ارسطويي                      2)به جهت غلبه گرايش افلاطوني  

3)به جهت غلبه گرايش افلوطيني                     4)به جهت غلبه گرايش سقراطي

- ارسطودرهنگام تدريس درباغ آكادمي درحال قدم زدن وراه رفتن فلسفه خود رابيان مي كردولذاپيروان اوبه.............. معروف شدند.

 1)اشراق                                     2)متاله                        3)مشاء                      4)نقاد

- سيطره فكركدام فيلسوف مسيحي تاقرن دوازدهم تداوم داشت وگرايش فلسفي اوچگونه بود؟

1)آگوستينوس-نوافلاطوني                               2)توماس آكوئيني- مشائي   

3)آلبرت كبير-مشائي                                     4)توماس آكوئينيوآلبرت كبير-نوافلاطوني

- آثارابوعلي سينا وابن رشد،ازچه قرني به لاتين ترجمه شدودراختيارمتفكران مسيحي قرارگرفت؟

 1)قرن ده به بعد            2)قرن يازده به بعد        3)قرن دوازده به بعد    4)قرن سيزده به بعد

- آثاركدام فيلسوفان اسلامي ازقرن دوازده به بعدبه لاتين ترجمه شدودراختيارمتفكران مسيحي قرار گرفت؟

 1)ابوعلي سينا-ابن رشد                                                                2)فارابي-ابن سينا        

3)بهمنيار-لوكري                                                          4)جوزجاني-ابن رشد

-آشنايي متفكران مسيحي مغرب زمين باانيشه هاي ارسطومعلول چيست؟

 1)تاثيرآثارفلاسفه اسلامي درآنها                                     2)تاثيرآثارفلاسفه هندي درآنها  

3)تاثيرآثارفلاسفه يوناني درآنها                                          4)تاثيرآثارفلاسفه سرياني درآنها

-كداميك معلول تاثير آثارفلاسفه اسلامي (ابن سيناوابن رشد)درمتفكران مسيحي مغرب زمين نيست؟

 1)آشنايي آنها باانديشه هاي ارسطو                    2)سازگاركردن اعتقادات ديني بااستدلالهاي عقلي  

3)آشنايي آنها باانديشه هاي افلاطون 

4)آشنايي باانديشه هاي ارسطووسازگاركردن اعتقادت ديني بااستدلالهاي عقلي

- عنصردرخشان عقل درفلسفه اسلامي ازقرن ................  به بعددرفرهنگ مسيحي تاثيري آشكاربه جانهاد.

 1)يازدهم                    2)دوازدهم                3)سيزدهم                   4)چهاردهم 

 - متفكران مسيحي مغرب زمين مجذوب ابتكار ات كدام فيلسوفان درسازگاركردن اعتقادات ديني بااستدلالهاي عقلي شدند؟

 1)فيلسوفان هندي         2)فيلسوفان اسلامي       3)فيلسوفان سرياني        4)فيلسوفان يوناني

- نخستين دانشگاه مغرب زمين كدام است ودرچه قرني پايه گذاري شد؟

 1)پاريس-قرن دوازدهم                                 2)آكسفورد-قرن دوازدهم  

 3)آكسفورد-قرن سيزدهم                              4)پاريس-قرن سيزدهم

- متفكران دانشگاه پاريس درقرن سيزدهم ،متاثرازكدام فيلسوفان اسلامي بودند؟

 1)ابن سينا-ابن رشد      2)ابن رشد-بهمنيار         3)جوزجاني-لوكري                  4)فارابي-ابن سينا  

- آلبرت كبيروتوماس آكوئيني ازمتفكران كدام دانشگاه ومتاثرازكدام فيلسوفان بودند؟

  1)پاريس-ابن سيناوابن رشد                           2)اكسفورد-ابن سيناوابن رشد  

3)آكسفورد-جوزجاني وبهمنيار                       4)پاريس-جوزجاني وبهمنيار

 -كدام متفكرغربي ازلحاظ علمي تحت تاثيرابن هيثم وازلحاظ فلسفي تحت تاثير ابن سينابود؟

  1)دكارت                   2)بيكن      3)اسپينوزا                 4)كانت  

- مورخين فلسفه اصالت عقل اروپائيان درعصرجديدرانتيجه تاثيرنسبي عقلانيت كدام فلاسفه اسلامي مي دانند؟

1)خواجه نصير-قطب الدين شيرازي    2)فارابي-ابن سينا   3)ابن رشد-ابن سينا    4)لوكري-بهمنيار

- راجربيكن ازلحاظ علمي تحت تاثير         وازلحاظ فلسفي تحت تاثير          بود.

  1)رازي-فارابي   2)بيروني-خواجه نصيرطوسي                     3)حيان-ابن رشد      4)ابن هثيم ابن سينا 

- آشنايي غربيان بافلسفه اسلامي به  كدام فيلسوف محدود شد؟

 1)ابن سينا   2)ابن رشد                 3)فارابي       4)لوكري  

- ازديدگاه غربيان فلسفه اسلامي باكدام فيلسوف به پايان خودرسيد؟

 1)لوكري   2)فارابي       3)ابن رشد                                4)ابن سينا

- فلسفه ابن سينادرقرن ششم موردانتقادشديدكدام انديشمندان قرارگرفت وتاحدودي ازرونق افتاد؟

 1)غزالي       2)سهروردي وطوسي                   3)فخررازي                 4)غزالي وفخررازي 

- باظهوركدام فيلسوف درقرن ششم فلسفه ابن سيناواردقلمروجديدي شد؟

 1)سهروردي              2)غزالي      3)فخررازي                  4)ابن رشد

 -كداميك مؤسس مكتب فلسفي اشراق است؟

 1)شيخ شهاب الدين سهروردي                                        2)امام محمدغزالي 

 3)خواجه نصيرالدين طوسي                                          4)قطب الدين شيرازي 

- ابوالعباس لوكري وبهمنيار ازشاگردان كدام فيلسوف هستند؟

 1)فارابي     2)ابن رشد                   3)ابن سينا                  4)جوزجاني 

-كدام متفكراسلامي درقرن هفتم باتوجه به حكمت اشراقي به احياءحكمت فارابي وبوعلي سيناپرداخت؟

 1)قطب الدين شيرازي   2)خواجه نصيرالدين طوسي          3)فخررازي                 4)قطب الدين رازي

- قطب الدين شيرازي ازشاگردان كدام متفكراسلامي است ونام كتاب اوچيست؟

  1)خواجه نصيرنصيرالدين طوسي دره التاج                     2)غزالي-تهافت-الفلاسفه 

3)ابن رشد-تهافت التهافت                                                             4)قطب الدين رازي-محاكمات

-كداميك ازانديشمندان اسلامي فلسفه ابن سيناراموردانتقادشديدقراردادندوتاحدودي ازرونق انداختند؟

 1)غزالي 2)فخرالدين رازي              3)قطب الدين رازي وطوسي         4)غزالي وفخرالدين رازي

- بزرگترين دائره المعارف اسلامي قرن هشتم چه نام داردومؤلف آن كيست؟

 1)محاكمات-فخرالدين رازي                           2)محاكمات-قطب الدين رازي  

3)دره التاج قطب الدين شيرازي       4)دره التاج-قطب الدين شيرازي

-كتابي كه ارزيابي شرح خواجه نصيرالدين طوسي وشرح فخرالدين رازي به كتاب اشارات اختصاص داردچه نام داردوازكدام متفكراسلامي است؟

 1)محاكمات-قطب الدين رازي                                        2)محاكمات-فخرالدين رازي 

3)دره التاج-قطب الدين رازي                                          4)دره التاج-قطب الدين شيرازي

- قطب الدين رازي كتاب محاكمات رادرارزيابي كتابهاي كداميك ازانديشمندان زيرنوشت؟

 1)ابن رشد-ابن سينا                                       2)خواجه نصيرالدين طوسي-فخرالدين رازي  

3)قطب الدين رازي-فخرالدين رازي                  4)قطب الدين شيرازي-خواجه نصيرالدين طوسي

- درقرن يازدهم.................... درتفسيرفلسفه ابن سينابه روش اشراقي كوشيد.

 1)ملاصدرا                                  2)ميرداماد                                   3)دشتكي                                 4)دواني

-كدام فيلسوف بعدازميردامادفلسفه اسلامي رابه مرتبه ديگري ازكمال خويش رسانيدونام فلسفه اوچيست؟

1)دشتكي-اشراق                            2)دواني-مشاء            3)شيخ بهايي-مشاء     4)ملاصدرا-حكمت متعاليه

- تعبيرحكمت متعاليه اولين بارتوسط كدام فيلسوف ودركدام كتاب بكاررفته است؟

 1)بوعلي سينا-اشارات(اشارات وتنبيهات)                          2)فارابي-احصاءالعلوم  

3)قطب الدين رازي محاكمات                      4)ملاصدارا-اسفار

-كداميك ازبزرگترين مروجان فلسفه صدرايي(حكمت متعاليه)درسالهاي اخيراست؟

 1)استادمطهري                                                             2)حاج ملاهادي سبزواري            

 3)استادعلامه طباطبايي                                                  4)آقامحمدبيدآبادي

-كداميك ازمتفكران اسلامي درشرايطي كه حكمت الهي تاحدودي متروك مانده بودبه تدريس حكمت پرداختند؟ 1

)استادعلامه طباطباي 2)آقامحمدبيدآبادي          3)حاج ملاهادي سبزواري               4)استادمطهري 

  -كداميك ازفلاسفه يوناني درنزدمسلمين به شيخ يوناني مشهوراست ونام كتاب اوچيست؟

 1)افلاطون-جمهوريت                   2)افلوطين-تاسوعات  3)ارسطو-ارغنون          4)سقراط-تئتتوس

 -درزمينه ترجمه هاي فلسفي وآشنايي مسلمين بافلسفه يونان كدام گزينه صحيح است؟

 1)ابن ناعمه كتاب اسكندرافروديسي راترجمه وشرح كردكه ابن سينااوراشيخ يونان لقب داده است.

2)ابن سيناكتاب اثولوجياي افلوطين راكه بخشي ازتاسوعات است،اصلاح وترجمه كرد. 

3)كندي اثولوجياي افلوطين راكه بخشي ازتاسوعات است اصلاح كرد. 

4)متي بن يونس كتاب اسكندرافروديسي راترجمه وشرح كردكه ابن سينااوراشيخ يوناني لقب داده است.

 - چه كسي كتاب شعرارسطوراترجمه كرد؟

 1)ابوبشرمتي بن يونس                    2)ابن ناعمه                                  3)كندي                                    4)فارابي

- آشنايي غربيان بافلسفه اسلامي به چه كسي محدودشدكه به نظرآنان فلسفه اسلامي بااين چهره به پايان خودرسيد؟

1)ابن سينا                                                   2)ابن رشد                  3)ابن ناعمه                                4)ابن هيثم

- استادان فلسفه حران درعهدخلافت كدام خليفه ازحران به بغدادمنتقل شدند؟

 1)معتضدعباسي                            2)متوكل عباسي          3)منصوردوانيقي          4)مامون

-كدام پادشاه هفت تن ازفلاسفه نوافلاطوني راكه ازآتن اخراج شده بودندپذيرفت؟

  1)انوشيروان                 2)خسروپرويز                             3)شاپوراول                              4)قباد

- كتاب اثولوجيابخشي ازآثاركدام فيلسوف است؟

 1)افلاطون                   2)افلوطين                   3)ارسطو                   4)كندي

 - اساتيدفلسفه درعهدخلافت معتضدعباسي ازكجابه بغدادمنتقل شدند؟

  1)اسكندريه                                2)انطاكيه                   3)آتن                       4)حران 

 -كدام خليفه بيت الحكمه رادربغدادتاسيس كرد؟

1)هارون                     2)مامون                      3)منصور                   4)متوكل

-كداميك ازوقايع مهم دوران خلافت بني عباس است؟

 1)راه يافتن ايرانيان به دستگاه خلافت                                2)انتقال دستگاه خلافت ازبغدادبه دمشق  

3)انتقال دستگاه خلافت ازدمشق به بغداد     4)راه يافتن ايرانيان به دستگاه خلافت وانتقال خلافت از دمشق به بغداد

  - بيت الحكمه (خزانه الحكمه )راكدام خليفه ودركجاتاسيس كرد؟

1)هارون الرشيد-بغداد     2)متوكل-حران           3)معتضدعباسي-دمشق                  4)مامون-اهواز

  - قبل وبعدازگسترش نهضت ترجمه به ترتيب به كدام مراكزعلمي توجه بيشتري شد؟

 1)انطاكيه-حران                                           2)حران-انطاكيه           

 3)اسكندريه-جندي شاپور                             4)جندي شاپور-اسكندريه 

  - درزمينه ترجمه كتب فلسفي يونان توسط مسلمانان كدام گزينه درست است؟

 1)((ابوبشرمتي بن يونس))به ترجمه كتب طب اشتغال داشت.

 2)((حنين بن اسحاق ))كتاب ((شعر))ارسطوراترجمه كرد.  

 3)((اسحاق بن حنين))كتابهاي ((نفس))و((اخلاق))ارسطوراترجمه كرد

 4)((ابوبشرمتي بن يونس))كتاب((اثولوجيا))راترجمه كرد.

  -كتاب ((اثولوجيا))بخشي ازآثاركدام فيلسوف است؟

 1)افلاطون    2)افلوطين    3)ارسطو    4)كندي 

  - استادان فلسفه حران درعهدخلافت كدام خليفه ازحران به بغدادمنتقل شدند؟

 1)معتضدعباسي    2)متوكل عباسي   3)منصوردوانيقي   4)مامون

  -كداميك ازفلاسفه يوناني درنزدمسلمين به ((شيخ يوناني))مشهوراست ونام كتاب اوچيست؟

 1)افلاطون-جمهوريت   2)افلوطين-تاسوعات    3)ارسطو-ارغنون    4)سقراط-تئتتوس 

- به اعتقادغربيان فلسفه اسلامي باكدام چهره به پايان خودرسيد؟

 1)ابن سينا                                  2)ابن رشد                                  3)ابن ناعمه                                  4)ابن هيثم  

-كدام فيلسوف راازنظرتاريخي نخستين فيلسوف مسلمان مي دانندواصلاح كدام كتاب منسوب به اوست؟

 1)فارابي-جمع بين راي دوحكيم                                    2)ابن سينا-انصاف  

3)كندي-اثولوجيا                                                          4)ابن ناعمه-تاسوعات

- فلسفه اسلامي به جهت غلبه گرايش ارسطويي درآن به فلسفه............ معروف شد.

 1)مشرقي   2)متعاليه   3)مشاء                     4)اشراق

 

 


موضوعات مرتبط: تست فلسفه پیش دانشگاهی
[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 7:57 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

-فلسفه اسلامي درقالب يك نظام فلسفي توسط چه كسي تاسيس شد؟

 1)ابوعلي سينا                                              2)افلاطون                               3)ابونصرفارابي                                           4)بهمنيار

- فلسفه اسلامي درآغازسرشتي كاملا................داشت؟

 1)استدلالي                                                    2)غيراستدلالي                                             3)شهودي                              4)تجربي   

 - فارابي وابوعلي سينابراي آراء كداميك ازفلاسفه يوناني اعتبارزيادي قائل بودند؟

 1)افلاطون                             2)ارسطو                                3)سقراط                               4)فيثاغورث  

- درآغازفلسفه اسلامي چه كساني به آراءارسطواعتبارزيادي قائل بودند؟

 1)كندي-ابوعلي سينا         2)كندي-فارابي                   3)فارابي-ابوعلي سينا         4)فارابي-بهمنيار

- چرافلسفه اسلامي صورت استدلالي يافت؟                                                                

 1)چون افلاطون درمباحث فلسفي به قياس برهاني تكيه داشت. 

2)چون افلاطون درمباحث فلسفي به استقراءتكيه داشت. 

3)چون ارسطودرمباحث فلسفي به قياس برهاني تكيه داشت. 

4)چون ارسطودرمباحث فلسفي به استقراءتكيه داشت.

- شيوه تفكرفلسفي كه به قياس برهاني تكيه دارد،به چه نامي  معروف است؟

 1)حكمت متعاليه واشراق                                                                           2)حكمت مشاء  

3)حكمت متعاليه ومشاء                                                                              4)حكمت اشراق

 - درآغازفلسفه اسلامي چه كساني به ترتيب  فلسفه اسلامي راگسترش دادند؟

 1)بهمنيار-فارابي                                                                2)فارابي-بهمنيار                                          

3)ابوعلي سينا-فارابي                                                          4)فارابي-ابوعلي سينا

 - نبوغ كداميك ازحكماي اسلامي صورت استدلالي راباظريف ترين موشكافي هاآراست؟

 1)فارابي                                2)ابن سينا                              3)بهمنيار                                 4)ابن رشد 

- نخستين ومهمترين اصلي كه مي تواندمبداءتحقيق فلسفي قرارگيرد،كدام اصل است؟

 1)اصل واقعيت مستقل ازذهن وادراك   2)موادثلاث  3)مغايرت وجودوماهيت   4)تشكيك وجود

- سوفسطايي تنهادر.............. اصل واقعيت مستقل ازذهن راانكارمي كند؟

1)مقام بحث    2)تاملات عميق   3)مقام بحث وتاملات سطحي    4)تاملات عميق ومقام بحث 

-كدام مساله است كه حكماي مشاءبه وضوح وبه طورمفصل درباره آن بحث كرده اند؟

 1)مغايرت وجودوماهيت   2)اصل واقعيت مستقل ازذهن   3)ام القضايا    4)اصالت ماهيت 

-كدام اصل است كه ذهن بشرازقبول آن ابايي ندارد؟

 1)اصالت ماهيت    2)اصالت وجود     3)واقعيت مستقل ازذهن      4)مغايرت وجودباماهيت

- به چه دليل حكماگفته اند((شكاك واقعي وجودندارد))؟

 1)به دليل عدم بداهت اصل واقعيت مستقل ازذهن    2)به دليل عدم بداهت اصل مغايرت وجودباماهيت 

3) به دليل بداهت اصل واقعيت مستقل ازذهن                    4)به دليل بداهت اصل مغايرت وجودباماهيت

- شكاك ترين شكاكان نيز در............. ناچارازواقع بيني وقبول اصل واقعيت مستقل ازذهن است.

 1)مسيرعمل                           2)درنظر        3)مسيرزندگي ودرنظر                              4)مسيرزندگي ودرعمل 

- پس ازقبول اصل واقعيت مستقل ازذهن انسان به چه چيزي درجهان پي مي برد؟

  1)مظاهرگوناگون اين واقعيت    2)اصالت وجود  3)مغايرت وجودباماهيت   4)موادثلاث

-كدام اصل مرزجدايي فلسفه ازسفسطه است؟

 1)زيادت وجودبرماهيت    2)واقعيت مستقل ازادراك  3)موادثلاث   4)اصالت ماهيت

- شكاك ترين شكاكان نيزدرمسيرزندگي ودرعمل ناچارازواقع بيني وقبول كدام اصل هستند؟

 1)مغايرت وجودوماهيت   2)موادثلاث   3)واقعيت مستقل ازذهن   4)اصالت وجود 

- درمثالهاي ((ماه هست))((ستاره هست))محمول قضاياي مذكور.............وموضوع آنها.............است.

 1)متفاوت-واحدويكسان    2)واحد-واحد  3)متفاوت-متفاوت   4)واحدويكسان-متفاوت

-كداميك نه اثبات شدني است ونه انكارشدني؟

 1)زيادت وجودبرماهيت    2)وحدت وجودوماهيت   3)واقعيت مستقل ازذهن   4)تشكيك وجود

- سوفسطايي نيزدر............... خودبه اصل واقعيت مستقل ازذهن معترف است؟

 1)ادراك سطحي        2)عمق ذهن وادارك    3)تاملات سطحي    4)مقام بحث

- درمثالهاي ((ستاره هست))((انسان هست))و....ماازادراك خويش نسبت به واقعيت هاي جهان قضايايي ساخته ايم كه ...  

1)داراي محمولي واحد وموضوعاتي گوناگون است.  

2)داراي محمولي گوناگون وموضاعاتي واحداست.                               

3)داراي موضوع ومحمول واحداست.                              4)داراي موضوع ومحمول متفاوت است.

- درقضايايي كه ماازادراك خويش نسبت به واقعيت هاي جهان ساخته ايم (مانندستاره هست)جزء اول كدام است؟ 

1)مفاهيم يكسان                     2)مفاهيم متعدد                   3)مفاهيم واحد                        4)مفاهيم واحدويكسان

- به مفاهيمي كه درقضاياي مانند((ماه هست))((ستاره هست))وغيره موضوع قرار مي گيرند،ازنظرفلسفي چه مي گويند؟

1)وجودوهستي                                               2)مسنداليه                             3)ماهيت وچيستي                4)محكوم به

- ماهيت هرشي ءعبارت است ...... شي ء.

1)وجودوماهيت      2)اعراض    3)وجودوموضوع  4)چيستي

- هرگاه ازذات يك شي ءسؤال مي شود،مثلااگرسؤال شود((اين شي ء چيست))پاسخي كه مي شنويم برچه چيزي دلالت دارد؟

 1)ماهيت   2)وجود  3)وجودوماهيت   4)وجودوموضوع

- اگرمفهوم وجودعين مفهوم ماهيت ياجزءآن بود...................... .

1)اثبات وجودهيچ وجودي به دليل نيازنداشت.  2)اثبات وجودهيچ ماهيتي به دليل نيازنداشت.   3)اثبات وجودهرموجودي به دليل نيازداشت.   4)اثبات وجودهرماهيتي به دليل نيازداشت. 

- درچه صورت تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي بود؟

 1)اگرمفهوم وجودمغايرباماهيت بود.   2)اگرمفهوم وجودزيادت برماهيت داشت.  

3)اگرمفهوم وجودعين مفهوم ماهيت بود.  4)اگرمفهوم وجودوحدت وعينيت باماهيت نداشت.

- چراباوجودتصورماهيت ققنوس،نمي توانيم وجودآن راتصديق كنيم؟

  1)چون اثبات وجودهيچ ماهيتي به دليل نيازندارد.   2)چون اثبات وجودبعضي ماهيت هابه دليل نيازدارد.   3)چون تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي است.  4)چون تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي نيست.

-كدام فيلسوف براي رفع شك ازوجودافرادشكاك واعتراف آنها به اصل ((واقعيتي هست))توصيه مي كندكه اينان بايدموردضرب وشتم قرارگيرندوچرا؟

  1)ابن سينا-بديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن    2)فارابي-بديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن    3)كندي-غيربديهي بودن اصل واقعيت ازدهن    4)ابن رشد-غيربديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن  

- كدام اصل است كه هرگونه تلاشي درجهت  اثبات عقلي ياتجربي آن ،مستلزم استفاده وقبول آن است؟

  1)مغايرت وجودماهيت     2)واقعيت مستقل ازادراك     3)وحدت وعينيت وجودوماهيت   4)تشكيك وجود 

- چه هنگامي يك واقعيت درذهن به دوبخش ((وجود))و((ماهيت))تقسيم مي شود؟

 1)وقتي دوبخش ذهني وجودوماهيت درقالب يك قضيه منطقي جامي گيرد. 

2)وقتي دوبخش ذهني وجودوماهيت درقالب يك قضيه منطقي جانمي گيرد.  

3)وقتي آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت ماقرارمي گيرد.

4)وقتي آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت ماقرارنمي گيرد.

- مادرچه صورت به واقعيت يك شي ءاذعان مي كنيم؟

  1)هرگاه آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت قرارگيرد. 

2)هرگاه آن واقعيت يگانه درذهن به دوبخش وجودوماهيت تقسيم مي شود

3)هرگاه دوبخش ذهني وجودوماهيت درقالب يك قضيه منطقي جامي گيرد. 

4)هرگاه آن واقعيت يگانه درخارج به دوبخش وجودوماهيت تقسيم مي شود.

- اصل مغايرت وجودوماهيت دركدام بحث حكمااهميت مي يابد؟

  1)بحث ملاك نيازمندي معلول به علت                                                                          2)بحث واقعيت مستقل ازذهن   

3)بحث تشكيك وجود                                                                                                       4)بحث حركت جوهري

- براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت ............كافي است؟

 1)تصورصحيح آن                2)تصديق صحيح آن          3)استدلال صحيح آن           4)تعريف صحيح آن

- براي درك كداميك ازمواردزيرنيازي به اقامه برهان نيست وتصورصحيح آن كافي است؟

  1)تشكيك وجود                 2)حركت جوهري               3)اصالت ماهيت                    4)مغايرت وجودباماهيت  

- كدام گزينه درست است؟

  1)وجوددرخارج مغايرباماهيت است.                                                       2)وجوددرذهن مغايرباماهيت است.  3)وجوددرذهن عين ماهيت است.                                                                                             4)وجوددرخارج عين ماهيت است. 

- منطقييون درهرقضيه حملي چندنوع رابطه بين موضوع ومحمول رادرنظرمي گيرند؟

   1)دونوع رابطه                     2)سه نوع رابطه                                              3)چهارنوع رابطه                 4)پنج نوع رابطه

-كداميك ازروابط زيرحتمي واجتناب ناپذيراست؟

  1)رابطه امكاني ووجوبي   2)رابطه امتناعي وامكاني     3)رابطه امتناعي                     4)رابطه وجوبي

- درقضيه ((عسل شيرين است))رابطه موضوع ومحمول به نحوي است كه:

  1)عقل نمي تواندخلاف آنراقبول كند.                          2)عقل نه ناگزيرازقبول آن است ونه نفي آن.   3)عقل همواره ازتصديق اين رابطه امتناع مي ورزد.                    4)عقل مي تواندخلاف آنراقبول كند.

-كدام رابطه رامي توان هم به نحو((ايجابي ومثبت))وهم به نحو((سلبي ومنفي))ملاحظه كرد؟

 1)رابطه وجوبي وامكاني      2)امتناعي ووجوبي              3)رابطه مكاني                       4)رابطه امتناع

- درقضيه ((پرتقال شيرين است))رابطه موضوع ومحمول به چه نحوي است؟

 1)امري حتمي است وعقل نمي تواندخلاف آنراقبول كند.                 

 2)امري ممكن است وعقل نه ناگزيربه قبول آن است ونه نفي آن  

3)امري ممتنع است وعقل همواره ازتصديق اين رابطه امتناع مي ورزد.                      

4)امري حتمي ومحال است.

-كداميك ازروابط زيرامري محال است؟

 1)رابطه وجوبي وامكاني                                                     2)رابطه امتناعي ووجوبي                            

3)رابطه ا مكاني                                                                                                                     4)رابطه امتناعي

- دركداميك ازمواردزير،عارض شدن محمول به موضوع محال است وعقل همواره ازتصديق رابطه سربازمي زند؟

1)رابطه امكاني ووجوبي        2)رابطه امكاني وامتناعي                          3)رابطه امتناعي                     4)رابطه وجوبي  

- درقضاياي ((نمك شيرين است))و((پرتقال شيرين است))به ترتيب كدام يك ازروابط زيرموجوداست؟

 1)رابطه امتناعي-رابطه امكاني                                                                                           2)رابطه امكاني-رابطه امتناعي 

 3)رابطه وجوبي-رابطه امتناعي                                                                                          4)رابطه امتناعي-رابطه وجوبي

 - منطقيين كيفيت هاي سه گانه وجوب،امكان وامتناع راچه مي نامند؟

 1)موادثلاث                                                    2)موادقضايا                                                   3)موادقياس                                                4)مواداستقراء

 - حكمادرباب واقعيت اشياءچندنوع رابطه رابين موضوع ومحمول درنظرمي گيرند؟

 1)شش نوع رابطه                  2)پنج نوع رابطه                    3)چهارنوع رابطه               4)سه نوع رابطه

- حكمابراي كداميك ازمواردزيريكي ازاحوال سه گانه وجوب امكان وامتناع رامناسب وسازگار مي دانند؟

1)وجودوهستي                                              2)چيستي وماهيت                 3)وجودوماهيت                   4)ماهيت ونوع

-كيفيت هاي سه گانه وجوب،امكان،امتناع راحكما چه مي نامند؟

 1)موادثلاث                             2)موادقضايا                                                3)مواداستقراء                                                 4)موادقياس 

- اصطلاحات ((واجب الوجود))و((ممكن الوجود))و((ممتنع الوجود))مربوط به كدام يك ازمواردزيراست؟

 1)منطق                                  2)فلسفه                                3)اخلاق                                 4)هنر 

- حالتي راكه درآن موضوع((ضرورتا ووجوبا))وجوددارد،چه مي نامند؟

 1)حالت امكان ووجوب    2)حالت امتناع وامكان                                    3)حالت وجوب   4)حالت امتناع

- حكما خداوندراچه مي نامند؟

 1)قديم زماني                                                2)قديم ذاتي                                                 3)قديم زماني وذاتي            4)واجب الوجود

- درصورتي كه رابطه وجودباموضوع طوري باشدكه نه ازوجوداباداشته باشدونه ازعدم ،اين كيفيت چه ناميده مي شود؟

1)واجب الوجود                    2)ممكن الوجود                                              3)ممتنع الوجود                   4)محال الوجود

- تمامي واقعيت هاي عالم.......... يعني نسبت آنهاباوجودوعدم ....................... است؟

 1)ممكن الوجودتد-نامتساوي                                                                    2)ممكن الوجودند-متساوي 

 3)ممتنع الوجودند-نامتساوي                                                                      4)ممتنع الوجودند-متساوي

- دركداميك ازحالت هاي زير،محمول وجودهرگزنمي تواندبرآن عارض شودودراين صورت آن راچه مي نامند؟

1)حالت امتناع-ممكن الوجود                                                                     2)حالت امكان-ممتنع الوجود                                            3)حالت امتناع-ممتنع الوجود                                                                    4)حالت امكان-ممكن الوجود

- مثالهاي ((خداوند))((شريك باري))و((انسان))منطبق باكدام گزينه است؟

 1)واجب الوجود،ممتنع الوجود،ممكن الوجود                 2)واجب الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود             3)ممتنع الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود                        4)ممتنع الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود

- بحث موادقضايادرمنطق،درفلسفه به چه نامي معروف است وازابداعات كداميك ازحكماي زيراست؟

 1)موادثلاث-حكماي اشراقي                                                                     2)موادثلاث-حكماي مشايي 

 3)موادقضايا-حكماي مشايي                                                                         4)موادقضايا-حكماي اشراقي

- چرابحث تقسيم وجودبه ((وجوب)) ((امكان))و((امتناع))درفلسفه به بحث ((موادثلاث))معروف شده است؟

 1)به جهت تناظربابحث موادقياس دركلام                       2)به جهت تناظربابحث موادقياس درمنطق                            3)به جهت تناظربابحث موادقضايادركلام                                          4)به جهت تناظربابحث موادقضايادرمنطق

-كدام گزينه غلط است؟

 1)براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت تصورصحيح آن كافي است.                                                                2)براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت نيازي  به اقامه برهان نيست.                                                                  3)حمل وجودبرماهيت مثل حمل يك مفهوم برخوداست.                                                                                                                      4)حمل وجودبرماهيت مثل حمل ((الف الف است))نيست.

- ذهن باكدام قوه ازيك واقعيت واحدمفاهيم متعددي رابه دست مي آورد؟

 1)تجريد        2)تعميم        3)تجريدوانتزاع                                              4)تعميم واستقراء

- اين نكته كه حمل وجودبه ماعيت ازقبيل حمل يك مفهوم برخود(الف الف است)نيست نشانگر چيست؟

 1)وحدت وجودوماهيت                             2)عينيت وجودوماهيت

 3)وحدت وعينيت وجودوماهيت                                      4)مغايرت وجودوماهيت 

- اينكه مفهوم وجودعين ماهيت  نيست،درفلسفه به چه نامي معروف است؟

  1)زيادت وجودبرماهيت                                                     2)اصالت ماهيت                  

3)اصالت وجود                                                                                                                    4)وحدت وجودوماهيت

-كدام گزينه نشانگرنخستين نظام فلسفي است كه دردنياي اسلام تاسيس شد؟

 1)حكمت اشراق                   2)حكمت مشاء                     3)حكمت متعاليه                   4)حكمت اشراق ومشاء

- موضوع قضايايي راكه محمول آنهاوجوداست ازنظرفلسفي چه مي نامند؟

 1)محكوم عليه                                              2)محكوم به                                                    3)ماهيت                               4)هستي 

 - اين جمله بيانگرچيست؟((حتي سوفسطائيان نيزدرمسيرزندگي ودرعمل ناچارازواقع بيني وقبول واقعيت مستقل ازذهن هستند)).

 1)قابل اثبات بودن اصل قبول واقعيت                                                        2)قابل انكاربودن اصل قبول واقعيت  

3)بداهت اصل قبول واقعيت                                                                                                4)عدم بداهت اصل قبول واقعيت

- اصل قبول واقعيت  اصلي است كه .............. ازقبول آن ابايي ندارد؟

  1)ذهن بشر                            2)ذهن فيلسوف                   3)ذهن سوفسطايي                 4)ذهن منطقييون

- چرااصل واقعيت مستقل ازذهن غيرقابل اثبات وانكاراست؟

 1)چون ازبديهات اوليه است.                                                                    2)چون غيربديهي است. 

3)چون ازبديهات ثانويه است.                                                                       4)چون نظري واكتسابي است.

- ااصل قبول واقعيت مستقل ازادراك اصلي است كه هرگونه تلاشي درجهت اثبات عقلي ياتجربي آن مستلزم.......................... است؟

 1)ردآن                                  2)استفاده وقبول آن                                      3)دور                                  4)تسلسل 

-كدام گزينه درموردمغايرت وجودباماهيت صحيح است؟

 1)وجوددرخارج عارض برماهيت است.                                                                          2)وجوددرذهن مغايرماهيت نيست.  3)وجودوماهيت درذهن مغايريكديگرند.                                                           4)وجودوماهيت درخارج دوچيزند.

- ازنظرفلاسفه ((ذاتي كه نه ازوجوداباداردونه ازعدم))چه ناميده مي شود؟

 1)مكن الوجود                                               2)ممتنع الوجود                  3)واجب الوجود                   4)امكان بالغير

 

 - رابطه ضروري آن است كه عقل:

 1)ازقبول خودآن ابادارد.                                                    2)ازقبول خلاف آن ابايي دارد.                                           3)ازقبول خودآن وخلافش ابادارد.                                    4)ازقبول خودآن وخلافش اباندارد. 

- رابطه امكاني رابطه اي است كه عقل:

 1)ازقبول خلافش ابادارد.                                                    2)ازقبول خودآن ابادارد.                             3)نه ازقبول خود آن اباداردونه ازقبول خلافش                4)هم ازقبول خودش وهم ازقبول خلافش ابادارد.

 -كدام مورددرباره ممكن الوجودصحيح است؟

 1)ايجاب كننده وضرورت بخش خوداست.                                           2)ذاتامقتضي وجودداشتن است.                3)موجودبودن ازذات اوتفكيك پذيرنيست.                    4)موجودبودن براي ذات اوضروري نيست.

-كدام موردازبراهين مغايرت وجودباماهيت است؟

 1)اشتراك معنوي وجودوماهيت                                       2)اعتباري بودن وجودبااينكه ماهيت اصيل است.           3)شدت وضعف وجودوماهيت                 4)عدم بداهت مفهوم ماهيت بااينكه مفهوم وجودبديهي است. 

- يگانه اصلي كه صلاحيت داردمبداءونقطه شروع فلسفه قرارگيرد،كدام اصل بديهي است؟

  1)جهان صاحبي دارد.                                                                                 2)واقعيتي هست.  

3)اجتماع ضدين محال است.                                                                       4)اجتماع نقيضين محال است. 

- دربحث موادثلاث فلسفه اسلامي رابطه حاكم ميان انسان وده مترقدداشتن كدام است؟

 1)احتمال                                2)امتناع                                  3)امكان                                                      4)ضرورت

- نخستين ومهمترين اصلي كه مي تواندمبداءونقطه شروع تحقيق فلسفي قرارگيردكدام است؟

 1)اجتماع وارتفاع تقيضين محال است                                                                             2)اجتماع ضدين محال است                      3)قبول امكان شناخت                                                                                                        4)قبول واقعيت مستقل ازادراك 

- درقضيه((دماوندموجوداست))تصورماازموضوع عين تصورماازمحمول آن نيست مؤيدكدام مساله فلسفي است؟

 1)اصالت وجودواعتباريت ماهيت                                                            2)موادثلاث درقضايا 

3)مغايرت عين وذهن                                                                                                            4)مغايرت وجودوماهيت

- مفهومي كه نسبت آن به وجودوعدم متساوي است چه نام داردوجزءكدام مساله فلسفي است؟

 1)ممكن الوجود-موادثلاث                                                                         2)ممكن الوجود-موجهات                          

3)ماهيت-احكام وجود                                                                                 4)ماهيت-موجهات

- باتوجه به اينكه ((تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن ماهيت كافي نيست))كدام مساله واصل فلسفي استفاده مي شود؟

1)اشتراك لفظي مفهوم ماهيت                                                                                           2)بداهت مفهوم وجود                                 3)زيادت وجودبرماهيت درذهن                                                                                       4)مغايرت وجودباماهيت درخارج

- چه نوع رابطه اي راعقل نه ناگزيربه قبول آن است ونه به نفي آن؟

 1)ضروري                            2)امكاني                                3)امتناعي                              4)وجوبي 

- باتوجه به اينكه مجردتصوريك ماهيت  كافي برحمل وجودواتحادمفهوم وجودباآن نيست كدام مساله فلسفي رااثبات مي نمايد؟

 1)تقدم وجوب بروجود                                                                               2)تقدم ماهيت بروجود

 3)زيادت وجودبرماهيت درذهن                                                               4)مغايرت وجودباماهيت درعين

 -كدام مساله ازابداعات حكماي مشايي است؟

 1)اصالت وجود                                             2)تقدم وجوب بروجود     3)حدوث وقدم                                             4)موادثلاث

- فلسفه اسلامي درنخستين مرحله خودازچه سرشتي برخورداربود؟

 1)اشراقي        2)عرفاني       3)استدلالي                            4)كلام 

-كدام موردازمباني حكمت مشاءاست؟

 1)تفكيك وجودوماهيت                                                                                                    2)تقدم علم حضوري برعلم حصولي  3)تقدم علم حصولي برعلم حضوري                                                            4)وحدت وكثرت تشكيكي موجودات  

-كدام اصل رامي توان مرزجدايي((فلسفه))از((سفسطه))دانست؟

 1)اصل عليت                                                                                               2)اصل درستي روش تجربه وآزمايش     

3)مغايرت وجودوماهيت                                                      4)اصل قبول واقعيت

 -كدام گزينه درموردمغايرت وجودباماهيت صحيح است؟

 1)وجودوماهيت درمخارج دوچيزند.                                2)وجودوماهيت درذهن مغايريكديگرند. 3)وجوددرذهن مغايرماهيت نيست                                                              4)وجوددرخارج عارض برماهيت است.

 - چه نوع رابطه اي راعقل نه ناگزيربه قبول آن است ونه به نفي آن؟

1)وجوبي                                 2)امتناعي                             3)امكاني                                 4)ضروري 

- بحث تقسيم وجودبه اقسام سه گانه درفلسفه به بحث........ معروف است وازابداعات.........است.

 1)موادثلاث-سقراط                                                             2)موجودات سه گانه-فيثاغورث 

 3)موادثلاث-حكماي مشايي                                                4)موجودات سه گانه-حكماي اشراقي

- باتوجه به اينكه مجردتصوريك ماهيت كافي  برحمل وجودوالقاءمفهوم وجودباآن نيست كدام مساله فلسفي رااثبات مي نمايد؟

 1)مغايرت وجودباماهيت درعين                                                                2)زيادت وجودبرماهيت درذهن 

 3)تقدم ماهيت بروجود                                                                                 4)تقدم وجوب بروجود  

- فلسفه اسلامي درنخستين مرحله خودبه شكل يك نظام فلسفي به وسيله چه كسي تاسيس شدوشيوه تفكرفلسفي او به چه نامي شهرت يافت؟

 1)فارابي-حكمت مشاء                                                                               2)ملاصدرا-حكمت متعاليه  

3)شيخ اشراق-حكمت اشراق                                                                    4)ابوعلي سينا-حكمت مشاء

-كدام مساله ازابداعات حكماي مشايي است؟

 1)موادثلاث                                                                           2)حدوث وقدم                                            

3)تقدم وجوب بروجود                                                       4)اصالت وجود

- باتوجه به بحث موادقضاياروابط موجودبين موضوع ومحمول رادرمثالهاي ((ارتفاع وميانه يكي است))و((جزءازكل بزرگتراست))به ترتيب كدام است؟

  1)رابطه امتناعي-رابطه وجوبي                                                                                           2)رابطه امكاني-رابطه امتناعي                 3)رابطه وجوبي-رابطه امتناعي                                                                                             4)رابطه امتناعي-رابطه امكاني

- عبارت ((حمل مفهوم هستي برمرغابي واقاقياوغيره ازقبيل حمل يك مفهوم وجود(مثلاحمل الف برالف)نيست))دال برچيست؟

 1)اينكه وجودجزيي ازماهيت است.                                                                                  2)مغايرت وجودباماهيت.  3)عينيت مفهوم ماهيت ووجود.                                                                                            4)عدم تفكيك مفهوم ماهيت ووجود.

 - فلسفه اسلامي درنخستين مرحله خودازچه سرشتي برخورداربود؟

 1)كلامي                                2)استدلالي                            3)عرفاني                              4)اشراقي    

 

 


موضوعات مرتبط: تست فلسفه پیش دانشگاهی
[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 7:56 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

-كهن ترين مسئله ي فلسفه كدام است؟

 1)علت ومعلول                                                             2)ملاك نيازمندي معلول به علت                   

3)اصالت وجود                                                           4)مغايرت وجودوماهيت

- ميان اشياءوموجودات به طوركلي چندنوع رابطه راميتوان تعيين كرد؟

 1)پنج نوع                                  2)چهارنوع                                 3)سه نوع                   4)دونوع

-كدام رابطه بيانگررابطه عليت است؟

 1)رابطه ي بعدازوجود                                    2)رابطه درخودوجود  3)رابطه ي نظم                                                                           4)رابطه ي اتكا

-كدام رابطه بعدازدوطرف رابطه پيدامي شود؟

 1)رابطه عليت                                                                            2)رابطه درخودوجود                    

3)رابطه ي معلول باعلت خود                                         4)رابطه ي تعادل

- نخستين مسئله اي كه فكربشررابه خودمتوجه ساخت كدام مسئله است؟

 1)علت ومعلول                             2)مغايرت وجودوماهيت                3)موادثلاث                4)اصالت ماهيت 

-كدام موردازويژگي هاي رابطه عليت نيست؟

 1)ازهمه روابط ديگرعميق تراست                                    2)وجودوهستي دادوستدمي شود      3)قائم به هردوطرف رابطه است                                     4)طرف اول به طرف دوم وجود مي بخشد.

- نخستين مسئله اي كه انسان رابه تفكروانديشه براي كشف معناي هستي واداركرده است مسئله ي......... است؟

 1)اصالت وجود                            2)اصالت ماهيت        3)زيادت وجودبرماهيت                                 4)عليت 

-كدام گزينه درست است؟

 1)علت آن چيزي است كه معلول درهستي خودبه آن نيازمنداست.

 2)علت آن چيزي است كه معلول درچيستي خودبه آن نيازمنداست

3)معلول مقدم برعلت است. 

4)رابطه ي عليت فرع بروجوددوطرف رابطه است.

- رابطه بين اجزاي يك ساعت بيانگركداميك ازروابط زيراست؟ رابطه ي بين اجزاي يك ساعت بيانگركداميك ازروابط زيراست؟

 1)رابطه عليت                              2)رابطه نظم                                3)رابطه اتكا                                4)رابطه تعادل  

- ويژگي مشترك رابطه عليت منطبق باكدام گزينه است؟

 1)هميشه رابطه فرع بروجوددوطرف رابطه است.                  2)هميشه رابطه قائم به هردوطرف است.  3)بعدازوجوددوطرف رابطه پيدامي شود.     4)درست درخودوجودآن دوطرف برقرارمي شود.

- اصل عليت يعني اينكه ........... .

1)درهمه چيزدرجهان ازروي صدفه واتفاق پديدمي آيد.                       2)نظم وقاعده وترتيبي دركارجهان وجودندارد.                   3)هيچ چيزي شرط چيزديگرنيست.                 4)بين اموروحوادث عالم ترتيب وجودي برقراراست.

- قبول صدفه واتفاق ونفي قانون عليت مرادف است با:

 1)انتظارنداشتن وقوع هرحادثه اي تحت هرشرايطي                               2)دركاربودن ضابطه وقانون  

3)نفي شكاكيت وسوفسطايي گري                     4)خط بطلان كشيدن برروي تمام علوم ودانش ها

- ادراك كدام موردمهمترين عاملي است كه انسان رادرمسيرتفكرمي اندازد؟

  1)تشكيك وجود        2)زيادت وجودبرماهيت                                 3)عليت     4)وحدت وكثرت 

- مفهوم چرادرموردوجوداشياءذهن بشررامتوجه كدام مسئله مي كند؟

1)علت ومعلول                                                              2)ملاك نيازمندي معلول به علت                 

3)وجوب-امكان-امتناع                                                  4)مغايرت وجودوماهيت

- قبول اصل عليت مستلزم اينست كه................ .

 1)هيچ گونه نظم وترتيبي دركارجهان وجودنداشته باشد.                    

2)هيچ چيزدرجهان خودبه خودپديدنيايد. 

3)هيچ چيزشرط چيزديگرنباشد.                       4)بين اموروحوادث عالم ترتيب وجودي برقرارنباشد.

- ازجمله مسائل مهمي كه درفلسفه اسلامي مطرح مي شودودرآراي حكماي يونان مشاهده نمي شودكدام مسئله است؟

1)ملاك نيازمندي معلول به علت                                                    2)علت ومعلول                             

 3)تقدم علت برمعلول                                                                    4)تقدم معلول برعلت

-كداميك عين شكاكيت وسوفسطاي گري است؟

 1)نفي عليت                                               2)قبول اينكه هيچ چيزخودبه خودپديدنمي آيد.

3)نفي صدفه واتفاق                        4)نفي اينكه هرچيزي شرط چيزديگراست.

- منظورازملاك نيازمندي معلول به علت چيست؟

 1)اينكه دريك شي ءكدام خصوصيت نشانه معلوليت آن است. 

2)اينكه دريك شي ءكدام خصوصيت نشانه علت بودن آن است.

 3)اينكه كدام خصوصيت يك شي ءگواهي مي دهدكه شي ءديگري به عنوان معلول آن وجودداشته باشد.

4)اينكه كدام خصوصيت يك شي ءگواهي مي دهدكه آن شي ءمقدم برشي ءديگراست.

- بحث ملاك نيازمندي معلول به علت به دليل نزاع ميان كدام دوگروه ازمتفكران اسلامي مطرح شده است؟

 1)متكلمان وفلاسفه       2)متكلمان وعرفا                           3)فلاسفه وعرفا                           4)فلاسفه ومتكلمان

- نظريه ي حدوث ونظريه ي امكان ذاتي توسط كدام دوگروه ازمتفكران اسلامي و درارتباط باكدام مسئله مطرح شده است؟

 1)عرفاومتكلمان-مغايرت وجودباماهيت                              2)عرفاوفلاسفه-مغايرت وجودباماهيت 

3)متكلمان وفلاسفه-ملاك نيازمندي معلول به علت                              4)فلاسفه وعرفا-ملاك نيازمندي معلول به علت 

-كدام گزينه به ترتيب بيانگرمعناي عرفي ((حادث))و((قديم))است؟

 1)نيستي مقدم برهستي هستي مقدم برنيستي     2)هستي مقدم برنيستي-نيستي مقدم برهستي 

3)هميشه بوده است-بيش ازآنكه موجودشود،نابودبوده است.                                  4)نو-كهنه

- مقصودفلاسفه ازقديم بودن وكهنه بودن چيست؟

 1)آن چيزهميشه نبوده است.                                            2)هيچ زماني نبوده است كه موجودنباشد.

3)نيستي مقدم برهستي براي اوفرض شود.                          4)اول نبوده وبعدموجودشده است.

- مقصودفلاسفه ازحادث بودن ونوبودن يك چيزاين است كه:

 1)آن چيزهميشه بوده است.                           2)هيچ زماني نبوده است كه موجودنباشد. 

3)نيستي مقدم برهستي براي اوفرض نمي شود.     4)آن چيزبيش ازآنكه موجودشودنابودبوده است.

-كدام گزينه غلط است؟

 1)متكلمان اسلامي معتقدندكه فقط خداوندقديم است وهرچه غيرازخداست همه حادث اند.

2)متكلمان اسلامي ملاك نيازمندي موجودات به علت را((حدوث ذاتي))مي دانند.

 3)فلاسفه اسلامي معتقدندكه فقط خداوندقديم است.

4)فلاسفه اسلامي ملاك نيازمندي معلول به علت را((امكان ذاتي))مي دانند.

- مقصودمتكلمان وفلاسفه اسلامي از((ماسوي))چيست؟

 1)جهان     2)همه موجودات مادي                  3)همه موجودات مجرد                                4)خداوندوهمه موجودات مادي ومجرد

- علم......... علمي است كه درباره عقايداسلامي بحث مي كندواصول اعتقادات راتوضيح مي دهدوازآن دفاع مي كند؟

1)منطق                                      2)كلام                     3)فلسفه                     4)عرفان

-كدام گزينه درست است؟

 1)كلام اسلامي بعدازفلسفه اسلامي پيداشده است.                               2)متكلمان بافلاسفه هيچ گونه اختلاف نظري ندارند.

3)كلام اسلامي قبل ازفلسفه اسلامي پيداشده است.

4)متكلمان وفلاسفه ملاك نيازمندي معلول به علت رادرخودشي ءجستجومي كنند.

- آراي....... و........ بريكديگربسيارتاثيرگذاربوده است؟

1)متفكران ورياضيدانان  2)عرفاورياضيدانان        3)عرفاوموسيقي دانان    4)فلاسفه ومتكلمان

- ازموارداختلاف كدام دوگروه ازگروههاي زيرمسئله ي ((ملاك نيازمندي معلول به علت ))است؟

1)متكلمان وفلاسفه        2)متكلمان ومنطقييون     3)فلاسفه وعرفا                          4)فلاسفه ومنطقييون

- درزمينه اشكالات فلاسفه به نظريه حدوث كدام گزينه درست است؟

 1)ملاك نيازمندي يك معلول به علت رانبايددرخودشي ءجستجوكنيم. 

2)معلول صرف نظرازگذشته وحال آينده به علت نياز ندارد.

3)هرشي ءحادثي مقدم بروجودوعدم خويش ذاتايك ممكن الوجودنيست.

4)براي تحقيق درمعلوليت شي ءلازم نيست به گذشته آن مراجعه كنيم.

- تعريف امكان ذاتي منطبق باكدام گزينه است؟

 1)امكان ذاتي عبارتست ازاينكه شي ءبه حسب ذات خويش ضرورت وجودداشته باشد.

2)امكان ذاتي عبارتست ازاينكه شي ءبه حسب ذات خويش امتناع وجودداشته باشد. 

3)امكان ذاتي عبارتست ازاينكه شي ءبه حسب ماهيت خويش نه ضرورت وجودداشته باشدونه امتناع وجود.

4)امكان ذاتي عبارتست ازاينكه ماهيت يك شي ءبه وجودوعدم متساوي نباشد.

- ((تساوي))ماهيت يك شي ءنسبت به وجودوعدم بيانگركداميك ازمواردزيراست؟

 1)امكان ذاتي                              2)امكان زماني                            3)امتناع ذاتي                                4)امتناع زماني

- ازديدگاه حكماحجت نيازمعلول به علت درچه چيزي نهفته است؟

 1)امتناع زماني                             2)حدوث ذاتي                             3)امكان ذاتي                             4)امكان زماني

- چيزي كه ذاتاممكن الوجوداست..................................... .

1)باوجودنيستي متساوي دارد.                                          2)باعدم نسبتي متساوي دارد. 

3)باوجودوعدم نسبتي متساوي دارد.                                 4)باوجودوعدم نسبتي نامتساوي دارد.

-كدام گزينه نشانگرتعابير((علت تامه))است؟

 1)علت غيرحقيقي-عليت درمعناي عام                               2)علت غيرحقيقي-عليت درمعناي خاص 

3)علت حقيقي-عليت درمعناي عام                                  4)علت حقيقي-عليت درمعناي خاص 

-كدام علت ازعلت هاي زيروجوددهنده وهستي بخش است؟

1)علت ناقصه                                2)علت تامه                                3)علت درمعناي عام   4)علت مجازي 

-كدام علت به ترتيب ((شرط لازم))و((شرطلازم وكافي))براي تحقق معلول است؟

 1)علت ناقصه-علت تامه                                                                2)علت تامه-علت ناقصه 

3)علت حقيقي-علت درمعني عام                                       4)علت حقيقي-علت درمعني خاص

-كدام تعريف ازتعاريف زيربيانگر((علت تامه ))است؟

 1)وجودمعلول به نحوي به آن وابسته است.      

 2)دوچيزكه يكي دروجودخودبه نحوي وابسته به ديگري است.

 3)شرط لازم براي تحقق معلول است.                               4)وجوددهنده وهستي بخش است.

-كدام تعريف ازتعاريف زيربيانگر((علت ناقصه))است؟

 1)شرط لازم وكافي براي تحقق معلول است                        2)وجوددهنده است.

3)دوچيزكه يكي دروجودخودبه نحوي وابسته به ديگري است.             

4)شرط كافي براي تحقق معلول است.

- مجموعه ي عواملي راكه درپديدآمدن ميوه اي برشاخساريك درخت مؤثرندچه مي نامند؟

 1)علت حقيقي                            2)علت ناقصه                               3)علت درمعني عام    4))علت مجازي

- هريك يابعضي ازعوامل مؤثردرپديدآمدن ميوه اي برشاخساريك درخت را............. مي نامند؟

 1)علت تامه                                                                                2)علت درمعني عام                      

3)علت حقيقي                                                                            4)علت درمعني خاص  

-كدام گزينه نشانگرتعبيرديگر((علت ناقصه))است؟

 1)علت حقيقي                                                                            2)علت مجازي                            

3)علت درمعني خاص                                                   4)علت درمعني عام

-كدام گزينه نشانگرتعبيرديگر((علت ناقصه ))است؟

 1)علت حقيقي                                                                            2)علت مجازي                            

3)علت درمعني خاص                                                    4)علت درمعني عام

- باوجود((علت تامه))معلول...................... .

1)حتماوجودپيداخواهدكرد.                           2)حتماوجودپيدانخواهدكرد. 

3)احتمالاوجودپيداخواهدكرد.                        4)احتمالاوجودپيدانخواهدكرد.

-كدام علت به تنهايي نمي تواندبه معلول هستي ببخشد؟

 1)علت تامه                                2)علت ناقصه               3)علت درمعني خاص                                 4)علت حقيقي

- اصل وجوب علي ومعلولي به كدام مبحث مربوط مي شود؟

 1)مغايرت وجودوماهيت                                2)تشكيك وجود                        3)موادقضايا               4)وجوب وامكان

- باكدام علت تحقق يافتن شي ءضروري وتخلف ناپذير است؟

 1)علت تامه                               2)علت ناقصه                             3)علت درمعني عام     4)علت غيرحقيقي

-كدام علت نه((ضرورت بخش))معلول ونه((وجودبخش))آن است؟

1)علت حقيقي                            2)علت درمعني خاص  3)علت ناقصه                                             4)علت تامه

-كدام علت هم((ضرورت بخش))معلول وهم((وجودبخش))آن است؟

 1)علت درمعني خاص                                                  2)علت درمعني عام                    

 3)علت ناقصه                                                                            4)علت مجازي

- بنابه تنهايي شرط............. براي خانه وعلت ...............آن است؟

1)لازم وكافي-تامه                                                       2)لازم وكافي-ناقصه                    

3)لازم-ناقصه                                                                              4)لازم-تامه

-كدام گزينه غلط است؟

1)معلول باقطع نظرازعلت داراي ((امكان ذاتي))است.          

2)معلول باقطع نظرازعلت به وجودوعدم نسبت متساوي دارد.

3)امكان ذاتي شي ءبه تنهايي براي موجودشدن آن كافي است.             

4)اگرتساوي شي ءنسبت باوجودوعدم بزاي ايجادآن كافي بودهرحادثه ممكن الوجودي  خودبه خودبه وجودمي آمد.

-كداميك ازمواردزيررابه ترازويي تشبيه مي كنندكه دوكفه ي آن درحالت تعادل است؟

 1)قديم                     2)ممتنع الوجود                           3)حادث وقديم                            4)ممكن الوجود

-كدام گزينه نشانگرتعبيرديگرقانون عليت است؟

 1)قاعده الواحد                                                           2)اصل سنخيت علت ومعلول

3)ترجيح بلامرجح محال است                        4)الواحدلايصدرعنه الاواحديك شي ء

                                                     به واسطه     خودضرورتاموجوداست وبه واسطه نبود      خودضرورتامعدوم است؟

1)علت تامه-علت تامه                                                  2)علت ناقصه-علت تامه 

3)علت ناقصه-علت ناقصه                                                             4)علت درمعني عام-علت درمعني خاص

-كدام مورد.معناي ضروري ولايختلف بودن نظام هستي است؟

1)شي ءبه واسطه وجودعلت تامه خودضرورتاموجودوبانبودآن ضرورتامعدوم است. 

2)شي ءبه واسطه وجودعلت ناقصه خودضرورتاموجودوبانبودآن ضرورتامعدوم است.

3)شي ءبه واسطه ي وجودعلت تامه خوداحتمالاموجودوبانبودآن احتمالامعدوم است.

4)شي ءبه واسطه ي وجودعلت ناقصه خوداحتمالاموجودوبانبودآن احتمالامعدوم است.

- عبارت ((الشي ءمالم يجب لم يوجد))بيانگركدام مسئله فلسفي است؟

1)تقدم وجودبروجوب                                                  2)تقدم وجوب بروجود               

3)سنخيت علت ومعلول                                                 4)ضرورت علي ومعلولي

- باتوجه به قاعده ((الشيءمالم يجب لم يوجد))كدام گزينه غلط است؟

1)وجوب وضرورت مقدم بروجوداست.           

2)نه تنهاعلت به معلول خودوجودمي بخشدبلكه مقدم برايجادمعلول به اووجوب مي بخشد. 3)وجودمقدم بروجوب است.   4)نظام عالم هستي نظامي وجوبي وقطعي است.

- شعرزيربيانگركدام قاعده است؟

جهان چون خط وخال وچشم وابروست   كه هرچيزي به جاي خويش نيكوست

1)وجوب علي ومعلولي 2)عليت                      3)تقدم وجوب بروجود               4)سنخيت علت ومعلول

-كدام گزينه نشانگرلوازم وفروع اصل عليت است؟

1)ضرورت علت ومعلول-الشيءمالم يجب لم يوجد                            

 2)سنخيت علت ومعلول-الواحدلايصدرعنه الاواحد

3)ضرورت علت ومعلول-سنخيت علت ومعلول                   

4)سنخيت علت ومعلول-قاعده الواحد

-كدام گزينه درباره سنخيت ((علت ومعلول)) غلط است؟

 1)وابستگي هاي خاصي ميان موجودات جهان                    2)هرعلتي فقط((معلول خاصي))دارد. 

3)هرمعلولي تنهاازعلت خاصي صادرمي شود.

4)ميان علت بامعلول خودمناسبت خاصي حكم فرمانيست.

- درپرتو كدام اصل نظام جهان انتظام مي يابدوبه صورت دستگاهي منظم مي نمايدكه هرجزءآن جايگاه خاص خودرادارد؟

 1)سنخيت 2)عليت                    3)ضرورت علي ومعلولي                               4)وجوب علي ومعلولي

- انكاركدام موردبه منزله انكاراصل عليت است؟

1)ضرورت علي ومعلولي                                                2)سنخيت علت ومعلول-ضرورت علي ومعلولي

3)سنخيت علت ومعلول                                                 4)ضرورت علي ومعلولي-تقدم وجوب بروجود

-كدام اصل نفس ارتباط وپيوستگي موجودات جهان رابيان مي كند؟

1)سنخيت  2)عليت                    3)ضرورت علي ومعلولي                                4)تقدم وجوب بروجود

- نفي پراكندگي وعدم ارتباط موجودات جهان منطبق باكدام گزينه است؟

1)عليت                     2)سنخيت                                 3)قاعده الواحد                            4)وجوب علي ومعلولي

-كدام اصل نظام حاكم برارتباط بين موجودات جهان رابرماآشكارمي سازد؟

 1)عليت                      2)ضرورت علي ومعلولي                             3)سنخيت                  4)تقدم وجوب بروجود

- چرااصل عليت ازاصل سنخيت انفكاك ناپذيراست؟

1)چون رابطه ي داراي نظام وقاعده قابل تصورنيست.

2)چون رابطه ي داراي نظام وقاعده درحكم نفي رابطه است.

3)چون رابطه ي بدون نظام وقاعده قابل تصورنيست.

4)چون رابطه ي بدون نظام وقاعده درحكم تصديق رابطه است.

- حكمابحث سنخيت علت ومعلول راتحت كدام قاعده بيان داشته اند؟

 1)الواحدلايصدرعنه الاواحد                                           2)الشيءمالم يجب لم يوجد

3)وجوب مقدم بروجوداست.                                         4)الشيءمالم يجدلم يوجب

-كدام گزينه نشانگرتعابيرومعاني ديگراصل سنخيت نيست؟

 1)قاعده الواحد                                                                           2)الواحدلايصدرعنه الاواحد

3)الشيءمالم يجب لم يوجد                                           4)ازعلت واحدجزمعلول واحدصادرنمي شود

- مقصودفلاسفه ازقاعده الواحدچيست؟

 1)الشيءمالم يجب لم يوجد                                          2)الواحدلايصدرعنه الاواحد

3)وجودمقدم بروجوب است.                                         4)ترجيح بلامرجح محال است.

- جمله ي((ازعلت واحدبه غيرازمعلول واحدصادرنمي شود))منطبق باكدام گزينه است؟

1)اصل عليت                                                                              2)اصل سنخيت                         

 3)تقدم وجوب بروجود                                                                4)اصل وجوب علي ومعلولي

-كتاب((اصول فلسفه وروش رئاليسم))نوشته كدام حكيم معاصراست؟

1)آيت الله حسن زاده آملي                                            2)استادشهيدمطهري    

3)آيت الله جوادي آملي                                                                  4)مرحوم علامه طباطبايي

 - نظريه ي ((امكان ذاتي))منسوب به كدام گروه ازانديشمندان اسلامي است ودرارتباط باكدام موضوع است؟ 1)فيلسوفان مشايي-ملاك نيازمندي معلول به علت                

 2)فيلسوفان مشايي-ملاك نيازمندي علت به معلول 

3)متكلمان-ملاك نيازمندي معلول به علت                         4)متكلمان-ملاك نيازمندي علت به معلول

- درزمينه ملاك نيازمندي معلول به علت كداميك نظريه متكلمان اسلامي است؟

 1)نظريه امكان ذاتي                                                      2)نظريه امكان زماني                   

 3)نظريه حدوث                                                                         4)نظريه قدم

-كدام يك ازمواردزيردرست است؟

1)علت ناقصه به تنهايي مي تواندبه معلول هستي ببخشد.      

2)وجودمعلول متكي برعلت ناقصه است.

3)بابودن علت ناقصه معلول حتماوجودپيداخواهدكرد.

4)هرگاه علت ناقصه موجودنباشدحتمامعلول وجودپيداخواهدكرد.

-كدام امرمساوي باصدفه واتفاق نيست؟

1)اگرتساوي معلول نسبت باوجودوعدم براي ايجادشيءكافي باشد.

2)اگرهرحادثه ي ممكن الوجودي خودبه خودبه وجودآيد.

3)اگرامكان ذاتي شيءبه تنهايي براي موجودشدن آن كافي باشد.

4)اگرمعلول موردنظرازناحيه علت خويش ضرورت وجوددريافت كند.

 - اين جمله ازكيست ودركدام كتاب آمده است؟((موصوف بودن موجودبه اين كه بعدازعدم ونيستي است به فعل جاعل وعلت ربطي ندارد)).

1)ابن سينا-نمط چهارم كتاب اشارات وتنبيهات    2)ابن سينا-نمط سوم كتاب اشارات وتنبيهات 

3)فارابي-بخش سوم كتاب احصاءالعلوم                            4)فارابي-بخش چهارم كتاب احصاءالعلوم

- تعريف علت چيست؟

1)چيزي كه وجودمعلول ازآن جدانمي شود.     

2)چيزي كه معلول دركيان وهستي خودبه آن نيازمنداست.

3)چيزي كه دركيان وهستي معلول ساري وجاري است.       

4)چيزي كه دركيان وهستي خودبه چيزديگري نيازمنداست.

-كدام گزينه علت ناقصه رابيان مي كند؟

1)به تنهايي هستي بخش معلول است.                               2)شرط كافي براي تحقق معلول است.

3)شرط لازم براي تحقق معلول است.                                4)وجودمعلول متكي برآن نيست.

 - حدوث ذاتي كدام است؟

1)تاخرمعلول نسبت به علت تامه                                       2)تاخرمعلول نسبت به علت ناقصه 

3)تقدم معلول نسبت به علت تامه                                       4)تقدم معلول نسبت به علت ناقصه

- سنخيت بين علت ومعلول يعني:

 1)هرپديده اي بدون علت ممكن است پديدآيد. 2)هرعلتي به معلول خودش احتياج دارد.

3)هرعلت فقط معلول خاصي راايجادمي كند.                     4)هرپديده اي نيازمندبه علت است.

- امكان ذاتي كدام است؟

1)چيزي كه به حسب ذات واجب بوده باشدوعدم برآن محال باشد.

2)چيزي كه به حسب ذات نه ضرورت وجودداشته باشدونه امتناع وجود.

3)چيزي كه ذاتاوجودبرايش محال است وعدم براي آن ضروري است.    

4)چيزي كه ذاتش اقتضاءداردهستي را.

- ازنظرفيلسوف ودريك تحليل عقلي كدام گزينه درموردعلت تامه ومعلول آن صادق است؟

1)تقدم حيثيت ايجاب برحيثيت ايجاد                               2)انفكاك وجدايي وعدم معيت زماني 

3)تقدم وتاخرزماني ومسبوقيت علت                                4)تقدم حيثيت ايجادبرحيثيتايجاب

-كدام گزينه درموردعلت ناقصه صحيح است؟

 1)شرط كافي ازبراي وجودمعلول است نه شرط لازم          

2)شرط لازم ازبراي وجودمعلول است نه شرط كافي

3)شرط لازم وكافي ازبراي وجودمعلول است.                   

4)نه شرط كافي ونه شرط لازم ازبراي وجودمعلول است.

- اعتقادبه صدفه مستلزم چيست؟

1)ارتباط وپيوستگي موجودات جهان               2)عدم نظم وقاعده دركارجهان

3)نظام حاكم برروابط ميان موجودات               4)نظام وقانونمندي جهان هستي

 - تعريف حدوث كدام است؟

1)مسبوق بودن وجودعلت ناقصه به وجودمعلول                  2)مسبوق بودن وجودعلت تامه به وجودمعلول

 3)مسبوق بودن هستي شيءبه نيستي خودش      4)مسبوق نبودن هستي شيءبه نيستي خودش

- ازنظرحكماي اسلامي كدام مورددرباره همه مخلوقات نادرست است؟

1)معلول بودن                                                             2)مكن الوجودبودن                     

3)حادث ذاتي بودن                                        4)حادث زماني بودن

-كدام گزينه درموردعلت تامه ومعلولش صحيح است؟

1)ذاتامسبوق به معلول است                             2)زمانامقدم برمعلول است            

3)ذاتامقدم برمعلول است                                                 4)زمانامسبوق به معلول است

 - به نظرمتكلمين فرض قديم بودن جهان مستلزم چيست؟

1)بي نيازي ازخالق                                         2)معلوليت آن                            

3)نيازمندي به خالق                                       4)وحدانيت واجب الوجودبا لذات

-كدام گزينه درباره علت ناقصه صحيح است؟

1)شرط كافي براي وجودمعلول است.                               2)شرط لازم براي وجودمعلول است.

3)ضرورت دهنده به معلول است.                                    4)هستي بخش معلول است.

- تعريف حدوث ذاتي كدام است؟

1)تاخرزماني وجودمعلول به وجودعلت تامه        2)تقدم زماني وجودعلت تامه به وجودمعلول 

3)مسبوق بودن علت تامه به وجودمعلول            4)مسبوق بودن وجودمعلول به وجودعلت تامه

- اينكه يك شيءتابه مرحله وجوب وضرورت نرسدوجودپيدانمي كندلازمه منطقي آن كدام است؟

 1)تسلسل محال است                                                    2)دورمحال است        

3)سنخيت بين علت ومعلول                                           4)مشابهت بين علت ومعلول

- ازديدگاه حكماي اسلامي مناط احتياج معلول به علت كدام است؟

1)امكان ذاتي                               2)وجوب                  3)حدوث زماني                          4)وجود

- دواصلي كه نفس ارتباط وپيوستگي موجودات عالم ونظام حاكم برروابط رامعلوم مي سازندبه ترتيب كدامند؟

1)امتناع تناقص-عليت                                                    2)سنخيت-عليت       

 3)عليت-امتناع تناقص                                                  4)عليت-سنخيت

- ازنظر متكلمين فرض قديم بودن جهان خلقت مستلزم چيست؟

1)تعددواجب الوجودبالذات                             2-عدم منافات آن باتوحيد

 3)نيازآن به خالق وعلت                                                4)وحدانيت واجب الوجودبالذات

- نفس ارتباط وپيوستگي موجودات عالم ونظام حاكم براين روابط رابه ترتيب كدام اصل فلسفي بيان مي كند؟

 1)عليت-عليت                           2)عليت-سنخيت        3)سنخيت-عليت                         4)سنخيت-ضرورت

- براي انساني كه داراي استعداد((فكركردن))است مهمترين عاملي كه اورادرمجراي تفكرمي اندازدادراك كدام اصل فلسفي است؟

1)امكان ووجوب          2)حادث وقديم                          3)علت ومعلول                           4)وحدت وكثرت

- معناي ضرورت ولايتخلف بودن نظام وجودكدام است؟

1)درنفس الامررابطه ميان ماهيت ووجودازسه حالت ضرورت امتناع وامكان خارج نيست.

2)درنفس الامرشيءبه واسطه بودن علت ضروري الوجودويابواسطه نبودن علت ضروري العدم است.

3)درواقع امررابطه انسان وخداضروري وبازگشت انسان به سوي خداهم حتمي است.

4)درواقع امررابطه ميان موجودات عالم ازسه حال ضرورت امتناع وامكان خارج نيست.

- عبارت ((مسبوق نبودن هستي شيءبه نيستي خودش))تعريف كدام واژه فلسفي است؟

1)علت                                      2)قدم                                       3)واجب                   4)وحدت

- ضرورت علي ومعلولي منحصرادرچه نوع علتي محقق است؟

1)غايي                                      2)فاعلي                    3)حقيقي                   4)تامه

 - نظام حاكم برروابط موجودات عالم ونفس ارتباط وپيوستگي رابه ترتيب كدام اصول معين مي كنند؟

1)سنخيت علت ومعلول-عليت                         2)عليت-سنخيت علت ومعلول

3)ضرورت علي ومعلولي-عليت                        4)سنخيت علت ومعلول-ضرورت

- قاعده فلسفي((الشيءمالم يجب لم يوجد))بيانگرچه نوع رابطه اي ميان موجودات عالم است؟

 1)امتناع تسلسل علل غيرمتناهيه                                        2)امتناع تسلسل علل طبيعيه 

3)سنخيت علت ومعلول                                                 4)ضرورت علي ومعلولي

- مطابق قواعدفلسفي رابطه ايجاب وايجادچگونه است؟

1)حيثيت ايجاب تقدم زماني برحيثيت ايجاددارد.                               

 2)حيثيت ايجاب تقدم ذاتي برحيثيت ايجاددارد.

3)حيثيت ايجادتقدم ذاتي برحيثيت ايجاب دارد.                                

4)حيثيت ايجادتقدم زماني برحيثيت ايجاددارد.

- متكلمين وفلاسفه هرپديده اي رابه ترتيب چه مي نامندونتيجه گيري آنها چگونه است؟

1)حادث وممكن-مختلف                                                               2)حادث وممكن-واحد               

3)ممكن وحادث-مختلف                                                              4)ممكن وحادث-واحد

- عبارت((هرمعلولي تنهاازعلت خاصي صادرمي شودنه ازهرعلتي))بيانگركدام اصل است؟

1)واقعيتي است                            2)عليت                    3)امتناع تسلسل علل                     4)سنخيت

-كدام مساله فلسفي به واسطه نزاع ميان متكلمين وفلاسفه اسلامي مطرح شده است؟

1)موادثلاث                                                                                 2)اصالت وجود                         

3)ملاك نيازمندي معلول به علت                                   4)مغايرت ذهني وجودوماهيت

- باتوجه به مباحث علت ومعلول كدام نظرصحيح است؟

1)وجوب ووجودلازم وملزوم يكديگرند                           2)وجوب مقدم بروجوداست

3)وجودمقدم بروجوب است                                          4)وجودووجوب هردومعلولند

- همه قوانين علمي برپايه كدام اصول مبتني است؟

 1)سنخيت                                  2)عليت                    3)هوهويت                                  4)امتناع تناقض

- مفهوم چراذهن انسان رابه كدام مساله متوجه مي كند؟

1)وجود                                     2)ماهيت                   3)عليت                    4)معرفت

- ابن سينامي گويد((موصوف بودن موجودبه اينكه بعداز عدم ونيستي است ربطي به فعل وفاعل واثرجاعل ندارد))درردكدام نظريه درزمينه ملاك نيازمندي معلول به علت است؟

1)امكان ذاتي                               2)امكان فقري                            3)حدوث                  4)وجوب

- نظام حاكم برروابط بين علتهاواينكه جهان هستي دستگاه منظمي است كه هرجزءآن جايگاه به خصوص داردبيانگركدام اصل است؟

1)تقدم وجوب بروجود                                                 2)تقدم وجودبروجوب                

3)سنخيت علت ومعلول                                                 4)ضرورت علت ومعلول

-كدام بحث فلسفي به واسطه نزاع ميان متكلمين وفلاسفه اسلامي مطرح شده است؟

1)حركت جوهري                                                       2)ربط حادث وقديم 

3)ملاك نيازمندي معلول به علت                                      4)مغايرت خارجي ميان وجودوماهيت

- دركدام برهان ازاصل ((تقدم علت برمعلول))استفاده شده است؟

1)اسدواخضردراثبات توحيدباريتعالي                                2)اسدواخضردرنفي تسلسل

3)وجوب وامكان درنفي تسلسل                                      4)وجوب وامكان دراثبات توحيدباريتعالي

- درپرتوكدام اصل نظام جهان انتظام مي يابد؟

1-عليت                     2)ضرورت علي ومعلولي                                3)سنخيت                 4)امتناع تسلسل علل

- قاعده((الواحد))باكدام مساله فلسفي ارتباط تامي دارد؟

1)اصالت وجود           2)حركت جوهري      3)سنخيت علت ومعلول                  4)ضرورت علت ومعلول

- به نظرچه كساني منشاءنيازمندي معلول به علت امكان ذاتي است؟

1)متكلمين 2)ايده اليست ها                                          3)حكما                                    4)سوفيست ها

- كداميك درباره علت ناقصه درست است؟

1)شرط كافي براي معلول است                        2)شرط لازم وكافي براي معلول است

3)وجوددهنده وهستي بخش معلول است                           4)شرط لازم براي معلول است

- مفهوم((چرا))ذهن رابه كدام مساله متوجه مي كند؟

1)ماهيت                     2)عليت                    3)تعريف                  4)وجودمطلق

-كدام اصل بيانگرنظام معين هستي است؟

1)عليت                     2)ضرورت علي ومعلولي                              3)سنخيت                 4)امتناع تسلسل علل

- عبارت((مسبوق بودن))هستي شيءبه نيستي خودش و((مسبوق نبودن))هستي شيءبه نيستي خودش تعريف كدام مساله فلسفي وازديدگاه چه كساني است؟

1)حادث وقديم-متكلمين                                                              2)حدوث وقدم-حكما 

 3)امكان ووجوب-متكلمين                                           4)امكان ووجوب-حكما

-كهن ترين مساله فلسفه كدام است؟

1)بحث وجودعيني وذهني                                             2)بحث علت ومعلول  

 3)بحث دوروتسلسل                                                    4)بحث وجودوممكن

- باتوجه به مباحث علت ومعلول كدام نظرصحيح است؟

1)وجودووجوب هردومعلولند                         2)وجودمقدم بروجوب است

3)وجوب مقدم بروجوداست                          4)وجوب ووجودلازم وملزوم يكديگرند

- درپرتوكدام اصل نظام جهان انتظام مي يابد؟

1)امتناع تسلسل علل                     2)سنخيت                  3)ضرورت علي ومعلولي                                4)عليت

- درروابط ميان اشياءوموجودات كدام رابطه است كه درست درخودوجودآن دوطرف برقرارمي شودوازهمه روابط ديگرعميق تراست؟

1)عليت                     2)آموزش                 3)اتكاء                     4)تعادل

- ................ شرط لازم و............... شرط لازم وكافي براي تحقق ((معلول)) است؟

1-علت تامه-علت ناقصه                                                               2)علت فرعي-علت ناقصه            

3)علت اصلي-علت تامه                                                                  4)علت ناقصه-علت تامه

  - نظريه((حدوث))توسط چه گروهي عنوان شده است ومربوط كدام بحث ازبحث هاي فلسفي است؟

1)متكلمين-ملاك نيازمندي معلول به علت                         2)فلاسفه-زيادت وجودبرماهيت

3)متكلمين-زيادت وجودبرماهيت                   4)فلاسفه-ملاك نيازمندي معلول به علت

- علت راآنگاه كه وجوددهنده وهستي بخش است .................گويندوآنگاه كه وجودمعلول به نحوي به آن وابسته باشد .............. مي نامند؟

1)علت اصلي-علت تامه                                                                                  2)علت تامه-علت ناقصه                                3)علت فرعي-علت اصلي                                                            4)علت ناقصه-علت تامه

-كدام گزينه بيانگرملاك نيازمندي معلول به علت ازنظرفلسفه مشايي است؟

1)وجوب                   2)فقرذاتي                 3)امكان ذاتي                             4)حدوث

 

 


موضوعات مرتبط: تست فلسفه پیش دانشگاهی
[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 7:54 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

 

 - مقصودفلاسفه از((باطل بودن تسلسل علل))چيست؟

1)تسلسل علل متناهي است.                                           2)تسلسل علل نامتناهي است.

3)سلسله علل درنهايت به علتي منتهي مي شودكه ممكن الوجوداست.

4)سلسله علل درنهايت به علتي منتهي مي شودكه وجودآن ازعلت ديگري صادرمي شود.

 - منتهي شدن سلسه علل به علتي كه قائم بالذات است محال بودن كدام مساله به اثبات مي رسد؟

1)تسلسل متناهي علل    2)تسلسل نامتناهي علل 3)دورمصرح               4)دورمضمر

 -كدام فلاسفه بربطلان تسلسل اقامه برهان كرده اند؟

1)فارابي،ابن سينا،ابن رشد،بهمنيار،جوزجاني        2)ابن سينا،خواجه نصيرالدين طوسي،ابن رشد،بهمنيار،جوزجاني 3)خواجه نصيرالدين طوسي،بهمنيار،جوزجاني،سبزواري،قطب الدين رازي

4)ميرداماد،صدرالمتالهين،خواجه نصيرالدين طوسي،فارابي،ابن سينا

- برهان هاي بطلان تسلسل دركدام مبحث فلسفي كاربردزيادي دارندوبراي اثبات كدام موردبه كارمي روند؟

1)مغايرت وجودوماهيت-اصالت وجود                             2)مغايرت وجودوماهيت-اصالت ماهيت

3)خداشناسي فلسفي- خدا                                              4)جهان شناسي فلسفي-جهان

- برهان فارابي دراثبات محال بودن تسلسل به چه نامي معروف است ودراين برهان ازكدام اصل استفاده شده است؟

1)اسدواخضر-تقدم علت برمعلول                                                    2)اسدواخضر-تقدم معلول برعلت 

3)وجوب وامكان-اجمالاموجوداتي درجهان هستند                              4)وجوب وامكان-اجمالاموجوداتي درجهان نيستند

- درمورداساس برهان فارابي كدام گزينه درست است؟

1)مشروط برعلت مقدم است 2)شرط برمشروط مقدم است  3)معلول مقدم برعلت است. 4)علت متاخرازمعلول است.

- درصورتي كه سلسله نامتناهي ازعلت هاومعلول هاي مشروط رافرض كنيم درنتيجه اين زنجيره:

1)ضرورتاوجودپيدامي كند. 2)هرگز وجودپيدانمي كند. 3)احتمالاوجودپيدامي كند. 4)وجودپيدانمي كند.

- درسلسله متناهي علت هاومعلول هاكدام موردنشانگرنامهاومعاني ديگر((سرسلسله))است؟

1)علت العلل،علت نخستين،وجودنامشروط                          2)وجودمشروط،علت وسطي،علت العلل

3)علت سفلي،وجودنامشروط،علت العلل                            4)علت نخستين،وجودمشروط،غايت الغايات

- تسلسل يعني ..................................    

1)زنجيره اي متشكل ازمعلول هاي غيرمتناهي                       2)زنجيره اي متشكل ازمعلول هاي متناهي 

3)زنجيره اي متشكل ازعلل ومعلول هاي متناهي                    4)زنجيره اي متشكل ازعلل غيرمتناهي

 - حكماوقوع كدام موردرامحال مي دانند؟

1)دوروتسلسل متناهي علل                              2)تسلسل                   3)دوروتسلسل نامتناهي علل            4)دور

-كداميك به تقدم شيءبرنفس خويش مي انجامدومستلزم تناقض است؟

 1)تضاد                     2)عكس                                    3)دور                                      4)تسلسل

-كداميك ممتنع الوقوع است؟

1)دورمضمر                                2)دورمصرح                              3)تساوي                   4)دورمضمرودورمصرح

 - برهان اسدواخصرتوسط كدام حكيم اسلامي اقامه شده است ومربوط به كدام مسئله است؟

1)ابن سينا-بطلان تسلسل                2)فارابي-بطلان-تسلسل                3)ابن سينا-بطلان دور  4)فارابي-بطلان دور

- برهان ابن سينادراثبات بطلان تسلسل چه نام داردوبه چه نامي معروف است؟

1)وجوب وامكان-سينوي                               2)سينوي-وجوب وامكان                                3)اسد-اخصر                            4)اخصر-اسد

- بوعلي سيناكدام برهان رابهترين برهان دراثبات وجودخوددانسته است؟

1)برهان وجوب وامكان                 2)برهان اسد                               3)برهان اخصر                            4)برهان اسدواخصر

- برهان وجوب وامكان (سينوي)دركدام كتاب ابن سيناذكرشده است؟

1)نمط چهارم كتاب شفا 2)نمط چهارم كتاب اشارات وتنبيهات 3)نمط دوم كتاب شفا 4)نمط دوم كتاب اشارات وتنبيهات

- مضمرومضرح ازاقسام.............. است ووقوع آنها.............است؟

1)تسلسل-ممكن                          2)تسلسل-محال                          3)دور-محال                              4)دور-ممكن

- دربرهان سينوي ابن سيناازكدام مفاهيم استفاده مي كند؟

1)وجوب-امتناع                          2)وجوب-امكان-امتناع                                3)امكان-امتناع                           4)وجوب-امكان

- دربرهان سينوي چه چيزي مارابه نتيجه مي رساند؟

1)يك محاسبه تجربي     2)يك محاسبه عقلي   3)يك محاسبه عقلي وتجربي         4)يك محاسبه عقلي وشهودي0

- مقدمه اي كه دربرهان ووجوب وامكان(سينوي)فرض شده است چيست آيااين مقدمه بديهي است ياغيربديهي؟

1)چنداصل قاعده كلي است،غيربديهي                              2)جهان هيچ درهيچ نيست،بديهي

3)اجمالاموجوداتي درجهان هست ،غيربديهي                     4)موجودخاصي مسلم فرض شده است،بديهي

 - دربرهان سينوي كدام موردمبناي اثبات خداوندقرارگرفته است؟

1)اجمالاموجوداتي درجهان است.                                   2)جهان هيچ درهيچ است.

3)موجودخاصي مسلم فرض شده است.                            4)اجمالاموجوداتي درجهان نيست.

-كداميك ازمواردزيردرزمره اصول وقواعدكلي عقلي برهان سينوي نيست؟

1)موجودياواجب الوجوداست ياممكن الوجود                   2)ممكن تابه مرحله وجودنرسدوجوب نمي آيد.

3-تسلسل نامتناهي علل محال است.                                  4)جهان هيچ درهيچ نيست.

- ملاك نيازمندي معلول به علت ازنظرابن سيناكدام است؟

1)امكان زماني                             2)حدوث ذاتي                           3)امكان ذاتي                             4)حدوث زماني

- درعبارت ((تاعلت وجودپيدانكندمعلول وجودپيدانمي كند))حرف ((تا))نشانه چيست؟

1)شرط                      2)مشروط                  3)تقدم معلول                              4)تاخرعلت

- ازعبارت(تاعلت وجودپيدانكندمعلول وجودپيدانمي كند))كدام مساله فلسفي استنباط مي شود؟

1)تقدم معلول به علت    2)تاخرعلت به معلول   3)تقدم مشروط به شرط                4)تقدم شرط به مشروط

-كداميك ازجريانهاي فكري اسلامي براساس مبناي عقلي شان مانندوجوب وامكان علت ومعلول و...تصويري منظم وتفسيري صحيح ازجهان هستي ارائه مي كنند؟

1)كلام                      2)حكمت مشاء                          3)حكمت اشراق                          4)حكمت متعاليه

 - باقبول اصل عليت پذيرش كدام موردمحال است؟

1)پيوستگي اجزاي جهان                               2)صدفه واتفاق                           3)هرحادثه علتي دارد 4)ترتيب وجودي حوادث عالم

- باپذيرش اصل عليت به چيزي پي مي بريم؟

1)ارتباط وپيوستگي اجزاي جهان                                     2)عدم ارتباط پيوستگي اجزاي جهان

3)وجودصدفه واتفاق                                                    4)عدم ترتيب وجودي حوادث عالم

- طبق كدام اصل است كه جهان تابع يك نظام ضروري وقطعي است؟

1)اصل عليت                               2)اصل سنخيت علت ومعلول         3)اصل ضرورت علي ومعلولي        4)اصل علت غايي

- باپذيرش كدام اصل به ارتباط وپيوستگي اجزاي جهان پي مي بريم؟

 1)اصل علت غايي       2)اصل سنخيت علت ومعلول         3)اصل ضرورت علي ومعلولي       4)اصل عليت

- طبق كدام اصل است كه روابط موجودات ازقطعيت وحتميتي برخورداراست كه تخلف ازآن به هيچ وجه ممكن نيست؟

1)اصل وجوب علي ومعلولي          2)اصل سنخيت علت ومعلول         3)اصل علت غايي       4)اصل عليت

-كدام اصل است كه ميان علت ومعلول انتظام خاصي برقرارمي سازد؟

1)اصل عليت               2)اصل ضرورت علي ومعلولي       3)اصل سنخيت                            4)اصل علت غايي

 - نظام وقانون موجودبين علت هاومعلول ها درمتون ديني چه نام دارد؟

1)سنن-غيرقابل تغيير                                    2)سنن ونواميس-غيرقابل تغييروتبديل 

3)نواميس-قابل تحويل                                  4)انتظام خاص-غبرقابل تحويل

 -كدام اصل است كه نظام وقانون مندي جهان هستي رادرنظرمانمودارمي سازد؟

1)اصل عليت                              2)اصل علت غايي                       3)اصل ضرورت علي معلولي         4)اصل سنخيت

 - اصول عقلاني كه به جهان هستي جلوه تازه اي مي بخشندودقت واستحكام آن رابيش ازپيش به ماآشكارمي كنندكدامند؟

1)اصل عليت-اصل سنخيت-اصل ضرورت                                        2)مغايرت وجودوماهيت-واقعيت مستقل ازذهن-موادثلاث 3)موادقضايا-اصالت وجود-تشكيك وجود                                          4)اصالت ماهيت موادثلاث-تشكيك وجود

- طبق كدام اصل است كه ارتباط موجودات ارتباطي آشفته ومغشوش نيست؟

1)اصل عليت                                              2)اصل سنخيت                          3)اصل ضرورت                          4)اصل علت غايي

- ((پيوستگي وارتباط موجودات جهان))ازنتايج كداميك ازاصول عقلاني زيراست؟

1)اصل سنخيت                           2)اصل ضرورت                         3)اصل عليت                              4)اصل علت غايي

-كدام اصل به مامي گويدكه ميان علت هاومعلول ها((نظام))و((قانوني))برقراراست؟

1)اصل عليت                              2)اصل علت غايي       3)اصل ضرورت                         4)اصل سنخيت

- (حتميت وتخلف ناپذيري نظام هستي )ازنتايج كدام اصل است؟

1)اصل وجوب علي ومعلولي          2)اصل سنخيت علت ومعلول         3)اصل غايت غايي      4) اصل عليت

- هدف ازپژوهش وتحقيق درهمه علوم رسيدن به چيست؟

1)رسيدن به شناختي يقيني نسبت به نواميس وقوانين جهان                    2)رسيدن به شناختي مبتني براصول ومباني تجربي 3)رسيدن به شناختي نسبي درباره انسان                                                            4)رسيدن به شناختي مبتني براصول ومباني غيرعقلاني

- رسيدن به شناخت يقيني درچه صورتي امكان پذيراست؟

1)درصورتي كه براصول ومباني تجربي استوارباشد.             2)درصورتي كه براصول ومباني فلسفي استوارنباشد.            

3)درزصورتي كه براصل عليت وفروع آن مبتني باشد.          4)درصورتي كه صرفابراصل سنخيت مبتني باشد

- فلسفه باتبيين كدام اصل مقدمات لازم رابراي شناخت يقيني روابط وقوانين حاكم برپديده هاي جهان فراهم آورد؟

1)اصل عليت              2)اصل سنخيت                          3)اصل ضرورت واصل عليت                        4)اصل عليت وفروع آن

-كداميك ازعلوم زيرباتبيين اصل عليت وفروع آن پايه هاي آزمايش وتجربه راتحكيم مي كند؟

1)كلام                      2)علوم رياضي                                           3)فلسفه                    4)علوم تجربي

- فروع اصل عليت منطبق باكدام گزينه است؟

1)اصل سنخيت علت ومعلول                                          2)اصل وجوب ياضرورت علي ومعلولي

 3)اصل سنخيت واصل ضرورت                                      4)اصل امتناع دوروتسلسل

- تجربه وآزمايش به تنهايي به.............. تعلق دارد؟

1)امورجزيي                               2)اموركلي                                3)امورجزيي ومعين                      4)امورجزيي ونامعين

- درچه صورتي نتيجه آزمايش مي تواندشكل يك قانون علمي راپيداكند؟

1)درصورت استفاده ازاصول تجربي                 2)درصورت عدم استفاده ازاصل عليت وفروع آن

3)درصورت استفاده ازاصول عقلاني                 4)درصورت عدم استفاده ازاصول فلسفي وكلي

-كدام مورداصول كلي وجهان شمول هستندكه نه ازطريق تجربه بلكه باتاملات عقلاني به دست مي آيند؟

1)اصل عليت وفروع آن                2)اصل سنخيت          3)اصل ضرورت          4)اصل انبساط فلزات براثرحرارت

 -كدام اصول هستندكه كليت وضرورت خودراازعقل دريافت مي كنندومبناي شناخت تجربي قرارمي گيرند؟

1)تجزيه داريم 2)تغييررنگ تورنسل درمجاورت بازواسيد3)انبساط فلزات براثرحرارت 4)اصل عليت وفروع آن

 -كدام علم عهده دارتحقيق درمباني علوم تجربي است؟

1)فيزيك   2)فلسفه    3)رياضي   4)علوم تجربي

 - اين جمله ازكيست؟((قانون عليت ومعلوليت كه هرگونه شناختي برآن استواراست معقول است نه محسوس)).

1)امام خميني(ره)        2)مرحوم علامه طباطبايي                             3)استادشهيدمطهري     4)حكيم سبزواري

 -كدام اصل است كه ارتباط بين دوپديده رادرقوانين علمي ثابت مي كند؟

1)اصل سنخيت                           2)اصل ضرورت                                         3)اصل عليت                             4)اصل علت غايي

 -كدام اصل است كه ضرورت قوانين علمي رانشان مي دهد؟

1)اصل سنخيت علت ومعلول                          2)اصل عليت             3)اصل وجوب علي ومعلول          4)اصل علت غايي

 - (كليت)درقوانين علمي راكدام اصل آشكارمي سازد؟

1)اصل علت غايي        2)اصل ضرورت علي ومعلول         3)اصل عليت             4)اصل سنخيت علت ومعلول

 - برپايه كدام اصل است كه عقل انسان حكم مي كندروابط بين پديده هاروابطي معين است وجهان به دنبال جرياني متحدالشكل است؟

1)اصل زيادت وجودبرماهيت         2)اصل سنخيت                           3)اصل عليت                                4)اصل ضرورت علي ومعلولي

 - اگرفلزامروزبراثرحرارت منبسط مي شودطبق كدام اصل مي توانيم مطمئن باشيم كه درآينده نيزوضع برهمين منوال خواهدبود؟

1)اصل سنخيت علت ومعلول          2)اصل وجوب علي ومعلولي         3)اصل عليت             4)اصل مغايرت وجودوماهيت

 -كدام اصول جوازتعميم آزمون وتجربه رابراي دانشمندان فراهم مي كنند؟

1)اصل وجوب علي ومعلولي          2)اصل زيادت وجودبرماهيت        3)اصل عليت             4)اصل عليت وفروع آن

 - تدوين روشهاي دقيق تروبهترپژوهش وساختن ابزارهاي پيشرفته بيانگرچيست؟

1)تلاش انسان براي رسيدن به شناخت يقيني       2)تلاش انسان براي رسيدن به شناختي نسبي درباره انسان

3)تلاش انسان براي رسيدن به شناختي مبتني براصول غيرقانوني

4)تلاش انسان براي رسيدن به شناختي مبتني براصول تجربي

 - بدون اتكابركداميك ازاصول زيرشناخت علمي همواره امري بي اعتبارتلقي مي شود؟

1)اصل مغايرت وجودبرماهيت واصل اصالت وجود.                            2)اصل عليت وفروع آن 

3)اصل اصالت ماهيت واصل وجوب علي ومعلولي                              4)اصل اصالت وجودواصل سنخيت علت معلول

 - اين جمله ازكيست؟(اصل عليت تابه امروزپايه وشالوده هرپژوهش علمي بوده است...)

1)دكارت                   2)كانت                    3)ماكس پلانك                          3)راسل

-كداميك ازخدمات بزرگ فلسفه اسلامي به جهان علم ومعرفت بشري نيست؟

1)فلسفه اسلامي جهان رابه صورت مجموعه اي مرتبط الاجراءوبه هم پيوسته نشان مي دهد.

2)فلسفه اسلامي بااصول عقلاني وكلي خودزمينه شناخت يقيني رافراهم مي كند.

3)فلسفه اسلامي مصونيت ازترديدهاي شكاكان وسوفسطائيان رافراهم مي كند.

4)فلسفه اسلامي جهان رابه صورت مجموعه اي ازهم گسيخته معرفي مي كند.

-كتاب تصويرجهان درفيزيك نوشته كدام متفكرغربي است؟

1)راسل                     2)ماكس پلانك                         3)كانت                     4)دكارت

 - فيض خداوندي ازطريق كداميك ازمواردزيربه عالم طبيعت مي رسد؟

1)موجودات مادي       2)انسان                     3)موجودات مجرد                      4)موجودات مجردبه خصوص عقل فعال

 - درزمينه موجودات وقواي مجردكدام گزينه درست نيست؟

1)مافوق عالم طبيعت هستند.                                                          2)فيض خداوندي ازطريق آنهابه عالم طبيعت مي رسد.

3)باالهام ازمنابع يوناني (عقول)ناميده شده اند.                     4)واسطه تكامل موجودات هستند.

- طبق حديث نبوي(ص) اولين چيزي كه خداوندآفريدچه بود؟

1)انسان                                      2)جماد                                     3)نبات                                      4)عقل

 - مقصودازعقول كه هردم دركارتدبيرجهان خلقت هستندچيست؟

1)ملائك وفرشتگان      2)خداوند                   3)انسانها                                     4)غيرمجردات

 - حكماي مشاءباالهام ازچه منبعي قواي مجرديافرشتگان را(عقول)ناميده اند؟

1)متون يوناني                             2)متون مصري                           3)احاديث اسلامي       4)روايات ايران باستان

 - كدام گزينه درموردوظيفه مجردات درجهان بيني مشايي غلط است؟

1)فيض هستي راازواجب الوجودبه عالم طبيعت منتقل مي كنند.             2)واسطه تكامل موجودات هستند.

3)واسطه رسيدن موجودات به اهداف وغايات وجودي شان هستند.          4)گاه وبيگاه دركارتدبيرجهان خلقت هستند.

- حكماي مشاءعقول مجرده راكه واسطه فيض حق به جهان طبيعت هستند.............. عددمي دانستند؟

1)شش عدد                                2)هشت عدد                              3)ده عدد                  4)دوازده عدد

- ابن سيناعقل فعال (عقل دهم)درسلسه مراتب عقول مجرده راچه مي نامد؟

1)واهب المواد                            2)واهب الصور(بخشنده صورتها)                    3)عقل اولي                                4)عقل وسطي

 -كدام مورداست كه همه تغييرهاوفعل وانفعالات درطبيعت به وساطت آن انجام مي شود؟

1)عقل دهم(عقل فعال) 2)عقل اول(عقل فعال)                  3)عقل دوم(واهب الصور)            4)عقل نهم(واهب الصور)

- دربحارالانوارمجلسي آمده است اولين چيزي كه خداخلق فرمود.............. بود؟

1)انسان                                      2)عقل                                                      3)جماد                                                     4)نبات

 - ازديدگاه حكماي مشاءمقصدوغايت اصلي همه غايات چيست ونسبت آن بامبداءنظام هستي(علت العلل)كدام است؟

1)غايت الغايات-مبداءومقصدمتفاوت است.                       2)غايت الغايات-مبداءومقصديكي است.

3)غايت اكبر-مبداءومقصدمتفاوت است.                              4)غايت اكبر-مبداءومقصديكي است.

- ازديدگاه فلاسفه مشاء................... ماهيت ازاويي وبه سوي اويي دارد؟

1)وجودنامشروط                          2)غايت الغايات                          3)جهان                    4)مبداءومقصدنظام هستي

- ازديدگاه فلاسفه مشايي مبداءومقصدنظام هستي به ترتيب چه نام دارند؟

1)علت العلل،علت اكبر 2)غايت الغايات ،غايت اكبر           3)علت العلل،غايت الغايات            4)غايت الغايات،علت العلل

-كدام اصل جهان رادرنظرمابه صورت مجموعه اي به هم پيوسته ومرتبط الاجراجلوه گرمي سازد؟

1)ضرورت علي ومعلولي                               2)امتناع تسلسل علل    3)عليت    4)سنخيت

-كدام اصل بيانگرتغييرناپذيري وعدم تبديل سنن ونواميس هستي است؟

1)ضرورت علي ومعلولي                               2)سنخيت                 3)عليت    4)امتناع تسلسل علل

- اصل سنخيت حاكي ازچيست؟

1)عدم تغييروتبديل سنن ونواميس هستي                                           2)تخلف نلپذيري وحتميت نظام هستي

3)نفس ارتباط وپيوستگي موجودات عالم                                          4-نظام حاكم برروابط ميان موجودات

 - برهان فارابي برامتناع تسلسل علل مبتني بركدام اصل اصلي است؟

1)تقدم علت برمعلول                    2)سنخيت علت ومعلول                                3)وجوب وضرورت                    4)وجوب مشروط

 - آيه شريفه (فلن تجدلسنت الله تبديلاولم تجدلسنت الله تحويلا)باتوجه به معناي (سنت)بيش از هرچيزمؤيدكدام اصل فلسفي است؟

1)سنخيت                                  2)عليت                                    3)ضرورت                                                 4)واقعيت

 - همه قوانين علمي برپايه كدام اصول مبتني است؟

1)سنخيت                                  2)عليت                                    3)هويت                                    4)امتناع تناقص

 - نتيجه اصل سنخيت كدام است؟

1)امتناع تسلسل علل 2)نظام معين هستي 3)تخلف ناپذيري وحتميت نظام هستي 4)ارتباط وپيوستگي موجودات جهان

 -كدام اصل ياقاعده عقلي ازمباني برهان سينوي دراثبات واجب الوجودنيست؟

1)اجمالاموجوداتي درجهان هست.                  2)تسلسل علل نامتناهي محال است.

3)ممكن تاوجوب پيدانكندوجودپيدانمي كند.    4)موجودخاصي دراين استدلال مفروض است.

- دركدام برهان ازاصل(تقدم علت برمعلول)استفاده شده است؟

1)اسدواخصردراثبات توحيدباريتعالي                                                2)اسدواخصردرنفي تسلسل

3)وجوب وامكان درنفي تسلسل                                                      4)وجوب وامكان دراثبات توحيدباريتعالي

 - برهان معروف به(اسدواخصر)مربوط به كدام موضوع وازكدام فيلسوف است؟

1)ملاك نيازمندي معلول به علت-ابن سينا                                         2)ملاك نيازمندي معلول به علت-فارابي

3)نفي تسلسل-ابن سينا                                                                  4)نفي تسلسل-فارابي

 - نتيجه كدام اصل درفلسفه نظام معين هستي است؟

1)پيوستگي                                               2)حتميت   3)سنخيت                 4)ضرورت

 - به نظرچه كساني عقل دهم ياعقل فعال عهده دارنظم عالم طبيعت است؟

1)حكماي اشراقي                         2)عرفا                       3)متكلمين                                4)حكماي مشاء

-كدام موردازمبادي برهان سينوي براي اثبات باريتعالي نيست؟

1)تسلسل علل نامتناهي محال است.                  2)شيءتابه مرحله وجوب نرسدموجودنمي شود.

3)ملاك نيازمندي معلول به علت فقروجودي است.                             4)ملاك نيازمندي معلول به علت امكان ذاتي است.

-كدام اصل بيانگرنظام معين هستي است؟

1)عليت                                     2)ضرورت علي ومعلولي                              3)سنخيت                 4)امتناع تسلسل علل 

- اصول فلسفه که (( تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی )) ، (( نظام معین هستی )) و ارتباط و پیوستگی موجودات جهان را به ما می نمایانند به ترتیب کدامند ؟

1-      ضرورت یا وجوب علی معلوملی سنخیت علیت

2-      علیت سنخیت ضرورت یا وجوب علی و معلولی

3-      سنخیت ضرورت علی و معلولی علیت

4-      علیت ضرورت علی و معلولی سنخیت

- کدام اصل بیانگر تغییر ناپذیری و عدم تبدیل سنن و نوامیس هستی است ؟

1- امتناع تسلسل علل           2- علت     3- سنخیت 4- ضرورت علی و معلولی

- کدام اصل جز مبانی و اصول برهان وجوب و امکان ( برهان سینوی ) در اثبات وجود خدا نیست ؟

1- امتناع هیچ در هیچ                         

2- موجود یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود

3- ممکن تا وجود پیدا نکند وجوب پیدا نمی کند

4-  تسلسل علل نا متناهی محال است .

- برهان فارابی بر امتناع تسلسل علل مبتنی بر کدام اصل فلسفی است ؟

1- وجوب مشروط                                               2- وجوب و ضرورت

3- سنخیت علل و معلول                                       4- تقدم علت بر معلول

- از سه اصل (( علیت ضرورت علی و معلولی و سنخیت )) به ترتیب چه نتایجی استخراج می شود ؟

1-      ارتباط موجودات جهان ، حتمیت نظام هستی ، نظام معین هستی

2-      نظام معین هستی ، تخلف ناپذیری نظام هستی ، پیوستگی موجودات جهان

3-      حتمیت نظام هستی ، ارتباط موجودات جهان ، نظام معین هستی

4-      ارتباط موجودات جهان ، نظام معین هستی ، حتمیت نظام هستی

- فلسفه با تبیین کدامیک مقدمات لازم را برای شناخت یقینی از قوانین و روابط حاکم بر پدیده های جهان فراهم ساخته و پایه های آزمایش و تجربه را به عنوان روش تحقیق علوم تجربی تحکیم نموده است

1- ضرورت علی و معلولی    2 اصل سنخیت علت و معلول

3- اصل علیت                    4- اصل علیت و اصل سنخیت و اصل ضرورت علی و معلولی

- ............ عقول مجرده را که واسطه فیض حق به جهان طبیعت هستند ، ده عدد می دانستند و عقل دهم را که همه تحولات در طبیعت به وساطت آن انجام می شود ، ................ می نامیدند .

1- حکمای اشراق واهب الصور          

2- حکمای مشا عقل فعال یا واحب الصور ( بخشنده صورتها )

3- عرفا بخشنده صورتها

4- متکلمین عقل فعال یا واهب الصور ( بخشنده صورتها )

- کدام اصل کلیت قوانین علمی را تامین می نماید ؟

       1- اصل امتناع تسلسل علل      2- اصل سنخیت علت و معلول       3- اصل علیت             4- اصل ضرورت علی و معلولی

- برهان (( اسد و اخصر )) توسط ... مطرح شده است و در آن بر امتناع ... اقامه دلیل شده است .

     1- فارابی دور     2- فارابی تسلسل      3- ابن سینا تسلسل    4- ابن سینا دور

-کدام برهان در مبحث خداشناسی فلسفی کاربرد زیادی دارد و گاهی خود برای اثبات وجود خدا به کار می رود ؟

    1- تشکیک وجود    2- امتناع تسلسل                          3- زیادت وجود بر ماهیت             4- اصلت ماهیت


موضوعات مرتبط: تست فلسفه پیش دانشگاهی
[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 7:52 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

اولین مکتب فلسفی اسلامی چه نام داشت و توسط چه کسی تاسیس شد ؟

    1- حکمت اشراق سهروردی                                                             2- حکمت مشاء فارابی

    3- حکمت متعالیه ملاصدرا                                                                4- حکمت متعالیه ابن سینا

معلم ثانی لقب کدامیک از حکمای زیر است ؟

     1- فارابی                                                 2- کندی                              3- ابن سینا                            4- افلاطون

کدامیک از فلاسفه زیر را ، برترین فیلسوف بعد از ارسطو دانسته اند ؟

     1- افلاطون                                              2- کندی                              3- فارابی                              4- ابن سینا

اولین شهری که فارابی برای ادامه تحصیل به آنجا عزیمت کرد کدام شهر بود و در آنجا از محضر چه کسی بهره برد ؟

     1- بغداد ابوبشر متی بن یونس                                   2- حران یوحنا بن حیلان

     3- حلب ابوبشر متی بن یونس                                  4- دمشق یوحنابن حیلان

ابوبشر متی بن یونس از .... قرن .... هجری است ؟

     1- طبیبیان سوم و چهارم                                                                    2- ریاضی دانان قرن چهارم و پنجم

     3- مترجمان سوم و چهارم                                                                 4- شعرای قرن چهارم و پنجم

فارابی کتاب منطق را در شهر و پیش چه کسی تا آخر برهان آموخت ؟

   1- حران ابوبشرمتی بن یونس                                                             2- بغداد یوحنابن حیلان

   3- بغداد ابوبشرمتی بن یونس                                      4- حران یوحنابن حیلان

کدامیک از امرای زیر مقدم فارابی بسیار گرامی داشت و در تکریم او از هیچ کوششی فروگذار نکرد ؟

     1- علاء الدوله کاکویه بغداد                                                            2- علاء الدوله کاکویه دمشق

     3- سیف الدوله حمدانی دمشق                                 4- سیف الدوله حمدانی بغداد

نظام فلسفی و شخصیت اخلاقی فارابی را به ترتیب هم پایه و همانند کدامیک از حکمای زیر دانسته اند ؟

     1- افلاطون ارسطو                              2- افلاطون سقراط              3- ارسطو افلاطون      4- سقراط افلاطون

کتاب وفیات الاعیان تالیف کیست ؟

     1- ابن ابی اصیبعه            2- ابن خکان                        3- ابن سینا    4- ابن طفیل

کدام فیلسوف در پاسخ سوال (( تو دانا تری یا ارسطو )) گفته است : (( اگر من در زمان  ارسطو می زیستم ، البته بزرگترین شاگرد او بودم )) ؟

1- ابن سینا                                        2- کندی                              3- جوزجانی                                                4- فارابی

کدامیک از حکمای زیر را در شمار پزشکان آوردند ، با اینکه به پیشه طبابت نپرداخت ؟

       1- ابن باجه                                            2- ابن رشد                          3- ابن سینا                            4- فارابی

از فارابی چند جلد کتاب و رساله به یادگار مانده است ؟

     1- حدود 30 کتاب و رساله                                                                2- حدود 50 کتاب و رساله

     3- حدود 80 کتاب و رساله                                                                4- حدود 100 کتاب و رساله

کدام کتاب فارابی شامل هشت فصل است و هر فصل آن به یکی از شاخه های علوم اختصاص یافته است ؟

      1- فصوص الحکم                                                                                 2- رساله جمع بین رای دو حکیم

      3- احصاء العلوم                                                                                     4- رساله اغراض ما بعد الطبیعه

فارابی در کدامیک از آثار خود به علم زبان پرداخته است ؟

     1- مقاله فی معانی العقل                                                                         2- احصاء العلوم

    3 رساله جمع بین رای دو حکیم                                4- فصوص الحکم

موضوع کدام کتاب فارابی ، مابعد الطبیعه و توحید است ؟

     1- آرا اهل مدینه فاضله                                                                          2- سیاسات مدینه

     3- رساله تحصیل السعاده                                                                      4- فصوص الحکم

کدام کتاب فارابی ، نمودار عشق راستین او به حق و وجد و حال معنوی اوست ؟

     1- احصاء العلوم                                                                                      2- فصوص الحکم

     3- رساله تحصیل السعاده                                                                      4- آرا اهل مدینه فاضله

در کدامیک از آثارش ، لحن فارابی شبیه لحن عرفاست ؟

     1- آرا اهل مدینه فاضله                                                                          2- رساله تحصیل السعاده

     3- فصوص الحکم                                                                                  4- احصاء العلوم

از حکمای زیر ، کدامیک  مهم ترین فیلسوف سیاسی اسلامی است ؟

   1- کندی                           2- ابن رشد                          3- ابن سینا                            4- فارابی

کتاب مابعد الطبیعه نوشته کدامیک از حکمای یونانی است ؟

   1- افلاطون                                               2- ارسطو                              3- افلاطون                           4- فیثاغورث

کدام کتاب فارابی شرحی بر مابعد الطبیعه ارسطو است ؟

   1- رساله اغراض مابعد الطبیعه                                                                2- فصوص الحکم

    2- رساله جمع بین رای دو حکیم                                  4- احصاء العلوم

کدام اثر فارابی در عین کوتاهی محتوایی ارزشمند دارد ؟

     1-رساله جمع بین رای دو حکیم                                  2- رساله اغراض مابعد الطبیعه                  

     3- فصوص الحکم                                                                                  4- احصاء العلوم

بخش عمده ای از آثار فارابی را .... تشکیل می دهد ؟

     1- آرای فقهی                                         2- آرای زبانی                                             3- آرای سیاسی                                           4- آرای نجومی

فارابی هدف از اجتماع و مدینه را دست یابی به چه چیزی می داند ؟

     1- سعادت دنیوی                                                                                    2- سعدت اخروی

     3 سعادت دنیوی و اخروی                                                                 4- سلامت جسم فراخی و در تمتع لذت ها

فیلسوفان اسلامی برای فهم صحیح مطالب ارسطو ، از کدام کتاب فارابی بسیار سود برده اند ؟

     1- فصوص الحکم                                                                                  2- رساله جمع بین رای دو حکم

     3- احصا العلوم                                                                                        4- رساله اغراض ما بعد الطبیعه

فارابی بهترین مدینه ها را .... می  داند .

    1- مدینه فاضله                 2- مدینه جاهله                                             3- مدینه عالیه                                              4- مدینه قاهره

ابن سینا به کمک کدام کتاب به اغراض ارسطو پی برد و این کتاب نوشته کیست ؟

   1- رساله اغراض مابعد الطبیعه فارابی                                                2- رساله جمع بین رای دو حکم فارابی

   3- فصوص الحکم کندی                                                                   4- احصا العلوم کندی

فارابی ... را مدینه ای می داند که مرم آن به اموری مشغولند و به فضایلی آراسته اند که در نهایت آن مدینه را به سوی سعادت رهنمون می سازد .

    1- مدینه جاهله                 2- مدینه فاضله                                             3- مدینه قاهره                                             4- مدینه عالیه

در کدامیک از آثار فارابی به آرای افلاطون و ارسطو پرداخته می شود

   1- رساله اغراض مابعد الطبیعه                                                                2- آراء اهل مدینه فاضله

   3- رساله تحصیل السعاده                                                                        4- رساله جمع بین رای دو حکم

در زمینه تفاوت مدینه فاضله با هیات پیوسته و سازمان یافته بدن ، کدام گزینه درست است ؟

1-      اعضای بدن طبیعی هستند و پیوند آنها جنبه تکوینی ندارد .

2-      اعضای مدینه فاضله فضایل و اعمال غیر اکتسابی و غیر ارادی دارند .

3-      اعضای بدن طبیعی هستند و پیوند آنها جنبه تکوینی دارد .

4-      پیوند اعضای مدینه فاضله تکوینی است .

فارابی مدینه فاضله را به ... تشبیه می کند .

    1- بدن انسان                                            2- بدن سالم انسان               3- خانواده                           4- خانواده سعادتمند

در کدام کتاب فارابی به تفسیر موارد اختلاف آرای افلاطون و ارسطو و رفع آنها می پردازد

    1- رساله جمع بین رای دو حکیم                                  2- رساله اغراض ما بعد الطبیعه

    3- رساله تحصیل السعاده                                                                       4- سیاسات مدینه

دیدگاه فارابی درباره مدینه فاضله از کجا الهام می گیرد

    1- از مبانی مابعد الطبیعه او                                                                    2- از منطق او

    3- از علوم طبیعی او                                                                                4- از ریاضیات او

کدامیک از آثار فارابی زمینه ای است برای این که فارابی آرای خود را به مثابه فلسفه درست بیان کند

    1- فصوص الحکم                                                                                   2- رساله جمع بین بین رای دو حکیم

    3- احصا العلوم                                                                                         4- رساله اغراض مابعد الطبیعه

از دیدگاه حکمای مشا کدام عقل عهده دار نظم عالم طبیعت است ؟

    1- عقل اول                                              2- عقل دوم                                                  3- عقل نهم                          4- عقل دهم

در نظر فارابی نسبت عقل فعال به طبیعت مانند نسبت ....

   1- بدن به قلب است                                                                                 2- مدینه فاضله به رئیس مدینه فاضله است

   3- قلب به بدن است                                                                                 4- رئیس به مدینه فاضله و قلب به بدن است

کدام اثر فارابی یک پژوهش فلسفی صرف نبوده و بلکه طرح تاسیس فلسفه اسلامی است ؟

   1- فصوص الحکم                                                                                    2- رساله اغراض مابعد الطبیعه

    3- رساله جمع بین رای دو حکیم                                  4- احصا العلوم

از دیدگاه فارابی زعیم اصلی مدینه فاضله کیست ؟

   1- پیامبر                             2- امامان                               3- جانشینان امامان                                      4- حکما

مقاله فی معانی العقل نوشته کیست و موضوع آن چیست ؟

   1- ابن سینا تعریف عقل                                                                      2- ابن سینا تعریف امتناع و معانی عقل

   3- فارابی تعریف عقل                                                                        4- فارابی تعریف و اقسام و معانی عقل

از دیدگاه فارابی بعد از پیامبر زعامت مدینه فاضله به چه کسی واگذار می شود

   1- امامان                            2- امامان و جانشینان او                              3- فلاسفه                              4- عالمان

از دیدگاه فارابی اعلادرجه سعادت بشری چیست

    1- سلامت جسم                                                                                       2- فراخی در تمتع لذت ها

    3- اتصال با ملک وحی یا عقل فعال                             4- رسیدن به ثروت بی حد و حصر

ارزنده ترین اثری که در علم موسیقی از دنیای قدیم به یادگار مانده چه نام دارد و نوشته کیست ؟

  1- کتاب موسیقی کبیر فارابی                                                             2- کتاب موسیقی صغیر ابن سینا

   3- کتاب موسیقی صغیر فارابی                                                           4- کتاب موسیقی کبیر ابن سینا

از دیدگاه فارابی وحی انبیا و الهامات اولیا ناشی از چیست ؟

   1- اتصال دائمی با ملک وحی یا عقل فعال                                           2- اتصال دائمی با عقل فعال یا عقل اول

   3- عشق                                                                                                     4- تهذیب نفس

کدام اثر فارابی در شرق و غرب تاثیر زیادی داشته است و از منابع معتبر محسوب می شود

    1- آرا اهل مدینه فاضله                                                   2- سیاسات مدینه

    3- کتاب موسیقی کبیر                                                                           4- رساله تحصیل السعاده

از دیدگاه فارابی رکن جدایی ناپذیر سیاست چیست ؟

    1- سعادت                                                 2- قدرت                              3- ثروت                               4- عظمت

مراد فارابی از سیاست با معنای متداول سیاست در جهان امروز ...

   1- فاصله ای ندارد            2- یکی است .                                              3- فاصله چندانی ندارد .                             4- فاصله بسیار دارد

توصیف زیر از فارابی توصیف چه نوع مدینه ای است ؟

((  مردمش نه سعادت را می شناسند و نه سعادت به خاطرشان خطور می کند و از خیرات جز سلامت جسم فراخی در تمتع لذت ها نمی شناسند . ))

  1- مدینه فاضله                   2- مدینه جاهله                                             3- مدینه عالیه                                              4- مدینه قاهره

فارابی مدینه جاهله را به چه چیزی تشبیه می کند

   1- بدن سالم انسان                                    2- بدن ناسالم                                               3- خانواده سالم                                           4- خانواده نا سالم

ساز قانون از ساخته های کدامیک از حکمای زیر است

   1- فارابی                           2- ابن سینا                            3- ابن رشد                          4- متی بن یونس

کدام یک از کتابهای فارابی به ترتیب در باب (( اخلاق )) ، (( سیاست )) ، (( اجتماعیات )) است ؟

1-      آرا اهل مدینه فاضله سیاسات مدینه رساله تحصیل السعاده

2-      رساله تحصیل السعاده سیاسات مدینه آرا اهل مدینه فاضله

3-      سیاسات مدینه آرا اهل مدینه فاضله رساله تحصیل السعاده

4-      رساله تحصیل السعاده آرا اهل مدینه فاضله سیاسات مدینه

از دیدگاه فارابی ... فعل و تدبیر زعیم مدینه فاضله است متناسب با تعلیم و الهامات روحانی .

  1- سیاست                          2- قدرت                              3- حکمت                            4- شوکت

کدام گزینه بیانگر دلیل درست تر در باب این سوال است که چرا فارابی را معلم ثانی خوانده اند ؟

1-      بدلیل مهارت خاص او در منطق ارسطو و تدوین به صورت کاملا تصحیح شده به زبان عربی

2-      بدلیل اصلاح و تفسیر بسیاری از مضامین فلسفه یونانی که به دلیل اشتباه و قصور فهم مترجمان مبهم و احیانا بی معنا جلوه گرفته شده بود

3-      بدلیل بنا نهادن اصول و مبادی جدیدی در فلسفه که این نظام فلسفه در عین موافقت با دین از یک وحدت سازمانی برخوردار بود .

4-      بدلیل اینکه فارابی صرفا با مطالعه و هضم و جذب میراث فلسفی یونان نظام فلسفی خویش را بنا نهاد .

مقام حقیقی فارابی دادن عنوان معلم ثانی به او از آن جهت است که او موسس فلسفه ... است .

   1- اسلامی                          2- اسلامی یا نبوی                                       3- نبوی                                4- اشراق

کدامیک از حکمای زیر میراث فکری یونانیان را در حوزه جدید گرد آوری کرد ؟

   1- ابن سینا                                                 2- ابن رشد                                                  3- فارابی                              4- ابن سینا

از دیدگاه فارابی (( سیاست )) فعل و تدبیر زعیم مدینه فاضله است متناسب با ...

    1- تعالیم دنیوی                                                               2- احکام و قوانین مملکتی

   3- تعالیم و الهامات روحانی                                           4- تعالیم روحانی و قوانینی ییکه از مبدا وحی سرچشمه گرفته است

از د یدگاه فارابی ریاست زعیم مدینه فاضله منطبق با کدام گزینه است ؟

   1- عین برقراری نظام عدل                                                                                                                     2- توزیع عادلانه امکانات اجتماعی

    3- عین برقراری نظام عدل و توزیع عادلانه امکانات اجتماعی        3- توزیع نابرابر امکانات اجتماعی

کدام گزینه غلط است

1-      فارابی انسان را مدنی بالطبع می داند

2-      تامین نیاز های انسان را در گرو تشکیل جامعه می داند

3-      معتقد است که آدمی بر حسب فطرت خود به اجتماع گرایش دارد

4-      عامل برپایی جوامع را نیاز متقابل انسانها به یکدیگر نمی داند .

مهم ترین فیلسوف سیاسی اسلام کدام است

   1- خواجه نصیر                                         2- ابن سینا                            3- فارابی                              4- ابن رشد

از دیدگاه معلم ثانی ، وحی انبیا الهی و الهامات اولیا همگی ناشی از کدام مورد است

   1- اتصال دائمی با ملک وحی یا عقل فعال                                           2- اتصال دائمی با ملک وحی یا عقل اول

   3- قدرت عقل قوی که مرتبط با طبیعت است            4- وسعت روح برتر که مرتبط با طبیعت است

از دیدگاه فارابی حقیقت سیاست کدام است

1-      تفکر و تعقل فیلسوفان جامعه که در قالب روحانی و فضایل اکتسابی عرضه می دارند

2-      فعل و تدبیر زعیم مدینه فاضله که اتصال دائمی با عقل اول دارد و قوانین وی از مبدا عقل سرچشمه می گیرد

3-      فعل و تدبیر زعیم مدینه فاضله که اتصال دائمی با عقل فعال دارد و قوانین وی از مبدا وحی سرچشمه می گیرد

4-      مجموعه رفتار ها و کارکردهای جمعی افراد جامعه است که بصورت قوانین قراردادی تنظیم و تدوین شده اند .

طرح تاسیس فلسفه اسلامی در کدام کتاب فارابی آمده است

    1- معانی العقل                                                                                         2- فصوص الحکم

    3- رساله جمع بین رای دو حکیم                                  4- رساله اغراض مابعد الطبیعه

کتاب مقاله فی معانی العقل اثر چه کسی است

1- ابن سینا                      2- فارابی                              3- غزالی                               4- خواجه نصیر

دیدگاه فارابی پیرامون مدینه فاضله خود ، از کدام مورد الهام گرفته شده است ؟

    1- مبانی فلسفه بو علی سینا                                                                                      2- مبانی مابعد الطبیعه خویش

    3- مدنی بالاختیار بودن انسان                                                                                  4- ارشادات علمای اخلاق زمان خویش

فصوص الحکم فارابی در چه زمینه ای است

      1- مابعد الطبیعه و منطق                                                                                                                       2- مابعد الطبیعه و علم توحید

      3- کلام و عرفان                                                                                                           4- اخلاق و سیاست

مقام فلسفی کدام حکیم را همپایه ارسطو و شخصیت اخلاقی و معنوی او را همانند افلاطون دانسته اند ؟

     1- ملاصدرا                                             2- شیخ اشراق                                             3- ابن سینا                            4- فارابی

کدامیک را برترین حکما دانسته اند و بنیانگزار و موسس اسلامی خوانده اند

     1- فارابی                                                 2- ابوعلی سینا                                             3- شیخ اشراق                                             4- ملاصدرا

کدام کتاب فارابی را نه یک پژوهش فلسفی صرف ، بلکه یک طرح تاسیس فلسفه اسلامی دانسته اند

    1- فصوص الحکم                                                                                   2- احصا العلوم

    3- رساله جمع بین رای دو حکیم                                                          4- رساله اغراض ما بعد الطبیعه

دیدگاه فارابی درباره مدینه فاضله از چه چیزی الهام گرفته است

    1- از ریاضیات او                                                                                    2- از مبانی ما بعد الطبیعه او

    3- از منطق او                                                                                                                   4- از شعر و شاعری او

فارابی مدینه فاضله را به چه چیزی تشبیه می کند

   1- بدن انسان                                             2- درخت                             3- بنا                                                             4- خانواده

فارابی بهترین مدینه ها را چه می نامد و بع نظر او اولین زعیم و رئیس این مدینه چه کسی است

   1- مدینه کامله دانشمند                                                                                               2- مدینه عالیه فیلسوف

   3- مدینه فاضله امامان                                                                           4- مدینه فاضله پیامبران

لقب فارابی در تاریخ فلسفه اسلامی چیست و در حقیقت به چه جهت به این عنوان خوانده شده است

1-      معلم اول به جهت اینکه و موسس فلسفه اسلامی است

2-      معلم ثانی به جهت اینکه او موسس فلسفه اسلامی است

3-      معلم اول به جهت تدوین منطق ارسطو به عربی

4-      معلم ثانی به جهت تفسیر مضامین فلسفه یونانی

کتاب فصوص الحکم از آثار کدام متفکر اسلامی و موضوع آن چیست

      1- فارابی عقل                                                                                   2-  ابن سینا عقل

     3- فارابی مابعد الطبیعه و توحید                                                      4- ابن سینا مابعد الطبیعه و توحید

عبارت زیر توصیف چیست و از کدام متفکر اسلامی است ؟

 (( مردمش نه سعادت را می شناسند و نه سعادت به خاطرشان خطور می کند چنانکه اگر ایشان را به سعادت راهنمایی کنند ، بدان سوی نوروند و ... ))

       1- مدینه جاهله فارابی                                                                                              2- مدینه جاهله ابن سینا

      3 مدینه ظالمه ابن رشد                                                                  4- مدینه ظالمه بهمنیار

فارابی نسبت (( عقل فعال )) با (( طبیعت )) را به چه چیزی تشبیه می کند

     1- نسبت عقل به بدن                                                                             2- نسبت مدینه فاضله به رئیس

     3- نسبت ریشه به درخت                                                                                              4- نسبت مرئوس به رئیس

 

 


موضوعات مرتبط: تست فلسفه پیش دانشگاهی
[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 7:50 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

کدام یک از القاب ابن سینا در مشرق زمین است

     1- شیخ الرئیس حجه الحق                                     2- شیخ الرئیس شاهزاده اطبا

     3- اویسن شیخ الرئیس                                                          4- اویسنا شیخ الرئیس

مشهور ترین حکیم و دانشمند ایرانی کیست

    1- فارابی                               2- ابن سینا                                 3- بهمنیار                  4- ابن رشد

کدامیک از القاب این سینا در مغرب زمین است

    1- شاهزاده اطبا                       2- شیخ الرئیس                            3- حجه الحق                              4- ابن سینا

معلومات ما از زندگی ابن سینا به برکت چیست

1-      زندگی نامه ای که بخش دوم آن را خودش نوشته است .

2-      زندگی نامه ای که بخش اول را جوزجانی نوشته است

3-      زندگی نامه ای که خودش نگاشته است

4-      زندگی نامه ای که شاگرد وفادارش ابوعبید جوزجانی نگاشته است

ابن سینا مبادی فقه و منطق را پیش چه کسی فرا می گیرد

    1- سبزی فروشی در بخارا                          2- اسماعیل زاهد                         3- ابوعبدالله ناتلی                        4- پیش خودش

اولین استادی که ابن سینا را با منطق آشنا کرد چه کسی بود

    1- اسماعیل زاهد     2- سبزی فروشی در بخارا                              3- ابوعبدالله ناتلی                        4- فارابی

کتاب مجسطی در چه موضوعی است و تالیف کیست

   1- نجوم اقلدیس   2- هندسه اقلدیس     3- نجوم بطلمیوس    4- هندسه بطلمیوس

مهمترین کتاب ارسطو کدام است

   1- نفس                  2- اخلاق                   3- طبیعیات                                4- مابعد الطبیعه

نخستین کتاب نجوم چه نام دارد و تالیف کیست

   1- مجسطی بطلمیوس                                                             2- مجسطی اقلیدس

   3- بطلمیوس مجسطی                                                             4- اقلیدس مجسطی

معلومات ما از زندگی کدام فیلسوف ، بیش از دیگر فلاسفه است

   1- فارابی                                2- ابن سینا                3- ابن رشد                                4- جوزجانی

کدام کتاب است که ابن سینا با چهل با خواندن ، از آن چیزی نمی فهمید و این کتاب نوشته کیست

   1- مابعدالطبیعه ارسطو                                                             2- مابعدالطبیعه سقراط

   3- مجسطی بطلمیوس                                                             4- مجسطی اقلیدس

کدام فیلسوف است که در صورت حیران ماندن در مساله ای و راه نبردن بر حد وسط آن ، مبدع کل زاری و تضرع میکند ؟

    1- ابن سینا                             2- فارابی                                   3- ابن رشد                                4- جوزجانی

ابن سینا با خواندن کدام کتاب ، به اغراض مابعدالطبیعه ی ارسطو پی می برد و این کتاب نوشته کیست ؟

    1- اغراض مابعدالطبیعه ارسطو                                  2- اغراض مابعدالطبیعه فارابی

    3- مابعدالطبیعه ارسطو                                                            4- مابهدالطبیعه فارابی

ابن سینا در چند سالگی از همه علوم فازغ می شود

   1- چهل سالگی                        2- سی سالگی                             3- بیست و دو سالگی                   4- هیجده سالگی

ابن سینا در مدت اقامت خود در گرگانچ همنشین کدامیک از اندیشمندان ذیل نبوده است ؟

  1- ابونصر عراقی                        2- فارابی                   3- ابوریحان بیرونی                      4- ابوسهل مسیحی

کتاب معاد توسط چه کسی و برای کدام پادشاه نگارش یافته است

    1- فارابی شمس الدوله دیلمی                                  2- ابن سینا شمس الدوله دیلمی

    3- ابن سینا مجدالدوله دیلمی                                   4- فارابی مجد الدوله دیلمی

ابن سینا در دربار کدام پادشاه به مقام وزارت می رسد

   1- شمس الدوله دیلمی                                                               2- نوح ین منصور سامانی

   3- سماالدوله دیلمی                                                   4- مجدالدوله دیلمی

ابن سینا در کدام شهر و در اثر چه نوع بیماری دار فانی را وداع گفت

    1- همدان قولندج                                 2- اصفهان قولنج                      3- اصفهان ذات الریه                 4- همدان ذات الریه

کدام گزینه نشانگر شاگردان ابوعلی سینا است

   1- ابوعبدالله ناتلی بهمنیار جوزجانی                       2- ابوالعباس لوکری جوزجانی اسماعیل زاهد

   3-بهمنیار لوکری جوزجانی                                  4- ناتلی زاهد بهمنیار

تعداد آثار به یادگار مانده از ابن سینا متجاوز از ... است .

   1- سی کتاب و رساله                                                                 2- پنجاه کتاب و رساله

   3- صد کتاب و رساله                                                                4- دویست کتاب و رساله

کدامیک از کتابهای ابن سینا است که نوعی فرهنگ نامه پزشکی است ؟

   1- شفا                    2- قانون                    3- نجات                    4- انصاف

کامل ترین مرجع در معرفی حکمت مشا و دیدگاههای طبیعی و مابعدالطبیعی آن چه نام دارد و نوشته کیست

   1- نجات ابن سینا                                                  2- فصوص الحکم فارابی

   3- شفا ابن سینا                                                                     4- احصا الحکم فارابی

کدامیک مختصر کتاب شفا است ؟

   1- نجات                                 2- انصاف                  3- قانون                    4- اشارات و تنبیهات

یکی از برجسته ترین ابعاد فکری ابن سینا ... اوست .

   1- انسان شناسی                        2- طبیعت شناسی                        3- ستاره شناسی                          4- هستی شناسی

برکدام کتاب ابن سینا ، حدود سی شرح و حاشیه نوشته اند

   1- شفا                                    2- نجات                                    3- انصاف                  4- قانون

به نظر ابن سینا روش مطلوب برای تحقیق در عالم طبیعت چیست ؟

1-      با هدف و غایت خلقت انسان سازگار باشد                          

2-      با هدف و غایت خلقت جهان سازگار باشد

3-      با هدف و غایت خلقن انسان سازگار نباشد

4-      با هدف و غایت خلقت جهان سازگار نباشذ

کدام کتاب ابن سینا است که عالی ترین مرجع طبابت در مشرق زمین بوده و از قرن دوازده تا هفده میلادی در دانشگاههای غرب تدریس می شده است

    1- انصاف                              2- دانشنامه علایی                        3- شفا                       4- قانون

از دیدگاه ابن سینا عالم طبیعت را چه چیزی پدید آورده است

    1- لطف باری تعالی                                                  2- رحمانیت باری تعالی

    3- طلف و عنایت باری تعالی                                     4- عنایت باری تعالی

احاطه و مشمول علم باری تعالی بر همه موجودات منطبق با کدام گزینه است

    1- لطف                                2- عنایت                   3- بصیرت                                 4- عظمت

کدام کتاب ابن سیناست که به زبانهای لاتینی ، انگلیسی ، و آلمانی ترجمه شده است

    1- شف                                 2- نجات                                    3- انصاف                  4- قانون

جمله زیر از کدام فیلسوف اسلامی است و در کدام کتاب ذکر شده است

(( عنایت ، احاطه و شمول علم باری تعالی بر همه موجودات است و ضروری است که همه موجودات مطابق آن باشند ))

   1- ابن سینا انصاف                                 2- فارابی انصاف                      3- ابن سینا اشارات   4- فارابی اشارات

کدام یک از آثار ابن سینا از کتب معتبر فلسفی در حوزه های علمی و دانشگاهها محسوب می شود

    1- نجات                                2- قانون                                    3- شفا                                       4- اشارات

ابوعلی سینا مبدا درونی همه اشیا را که سبب حرکت و سکون آنها می شود به چه چیزی تعبیر می کند 

   1- طبیعت                               2- جنس                                    3- ماهیت                  4- هیولا

خواب طبیعت در زمستان ظاهرا ........ است ، ما در حقیقت همه فصول برای .......... در پی یکدیگرند و در مجموع خیر و کمال طبیعت را تامین می کنند .

    1- کمال بعد از نقص حفظ اعتدال در طبیعت                                              2- نقص بعد از کمال حفظ عدم اعتدال در طبیعت

   3- کمال بعد از کمال حفظ عدم اعتدال در طبیعت                         4- نقص بعد از کمال حفظ اعتدال در طبیعت

کدام گزینه غلط است

1-      خواب طبیعت در زمستان ظاهرا کمال بعد از نقص است

2-      همه فصول برای حفظ اعتدال در طبیعت در پی یکدیگرند

3-      آن چه ظاهرا شر و بدی به نظر می رسد همگی برای نظام کلی جهان لازم اند

4-      در عالم طبیعت  اعتدال و هماهنگی بی نظیری به چشم می خورد

کدامیک از آثار ابن سینا است که مشتمل بر هیجده جز و در همه ی ابواب فلسفه نگارش یافته است

    1- در رابطه ی وجودی آن شی یا اشیا دیگر                  2- در رابطه ی وجودی آن شی با خودش

    3- در پرتو ارتباط آن شی با مبدا وجود                        4- در پرتو ارتباط آن شی با موجودات ممکن

چه چیزی دانشمند را به معرفت الهی و چگونگی آفرینش او رهنمون می گردد

1-      مطالعه و تحقیق درباره ی جهانی که حکمت بالغه ی آفریدگار دانا در آن جلوه گر است

2-      اعتدال و هماهنگی کم و بیش موجود

3-      نقص بعد از کمال

4-      نقص بعد از نقص

کدام کتاب این سینا است که بخش ریاضی آن را جوزجانی نوشته و آن را افزوده است

    1- قانون                                2- انصاف                  3- دانشنامه علایی                        4- نجات

کدام گزینه نشانگر آثار ابن سینا است که شروحی بر آنها نوشته اند و به زبانهای زنده ی دنیا ترجمه شده اند

    1- قانون شف نجات                                                          2- انصاف اشارات دانشنامه علایی

   3- نجان انصاف شفا                                                            4- قانون اشارات شفا

کدام علم است که خشیت و خضوع را در نهاد دانشمند تقویت می کند

1-      علمی که مشتمل بر ابعاد ظاهری اشیا باشد

2-      علمی که از راه فرضیه بدست آید

3-      علمی که در پرتو ارتباط آن با ممکن الوجودها حاصل می شود

4-      علمی که در پرتو نور هستی مطلق کسب می شود

کدامیک از آثار ابن سینا است که در بیست جز تالیف شده است و مشتمل بر بیست و هشت هزار مساله است

    1- انصاف                              2- اشارات                  3- دانشنامه علایی                        4- شفا

چرا ابن سینا معتقد است علوم طبیعت نیز مانند مابعدالطبیعه یک جنبه درونی و سری دارد

1-      زیرا علم حقیقی به هر شی یعنی رابطه ی وجودی آن با دیگر اشیا است

2-      زیرا علم حقیقی به هر شی از راه مشاهده و تجربه کسب می شود

3-      زیرا علم حقیقی به هر شی یعنی رابطه ی وجودی آن با وجود مطلق و لایتنهاهی مبدا کل جهان هستی است

4-      زیرا علم حقیقی به هر شی از راه فرضیه و استقرا حاصل می شود

تحقیق علمی از رازی که در کهنه جهان طبیعت است ، ....... و آگاهی انسان را از هویت راز آلود جهان .....

     1- پرده بر می دارد افزایش نمی دهد                        2- پرده بر نمی دارد افزایش می دهد

    3- پرده بر می دارد افزایش می دهد                          4- پرده بر نمی دارد افزایش نمی دهد

ابن سینا در کدام اثرش به داوری میان آرای حکمای شرق و غرب پرداخته است

    1- قانون                                2- شفا                       3- اشارات                  4- انصاف

کدام کتاب ابن سینا است که در حمله غزنویان به اصفهان به غارت رفته و تنها اجزایی از آن به جا مانده است

   1- انصاف                               2- اشارات و تنبیهات                    3- دانشنامه علایی                        4- شفا

از دیدگاه ابن سینا عالم حقیقی کیست

1-      کسی که هویت اسرار آمیز جهان برایش علی السویه است

2-      کسی که در برابر هویت اسرار آمیز جهان در حیرت و شگفتی است

3-      کسی که فرضیه پرداز است

4-      کسی که صرفا به مشاهده تجربه و استقرا می پردازد

جهان شناسی از نظر ابن سینا چیست

1-      شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه و آزمایش

2-      شناخت قوانین طبیعت از طریق فرضیه

3-      شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه و آزمایش و به مدد اصول مابعدالطبیعه

4-      شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه و آزمایش و استقرا

کدام کتاب ابن سینا است که مشتمل بر خلاصه ای از حکمت و آخرین دیدگاههای فلسفی اوست

   1- اشارات و تنبیهات                                 2- انصاف                  3- دانشنامه علایی                        4- نجات

منظور از .... قلمرو فیض حق و مرتبه ای از جهان هستی است که مارا به شناخت واجب الوجود و نظام احسن جهان نزدیک می کند

   1- عالم عقول                          2- جمادات                                3- جهان طبیعت                          4- انسان

کدام کتاب این سینا است که به زبان پارسی تالیف یافته است

    1- اشارات                              2- دانشنامنه علایی                                       3- شفا                       4- نجات

ابن سینا کتاب دانشنامه علایی را در کجا و برای کدام پادشاه نوشته است

   1- اصفهان سیف الدوله حمدانی                                                2- همدان مجد الدوله دیلمی

   3- صفهان علاالدوله کاکویه                                     4- همدان شمس الدوله دیلمی

روش علمی که ابن سینا در کتاب قانون اتخاذ کرده است ، منطبق با کدام گزینه است

1-      مشاهده استقرا و سپس بیان اصول کلی طب بر وفق مبانی مابعدالطبیعه

2-      مشاهده استقرا و سپس بیان اصول کلی طب بر وفق مبانی تجربی

3-      بیان اصول کلی طب بر وفق مبانی مابعدالطبیعه و سپس مشاهده و استقرا

4-      بیان اصول کلی طب بر وفق مبانی تجربی و سپس مشاهده و استقرا

کدام کتاب ابن سینا است که در ابواب مختلف حکمت است

  1- دانشنامه علایی                                      2- اشارات و تنبیهات                    3- شفا                       4- نجات

کدام گزینه در مورد تحقیق و مطالعه ابن سینا در مراتب وجود صحیح است

1-      تحقیق و مطالعه برای ابن سینا شامل همه مراتب وجود است

2-      تحقیق و مطالعه برای ابن سینا شامل برخی از مراتب وجود است

3-      ابن سینا فقط موجودات مادی را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد

4-      ابن سینا فقط موجودات مجرد را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد

مراد از عالم کبیر و عالم صغیر در فلسفه ابن سینا چیست

    1- انسان جهان     2- انسان عالم عقول                   3- عالم عقول انسان                   4- جهان انسان

دیدگاه ابن سینا در زمینه رابطه انسان و جهان منطبق با کدام گزینه است

1-      میان انسان و جهان هیچگونه هماهنگی وجود ندارد

2-      میان انسان و جهان هیچگونه تطابق درونی وجود ندارد

3-      میان انسان و جهان نوعی هماهنگی و تطابق درونی وجود دارد

4-      میان انسان و جهان نوعی هماهنگی و تطابق بسیار سطحی وجود دارد

از دیدگاه ابن سینا مانوس شدن انسان با جهان چه وقت بیشتر می شود

   1- با تقویت جسم                                     2- اجرای تمرثینات ورزشی

   3- مراعات زهد و ریاضت                                          4- به هنگام اتصال دل با مادیات

ابن سینا منشا کرامات و معجزات را در چه چیزی می داند

   1- قوت نفس                                                           2- عقل فعال

   3- فرد گرایی                                                           4- تجربه گرایی

در زمینه پی آمدهای ارتباط محکم نفس قدسی و ملکوتی پیامبران با نظام جهان ، کدام گزینه درست است

1-      بدون کتاب و معلم و معلم نسبت به اشیا علم پیدا می کند

2-      در نفوس آدمیان تصرف می کنند

3-      انسانها را به سوی غایت هستی هدایت می کنند

4-      هر سه گزینه

کتاب نجات تالیف ابوعلی سینا در چه علمی است

   1- روانشناسی                           2- ریاضیات                               3- پزشکی                                 4- فلسفه

مکتب فلسفی مرحوم ابوعلی سینا و یکی از کتابهای معروف او کدام است

   1- اشراق شفا                                                                        2- عرفان مطارحات

   3- کلام تلویحات                                                  4- مشا عیون الحکمه

کدام گزینه به طور کامل بیانگر آثار و نمایندگان روش فکری مکتب مشا است

1-      تعلیقات ، تلویحات قطب الدین شیرازی و بو علی         2- عیون الحکمه ، مقاومات بوعلی سینا و سهروردی

3-      مقاومات ، شفا میرداماد و قطب الدین شیرازی                              4- مباحثات ، نجات میرداماد و بوعلی

کدام کتاب ابن سینا مختصر کتاب شفا است و بخش ریاضی آن را جوزجانی نوشته و به آن افزوده است

     1- انصاف                             2- اشارات                  3- قانون                                    4- نجات

از دیدگاه ابن سینا منشا کرامات و معجزات کدام است

    1- عقل فعال                           2- عشق به هستی مطلق                  3- عقل اول                                4- قوت نفس انسان

آخرین دیدگاههای فلسفی ابن سینا در کدام کتاب مطرح شده است

   1- اشارات و تنبیهات                                                                                 2- دانشنامه علایی

    3- شفا                                                                                   4- نجات

ابن سینا از مبدا درونی همه اشیا که سبب حرکت و سکون در آنها می شود به چه عنوانی تعبیر می کند و شی را به کدام جهت سوق می دهد

     1- طبیعت علت بیرونی                                                         2- طبیعت خیر و کمال

    3- صورت خیر و کمال                                                          4- صورت علت بیرونی

کدام کتاب ابن سینا مختصر کتاب شفاست و بخش ریاضی آن را جوزجانی نوشته و به آن افزوده است

    1- اشارات                              2- انصاف                  3- قانون                                    4- نجات

کدام کتاب به زبان فارسی است

    1- دانشنامه علایی                    2- نجات                                    3- اشارات و تنبیهات                    4- قانون

از دیدگاه ابن سینا علم حقیقی به هر چیز در پرتو ارتباط آن با کدام مورد حاصل می شود

   1- طبیعت فعال                         2- عالم ملکوت                          3- مبدا درونی                             4- مبدا وجود

عبارت (( این کتاب مختصر کتاب شفاست  گفته می شود که بخش ریاضی آن را جوزجانی نوشته و به آن افزوده است )) پیرامون کدام اثر ابن سینا است

    1- انصاف                              2- اشارات و تنبیهات                    3- دانشنامه علایی                        4- نجات

از دیدگاه ابن سینا انس انسان با طبیعت ناشی از کدام مورد است

    1- استفاده کاربردی از عالم طبیعت                                              2- تشابه عالم صغیر و عالم کبیر

   3- عشق انسان به تصرف در طبیعت                                               4- گریز از خطرات هول انگیز طبیعت

در کدام کتاب میان آرای حکمای شرق و غرب قضاوت وداوری شده است

    1- انصاف                              2- دانشنانه علایی                         3- نجات                    4- اشارات و تنبیهات

کتاب نجات از چه کسی است و در واقع مختصر کدام کتاب است

   1- بوعلی سینا اشارات                                                            2- بو علی سینا شفا

   3- فارابی فصوص الحکم                                                        4- فارابی رساله تحصیل السعاده

دائره المعارف عظیم علمی و فلسفی بوعلی سینا را در کدام کتاب وی تشکیل می دهد

   1- انصاف                               2- شفا                                       3- قانون                                    4- نجات

شیوه تفکر فلسفی ( حجه الحق ) چه نام دارد و کدام کتاب آم مرحوم خلاصه ای از حکمت و آخرین دیدگاههای فلسفی اوست

   1- مشا اشارات و تنبیهات                                                        2- اشراق انصاف

   3- اشراق شفا                                                                        3- مشا دانشنامه علایی

کتاب نجات از چه کسی است و در واقع مختصر کدام کتاب دیگر اوست

   1-فارابی رساله تحصیل السعاده                                                 2- فارابی فصوص الحکم

   3- بوغلی سینا شفا                                                                 4- بوعلی سینا اشارات

کدام کتاب به زبان فارسی است

  1- قانون                  2- اشارات و تنبیهات                    3- نجات                                    4- دانشنامه علایی

ابن سینا از مبدا درونی همه اشیا که سبب حرکت و سکون در آنها می شود به چه عنوان تعبیر می کند و شی را به کدام جهت سوق می دهد

   1- صورت علت بیرونی                                                                          2- صورت خیر و کمال

   3- طبیعت خیر وکمال                                                                            4- طبیعت علت بیرونی

از دیدگاه ابن سینا عالم طبیعت را ...... رابیتعالی به وجود آورده است

1- لطف                    2- عنایت                   3- لطف و عنایت                        4- سمیع بودن

از دیدگاه ابن سینا انس انسان با طبیعت ناشی از کدام مورد است

1- گریز از خطرات هول انگیز                        2- عشق انسان به تصرف در طبیعت

3- تشابه عالم صغیر و عالم کبیر                      4- استفاده کاربردی از عالم طبیعت

از دیدگاه ابن سینا عالم حقیقی به هر چیز در پرتو ارتباط آن با کدام مورد حاصل می شود

1- مبدا وجود                             2- مبدا درونی                             3- عالم ملکوت                          4- طبیعت فعال

ابن سینا منشا کرامات و معجزات را در چه چیزی می داند

1- عقل                                     2- قوت نفس                              3- عقل دهم                               4- واهب الصور

در کدام کتاب میان آرای حکمای شرق و غرب قضاوت و داوری شده است

1- اشارات و تنبیهات                    2- نجات                                    3- دانشنامه علایی                        4- انصاف

ابن سینا ... را عالم کبیر و ... را عالم صغیر می داند .

1- جیروت ملکوت                   2- جهان انسان                         3- ملکوت ناسوت    4- انسان جهان

 


موضوعات مرتبط: تست فلسفه پیش دانشگاهی
[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 7:49 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

-در فلسفه ابن سینا، انس انسان و جهان برپایه چیست ؟

1)عشق خداوند در عالم هستی جریان دارد                    

2)عشق خداوند که در بعضی ازمخلوقات جریان دارد

3)عشق خداوند که در تمامی مراتب به یک شکل جلوه گر می شود

4)عشق خداوند که در بعضی از مراتب عقول به شکلی جلوه گر می شود

-ابوعلی سینا، پیدایش جهان را ناشی ازچه عاملی می دارند و این مطلب را در کدامیک از رساله هایش عنوان می کند؟

1)عشق-عشق                          2)حیرت-عشق                        3)عقل-شفا                             4)عقل فعال-شفا

-اشتیاق ذاتی و فطری را که سبب بقای وجود ممکنات است، چه می نامیم ؟

1)طبیعت                                 2)عشق                                    3)حیرت                                  4)خیر

-از دیدگاه ابن سینا، انس انسان با طبیعت ناشی از چیست ؟

1)عشق                                    2)تشابه عالم صغیر و عالم کبیر              3)حیرت                     4) تشابه به انسان با عالم صغیر

-تشابه و سنخیت در کوهر انسان و جهان،سبب چیست؟

1)دوری آنها از یکدیگر                          2)بیگانگی آنها نسبت به یکدیگر

3)عشق و محبت بین آنها                         4)خصومت بین آنها

-آنچه همه اجزاءجهان واز جمله گوهروجود انسان را به سوی خود می کشاند چیست؟

1)جاذبه عشق الهی که در وجود انسان به ودیعت نهاده شده است.          2)جاذبه عشق الهی که در وجود برخی موجودات به ودیعت گداشته شده است.

3)جاذبه عشق الهی که درکنه جهان هستی به ودیعت گذاشته شده است.         4)جاذبه عشق الهی که درکنه مجردات به ودیعت گذاشته است.

-دیدگاه ابن سینا درباره طبیعت شناسی و ارتباط انسان و جهان،از چه منابعی الهام گرفته است؟

1)منابع هندی           2)منابع یونانی                          3)منابع ایران باستان                  4)منابع اسلامی

-مطالعه در احوال دانشمندان مسلمان چون جابرین حیان،ابوریحان بیرونی و غیره و نحوه نگرش آنها به جهان هستی،چه نکته ای را آشکار می سازد؟

1)بینش تجربی آنها را نسبت به جهان                                2)بینش تجربی آنها را نسبت به جهان و انسان

3)بینش عمیق عرفانی و فلسفی آنان را نسبت به جهان              4)بینش عمیق عرفانی و فلسفی آنان را نسبت به جهان و انسان

-علوم تجربی امروزه به جهان هستی چگونه می نگرد و در نتیجه این علوم از چه چیزی فاصله گرفته است؟

1)به مثابه یک واقعیت مادی-از مبانی حکیمانه        2)به مثابه یک واقعیت غیر مادی-از مبانی حکیمانه

3)در حکم موجودی زنده-روش استقرایی              4)در حکم موجودی دارای غایب-روش استقرایی

-از دیدگاه برتر اندراسل،علم در آغاز مرهون وجود در چه کسانی بود و تحرک علمی امروز ناشی از چیست؟

1)کسانی که عاشق جهان بودند-بقایای عشق ایشان 2)کسانی که در حیرت بودند-بقایای حیرت ایشان

3)کسانی که فردگرا بودند-فردگرایی آنها              4)کسانی که تجربه گرا بودند-تجربه گرایی آنها

-از دیدگاه برتر اندراسل،با پیشرفت علم انگیزه عشق کم کم ضعیف شده و:

1)انگیزه فردگرایی جای آن را می گیرد.                                2)انگیزه قدرت جای آن را می گیرد.

3)انسان به مبانی حکیمانه نزدیک می شود.                              4)انسان به مبادی عالم هستی توجه می کند.

-زمانی که علم را در قالب تکنیک یا فن به کار می گیریم،در آن قدرتی پیدا می کنیم که از..............کاملاً مستقل است.

1)ماوراءالطبیعه                        2)علوم تجربی                         3)مابعدالطبیه                           4)فیزیک

-این جمله از کیست و در کدام کتاب ذکر شده است؟«هر قدربله عنوان «عاشق»از دنیا دوری گزینیم،همان اندازه به عنوان«صاحب فنآوری»بر آن چیره می شویم».

1)برتراندراسل-جهان بینی علمی                             2)برتراندراسل-تصویر جهان در فیزیک جدید

3)ماکس پلانک-جهان بینی علمی                          4)ماکس پلانک- تصویر جهان در فیزیک جدید

-هراکلیتوس، جهان رابه چه چیزی تشبیه می کند؟

1)موجود زنده                                         2)آتش جاودان                       3)اقیانوس بیکران                    4)گلوله آتشین

-این جمله از کیست و تشبیهی برای چیست؟ «آتش جاویدان که شعله های تازه ای از یکسوی آن سربرمی آورد واز سوی دیگر شعاعهایش به افول می گراید».

1)افلاطون-جهان                    2)افلاطون علم مثل              3)هراکلیتوس-جهان               4)هراکلیتوس-عالم مثل

-کدامیک در زمره پیامبر حکمت الهی به علوم وفن آوری جدید نیست ؟

1)مهار کردن قدرت تصرف در طبیعت، با توجه به بینش الهی نسبت به جهان                       2)فاصله گرفتن از مبادی ما بعدالطبیعه جهان

3)به کارگیری قدرت تصرف در طبیعت، در راه سعادت واقعی بشر                                      4)توجه دوباره به مبادی مابعدالطبیعه جهان

-کدامیک از حکمای زیر، زعیم همه فلاسفه مشاء است ؟

1)ابن رشد                               2)فارابی                  3)ابن سینا                                4)بهمنیار

-ابن سینا در کتاب منطق المشرقین یادآوری می کند که :

1)فلسفه مشاء و آثار بزرگ او مانند شفا و نجات صورت ظاهری حکمت است.

2)فلسفه مشاء وآثار بزرگ او مانند سه داستانش صورت ظاهری حکمت است.

3)حکمت مشرقی و آثار بزرگ او مانند شفا و نجات صورت ظاهری حکمت است .

4)حکمت مشرقی و آثار بزرگ او مانند سه داستانش صورت ظاهری حکمت است.

-ابن سینا، فلسفه مشرقی وفلسفه مشایی را به ترتیب چه می نامد ؟

1)علم خواص-علم خواص                                     2)علم عوام-علوم خواص

3)علم عوام-علوم عوام                                           4)علم خواص-علم عوام

-ابن سینا حکمتی را که مخصوص عوام و مخصوص برگزیدگان است، به ترتیب چه می نامد؟

1)فلسفه مشاء فلسفه مشرقی                                                 2)علم خواص- فلسفه مشرقی

3)فلسفه مشرقی- فلسفه مشایی                                               3)علم عوام-فلسفه مشاء

-کدامیک از آثار ابن سینا است که به عالی ترین مضامین و دیدگاه های عرفانی او اختصاص یافته است

1)انصاف                                 2)نجات                                   3)اشارات (سه فصل آخر)                       4-حی بن یقظان

-آخرین کتابی که ابن سینا نوشته است، کدام است ؟

1)حی بن یقظان                       2)اشارات                                3)رساله الطیر                           4)منطق المشرقین

-کدام آثار این سینا است که ابعاد مهمی از حکمت مشرقی او را نمایان می سازند ؟

1)شفا-نجات- قانون- دانشنامه علایی سلامان وابسال

2)انصاف- حی بن یقظان شفا- نجات- رساله الطیر

3)حی بن یقظان رساله الطیر- سلامان و ابسال- منطق المشرقین- اشارت (سه فصل آخر)

4)منطق المشرقین- شفا- نجات- دانشنامه علایی- اشارات (سه فصل آخر)

-در مورد سه داستان رمزی ابن سینا، کدام گزینه غلط است ؟

1)در سه داستان رمزی ابن سینا، جهان به نحوی بسیار شاعرانه تصویر شده است.

2)به وظیفه فرشتگان به مثابه راهنمایان بشر تأکید فراوان شده استت.

3)عقل آدمی در سیر تعالی اش از فرشته نور می گیرد

4)عقل آدمی توسط عقل اول هدایت می شود

-یکی از ارکان فلسفه مشرقی ابن سینا :

1)فرشته شناسی اوست                                             2)علل اربعه اوست

3)معرفت شناسی اوست                                           4)فلسفه سیاسی اوست

-از دیدگاه ابن سینا، عقل آدمی د سیر تعالی خود از چه چیزی نور گرفته و هدایت می شود؟

1)عقل او (عقل فعال)                              2)عقل دوم              3)عقل نهم               4)عقل دهم (عقل فعال)

-در کدامیک از داستان های رمزی ابن سیناست که سفر معنوی عارف شروع می شود؟

1)سلامان وابسال     2)رساله الطیر                           3)حی بن یقظان                       4)منطق المشرقین

-ابوعلی سینا، زمین و جهان انوار ملکوتی را (علم مجردات) را به ترتیب چه می نامد؟

1)شرق-غرب                          2)غرب-شرق                          3)شرق-شرق                           4)غرب-غرب

-در فلسفه ابن سینا، شرق وغرب به ترتیب تمثیل چیست ؟

1)زمین-عالم مجردات                                                            2)عالم مجردات زمین

3)جهان انوار ملکوتی-عالم مجردات                                     4)زمین-عالم مادیات

-در داستان های رمزی ابن سینا، پیر یا مرشدی که به صورت فرشته ای بر سالک ظاهر می شود و رموز آن جهان را برای سالک شرح می دهد چه نام دارد؟

1)حی بن قیظان                       2)سلامان                                3)عقل اول                              4)ابسال

-سه داستان رمزی و تمثیلی ابن سینا بیانگر ابعاد مهمی از کدام نوع حکمت اوست و درکدام پرده ی این حکایت جهانی که سالک آن عبور کند شرح داده می شود ؟

1)حکمت مشاء-رساله الطیر                   2)حکمت مشاء-سلامان و ابسال

3)حکمت مشرقی-حی بن قیظان                             4)حکمت مشرقی- رساله الطیر

-کدام یک از داستان های رمزی ابن سینا است که آخرین پرده این حکایت است ؟

1)حی بن قیظان                       2)سلامان و ابسال    3)رساله الطیر                           4)منطق المشرقین

-در کدام داستان رمزی ابن سینا که سالک از خواب غفلت بیدار می شود ؟

1)منطق المشرقین    2)سلامانو ابسال                       3)حی بن یقظان                       4)رساله الطیر

-در کدامیک ازد استان های رمزی و تثمیلی ابن سیناست که سالک از عالم ماده می گذرد؟

1)حی بن یقظان                       2)رساله الطیر                           3)سلامان وابسال     4)اشارات

-در کدام پرده از حکایت تمثیلی ابن سیناست که سالک دعوت پیر را می پذیرد؟

1)رساله الطیر                           2)سلامان و ابسال    3)حی بن یقظان                       4)اشارات

-در کدام داستان رمزی و تمثیلی ابن سیناست که سالک پای در اقلیم نور و حیات می گذارد؟

1)رساله الطیر                           2)سلامان وابسال                     3)حی بن قیظان                       4)منطق المشرقین

-در داستان های رمزی و تمثیلی ابن سینا، کوه قاف تمثیلی برای چیست ؟

1)بهترین راه تکامل معنوی انسان                                             2)راه صعب العبور تکمامل معنوی نفس

3)غلبه واستیلا بر جهان                                                            4)فهم جهان طبیعت

-ابن سینا،سیر درونی نفس را به چه چیزی تشبیه می کند ؟

1)تحولات طبیعت                   2)فصول چهارگانه                  3)پرواز پرنده                           4)عالم کبیر

-در ساله الطیر، سالک به اتفاق کدامیک است که از ورطه ها و پرتگاه های کوه قاف می گذرد ؟

1)عقل اول                              2)سلامان                                3)عقل دوم                              4)حی بن قیظان

-از دیدگاه ابن  سینا عارفی که از قلمرو و ماده گذشته است :

1)صورت کامل عالم صغیر می شود                        2)صورت کامل عالم کبیر می شود

3)مثال و نمونه عالم صغیر می شود                          4)مثال و نمونه عالم صغیر وکبیر می شود

-از دیدگاه ابن سینا، چه وقت است که سالک واسطه ای می شود که عنایت و لطف پروردگار را به همه موجودات منقل می سازد ؟

1)و قتی که سالک سفر معنوی خود را آغاز می کند                               2)وقتی که سالک از کوه قاف می گذرد

3)هنگامی که از خواب غفلت بیدار می شود                                           4)هنگامی که سالک از قلمرو ماده می گذرد

-بنیانگذار حکمت مشرقی کیست ؟

1)سهروردی                            2)ابن سینا                                3)فارابی                  4)ملاصدرا

-در کدام پرده از حکایات تمثیلی ابن سینا که گویی خضوع عارف در پیشگاه الهی، خضوع همه جهان به درگاه آن حیکم رحیم است ؟

1)حی بن قیظان                       2)رساله الطیر                           3)سلامان وابسال     4)اشارات(سه فصل آخر)

-ترجمه آثار ابن سینا زبان لاتینی، در کدام قرآن آغاز شد؟

1)قرن دهم                              2)قرن یازدهم                          3)قرن دوازدهم                       4)قرن سیزدهم

-کدام یک آثار ابن سینا به زبان لاتینی ترجمه شد ؟

1)کتاب شفا، نجات وقانون                                                      2)بخش هایی ازشفا و نجات وکل کتاب قانون

3)تمام کتاب انصاف،قانون، نجات                                          4)بخش هایی از قانون وکل کتاب شفاو نجات

-کدام اثر ابن سینا که به صورت کامل به زبان لاتینی ترجمه شد؟

1)شفا                      2)نجات                   3)انصاف                 4)قانون

-آرای علمی وفلسفی ابن سینا ازچه قرنی در مراکز علمی اروپا موثر واقع شد ؟

1)قرن چهاردهم                      2)قرن سیزدهم                         3)قرن دوازدهم                       4)قرن یازدهم

-تأثیرپذیری مراکز علمی سالرنو و مونپلیه، از کدام جنبه علمی ابن سینا بود ؟

1)طب                     2)فلسفه                                   3)طب                                     4)طبیعت شناسی

-دانشگاه های پاریس و آکسفورد، از کدام جنبه علمی ابن سینا تأثیر پذیرفتند ؟

1)ریاضی                 2)فلسفه                   3)طب                     4)طبیعت شناسی

-تأثیر کدام جنبه علمی ابن سینا، در اندیشه مغرب زمین پایدارتر و عمیق تر بود ؟

1)طب او                 2)جنبه صرفا استدلالی فلسفه او               3)طبیعت شناسی او  4)فرشته شناسی او

-کدامیک از فیلسوفان زیر ثابت کرده است که در قرن دوازدهم درمغرب زمین یک مکتب لاتینی ابن سینایی به وجود آمد و نوعی جهان شناسی الهی را در دسترس اندیشمندان مسیحی قرار داد؟

1)برتراندراسل                         2)ماکس پلانک                      3)اتین ژیلسون                         4)کانت

-در مکتب لاتینی ابن سینایی در قرن داوزدهم، کدام مبحث فلفسه ابن سینا مورد توجه اندیشمندان مسیحی قرار گرفت ؟

1)مواد ثلاث                           2)فرشته شناسی                        3)علیت                   4)برهان وجوب و امکان

-در کدامیک از داستان های رمزی و تمثیلی ابن سینا، سالک قدم به عالم مجردات می گذارد ؟

1)حی بن قیظان                       2)رساله الطیر                           3)سلامان وابسال                     4)سلامان ورساله الطیر

-در کلمات ابن سینات، تمثیل زمینو  مجردات به ترتیب کدام است ؟

1)شرق-غرب                          2)غرب-شرق                          3)ناسوت-ملکوت                  4-ناسوت لاهوت

-مطابق داستان های رمزی و تمثیلی ابن سینا، در کدام رساله سفر معنوی عارف می شود ودر این حکایت سالک به راهنمایی مرشد قدم به عالم مجردات می گذارد ؟

1)حی بن قیظان                       2)رساله الطیر                           3)رساله ابسال                          4)سلامان

-در کدام داستان رمزی ابن سیناست که انسان نمونه عالم کبیر می شود و نفس به مرتبه ای می رسد که بر طبق قوانین و نوامیس جهان می تواند در آن تصرف کند؟

1)رساله الطیر                           2)سلامان وابسال                     3)رساله الطیر و ابسال              4)حی بن قیظان

-داستان های رمزی و تمثیلی ابن سینا ابعادی از کدام نوع حکمت او را آشکار می سازد ودر کدام پ رده این حکایات سالک دعوت پیر را می پذیرد و از خواب غفلت بیدار می شود؟

1)مشرقی- رساله الطیر                                            2)مشرقی-سلامان

2)مشایی-حی بن قیظان                                           4)مشایی- رساله الطیر

-ابن سینا در سه فصل آخر کدامیک از کتاب خویش به جنبه هایی از حکمت مشرقی اشاره کرده است ؟

1)اشارات و تنبیهات                 2)دانشمنامه علایی                  3)شفا                      4)نجات

-درکدام مرحله از حکمت مشرقی بوعلی سینا، سفر معنوی عارف شروع می شود وسالک به ارشاد و راهنمایی مرشد خویش قدم به عالم مجردات می گذارد ؟

1)ابسال                                   2)رساله سلامان                                       3)رساله الطیر                           4)حی بن یقظان

- «حجه الحق»، «علت پیدایش جهان» واشتیاق ذاتی و ذوق فطری را که سبب بقاء وجود ممکنات است چه می نامد؟

 1)عشق                                   2)عقل اولی                             3)واهب الصور                       4)عقل فعال

-مراد از «شرق» و «غرب» در فلسفه ابن سینا به ترتیب کدامند ؟

1)ملکوت-لاهوت                  2)ناسوت- جبروت  3)زمین-عالم مجردات            4)عالم مجردات-زمین

-داستان های رمزی و تمثیل ابن سینا ابعادی از کدام نوع حکمت او  را آشکار می سازد و در کدام پرده این حکایات سالک دعوت پیر را می پذیرد و از خواب غفلت بیدار می شود؟

1)مشایی-رساله الطیر                                              2)مشایی-حی بن یقظان                          

3)مشرقی-سلامان                                   4)مشرقی رساله الطیر

-در کلمات ابن سینا تمثیل زمین ومجردات به ترتیب کدام است؟

1)ناسوت-لاهوت                                    2)ناسوت- ملکوت 3)غرب-شرق                          4)شرق-غرب

-مراکز علمی سالرنو ومونپلیه و دانشگاههای پاریس و آکسفورد، به ترتیب از کدام یک جنبه های علمی ابوعلی سینا تأثیر بیشتری پذیرفتند .

1)فلسفه- ریاضیات                 2)طب-فلسفه                          3)ریاضیات طب                   4)فلسفه-طب

-در کدام داستان رمزی ابن سیناست که انسان نمونه عالم کبیر می شود و نفس به مرتبه ای می رسد که بر طبق قوانین ونوامیس جهان می تواند در آن تصرف کند؟

1)حی بن یقظان                       2)رساله الطیر وابسال                               3)سلامان و ابسال    4)رساله الطیر

-ابن سینا در کتاب منطق المشرقین خاطر نشان می کند که ........... تنها صورت ظاهری حکمت است و حکمتی که مخصوص برگزیدگان است.............. است.

1)فلسفه مشرقی-فلسفه متعالیه                                                 2)فلسفه اشراقی- فلسفه مشایی

3)فلسفه مشایی-فلسفه مشرقی                                                4)فلسفه مشرقی-فلسفه مشایی

-ابن سینا در سه فصل آخر کدامیک از کتاب های خویش به جنبه هایی از حکمت مشرقی اشاره کرده است؟

1)نجات                                   2)شفا                                      3)دانشنامه علایی                     4)اشارات و تنبیهات

-در کدام رساله از رساله های رمزی و تمثیلی ابن سینا، سالک پای در اقلیم نور وحیات می گذارد؟

1)رساله الطیر                           2)اشارات و تنبیهات                 3)سلامان و ابسال    4)حی بن یقظان

-در کدام مرحله از حکمت مشرقی بوعلی سینا، سفر معنوی عارف شروع می شود ؟

1)رساله الطیر                           2)حی بن یقظان                                       3)رساله سلامان                       4)ابسال

 


موضوعات مرتبط: تست فلسفه پیش دانشگاهی
[ جمعه شانزدهم آذر 1386 ] [ 7:47 ] [ حسن زرین کلاه ]

 

-به تصور بسیاری از مورخان فلسفه در مغرب زمین،فلسفه اسلامی در غرب جهان اسلام با کدام فیلسوف غروب کرده است؟

1)ابن رشد                  2)ابن باجه                                  3)فارابی                                     4)ابن سینا

-کدام اندیشمند اسلامی است که به آرزوی ابن سینا در زمینه ی تحقق بخشیدند به حکمت مشرقی،جامه ی عمل پوشانید؟

1)ابن طفیل                                2)ابن رشد                  3)ابن باجه                  4)سهروردی

-کدامیک از شخصیت های زیر از برجسته ترین چهره های حکمت اسلامی وفرهنگ ایران زمین وگوهری تابناک در میان همه فرزانگان عالم است؟

1)فارابی                                     2)ابن سینا                                  3)سهروردی                                               4)ابن رشد

-کدامیک از موارد زیر، جزو شهرت و القاب سهروردی نیست ؟

1)شیخ شهید                               2)حکیم فاضل                            3)شیخ اشراق                              4)شیخ مقتول

-شیخ اشرق در کدام شهر وپیش چه کسی «اصول فقه» را آموخت ؟

1)مراغه-مجدالدین جیلی                                               2)مراغه-ظهیرالدین فارسی            

3)اصفهان-مجدالدین جیلی                                             4)اصفهان-ظهیرالدین فارسی

-شیخ اشراقی در مراغه و در محضر مجدالدین جحیلی، هم در س کدامیک از اندیشمندان زیر بوده است ؟

1غزالی                                      2)ابن رشد                  3)فخر رازی                                4)ابن باجه

-کتاب بصائر (البصائر انصیریه) نوشته کیست و در چه موضوعی است ؟

1)ابن سهلان ساوی- منطق                                             2)مجدالدین جیلی منطق

3)ابن سهلان ساوی-اصول فقه                                         4)مجدالدین جیلی-اصول فقه

-سهروردی در کدام شهر با افکار و آرای ابن سینا آشنایی کاامل یافت ؟

1)مراغه                     2)اصفهان                                   3)زنجان                     4)حلب

-کتاب «طبقات الاطباء» نوشته ی کیست ؟

1)ظهیرالدین فارسی                                      2)ابن سهلان ساوی                       3)ابن خلکان                               4)ابن ابی اصبیعه

-شیخ اشراق به دعوت ملک ظاهر، در کدام مدرسه با تدریس پرداخت ؟

1)نظامیه                                     2)حلاویه                                   3)خان                                       4)بیت الحکمه

-شاگرد وفادار شیخ اشراق چه نام دارد و کدام یک از کتاب های زیر نوشته ی اوست ؟

1)شمس الدین محمد شهرزوری-نزهه الارواح وروضه الافراح                               

2)مجد الدین جیلی-اصول فقه

3)ابن سهلان ساوی-البصائر انصیریه

4)ابن ابی اصیبعه-طبقات الاطباء

-شهرزوری شاگرد چه کسی بود ودر کدام «مدرسه» و«شهر» به استادش پیوست ؟

1)ظهیرالدین فارسی-خان- شیراز                                     2)مجدالدین جیلی-نظامیه- بغداد

3)شهرزوردی-حلاویه-حلب                                                          4)ابن سهلان ساوی-بیت الحکمه- بغداد

-علت قتل شیخ اشراق را چه چیزی اعلام کردند ؟

1)معاندت با شرایع آسمانی                                             2)معاندت با ملک ظاهر

3)موافقت با فروع دین                                  4)موافقت وهمکاری با ملک ظاهر

-چه کسی به بهانه برخی ملاحظات سیاسی، دستور قتل شیخ اشراق را صادر کرد ؟

1)ملک ظاهر              2)سماء الدوله دیلمی     3)علاء الدوله کاکویه                   4)صلاح الدین ایوبی

-سهروردی نیز سرنوشتی همچون .............................. یافت.

1)افلاطون                  2)ارسطو                                    3)سقراط                                    4)فیثاغورث

-«تذکره نویسان» و«پیروان شیخ اشراق» به ترتیب چه لقبی به او داده اند ؟

1)شیخ شهید-شیخ مقتول                                               2)شیخ شهید-شیخ اشراق

3)شیخ اشراق-شیخ مقتول                                              4)شیخ مقتول-شیخ شهید

-اقسام کتاب های سهروردی، منطبق با کدام گزینه است؟

1)کلامی-عرفانی-ترجمه ها و شروح- دعاها      2)فلسفی-عرافنی- ترجمه ها و شروح-دعاها ومناجات ها نامه ها

3)تلویحات-مطارحات-مقاومات                      4)حکمه الاشراق کلمه التصوف- الواح عمادی

-شیخ اشراق در کدامیک از کتاب هایش مسائل فلسفی را از دیدگاه مشائیان مطرح نموده است .

1)مقاومات-حکمه الاشراق-تلویحات                                                2)مطارحات-مقاومات- هیاکل النور

3)تلویحات- مطارحات- مقاومات                                    4)حکمه الاشراق-کلمه التصوف- الواح عمادی

-شیخ اشراق در کدامیک از کتابهایش، به شیوه خود آنها به مشائیان انتقاد کرده است؟

1)الواح عمادی-آواز پر جبرئیل صفیرسیمرغ                                    2)حکمه الاشراق-عقل سرخ-لغت موران

3)تلویحات- مقاومات تلویحات                                                   4)مطارحات- تلویحات- مقاومات

-مهمترین اثرشیخ اشراق چه  نام دارد؟

1)حکمه الاشراق                                          2)مقاومات                 3)الواردات                                 4)کلمه التصوف

-کدامیک از کتاب های سهروردی ، فلسفه جدیدی راشامل می شود ؟

1)الواردات والتقدیسات                 2)حمکه الاشراق                          3)آواز پر جبرئیل                         4)لغت مو ران

-در کدامیک از کتاب های سهروردی، او از شیوه مشائیان فراتر می رود ؟

1)مقاومات                 2)مطارحات                                3)تلویحات                                 4)حکمه الاشراق

-شیخ اشراق، در کدامیک از کتابهایش به آروزی ابن سینا در زمینه تحقق بخشیدن به حکمت مشرقی جامه عمل می پوشاند ؟

1)الواردات و التقدیسات                                2)حکمه الاشراق                          3)آواز پرجبرئیل                          4)لغت موران

-کتاب های فلسفی شیخ اشراق، به چه زبانی نگاشته شده اند؟

1)عربی                                      2)فارسی وعربی                           3)فارسی                                    4)فارسی ولاتینی

-کدامیک از کتاب های شیخ اشراق حاوی حکایات پررمز ورازی است که در آنها مراحل سیر وسیولک توصیف شده است؟

1)کتاب های فلسفی      2)رساله های عرفانی                     3)دعاها                     4)ترجمه ها و شروح

-در کدامیک از کتاب های سهروردی او نیل به رستگاری را به طریقه ی اشراقی وصف کرده است ؟

1)مناجات نامه ها                         2)ترجمه ها و شروح                     3)فلسفی                    4)عرفانی

-چه تعداد کتاب و رساله از سهروردی به یادگار مانده است ؟

1)حدود 50 کتاب و رساله            2)حدود هشتاد کتاب ورساله          3)حدود30 کتاب ورساله              4)حدود صد کتاب رساله

-کدامیک از کتاب های زیر در آثار عرفانی سهر